Головна

Спектрофотометричний метод визначення константи іонізації

  1. I метод
  2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. Методический инструментарий оценки уровня ликвидности инвестиций обеспечивает осуществление такой оценки в абсолютных и относительных показателях.
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. I. Статистические методы построения динамических объектов технологических процессов.
  6. I.3.2.3 Визначення об'ємів робіт
  7. I.3.3.3. Визначення об'ємів робіт

Спектрофотометричний метод зручний для визначення констант малорозчинних сполук, а також для праці при дуже малих чи великих значеннях рН, коли скляний електрод дає похибки. Спектрофотометричний метод може бути використаним лише в тому випадку, коли речовина поглинає світло в ультрафіолетовій чи видимій області та максимуми поглинання відповідних іонних форм знаходяться на різних довжинах хвиль. Спектрофотометричне визначення завжди пов'язані з потенціометричними, так як спектральні виміри проводять у буферних розчинах, значення рН яких визначають потенціометричним методом.

Спектрофотометричний метод складається з наступних стадій:

а) приготування основного розчину і розбавлення його відповідними буферними розчинами;

б) знімання спектрів поглинання двох розчинів, кожний з яких містить тільки один вид частинок ( іонів або молекул ), що знаходяться в рівновазі;

в) вибір аналітичної довжини хвилі;

г) приблизне оцінювання величини рКа;

д) точне оцінювання величини рКа.

Рівняння для визначення рКа

Для визначення рКа використовують рівняння:

рКа=рН±lgЕ1-Е/Е- Ем ( 1.5 )

де Е1 - коефіцієнт екстинції іону;

Ем - коефіцієнт екстинції нейтральної молекули;

Е - Коефіцієнт екстинції суміші іону та нейтральної молекули при аналітичній довжині хвилі.

Коефіцієнт екстинції (Е) змінюється зі зміненням рН розчину, тому для рішення рівняння використовують значення рН ряду розчинів з різним ступенем іонізації. Замість коефіцієнта екстинції можна в рівнянні 1.5 використовувати оптичну густину ( d ) при умові використання розчинів однакової концентрації та товщини шару в кюветах. Тоді рівняння для визначення рКа можна записати так:

1. якщо функціональна група, що визначається, кисла, тоді

а). при d1 > dм,

рКа = рН + lg d1 - d/ d - dм( 1.6 а )

б). при d1 < dм,

рКа = рН + lg d - d1/ dм - d( 1.6 б )

 Експериментальна частина | Якщо функціональна група, що визначається, основа, тоді

ТЕРМОДИНАМІКА РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ | Експериментальна частина | Розрахунки | Експериментальна частина | Розрахувати ΔТ крист. розчину електроліту. | Розрахувати коефіцієнт активності електроліту. | Завдання роботи | Лабораторна робота №4 | Експериментальна частина | Зняття спектрів поглинання розчинів нейтральної молекули і іона. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати