Головна

Методика виявлення і підрахунку резервів зниження собівартості продукції.

  1.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  IX. МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН
  4.  Quot; ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА "ПО Вивчення СОЦІАЛЬНО-психологічного клімату В ТРУДОВОМУ колективі
  5.  VІІ. Методика проведення и Організаційна структура заняття
  6.  Амортизація - це грошове відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на випуск продукції. Основні функції
  7.  Аналіз беззбитковості. Взаємозв'язок виручки, витрат і прибутку від реалізації продукції.

Наприкінці аналізу собівартості продукції визначають резерви її зниження і розробляють заходи щодо їх впровадження у виробництво. Основним підсумком резервів є:

- Збільшення обсягу виробництва продукції

- Скорочення витрат на її виробництво

Резерви скорочення витрат виявляються по кожній їх статті за рахунок конкретних організаційно-технологічних заходів:

- Впровадження нової техніки

- Застосування прогресивних технологій

- Поліпшення організації праці

Всі ці заходи сприятимуть економії заробітної плати, зниження матеріаломісткості, енергоємності, фондомісткості продукції.

Резерви зниження собівартості необхідно визначити по кожному виду продукції (наприклад: економія витрат по оплаті праці може бути визначена шляхом множення різниці між проектної та фактичної трудомісткістю продукції на планований рівень середньогодинної оплати праці - це економія в розрахунку на 1 ц продукції, щоб визначити економію витрат на всю продукцію необхідно розрахований показник помножити на обсяг виробництва продукції)

Резерв зниження матеріальних витрат визначається наступним чином:

1) визначаємо різницю у витраті конкретного виду матеріалів (тобто кормів, насіння, добрив) за проектом і фактично в розрахунку на 1 ц продукції

2) отриману різницю множимо на ціну

3) знайдене твір множимо на обсяг продукції

При визначенні резервів зниження собівартості за рахунок збільшення виробництва продукції слід нагадати, що великі обсяги продукції вимагають великих додаткових витрат, тому необхідно підрахувати додаткові витрати по кожному виду виявлених резервів збільшення виробництва продукції.

Всі виявлені і підраховані резерви повинні бути узагальнені і пов'язані з конкретними заходами щодо зниження собівартості продукції.

Тема №16. Поняття, види і причини банкрутства. Методи їх діагностики

1. Поняття, види і причини банкрутства

2. Методи діагностики ймовірності банкрутства

  Аналіз собівартості окремих видів продукції |  Поняття, види і причини банкрутства.

 Аналіз розміру, складу, структури, руху і стану основних засобів |  Аналіз оснащеності підприємства і озброєності праці основних засобів та енергетичними ресурсами |  Оцінка ефективності використання основних засобів |  Аналіз структури та забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами |  Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Аналіз виробничих запасів |  Аналіз робіт ремонтних майстерень |  Аналіз використання вантажного автотранспорту |  Аналіз обслуговуючих виробництв |  Аналіз загальних витрат на виробництво продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати