Головна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

  1.  У 1710 була відкрита перша друкарня в Санкт-Петербурзі, яка випускала велику кількість цивільних книг і незабаром стала провідною друкарнею Росії.
  2.  Питання. Регіональні пріоритети інноваційного розвитку Санкт-Петербурга
  3.  Журнали І. А. Крилова і його групи ( «Глядач», «Санкт-Петербурзький Меркурій»).
  4.  Джерело фінансування державного замовлення Санкт-Петербурга
  5.  До архітектури Санкт-Петербурга
  6.  Кв. Санкт-Петербурзька
  7.  Кв. Кут Богословської і Санкт-Петербурзької

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

"Петербурзький державний університет шляхів сполучення"

___

Кафедра "Фізика"

ФІЗИКА

Робоча програма і контрольні завдання

Для студентів заочного факультету

(Всі спеціальності крім УПП)

частина 3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2008

ЗМІСТ

1. Предисловие...3

2. Вказівки з оформлення контрольних робіт і вирішення завдань ... ... 3

3. Вказівки з оформлення звітів до лабораторних робіт ... ... 4

4. Робоча програма ...4

5. Список литературы...5

6. Варіанти контрольних работ...6

7. Довідкові материалы...13

8. Питання до іспиту з фізики (частина III) ... ... 15


1. ПЕРЕДМОВА

У третьому семестрі студенти-заочники ПГУПС всіх спеціальностей, крім економістів і УПП, виконують за навчальним планом контрольні роботи №5 і №6, дві лабораторні роботи (по одній роботі в лабораторіях оптики і ядерної фізики) і здають іспит. Варіант контрольних робіт збігається з останньою цифрою навчального шифру студента. Для виконання лабораторних робіт потрібно попередньо записатися в лабораторному журналі на кафедрі, дізнатися номери своїх робіт і зробити заготовку до них. Студенти без заготовок до виконання лабораторних робіт не допускаються. Запис на лабораторні заняття проводиться під час занять в сесію, або на консультаціях протягом навчального року. Нагадуємо, що на кафедрі "Фізика" (ауд.6-309) вивішений спеціальний стенд, на якому наведена вся необхідна студентам-заочникам інформація:

- Дата, час і місце (аудиторія) проведення занять під час сесії, регулярних консультацій, прийому всіх видів заборгованостей;

- Порядок оформлення і перевірки контрольних робіт.

Необхідно пам'ятати, що для отримання допуску до заліку / іспиту студент повинен:

1) мати на руках зарахований контрольні роботи (Після успішного складання заліку / іспиту контрольні відбираються, при "незадовільно." - Повертаються студенту);

2) здати звіт полабораторних робіт (Що має бути зафіксовано в лабораторному журналі на кафедрі);

3) мати залік / іспит з попередній частині фізики;

4) мати напрямок на залік / іспит (при здачі заборгованостей поза сесією).

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Для виконання контрольних робіт необхідно попередньо ознайомитися з вказівками до вирішення завдань і оформлення контрольних робіт. Наприкінці методичних вказівок наводяться необхідні довідкові матеріали. Приклади розв'язання типових задач наведені в наступних виданнях: Вилькенштейн B.C. Збірник завдань по загальному курсу фізики; Чортів А. Г., Воробйов А. А. Задачник з фізики. Рік видання будь-хто.

ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

1. Вказати основні закони і формули, на яких базується рішення задачі. Якщо при вирішенні задачі застосовується формула, отримана для окремого випадку і не виражає який-небудь фізичний закон, або не є визначенням будь-якої фізичної величини, то її слід вивести.

2. Дати креслення, що пояснює рішення задачі, коли це можливо.

3. Супроводити рішення короткими, але ісчерпивающімі поясненнями.

4. Отримати рішення задачі в буквеному вигляді, тобто висловити рішення в буквених позначеннях величин, заданих в умовах завдання.

5. Перевірити рішення «на розмірність», підставивши в отримане рішення найменування входять до формулу величин. Переконатися в тому, що отриманий при цьому результат відповідає назві шуканої величини.

6. Провести обчислення шуканої величини, користуючись «СІ» системою одиниць.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Контрольні роботи виконуються чорнилом або кульковою ручкою в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якої повинні бути наведені такі відомості: Прізвище, Ім'я, По батькові, навчальний шифр студента, домашню адресу і номер контрольної роботи.

2. Умови завдань в контрольній роботі переписуються повністю.

3. Номер варіанта контрольних робіт збігається з останньою цифрою навчального шифру студента. Контрольні роботи, що містять не всі завдання завдання, а також завдання не свого варіанту, не рецензуються.

4. Якщо контрольна робота при рецензуванні не зараховано, студент повинен, керуючись замечаніямі рецензента, в цій же зошити виконати роботу над помилками і представити її на повторну рецензію.

5. зарахований контрольні роботи пред'являються екзаменатора. Студент повинен бути готовий під час іспиту дати пояснення по суті вирішення завдань, що входять в контрольні роботи.

6. Контрольні роботи повинні вступати до університету для перевірки не пізніше, ніж за 15 днів до іспиту. Роботи здаються на заочний факультет (кімн. 1-100) особисто або надсилаються поштою за адресою: 190031, Санкт-Петербург, Московський пр., Д.9, ПГУПС (заочна форма навчання).

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З Оформлення звіту ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Номери лабораторних робіт повідомляються студентам під час реєстрації в журналі на кафедрі фізики. У проміжку між сесіями студенти повинні підготуватися до майбутніх робіт. З цією метою необхідно взяти в бібліотеці методичні вказівки до відповідних робіт і зробити заготовку. Заготівля до лабораторної роботи оформляється на папері формату А4 і має містити: титульний аркуш (на окремому аркуші паперу), мета роботи, коротку теорію, таблиці приладів і вимірювань, розрахункові формули. Під час сесії, після проведення вимірювань, студенти виконують необхідні розрахунки, будують графіки (якщо це передбачено в роботі), і роблять висновки. Графіки виконуються на міліметровому папері від руки або друкуються на принтері з використанням фонової сітки. Зразки оформлення звітів вивішені в усіх лабораторіях кафедри фізики.

4. РОБОЧА ПРОГРАМА З ФІЗИКИ (ЧАСТИНА III)

Основи фізичної оптики.

Електромагнітна природа світла. Шкала електромагнітних хвиль. Світло.

Інтерференція світла. Когерентність джерел світла. Розрахунок інтерференційної картини від двох когерентних джерел. Інтерференція в тонких плівках. Застосування інтерференції світла.

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція на круглих отворі і екрані. Дифракційні решітки та їх застосування.

Поляризація світла. Природний і поляризоване світло. Поляризація при відбитті і заломлення світла. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення. Поляризаційні призми. Застосування поляризованого світла.

Елементи квантової теорії. Основи фізики атома і атомного ядра.

Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло і закони його випромінювання. Гіпотеза Планка про квантуванні енергії випромінювання. Розподіл Планка.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії (фотоефект, дифракція електронів). Хвилі де Бройля. Принцип невизначеності, співвідношення невизначеностей.

Хвильова функція і її фізичний зміст. Рівняння Шредінгера для вільної мікрочастіци. Мікрочастіца в нескінченно глибокій потенційній ямі. Атом водню і водневоподібний атом. Енергетичні рівні, спектральні серії атома водню. Квантові числа електрона в атомі. Багатоелектронні атоми. Принцип Паулі. Електронні шари і оболонки атомів. Побудова періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва.

Рентгенівське випромінювання. Властивості і застосування рентгенівських променів. Мимовільне і вимушене випромінювання. Властивості індукованого випромінювання. Оптичні квантові генератори. Використання ОКГ в будівництві.

Основні характеристики атомних ядер. Ядерні сили та їх властивості. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Активність джерела. Альфа- і бета-розпад і їх закономірності. Нейтрино. Гамма випромінювання. Проблема елементарних частинок в сучасній фізиці. Проходження швидких заряджених частинок і гамма-квантів через речовину. Коефіцієнт поглинання. Механізми поглинання. Застосування радіоактивності в техніці. Методи реєстрації радіоактивних випромінювань. Дозиметрія. Ядерні реакції і їх основні типи. Основні відомості про ядерну енергетику. Розвиток ядерної та створення основ термоядерної енергетики.

5. Список використаної літератури

При самостійному вивченні теоретичної частини курсу фізики студентам рекомендується використовувати такі навчальні посібники:

1) Трофимова Т. І. Курс загальної фізики, ВШ, М, 2000..

2) Детлаф Б. М., Яворський Г. М. Курс загальної фізики, ВШ, М, 2000..

3) Савельєв І. В. Курс загальної фізики, т.2 і т.3, Наука, М, 1999..

4) Панюшкін А. В., Фадєєв В. І. Фізика, ч.5. Хвильова оптика. Елементи атомної фізики і квантової механіки. Текст лекцій. - СПб, ПГУПС, 2000., 116 с.

5) Панюшкін А. В., Остроумов В. І. Фізика, ч.6. Основи ядерної фізики. Текст лекцій. - СПб, ПГУПС, 1998, 147 с.

6) Чортів А. Г., Воробйов А. А. Задачник з фізики. Рік видання будь-хто.


6. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ №0 Глава III Дивний ліс |  Контрольна робота № 5

 Контрольна робота №6 |  Контрольна робота № 6. |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6. |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота №6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати