На головну

Освіта множини іменніків, запозичення з других мов

  1. I дійсна числа
  2. I. Освіта заради присяжних повіреніх
  3. I. Людіні здається, что ВІН все Робить зсередіні свого істоті, а насправді розвиток его здібностей Залежить від других
  4. II. Аналіз ситуации з математичного освітою в ліцеї №12
  5. II. Правило віднімаючі-я суми з числа.
  6. II. Помноживши-е багатозначній. числа на степень числа 10.
  7. IV. Пологи и види наказания та других ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО захисту
Запозичення з грецької мови  
- is - es
basis [ 'beisis] (основа) bases [ 'beisi: z]
сrisis [ 'kraisis] (кризу) crises [ 'kraisi: z]
analysis [?'n?l?sis] (аналіз) analyses [?'n?l?si: z]
thesis [ '?i: sis] (теза) theses [ '?i: si: z]
parenthesis [p?'ren?isis] (дужки) parentheses [p?'ren?isi: z]
axis [ '?ksis] (вісь) axes [ '?ksi: z]
hypothesis [hai'po?isis] (гіпотеза) hypotheses [hai'po?isi: z]
diagnosis [dai?g'neusis] (діагноз) diagnoses [dai?g'neusi: z]
-on -a
criterion [krai'ti?ri?n] (крітерій) criteria [krai'ti?ri?]
phenomenon [fi'nomin?n] (феномен) phenomena [fi'nomin?]
-a -ata
miasma [mi'azm?] (шкідліве випаровуваності) miasmata [miaz'mat?]
Запозичення з латінської мови  
-us -i / -ora / -era
nucleus [ 'nju: kli?s] (ядро) nuclei [ 'nju: kliai]
radius [ 'reidies] (радіус) radii [ 'radii]
corpus [ 'ko: p?s] (кодекс) corpora [ 'ko: p?r?]
genus [ 'dji: n?s] (рід) genera [ 'dji: n?r?]
-a -ae
formula [ 'fo: mujul?] (формула) formulalae (or formulas)
antenna [?n'ten?] (антена) antennae [?n'teni:]
vertebra [ 'v?: tibr?] (хребет) vertebrae [ 'v?: tibri:]
-um -a
datum [ 'deit?m] (данє) data [ 'deit?]
stratum [ 'streit?m] (пласт) strata [ 'streit?]
quantum [ 'kwont?m] (частина) quanta [ 'kwont?]
erratum [i'reit?m] (помилка) errata [i'reit?]
memorandum [mem?'r?nd?m] (додавання) memoranda [mem?'r?nd?]
addendum [? 'dend?m] (додаток) addenda [? 'dend?]
-es; -ix -ices
index [ 'indeks] (покажчик) indices [ 'indaisiz]
appendix [? 'pendiks] (додаток) appendices [? 'pendaisiz]
matrix [ 'meitriks] (матриця) matrices [ 'meitraisiz]
-eau -eaux
tableau [ 't?blou] (таблиця) tableaux [ 't?blou]
bureau [bju?'rou] (бюро, контора) bureaux (or bureaus) [bju?'rou]
Запозичення з італійської мови  
-o -i
tempo [ 'tempou] (темп) tempi [ 'tempi]


Present Simple | Загальні методичні вказівки

Матеріал в Цій Книзі:

Завдання 5. Додано Закінчення -ing до ніжченаведеніх дієслів, розташо їх у відповідні стовпці и прочитайте їх. | В активному заставі | капітальних речення | Вживання англійського дієслова в пасивний стані. | Завдання 4. Перетворіть Пропозиції з позітівної форми в запітліво и негативній формі. Переведіть Пропозиції на російську мову. | Переклад оповідніх пропозіцій в непряму мову | At that moment (time) | Завдання 2. Знайдіть відповідну заміну віділеніх слів согласно з правилом Узгодження часів. | Значення І ФУНКЦІЇ дієслова to have | Форми дієслова TO BE |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати