На головну

Визначення беззбитковості обсягу продажів і зони безпеки підприємства

  1.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  2.  F. Новий максимум цін супроводжується збільшенням обсягу, аналогічно точці А. Продовжуйте утримувати позицію на підвищення.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  5.  III. Зміна обсягу і структури продукції
  6.  III. Визначення міри покарання
  7.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям

Беззбитковість - це такий стан діяльності підприємства, коли вона не приносить ні прибутку, ні збитків, тобто це виручка, яка необхідна для того, щоб підприємство почало отримувати прибуток. Її можна виразити в кількості одиниць продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде приносити прибуток.

Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції та беззбитковим обсягом продажів продукції називається зона безпеки.

Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства розраховуються на основі взаємодії таких показників як «витрати - обсяг продажів - прибуток». З цією метою використовуються два способи:

- Графічний;

- Аналітичний.

Суть графічного методу полягає в побудові графіка, по осі Х якого наноситься обсяг випуску продукції у відсотках від виробничої потужності підприємства, або в натуральних одиницях (якщо випускається один вид продукції), або в грошовій оцінці (якщо графік будується для декількох видів продукції), а по осі У - собівартість проданої продукції і прибуток, які разом складають виручку від реалізації.

При цьому лінія витрат являє собою наступне рівняння:

у = а + b х,

де: у - загальна сума всіх витрат;

а - загальна сума змінних витрат;

b - змінні витрати на одиницю продукції;

х - обсяг реалізації продукції.

За графіком можна встановити, при якому обсязі реалізації продукції підприємство отримає прибуток, а при якому її не буде. З його допомогою можна визначити точку, в якій витрати будуть рівні виручці від реалізації продукції. Вона отримала назву точки беззбиткового обсягу реалізації продукції або порога рентабельності, нижче якої виробництво буде збитковим. За графіком також можна визначити зону безпеки (запас фінансової міцності), яка показує, на скільки відсотків (фізичних одиниць, грошових одиниць) фактичний обсяг продажів вище критичного, при якому рентабельність дорівнює нулю.

Крім графічного методу можна використовувати і аналітичний, який більш зручний, так як не потрібно креслити щоразу графік, що досить трудомістким. Аналітичний метод передбачає виведення ряду формул, за допомогою яких можна швидко розрахувати точку беззбитковості, маржинальний дохід та інші показники.

Для зручності виведення формул використовують такі позначення:

Т - точка беззбиткового обсягу продажів (поріг рентабельності, точка рівноваги, критичний обсяг продажів);

МД - загальна сума маржинального доходу;

ДМД - частка маржинального доходу у виручці від реалізації продукції;

Смд - Ставка маржинального доходу в ціні за одиницю продукції;

р - ціна одиниці продукції;

А - загальна сума постійних витрат;

Зп - Загальна сума змінних витрат;

В - виручка про реалізацію продукції;

К - кількість проданої продукції в натуральних одиницях;

b - змінні витрати на одиницю продукції;

П - сума прибутку від реалізації.

Формула для розрахунку маржинального доходу має вигляд: МД = П + А чи МД = В- Зп (Різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами).

Пропорція такого вигляду: Т / А = В / МД, дозволяє вивести формулу для розрахунку точки критичного обсягу продажів у грошовому вимірі:

Т = В * (А / МД) або Т = А / (МД / В) або А / ДМД.

Звідси випливає, що відношення постійних витрат до загальної суми маржинального доходу і є той коефіцієнт, який визначає місце розташування точки критичного обсягу реалізації продукції на графіку.

Якщо замінити виручку (максимальний обсяг реалізації продукції в грошовому вимірі, тобто В) на відповідний обсяг реалізації в натуральних одиницях (К), то можна розрахувати беззбиткової обсяг реалізації в натуральних одиницях: Т = К * (А / МД).

Для визначення точки критичного обсягу можна замість суми маржинального доходу використовувати ставку маржинального доходу в ціну за одиницю продукції СМД: СМД = МД / К. Звідси МД = К * СМД.

Тоді формулу точки критичного обсягу продажів у грошовому вимірі можна записати в такий спосіб: Т = А / СМД.

Для розрахунку точки критичного обсягу продажів у відсотках до максимального його обсягу, який приймається за 100%, може бути використана формула Т = (А / МД) * 100%.

Ставку маржинального доходу можна представити як різницю між ціною (р) і змінними витратами на одиницю продукції (b): СМД = р-b.

Тоді, перетворивши формулу Т = А / СМД, критичний обсяг реалізації продукції можна розрахувати наступним чином: Т = А / (р-b).

Якщо ставиться завдання визначити обсяг реалізації продукції для отримання певної суми прибутку, тоді формула буде мати вигляд: К = (А + П) / (р-b).

При багато виробництві цей показник визначається у вартісному вираженні: В = (А + П) / ДМД.

Для визначення зони безпеки використовується наступна формула:

ЗБ = (В-Т) / В.

Для одного виду продукції зону безпеки можна знайти за кількісними показниками: ЗБ = (К - Т) / Т.

  Поняття маржинального аналізу, його можливості та умови проведення. |  Поняття виробничого потенціалу та методи його діагностики

 Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Аналіз виробничих запасів |  Аналіз робіт ремонтних майстерень |  Аналіз використання вантажного автотранспорту |  Аналіз обслуговуючих виробництв |  Аналіз загальних витрат на виробництво продукції |  Аналіз собівартості окремих видів продукції |  Методика виявлення і підрахунку резервів зниження собівартості продукції. |  Поняття, види і причини банкрутства. |  Методи діагностики ймовірності банкрутства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати