Головна

Глава 72. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

1. Заявка на видачу патенту на корисну модель (заявка на корисну модель) повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2. Заявка на корисну модель повинна містити:

1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора корисної моделі і заявника - особи, яка має право на отримання патенту, а також місця проживання або місця перебування кожного з них;

(Пп. 1 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2) опис корисної моделі, що розкриває її сутність з повнотою, достатньою для здійснення корисної моделі фахівцем в даній області техніки;

(Пп. 2 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3) формулу корисної моделі, що відноситься до одного технічному рішенню, ясно виражає її сутність і повністю засновану на її описі;

(Пп. 3 в ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4) креслення, якщо вони необхідні для розуміння суті корисної моделі;

5) реферат.

3. Датою подачі заявки на корисну модель вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту, опис корисної моделі і креслення, якщо в описі є посилання на них, а якщо зазначені документи представлені не одночасно, - дата надходження останнього з документів.

Стаття 1377. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок

1. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок (заявка на промисловий зразок) повинна стосуватися одного промислового зразка або до групи промислових зразків, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності промислового зразка).

2. Заявка на промисловий зразок повинна містити:

1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора промислового зразка та заявника - особи, яка має право на отримання патенту, а також місця проживання або місця перебування кожного з них;

(Пп. 1 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2) комплект зображень виробу, що дають повне уявлення про істотні ознаки промислового зразка, які визначають естетичні особливості зовнішнього вигляду виробу;

(Пп. 2 ст ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3) креслення загального вигляду виробу, конфекційну карту, якщо вони необхідні для розкриття суті промислового зразка;

(Пп. 3 в ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4) опис промислового зразка;

5) втратив чинність з 1 жовтня 2014 року. - Федеральний закон від 12.03.2014 N 35-ФЗ.

3. Датою подачі заявки на промисловий зразок вважається дата надходження до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки, що містить заяву про видачу патенту і комплект зображень виробу, що дають повне уявлення про істотні ознаки промислового зразка, які визначають естетичні особливості зовнішнього вигляду виробу, а якщо зазначені документи представлені не одночасно - дата надходження останнього з документів.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. Заявник має право внести в документи заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок доповнення, уточнення та виправлення шляхом подання додаткових матеріалів на запит федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності до прийняття за заявкою рішення про видачу патенту, або про відмову у видачі патенту, або про визнання заявки відкликаною, якщо ці доповнення, уточнення та виправлення не змінюють заявку на винахід, корисну модель або промисловий зразок по суті.

Після отримання звіту про інформаційний пошуку, проведеному в порядку, встановленому пунктами 2 - 4 статті тисяча триста вісімдесят шість цього Кодексу, заявник має право одноразово, за власною ініціативою, уявити змінену формулу винаходу, що не зраджує заявку на винахід по суті, і внести відповідні зміни в опис.

2. Додаткові матеріали змінюють заявку на винахід або корисну модель по суті в одному з наступних випадків, якщо вони містять:

інший винахід, що не задовольняє вимозі єдності винаходу щодо винаходу або групи винаходів, прийнятих до розгляду, або іншу корисну модель;

ознаки, які підлягають включенню до формули винаходу або корисної моделі і не були розкриті в документах заявки, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 2 статті 1375 або підпунктами 1 - 4 пункту 2 статті тисячу триста сімдесят шість цього Кодексу та представлених на дату подачі заявки;

вказівка ??на технічний результат, який забезпечується винаходом або корисною моделлю і не пов'язаний з технічним результатом, що містяться в тих же документах.

3. Додаткові матеріали змінюють заявку на промисловий зразок по суті, якщо вони містять зображення вироби, на яких:

представлений інший промисловий зразок, що не задовольняє вимозі єдності промислового зразка щодо промислового зразка або групи промислових зразків, розкритих на зображеннях, прийнятих до розгляду;

представлені суттєві ознаки промислового зразка, відсутні на зображеннях, представлених на дату подачі заявки, або представлені зображення вироби, з яких видалені суттєві ознаки промислового зразка, наявні на зображеннях, представлених на дату подачі заявки.

4. Зміни відомостей про автора, про заявника, в тому числі при передачі права на отримання патенту іншій особі або внаслідок зміни імені автора, імені або найменування заявника, а також виправлення очевидних і технічних помилок можуть бути внесені заявником в документи заявки за власною ініціативою до реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

5. Зміни, внесені заявником в документи заявки на винахід, враховуються при публікації відомостей про заявку, якщо такі зміни представлені в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом п'ятнадцяти місяців з дати подачі заявки.

Стаття 1379. Перетворення заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. До публікації відомостей про заявку на винахід (пункт 1 статті 1385), але не пізніше дня прийняття рішення про видачу патенту на винахід, а в разі прийняття рішення про відмову у видачі патенту на винахід або про визнання заявки відкликаною - до того, як буде вичерпана передбачена цим Кодексом можливість подачі заперечення проти цього рішення, заявник має право перетворити її в заявку на корисну модель або промисловий зразок шляхом подачі в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності відповідної заяви, за винятком випадку, якщо заявником подано заяву про пропозицію укласти договір про відчуженні патенту, передбачене пунктом 1 статті +1366 цього Кодексу.

2. Перетворення заявки на корисну модель в заявку на винахід або промисловий зразок або заявки на промисловий зразок в заявку на винахід або корисну модель допускається за заявою, поданою заявником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до дня прийняття рішення про видачу патенту, а в випадку прийняття рішення про відмову у видачі патенту або про визнання заявки відкликаною - до того, як буде вичерпана передбачена цим Кодексом можливість подачі заперечення проти цього рішення.

3. Перетворення заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок відповідно до пункту 1 чи 2 цієї статті допускається в разі, якщо зберігаються пріоритет і дата подачі перетвореної заявки з дотриманням вимог пункту 3 статті 1375, пункту 3 статті 1376, пункту 3 статті 1377 , пункту 3 статті 1381 або статті тисячу триста вісімдесят два цього Кодексу.

Стаття 1380. Відкликання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок

Заявник має право відкликати подану ним заявку на винахід, корисну модель або промисловий зразок до державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у відповідному реєстрі.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2. Пріоритет винаходу, корисної моделі

і промислового зразка

Стаття 1381. Встановлення пріоритету винаходу, корисної моделі або промислового зразка

1. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка встановлюється за датою подання до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

2. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка може бути встановлено за датою надходження додаткових матеріалів, якщо вони оформлені заявником як самостійна заявка, яка подана до закінчення тримісячного терміну з дня отримання заявником повідомлення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про неможливість взяти до увагу додаткові матеріали в зв'язку з визнанням їх змінюють сутність заявленого рішення, і за умови, що на дату подання такої самостійної заявки заявка, яка містить зазначені додаткові матеріали, не відкликана і не визнана відкликаною.

3. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка може бути встановлено за датою подачі тим же заявником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності більш ранньої заявки, яка розкриває ці винахід, корисну модель або промисловий зразок, за умови, що більш рання заявка не відкликана , що не визнана відкликаною і по ній не відбулася державна реєстрація винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у відповідному реєстрі на дату подачі заявки, в якій заявляється пріоритет, і при цьому заявка на винахід, в якій заявляється пріоритет, подана протягом дванадцяти місяців з дати подання більш ранньої заявки, а заявка на корисну модель або промисловий зразок - протягом шести місяців з дати подання більш ранньої заявки.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

При подачі заявки, в якій заявляється пріоритет, більш рання заявка визнається відкликаною.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Пріоритет не може встановлюватися за датою подачі заявки, в якій більше вимагатись більш ранній пріоритет.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4. Пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за виділеною заявкою встановлюється за датою подання тим же заявником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності реєстраційної заявки, яка розкриває ці винахід, корисну модель або промисловий зразок, а при наявності права на встановлення більш раннього пріоритету по заявці - за датою цього пріоритету за умови, що на дату подання виділеної заявки первісна заявка на винахід, корисну модель або промисловий зразок не відкликана і не визнана відкликаною і виділена заявка подана до того, як вичерпана передбачена цим Кодексом можливість подати заперечення на рішення про відмову у видачі патенту за реєстраційній заявці, або до дати реєстрації винаходу, корисної моделі або промислового зразка, якщо по реєстраційній заявці прийнято рішення про видачу патенту.

5. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка може бути встановлено на підставі кількох раніше поданих заявок або додаткових матеріалів до них з дотриманням умов, передбачених відповідно пунктами 2, 3 і 4 цієї статті та статтею тисяча триста вісімдесят два цього Кодексу.

Стаття 1382. конвенційний пріоритет винаходу, корисної моделі і промислового зразка

1. Пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка може бути встановлено за датою подачі першої заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок в державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (конвенційний пріоритет) за умови подачі до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності заявки на винахід або корисну модель протягом дванадцяти місяців від зазначеної дати, а заявки на промисловий зразок - протягом шести місяців від зазначеної дати. Якщо з незалежних від заявника обставинам заявка, по якій запитується конвенційний пріоритет, не могла бути подана в зазначений термін, цей термін може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, але не більше ніж на два місяці.

2. Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету щодо заявки на промисловий зразок, повинен повідомити про це в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення двох місяців з дня подання такої заявки і подати завірену копію першої заявки, зазначеної в пункті 1 цієї статті , до закінчення трьох місяців з дня подачі в зазначений федеральний орган заявки, по якій заявляється конвенційний пріоритет.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Якщо завірена копія першої заявки не представлена ??в зазначений термін, право пріоритету проте може бути визнано федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням заявника, подане в цей федеральний орган виконавчої влади до закінчення зазначеного терміну. Клопотання може бути задоволено за умови, що копія першої заявки запрошені заявником в патентному відомстві, в яке подана перша заявка, протягом восьми місяців з дати подачі першої заявки і представлена ??в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом двох місяців з дня її отримання заявником.

(Абзац введений Федеральним законом від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3. Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету щодо заявки на винахід або корисну модель, повинен повідомити про це в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності та подати в цей федеральний орган завірену копію першої заявки протягом шістнадцяти місяців з дня її подачі в патентне відомство держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

При ненаданні завіреної копії першої заявки в зазначений термін право пріоритету проте може бути визнано федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням заявника, поданою ним в цей федеральний орган до закінчення зазначеного терміну, за умови, що копія першої заявки запрошені заявником в патентному відомстві, в яке подана перша заявка, протягом чотирнадцяти місяців з дня подачі першої заявки і представлена ??в федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом двох місяців з дня її отримання заявником.

Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності має право вимагати від заявника подання перекладу на російську мову першої заявки на винахід або корисну модель тільки в разі, якщо перевірка дійсності заяви про пріоритет винаходу або корисної моделі пов'язана з встановленням патентоспроможності заявлених винаходу чи корисної моделі.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Стаття 1383. Наслідки збігу дат пріоритету винаходу, корисної моделі або промислового зразка

1. Якщо в процесі експертизи встановлено, що різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки і ці заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути виданий тільки за однією з таких заявок особі, що визначається угодою між заявниками.

Протягом дванадцяти місяців з дня направлення федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності відповідного повідомлення заявники повинні повідомити в цей федеральний орган про досягнутий ними угоді.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

При видачі патенту за однією з заявок все автори, зазначені в ній, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків.

У разі, коли мають одну і ту ж дату пріоритету заявки на ідентичні винаходи і (або) корисні моделі або ідентичні промислові зразки подані одним і тим же заявником, патент видається за заявкою, обраної заявником. Про свій вибір заявник повинен повідомити в термін і в порядку, які передбачені абзацом другим цього пункту.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Якщо протягом встановленого терміну до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності від заявників не зробить вказане повідомлення або клопотання про продовження встановленого терміну в порядку, передбаченому пунктом 6 статті 1386 цього Кодексу, заявки визнаються відкликаними.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2. При збігу дат пріоритету винаходу і ідентичною йому корисної моделі, щодо яких заявки на видачу патентів подані одним і тим же заявником, після видачі патенту за однією з таких заявок видача патенту за іншою заявкою можлива тільки за умови подачі до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності володарем раніше виданого патенту на ідентичне винахід або ідентичну корисну модель заяви про припинення дії цього патенту. У цьому випадку дія раніше виданого патенту припиняється з дня публікації відомостей про видачу патенту за іншою заявкою відповідно до статті 1394 цього Кодексу. Відомості про видачу патенту на винахід або корисну модель та відомості про припинення дії раніше виданого патенту публікуються одночасно.

3. Експертиза заявки на видачу патенту.

Тимчасова правова охорона винаходу

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Стаття 1384. Формальна експертиза заявки на винахід

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. За заявкою на винахід, що надійшла до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 1375 цього Кодексу, та їх відповідність встановленим вимогам.

2. Про позитивному результаті формальної експертизи заявки на винахід та про дату подання заявки на винахід федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повідомляє заявника негайно після завершення формальної експертизи.

3. Якщо заявка на винахід не відповідає встановленим вимогам до документів заявки, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє заявнику запит з пропозицією протягом трьох місяців з дня направлення запиту уявити виправлені або відсутні документи. Якщо заявник у встановлений термін не подасть запитувані документи або не подасть клопотання про продовження цього терміну, заявка визнається відкликаною. Цей термін може бути продовжений зазначеним федеральним органом виконавчої влади, але не більше ніж на десять місяців.

4. Якщо при проведенні формальної експертизи заявки на винахід встановлено, що заявка на винахід подана з порушенням вимоги єдності винаходу (пункт 1 статті 1375), федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності пропонує заявнику протягом трьох місяців з дня направлення їм відповідного повідомлення повідомити, яке із заявлених винаходів має розглядатися, і при необхідності внести зміни в документи заявки. Інші заявлені в заявці винаходу можуть бути оформлені виділеними заявками. Якщо заявник у встановлений строк не повідомить, яке із заявлених винаходів має розглядатися, і не представить в разі потреби відповідні документи, розглядається винахід, вказане у формулі винаходу першим.

5. Якщо при проведенні формальної експертизи заявки на винахід встановлено, що подані заявником додаткові матеріали змінюють заявку по суті, застосовуються правила абзацу третього пункту 6 статті одна тисяча триста вісімдесят шість цього Кодексу.

Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід

1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності після закінчення вісімнадцяти місяців з дати подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід. Склад публікуються відомостей визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання в сфері інтелектуальної власності.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Автор винаходу має право відмовитися бути згаданим у цій іпостасі у публікованих відомостях про заявку на винахід.

За клопотанням заявника, подане до закінчення дванадцяти місяців з дати подачі заявки на винахід, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності може опублікувати відомості про заявку до закінчення вісімнадцяти місяців з дати її подання.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Публікація не провадиться, якщо до закінчення п'ятнадцяти місяців з дати подачі заявки на винахід вона була відкликана або визнана відкликаною або на її підставі відбулася реєстрація винаходу.

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2. Будь-яка особа після публікації відомостей про заявку на винахід має право ознайомитися з документами заявки, якщо заявка не відкликана і не визнана відкликаною на дату публікації відомостей про неї. Порядок ознайомлення з документами заявки і видачі копій таких документів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання в сфері інтелектуальної власності.

3. У разі публікації відомостей про заявку на винахід, яка на дату публікації була відкликана або визнана відкликаною, такі відомості не включаються до рівень техніки щодо подальших заявок того ж заявника, поданих до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення дванадцяти місяців з дня публікації відомостей про заявку на винахід.

Стаття 1386. Експертиза заявки на винахід по суті

(В ред. Федерального закону від 12.03.2014 N 35-ФЗ)

1. За клопотанням заявника або третіх осіб, яке може бути подано до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності при подачі заявки на винахід або протягом трьох років з дати подачі цієї заявки, і за умови завершення формальної експертизи цієї заявки з позитивним результатом проводиться експертиза заявки на винахід по суті. Про надійшли клопотання третіх осіб зазначений федеральний орган виконавчої влади повідомляє заявника.

Термін подачі клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням заявника, подане до закінчення цього терміну, але не більше ніж на два місяці.

Якщо клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті не подано в установлений строк, заявка визнається відкликаною.

2. Експертиза заявки на винахід по суті включає:

інформаційний пошук щодо заявленого винаходу для визначення рівня техніки, з урахуванням якого буде здійснюватися перевірка патентоспроможності винаходу;

перевірку відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим пунктом 4 статті один тисяча триста сорок дев'ять цього Кодексу, та умовам патентоспроможності, встановленим абзацом першим пункту 1, пунктами 5 і 6 статті 1350 цього Кодексу;

перевірку достатності розкриття суті заявленого винаходу в документах заявки, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 2 статті тисячі триста сімдесят-п'ять цього Кодексу та представлених на дату її подачі, для здійснення винаходу фахівцем в даній області техніки;

перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності, передбачених абзацом другим пункту 1 статті 1350 цього Кодексу.

Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє заявнику звіт про інформаційний пошуку.

Інформаційний пошук щодо об'єктів, зазначених у пункті 4 статті 1 349 і пунктах 5 і 6 статті 1350 цього Кодексу, не проводиться, про що федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повідомляє заявника.

Порядок проведення інформаційного пошуку та подання звіту про нього встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання в сфері інтелектуальної власності.

3. Якщо клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті подано при подачі заявки та за заявкою не заявлено пріоритет більш ранній, ніж дата подачі заявки, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє заявнику звіт про інформаційний пошуку до закінчення семи місяців з дня початку експертизи заявки на винахід по суті.

Термін напрямки заявнику звіту про інформаційний пошуку може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо виявлено, щоб Вас запитували в інших організаціях джерела інформації, відсутнього в фондах зазначеного федерального органу виконавчої влади, або заявлений винахід охарактеризовано таким чином, що це унеможливлює проведення інформаційного пошуку в установленому порядку. Про продовження строку направлення звіту про інформаційний пошуку і про причини його продовження вказаний федеральний орган виконавчої влади повідомляє заявника.

4. Заявник і треті особи мають право клопотати про проведення за заявкою на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, інформаційного пошуку для визначення рівня техніки, з урахуванням якого буде здійснюватися перевірка патентоспроможності заявленого винаходу. Порядок і умови проведення такого інформаційного пошуку і надання відомостей про його результати встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання в сфері інтелектуальної власності.

5. За заявкою на винахід, опублікованій в порядку, встановленому статтею 1385 цього Кодексу, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності публікує звіт про інформаційний пошуку, проведеному в порядку, встановленому пунктами 2 і 4 цієї статті.

Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа має право подати свої зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності, встановленим статтею 1350 цього Кодексу. Такі особи не беруть участь у провадженні у заявці. Зауваження враховуються при ухваленні рішення по заявці в порядку, встановленому статтею 1387 цього Кодексу.

Порядок і терміни інформування заявника про результати проведення інформаційного пошуку та публікації звіту про такому пошуку встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання в сфері інтелектуальної власності.

6. У процесі експертизи заявки на винахід по суті федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності може вимагати від заявника додаткові матеріали (в тому числі змінену формулу винаходу), без яких проведення експертизи або прийняття рішення про видачу патенту на винахід неможливо. В цьому випадку додаткові матеріали без зміни заявки по суті повинні бути представлені протягом трьох місяців з дня направлення запиту або копій матеріалів, що протиставлені заявці, за умови, що заявник запросив копії протягом двох місяців з дня направлення запиту зазначеного федерального органу виконавчої влади. Якщо заявник у встановлений термін не подасть запитувані матеріали або не подасть клопотання про продовження цього терміну, заявка визнається відкликаною. Термін, встановлений для подання заявником запитуваних матеріалів, може бути продовжений зазначеним федеральним органом виконавчої влади не більше ніж на десять місяців.

Якщо при проведенні експертизи заявки по суті встановлено порушення вимоги єдності винаходу, застосовуються положення пункту 4 статті 1384 цього Кодексу.

У разі, якщо заявником подано додаткові матеріали, перевіряється, не змінюють чи вони заявку по суті (стаття 1378). Додаткові матеріали в частині, що змінює заявку по суті, при розгляді заявки на винахід до уваги не беруться. Такі матеріали можуть бути подані заявником як самостійна заявка. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності повідомляє про це заявника. Глава 72. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 2 сторінка |  Глава 72. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 4 сторінка

 Глава 69. Загальні положення |  Глава 70. АВТОРСЬКЕ ПРАВО |  Глава 71. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ |  Глава 72. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 1 сторінка |  Глава 72. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 5 сторінка |  Глава 73. ПРАВО НА селекційних досягнень |  Глава 74. ПРАВО НА ТОПОЛОГІЇ інтегральних мікросхем |  ОСІБ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ТА ПІДПРИЄМСТВ 1 сторінка |  ОСІБ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ТА ПІДПРИЄМСТВ 2 сторінка |  ОСІБ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ТА ПІДПРИЄМСТВ 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати