На головну

е видання, стереотипне

  1. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 1 сторінка
  2. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 10 сторінка
  3. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 11 сторінка
  4. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 12 сторінка
  5. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 13 сторінка
  6. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 14 сторінка
  7. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблений и доповнене. Під ред. Е. а. Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 15 сторінка

Відповідальний за випуск О. н. Солдатова

Під авторським редакцією

Художник обкладинки О. а. Стасевич

Комп'ютерна верстка Н. м. Азаревіч

Підпісано до друку 06.06.2005.

Папір офсетний. формат 1/16. Гарнітура «Таймс».

Друк трафаретний. Розум. п. л. 21,85. Уч.- вид. л. 23,5.

Тираж 100 прим. Замовлення 208.

Академія управління при Презідентові Республики Білорусь.
Ліцензія № 02330/0056905 від 01.04.2004 р

Надруковано в Редакційно-видавничий центрі Академії управління
при Презідентові Республики Білорусь з оригінал-макету замовника.

220007, м.Мінськ, вул. Московська, 17.


 


[1] Грищенко Ж. м. Онтологія успіху и поразка // Соціологічні дослідження. 1998. № 9. С. 55.

[2] Лібералізм // Нова філософська енциклопедія. - М., 2001. Т.2. С.394.

[3] Там же. С.393.

[4] Толстой Л. н. Так що ж нам робити? Собр. соч. - М., 1964. т.16. С.399-400.

[5] Толстой Л. н. так що ж нам робити? Собр. соч. - М., 1964. т.16. С.403-404.

[6] Шостром Е. Анти-Карнегі, або Людина-маніпулятор. - Мінськ, 1992. С.17

[7] Чічерін Б. н. власність і держава. - М., 1882. Т.1. С.97.

[8] Новгородцев П. та. Соч. - М., 1995. с.325.

[9] Чічерін Б. н. філософія права. - М., 1900. С.257.

[10] Новгородцев П. та. соч. - М., 1995. с.322.

[11] Кістяківський Б. а. соціальні науки і право М., 1916. С.179.

[12] Новгородцев П. та. кризу сучасного правосвідомості. - М., 1909. С.178.

[13] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення. - Мн., 2003. с.18

[14] Берк Е. Роздуми про революцію у Франции. - М., 1992. С.85.

[15] Ockeshott M.On Being Conservative.-The Portable Conservative Reager.New York, 198. Р .585.

[16] Консерватизм // Нова філософська енциклопедія М., 2001. .. т.2. С.289.

[17] Неоконсерватизм // Нова філософська енциклопедія М., 2001. .. т.3. с.58-59.

[18] Неоконсерватизм // Нова філософська енциклопедія. м., 2001. .. т.3. с.59.

[19] Там же.

[20] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення - Мн., 2003. С.18.

[21] Соціалізм. - Нова філософська енциклопедія. м., 2001 .. т.3. с.608.

[22] Платон. закони. соч. - М., 1972. т.3. частина 2. С.213.

[23] Маркс К., Енгельс Ф.Німецька ідеологія. Маркс К., Енгельс Ф.Соч. т.3. С.25.

[24]Маркс К., Енгельс Ф.Соч. Т.21. С.305-306.

[25] Ленін В. і.Що таке «друзі народу» и як смороду воюють проти соціал-демократов? Повна. зібр. соч. Т.1. С.139.

[26] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення. - Мн., 2003. С.17.

[27] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее совершенствованію.- Мн., 2003. С.20.

[28] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення - Мн., 2003. С.20.

[29] Доповідь про розвиток людини за 2003 рік. - Мн., 2003.

[30] Див. Порівняльне Конституційне право. - М.: Манускрипт, 1996. С. 62.

[31] Лассаль Ф. Про Сутність Конституції. Соч. Т.2 - М., 1925. С.13

[32] Арановський А. в. Державне право зарубіжних країн. - М., «Форум» - «Инфра-М». 1998. С.119

[33] Порівняльне Конституційне право. - М. Манускрипт, 1996. С. 119.

[34] Колюшін Е. і. Конституційне (державне) право России. - М.: Изд-во Московского университета, 1999. С. 39.

[35] Порівняльне Конституційне право. - М.: Манускрипт. С. 121.

[36] Дoрoгін В. а. Суверенітет в сoветскoм гoсударственнoм праві. - М., 1948; Левін І. д. Суверенітет. - М., 1948; Віхарєв С. р. Суверенітет Белoрусскoй РСР в склалось Сoюза РСР; Лепешкин А. і., Кім А. і., Мішин H. р, Рoманoв П. і. Курс сoветскoгo гoсударственнoгo права. Т. 2. М., 1962.; Лепешкин А. і. Сoветкій федералізм (теoрія и практика). - М., 1977; Шафір М. а. Кoмпетенція СРСР и сoюзнoй РЕСПУБЛІКИ. - М., 1968; Уманський Я.H. Сoветскoе гoсударственнoе правій. - М., 1970; Курс Сoветскoгo гoсударственнoгo права. М., 1971; Сoветскoе гoсударственнoе правій. - М., 1980; Конституція СРСР: пoлітікo-правoвoй кoмментарій. - М., 1982; Кoнстітуціoннoе регулірoваніе націoнальнoгo суверенітету и гoсударственнoсті в СРСР. Свердлoвск, 1982; Садікoв У. а. Кoнстітуціoнній статус сoюзнoй РЕСПУБЛІКИ. Ташкент, 1983; Сoветскoе гoсударственнoе стрoітельствo и правій. - М., 1984; Скуратoв Ю. і. Система сoціалістіческoгo самoуправленія сoветскoгo нарoда. Свердлoвск., 1987.

[37] Сoветскoе гoсударствo и правій. 1972. № 10. С. 137.

[38] Лепешкин А. і. Суверенітет в Сoветскoм сoюзнoм гoсударстве и егo Зміцнення в періоді развітoгo сoціалізма // Сoветскoе гoсударствo и правій. 1976. № 7.

[39] Верхoвній Сoвет сoюзнoй РЕСПУБЛІКИ и егo кoнстітуціoнніе пoлнoмoчія. - Алма-Ата, 1979. С. 63.

[40] Лепешкин А. і. Курс сoветскoгo гoсударственнoгo права. Т.1. - М., 1961. С. 260; Дoрoгін В. а. Суверенітет в Радянський державному праві: Мн, 1948. Шевцoв В. с. Суверенітет сoветскoгo гoсударства. - М., 1972. С. 7; 29- 31.

[41] Атаманчук Г. Суверенітет: чий и для чегo // Сoюз. 1991. № 8. С. 8.

[42] Паліенкo H. і. Суверенітет - істoріческoе розвиток Ідеї суверенітету и ее правoвoе значення
ня. - Ярoславль, 1903. С.556.

[43] Бухвальд Є., Валента С., Одінцoва А. Екoнoміческій суверенітет, самoуправленіе и демoкратізація // Громадські науки и сoвременнoсть. 1917. № 2. Сурілoв А. Центральна проблемі - суверенітет // Пoд прапором ленінізму. 1990. № 3. С. 51.

[44] Атаманчук Г. Суверенітет: чий и для чегo? // Союз. 1991. № 8. С.8.

[45] Атаманчук Г. указ. рабoта; см. такоже Сурілoв А. Указ. рабoта.

[46] Атаманчук Г. указ. рабoта; см. такоже Сурілoв А. Указ. рабoта

[47] Мoйсеенкo М. р Сoюзній дoгoвoр и суверенітет: теoрія, практика, прoтівoречіе // В кн.: Кoнстітуціoнная рефoрма: пoіскі и решение. 1991. С.143-144.

[48] ??Шершеневич Г. ф. Загальна теорія права. Вип. 1. - М., 1910. С. 217.

[49] ЗП УРСР. 1990. № 18. У розділі ст. 267.

[50] Гoлoвкo А. а. Суверенітет сoюзнoй РЕСПУБЛІКИ // В кн.: Сoветскoе мнoгoнаціoнальнoе гoсударствo. - Свердлoвск, 1983. С. 68; Шабайлoв В. і. Сoюзная республіка - сувереннoе сoветскoе сoціалістіческoе гoсударствo // В кн.: В сoюзе рівніх и суверенних. С. 67.

1 Нова філософська енциклопедія. Т.2. - М., 2001. С. 348.

1 Гегель Г. в. ф.Філософія права. М., 1990. С.55.

* «Відособленість» Політичної культури від індівідуума слід розуміті діалектічно, враховуваті їх Взаємозв'язок и взаємозумовленість.

1 Нова філософська енциклопедія. Т.2. - М., 2001. с.341.

1 Гегель Г. в. ф. Філософія права. М., 1990. с.354.

1 Нова філософська енциклопедія. Т.2. - М., 2001. С.349.

1 ДИНАМІКА Громадської думки про соціально-політічну сітуацію в Беларуси. За матеріалами соціологічного моніторингу: Зб. наукових праць. - Мн., 2003. С.15.

2 Там же. С.9-10.

1на теоретичного Рівні Цю проблему осмислювалася Т. Парсонс, Р. Мертонта інші зарубіжні соціологи и політологі. Здається, теоретичні розробки зарубіжніх вчених могли б буті корисностей як для АНАЛІЗУ Політичної складової сучасного білоруського Суспільства, так и для поиска Шляхів ее Подальшого розвитку.

1 Гегель Г. в. ф. Філософія історії // Соч. Т.YIII. - М. - Л., 1935. С.3-12.

1 Єсенін С. Повна. зібр. соч. - М., 2002. с.241.

1 Представлена ??в якості принципова новой концептуальна позиція чоловіків-гуманітаріїв зовсім не нова. Подібну сітуацію описавши Г. Гегель: «... так кличуть входити філософія з усією візначеністю вислови, что самє справжнє пізнане буті НЕ может, Що істіннім про моральних предметах, дере за все про державу, Уряді и державний устрій, є ті, что КОЖЕН відчуває в своєму серці, душі і натхнення»(Гегель Г. в. ф.Філософія права. - М., 1990. С. 48).

1 Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення. - Мн., 2003. С.7.

1 Нова філософська енциклопедія. Т.2. - М., С.81.

1 Ашин Г. к., Лозанській Е. д., Кравченко С. а.Соціологія політики. Порівняльний аналіз российских и американских політічніх реалій. - М., 2001. С.55.

2 Вебер М. Вибрані твори. - М., 1990. С. 706.

1 Про значімість суб'єктивного фактора, роли особистості в Політичній ДІЯЛЬНОСТІ міркувалі много Філософи. Чи не Менш актуальна ця проблема и в наші дні. Не всякий індивід здатно займатіся Політичною діяльністю, а «лишь тієї, хто впевнений, что ВІН НЕ здрігнеться, если, з его точки зору, світ виявило занадто дурний або занадто підлій для того, что ВІН хоче Йому Запропонувати; лишь тієї, хто всупереч усьому здатно Сказати «і все-таки!», - лишь тієї має «професійне покликання» до політики »(Вебер М.Вибрані твори. - М., 1990. С. 706). Підбір та професійна підготовка політіків, ідеологічніх ПРАЦІВНИКІВ - найважлівіше завдання, Пожалуйста Належить вірішіті нашому суверенній державі найближче годиною. І тому не Випадкове вона булу піднята Президентом Республики Білорусь А. р Лукашенко на Постійно діючому семінарі керівніх ПРАЦІВНИКІВ республіканськіх и місцевіх державних ОРГАНІВ у березні 2003 року.

1 Древнекитайская філософія. Т.2. - М., 1973. С.16.

1 Плеханов Г. в.Обр. філос. произв. Т.2. - М., 195. С. 247-248.

1 Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення: Матеріали Постійно діючого семінару керівніх ПРАЦІВНИКІВ республіканськіх и місцевіх державних ОРГАНІВ. - Мн., 2003. С.175-176.

2 Там же. С.176.

[51] Про охорону історико-культурної спадщини: Закон Респ. Білорусь, 13 листопада. 1992 // Ведамасцi Вярхоyнага Савета Респ. беларусь. 1992. № 30. Арт.504; 1995. № 18. Арт.199; 1998. № 29-30. Арт.467; 2001. № 48. 2/759; 2002 року № 87. 2/883.

[52] Конвенція про захист культурних цінностей у випадка Збройних конфлікту (14 травня 1954 г.) // Конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини. - Мн.: Редакція журналу «Тідзень», 1999. С.10-25. Ратіфіковано Білоруссю 7 травня 1 957 р

[53] Рекомендації про Збереження культурних цінностей, Яким грозит Небезпека внаслідок проведення Громадського чи приватних робіт (19 листопада 1968 г.) // Конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини. - Мн: Редакція журналу «Тідзень», 1999. С.98-109.

[54] Конвенція про охорону всесвітньої культурної и природної спадщини (16 листопада 1972 г.) // Конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини. - Мн.: Редакція журналу «Тідзень», 1999. С.51-67. Ратіфіковано Білоруссю 28 квітня 1 988 р

[55] Конвенції про заходи, спрямовані на запретили и Запобігання незаконно ввезених, вивезення та передачі права власності за на культурні цінності (14 листопада 1970 г.) // Конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини. - Мн.: Редакція журналу «Тідзень», 1999. С.41-50. Ратіфіковано Білоруссю 12 жовтня 1 988 р

[56] Рекомендація про заходи, спрямовані на запретили и Запобігання незаконно ввезених, вивезення та передачі права власності за на культурні цінності // Там же. С.92-97.

[57] Рекомендації про охорону Рухом культурних цінностей (28 листопада 1978 г.) // Там же. С. 146-157.

[58] ЮНИДРУА - Міжнародний інститут з уніфікації права относительно повернення Викрадення або незаконно вилучений, вивезення в результате Військових Дій культурних цінностей.

[59] Конвенція ЮНИДРУА по Викрадення и незаконно вивезення цінностям // Московський журнал МІЖНАРОДНОГО права. 1996. № 2. С.227-237.

[60] Рішення про Положення про порядок повернення незаконно вивезення и ввезені культурні цінностей (Бішкек, 9 жовтня 1997 р) // Митний вісник. 2000. № 9. С.69-66.

[61] Про охорону історико-культурної спадщини: Закон Респ. Білорусь, 13 листопада. 1992 // Ведамасцi Вярхоyнага Савета Респ. беларусь - 1992. № 30. Арт.504; 1995. № 18. Арт.199; 1998. № 29-30. Арт.467; 2001. № 48. 2/759; 2002. № 87. 2/883.

[62] Аб білоруський республiканскай навукова-метадічнай радзе па віпробуванні гiсторіка-культурнай спадчіні плиг Мiнiстерстве культури: Постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь від 16 Жовтня. 1998 року № 1590 //. Собр. декретів, указів Президента та постанов Уряду Респ. Білорусь. 1998 року № 29. Ст.758.; Нац. реєстр правових АКТІВ Респ. Білорусь. 2001. № 59. 5/6195; 2002. № 111. 5/11189.

[63] Про затвердження Державного Переліку історико-культурних цінностей: Постанова Міністерства культури Респ. Білорусь. 10 Квітня. 2003 р // Нац. реєстр правових АКТІВ. 2003. №82. 8/9523.

[64] Про затвердження положення про порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон Республики Білорусь: Постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь від 21 Квітня. 2000р № 557 // Нац. реєстр правових АКТІВ Респ. Білорусь. 2000. № 43. 5/3060; № 64, 5/3508; № 98, 5/4218; № 116, 5/4735; 2001., № 59, 5/6195; 2002. № 115, 5/11276.

[65] Про затвердження Списку категорій культурних цінностей, вивезення якіх з территории Республики Білорусь обмеження: Постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь від 27 червня 2000 р
№ 959 // Нац. реєстр правових АКТІВ Респ. Білорусь. 2000. № 64. С. 24 - 26.

[66] У словнику В. Даля слово «культура» Тлумач як «обробка и догляд, обробіток, возделка; освіта розумово и моральне »(Даль В. Тлумачний словник живої велікоросійської мови:
У 4т. - М.: Російська мова, 1981. Т.2. С. 217).

[67] Проблеми філософії культури: Досвід історико-матеріалістічного АНАЛІЗУ / В. м. Межуєв, М. с. Злобін, В. ж. Келі; Під ред. В. ж. Келі. - М.: Думка, 1984. С. 60.

[68] Сергєєв А. п. Цивільно-правовий захист культурних цінностей у СРСР. - Л.: Видавництво Ленінградського університету, 1990. С.12.

[69] Горбачов варикозному розширенні вен Основи філософії. Курс лекцій: Навчальний посібник. 2-е изд., Перераб и доп. - Брянськ: Курсив, 2000. С.143-144.

[70] Збірник керівніх документів з управління місцямі, Які є всесвітнім культурною Спадщина. - М.: Изд-во Фонду реконструкції та розвитку Російської государственной бібліотеки, 1996. -С.27-29.

[71] Мартинов В. ф. Естетика: Навчальний посібник. - Мн.: ТетраСистемс, 2003. С. 302-303.

[72] Мартинов В. ф. Указ. соч. С.106.

[73] Декларація з політики в Галузі культури // Всесвітня конференція по вопросам політики в Галузі культури. Мехіко, 26 липня - 6 серпня тисячі дев'ятсот вісімдесят два року, заключний Доповідь. - Париж: ЮНЕСКО, 1982.
С. 41.

[74] Бурдьє П. Про телебачення и журналістиці / Пер. з фр. Т. в. Анісімовій и Ю. ст. Маркової. - М.: Фонд наукових досліджень «Прагматика культури», Інститут експериментальної соціології, 2002. С. 72.

[75] Там же, С. 12.

[76] Засурский І. і. Мас-медіа другий РЕСПУБЛІКИ. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1999. С. 87.

[77] Засурский І. і. Медіаполітічної система // Укр. Моск. ун-ту. Серія 10. Журналістика. 2001. № 1. С. 74.

[78] Бурдьє П. Про телебачення и журналістиці. / Пер. з фр. Т. в. Анісімовій и Ю. ст. Маркової. - М.: Фонд наукових досліджень «Прагматика культури», Інститут експериментальної соціології, 2002. С. 36.

[79] Бурдьє П. Про телебачення и журналістиці. / Пер. з фр. Т. в. Анісімовій и Ю. ст. Маркової. - М.: Фонд наукових досліджень «Прагматика культури», Інститут експериментальної соціології, 2002. - С. 8, 25.

[80] Кара-Мурза С. р ідеологія и мати ее наука. - М.: Алгоритм, 2002. С. 64-65.

[81] Реклама: навіювання и маніпуляція. Медіа-орієнтованого підхід. Уч. допомога. - Самара: Видавничий Дім «бахрому-М», 2001. С. 14.

[82] Колсон Ч. Конфлікт царств / Пер. з англ. Ю. Табака. - М.: «Гендальф», 1996. С. 391.

[83] Шварценберг Р.-Ж. Політична соціологія / Пер. з фр. - М.: 1992 року, Ч. 1. - С. 174.

[84] Березін В. м. Політична комунікація в СУЧАСНИХ российских СМИ // Укр. Моск. ун-ту. Серія 10. Журналістика. 2003. № 1. - С. 105-106.

[85] Бессонов Б. Пропаганда и маніпуляція. - Реклама: навіювання и маніпуляція. Медіа-орієнтованого підхід: Уч. допомога. - Самара: Видавничий Дім «бахрому-М», 2001. - С. 719.

[86] Бакеркіна В. в., Шестакова Л. л. Короткий словник Політичної мови. - М.: ТОВ «Вид-во АСТ»: ТОВ «Вид-во Астрель»: ТОВ «Російські словники», 2002. - С. 223.

[87] Джоуетт Г. с., О'Доннел В. Пропаганда та навіювання. - Реклама: навіювання и маніпуляція. Медіа-орієнтованого підхід: Уч. допомога. - Самара: Видавничий Дім «бахрому-М», 2001. С. 203-205.

[88] Прохоров Е. п. Введення в теорію журналістики: Уч. допомога. - М.: Изд-во РВП-холдинг, 2000. С. 61.

[89] Даведнік преси грамадскіх аб'яднанняў і ініціятіў Беларусі / Аўтар-уклад. Дз. Станюта. - Мн.: Медісон, 2003. С. 8-14.

[90] Холландер П. Антіамеріканізм раціональній и ірраціональній / Пер. з англ. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000. С. 456.

[91] Бурдьє П. Про телебачення и журналістиці / Пер. з фр. Т. в. Анісімова та Ю. ст. Маркова. - М.: Фонд наукових досліджень »Прагматика культури». Інститут експериментальної соціології. 2002. С.34-35.

[92] Віріліо П. Інформаційна бомба. Стратегія обману / Пер. з фр. І. Окуневої. - М.: ІТДГК «Гнозис», Фонд «Прагматика культури», 2002. С. 17-18.

[93] Білоруська модель розвитку: теорія и практика. - Мн.: ІСПІ, 2003. С. 142.

[94] Сахаров Н. а.Інститут президентства в сучасности мире. - М.: Юрид. лит., 1994. С.5

[95] Паречіна С. рІнститут президентства: історія і сучасність. - Мінськ: ІСПІ, 2003. С. 54.

[96] Паречіна С. г. Інститут президентства: історія і сучасність. - Мінськ: ІСПІ, 2003.
С.50-52.

[97] Вардомацькій А. п.Вибори первого Президента Беларуси // Социс. 1995. №9.
С. 45-46.

[98] «Круглий стіл» в Констітуційному суді. Обговорюємо проекти констітуцій // Вести Конституц. Суду Респ. Білорусь. 1996. №3. С. 64.

[99] Тіковенко А. г. Принцип поділу влади: теорія и практика // Укр. Конституц. Суду Респ. Білорусь. 1997. № 1. С. 33-34.

[100] Паречіна С. рІнститут президентства: історія і сучасність. Мінськ: ІСПІ, 2003.
С.97-98.

[101] Дербін А. п.Значення декретів и указів Президента Республики Білорусь в системе джерел Конституційного права // Право и демократія: Зб. науч. тр. / Гл. ред. В. н. бібіло. БГУ. - Мн.: «Право и економіка», 1999. Вип. 10. С. 127-128.

[102] Закон Республiкi Білорусь «Аб унясеннi змяненняў у Закон Республiкi Білорусь« Аб Презiденце Республiкi Білорусь »ад 7 лiпеня 1997 року // Ведамасцi Нац. відразу Респ. Білорусь. - Мiнск, 1997. № 24. У розділі ст. 463. С. 44.

[103] Конституція Російської Федерации: коментар / Т. е. Абова, Е. б. Абросимова, В. к. Андреев и ін.; Під. заг. ред. Б. н. Топорніна. - М.: Юрид. лит., 1994. С. 399.

[104] Кістяківський Б. а.Філософія и соціологія права / Изд. підготує.: Ю. н. Давидов, В. в. Сапів. СПб.: Изд-во Рус. християн. гуманітарних. ін-ту, 1998. С. 476.

[105] Паречіна С. рІнститут президентства: історія і сучасність. - Мінськ: ІСПІ, 2003.
С. 21-23.

[106] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення // Матеріали пост. дійств. семінару ПРАЦІВНИКІВ респ. и Місць. держ. ОРГАНІВ. Мінськ: Акад. управління при Презідентові Респ. Білорусь, 2003. С. 5.

[107] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення // Матеріали пост. дійств. семінару ПРАЦІВНИКІВ респ. и Місць. держ. ОРГАНІВ. Мінськ: Акад. управління при Презідентові Респ. Білорусь, 2003. С. 5.

[108] Канстітуція Республiкi Білорусь одна тисяча дев'ятсот дев'яносто-чотири року (са змяненнямi i дапаўненнямi). Прийнята на республiканскiм референдумі 24 Лiстапад 1996 г. - Мiнск: Білорусь, 1997. С. 3.

[109] Білоруська модель розвитку: Механізми реализации / Е. в. Матусевич та ін. - Мінськ: ІСПІ, 2003. С. 20-21.

[110] Про стан ідеологічної роботи и заходь относительно ее вдосконалення // Матеріали пост. дійств. семінару ПРАЦІВНИКІВ респ. и Місць. держ. ОРГАНІВ. Мінськ: Акад. управління при Презідентові Респ. Білорусь, 2003. С. 23.

[111] Там же.Система інформаційно-ідеологічного забезпечення зовнішньої політики Білоруської держави | Міф про Троянської Війни

Матеріал в Цій Книзі:

Конфесійна політика в контексті ідеології Білоруської держави | Сучасне законодавство про свободу Совісті, віросповідання та Релігійні организации | Молодь як соціальна група Суспільства, політична соціалізація молоді | Організаційно-правові та концептуальні засади государственной Молодіжної політики. Принципи Молодіжної політики | Державна молодіжна політика реалізується в цілях СОЦІАЛЬНОГО становлення та розвитку молоді, найбільш полного Розкриття ее потенціалу в інтересах Всього Суспільства. | Основні напрямки Молодіжної політики на сучасности етапі | Сприяння медичного обслуговування та Збереження репродуктивних функцій молодих жінок, підтримка материнства. | Зовнішня політика та ідеологія держави | Національні Інтереси Республики Білорусь. Принципи, цілі та завдання Білоруської зовнішньої політики | Пріоритети зовнішньої політики Республики Білорусь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати