Головна

Предмет і завдання бухгалтерського обліку в банках

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Предмет дослідження
  3.  I. Мета та завдання дисципліни
  4.  I. Цілі і завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

Кредитні організації виконують основні банківські операції: кредитні, касові, розрахункові, валютні, операції з цінними паперами та інші.

Предметом бухгалтерського учетаявляются об'єкти, які забезпечують і складають статутну діяльність банку:

v господарські засоби та їх розміщення, це гроші, матеріальні цінності, дебіторська заборгованість, видані кредити, абстрактні кошти (актив балансу).

v ресурси господарських засобів (джерела утворення), власні кошти і залучені (пасив балансу).

v функціональні обов'язки банку (процес здійснення послуг), діяльність по ліцензії ЦБ в результаті чого, у банку утворюються доходи (пасив) і витрати (актив).

v фінансові результати статутної діяльності, як об'єкт обліку дозволяє контролювати і аналізувати склад прибутків і збитків банку.

Основні завдання бухгалтерського обліку банку:

1. Формування детальної, достовірної та змістовної інформації про діяльність кредитної організації, яка необхідна внутрішнім і зовнішнім користувачам бух звітності.

2. Ведення докладного, повного і достовірного БО, наявність і рух вимог і зобов'язань,

3. Виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості банку, запобігання негативних результатів діяльності

4. Використання бухгалтерського учетадля прийняття управлінських рішень.

2. Класична структура обліково-операційного підрозділу

Бухгалтерія - Це самостійний структурний підрозділ банку, яке очолюється головбухом (начальник департаменту обліку та звітності). Залежно від величини і спеціалізації банку, обсягу виконуваних операцій, можуть бути обрані різні варіанти організації і структури операцій - облікових відділів. Штаб обліково-операційного відділу складають такі фахівці:

1) Головбух, організовує обліково-операційну роботу в банку, здійснює контрольні функції:

O Контроль і відображення в рахунках бухгалтерського учетавсех операцій, здійснюваних банком.

O Оформлення, відкриття розрахункових, поточних та інших рахунків клієнтів.

O Контроль виправлень в особових рахунках.

O Контроль за використанням бланків суворого обліку

O Контроль нарахування відсотків по рахунках.

O Розподіл рахунків бухгалтерського учетаі обов'язків між відповідальними виконавцями (ответісполнітель)

O Надання керівництву банку оперативної інформації.

O Складання бух звітності.

O Здійснення економічного аналізу фінансової діяльності.

На головбуха не можуть бути покладені обов'язки, пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за матеріальні цінності і грошові кошти. Основною ланкою обліково-операційного відділу є ответісполнітель. Вони здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів, ведуть розрахункові, поточні, позичкові рахунки і мають право оформляти і підписувати розрахункові документи і особові рахунки. Головбух щодня перевіряє:

O висновок касових операцій,

O повноту оприбуткування грошей,

O зведення оборотів за день і баланс

1. ответісполнітель, протягом дня робить перерахування грошей в встановленої черговості і в межах залишків коштів на розрахунковому рахунку і поточних рахунках.

2. операційні групи організовуються там, де переважають операції, що вимагають додаткового контролю, і їх робота націлена на забезпечення ритмічності та злагодженості роботи всіх ланок науково - операційного апарату.

3.Контролер операційної групи, Керує роботою ответісполнітель або операціоністів, здійснює контроль за виконанням операцій і перевіряє:

O правильність підпису на іменному чеку або видатковому ордері про пред'явлення паспорта одержувача,

O підписує документи і виписки з особових рахунків контрольної підписом,

O веде касові журнали за видатками та доходами

O перевіряє правильність складання аналітичного та синтетичного обліку.

4. Оператори,в їх обов'язки входять:

O звірка документів аналітичного і синтетичного обліку,

O підрахунок меморіальних документів,

O підрахунок процентних чисел по особових рахунки,

O нарахування відсотків,

O друкування перевірочних відомостей, особових рахунків,

O заповнення відомості бух звітності та статистичної звітності

Структура операційно-облікового підрозділу:

ГОЛОВБУХ:

· обліково-операційний відділ:

1. відділ обліку операцій по основній діяльності;

2. відділ обліку валютних операцій;

3. відділ обліку цінних паперів .;

4. відділ введення та обробки інформації;

5. відділ контролю операційного дня;

6. відділ фінансового контролю.

· відділ касових операцій:

1. сектор перерахунку грошових коштів;

2. сектор касових операцій;

3. сектор депозитарного зберігання.

· відділ обліку господарських операцій:

1. сектор обліку основних редство;

2. сектор обліку матеріалів;

3. сектор обліку зарплати

· відділ обліку діяльності з філіями.

3. План рахунків бухгалтерського обліку. Банківський баланс і принципи його побудови

Основним завданням бухгалтерської служби банку є складання балансу; зі вступного балансу на початок періоду кожного циклу починається робота бухгалтерії і закінчується балансом на кінець циклу.

баланс- Це таблиця, яка має дві частини: актив і пасив. В актив записуються об'єкти обліку господарських засобів, в пасив - джерела їх залучення або обладнання .. на відміну від підприємств, які розробляють щомісячні, щоквартальні та річні баланси, КБ розробляє щоденний баланс, який є внутрішнім документом КБ і необхідний для оперативного контролю та аналізу. Номенклатура статей балансу є одночасно планом рахунків бухгалтерського обліку банку.

Рахунки банків і підприємств різні і не збігаються ні за нумерацією, ні за кількістю знаків. ЦБ і КБ країни для ведення бухгалтерського обліку користуються єдиної номенклатурою рахунків балансу і тому в обліку банків є єдині порівнянними показниками за всіма видами діяльності. Згідно з новим планом рахунків кредитні організації складають баланс по основній діяльності, але якщо кредитна організація виконує операції довірчого управління за договорами, то складається баланс, пов'язаний з довірчим управлінням. Баланс повинен відповідати таким основним вимогам:

- Складається за рахунками другого порядку;

- По кожному рахунку другого порядку суми показуються окремо в колонках: по рахунках в рублях за рахунками в іноземній валюті, вираженої в рублевому еквіваленті, і в драг металах за їх балансовою вартістю всього за рахунком;

- По кожному рахунку першого порядку, по групі цих рахунків, по розділах, по всіх рахунках виводяться підсумки;

- По ряду активних (пасивних) рахунків в балансі показуються суми по контрсчетам і виводиться підсумок за мінусом сум по контрсчетам

- Баланс повинен бути читається, в заголовку вказуються текстом: назва кредитної організації, дата, на яку складений баланс, одиниця виміру номера і назви розділів, груп рахунків першого порядку, рахунків першого і другого порядку за якими рахунками виведені проміжні підсумки; підсумкова сума по балансу повинна називатися - баланс

- В один рядок мають бути показані залишки по дебету і кредиту.

Первинні баланси складаються в рублях і копійках, зведені - в тис. Руб.

Рахунки банків і підприємств різні і не збігаються ні за нумерацією, ні за кількістю знаків. ЦБ і КБ країни для ведення БО користуються єдиної номенклатурою рахунків балансу і тому в обліку банків є єдині порівнянними показниками за всіма видами діяльності. Згідно з планом рахунків кредитні організації складають баланс по основній діяльності, але якщо кредитна організація виконує операції довірчого управління за договорами, то складається баланс, пов'язаний з довірчим управлінням.

Номенклатура рахунків кредитної організації включає:

Главу А «Балансові рахунки»

Главу Б «Рахунки довірчого управління»

Главу В «Позабалансові рахунки»

Главу Г «Термінові угоди»

Главу Д «Рахунки ДЕПО»

Єдина номенклатура рахунків бухгалтерського обліку в банку це єдине угруповання рахунків балансу за основним розділах з присвоєнням кожному розділу і кожному рахунку його номера і найменування.

Рахунки номенклатури балансу:

1. балансові,

2. позабалансові

Балансові рахунки Глави А згруповані в 7 розділів. Тут в основу покладено принцип економічного змісту операцій. Позабалансові рахунки згруповані в 3-х розділах: глава В (розділи 2-7), глава Г, глава Д. Тут в основу угруповання покладено принцип однорідності врахованих цінностей, документів, угод.

Облік на балансових та позабалансових рахунках ведеться методом подвійного запису: кожна операція знаходить відображення по дебету одного рахунку і по кредиту іншого, або по приходу одного рахунку і по витраті іншого. Баланс банку має дворівневу систему побудови номерів рахунків, на балансах відкриваються рахунки першого порядку мають 3 знаки і до них відкриваються рахунки другого порядку, яким присвоюється 5 знаків. Всі рахунки БО є або активними, або пасивними, А / П рахунків немає!

на активних рахунках враховуються готівкові грошові кошти в касах банку, майно, що видаються позики, дебіторська заборгованість та ін. пасивні рахунки призначені для обліку фондів банку, залишків на рахунках клієнтів, депозитів, кредиторської заборгованості, прибутку, залучених коштів та ін. пасивів.

У балансі банку на рахунках другого порядку не повинні бути показані одночасно сальдо по дебету і кредиту. Рахунки, за якими повинні позначатися або дебетове, або кредитове сальдо повинні бути парними. На початку операційного дня операції по парним рахунках починаються за рахунком, має залишок, а при відсутності - з будь-якого парного рахунки. Якщо протягом дня на рахунку утворюється протилежне сальдо, яке не відповідає характеру рахунку, то воно програмним шляхом переноситься на відповідний парний рахунок. Не допускається утворення в кінці дня в обліку дебетового сальдо на пасивному рахунку або кредитового сальдо на активному рахунку. На активних рахунках збільшення відображається за дебетом, зменшення за кредитом. На пасивних рахунках збільшення відображається за кредитом, зменшення за дебетом. Баланс банку побудований за принципом однобічної угруповання рахунків в першому розділі може бути як активні, так і пасивні рахунки. (Активний рахунок Дебет +, по кредиту _; Пасивний рахунок Дебет-, Кредит +).

4. Характеристика основних розділів Плану рахунків (ПС) бухгалтерського обліку банків Глави А.

ПС Глави А банку РФ складається з 7 розділів:

Р.1 Капітал (102-109)

Р.2 Грошові кошти та дорогоцінні метали (202-204)

Р.3 Міжбанківські операції. (301- 329)

Р.4 Операції з клієнтами (401- 479)

Р.5 Операції з цінними паперами (501-525)

Р.6 Кошти та майно (601 614)

Р.7 Результати діяльності (705- 708)

Рахунки першого розділу «КАПІТАЛ» складається з рахунків першого порядку: 102-109, що відображають відповідно КК акціонерних банків, пайових банків, додатковий капітал, резервний фонд банків. Всі ці рахунки деталізуються на рахунках другого порядку. Призначення рахунків цього розділу - облік власних коштів банку, службовців забезпеченням за його зобов'язаннями це основна частина капіталу банку. В активі балансу - власні кошти банку відображаються на різних рахунках в залежності від способу формування статутного фонду і подальшого розміщення власних коштів відповідно до проведеної політикою банку.

Рахунки 2-го розділу - «Грошові кошти та драгмет»(рахунки 202-204) Складаються з 2 підрозділів: 1 - Грошові кошти (202) включає:

· Суми готівкової валюти (включаючи залишки кас в дорозі) - каса;

· Готівкову інвалюту;

· Платіжні документи в інвалюті; ПРОЕКТУВАННЯ УЩІЛЬНЕННЯ грунтів насипом ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА |  У другому підрозділі - Дорогоцінні метали і природні коштовним камінням (203-204) -враховуються дорогоцінні метали т рахунку по їх зберіганню, а також резерви на можливі втрати.

 Рахунок 615 - Резерви за умовними зобов'язаннями некредитного характеру, рахунок пасивний. |  Код 978 -євро; 840 - долар; 810/643 - рубль. |  Все грошово - розрахункові документи за характером розкритих банківських операцій поділяються на касові, меморіальні і позабалансові |  Розрахунки платіжним дорученням |  Розрахунки акредитивом. |  Розрахунки платіжними вимогами |  Інкасові доручення. |  Розрахунки з використанням банківських карт |  Облік грошових коштів для забезпечення розрахунків юрид осіб вчить. на б \ рахунках 315,316,322,323,410-422,425,427-440. Облік кредитів юрид. осіб осущ. на бал. рах. 441-453. |  Документообіг з прийому готівки. Облік, контроль. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати