Головна

Обмеження г.п. від інших галузей. Принципи, функція і система г.п.

  1.  A) збігається решеточная система б) Взаємно протилежна решеточная
  2.  I. Поняття про мови і її функціях
  3.  I. Система граматичних часів в пасивному стані
  4.  I. Людині здається, що він все робить зсередини свого істоти, а насправді розвиток його здібностей залежить від інших
  5.  II. Богословська система
  6.  II. Друга стадія. Функція продуктивного капіталу
  7.  II. ДРУГА СТАДІЯ. ФУНКЦІЯ продуктивного капіталу

Г.п. - Одна з галузей російського права. Г.п. регулює тільки частина заг-х відносин і взаємодіє з іншими (суміжними) галузями права. Конст право визначає загальні принципи правової системи. Г.п. конкретизує положення к.п. в своїх нормах. Адміністративні право, метод а.п. заснований на принципі влади-підпорядкування. Проте, адм. акти - одна з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків. Велике значення в г.п. має і ліцензування, що здійснюється в адм порядку. Аналогічно взаємодія цивільних та фінансового права. Кримінальне право також регулює (охороняє) майнові відносини, встановлюючи покарання за імущих прест-я. Також г.п. взаємодіє з земельним, екологічним, трудовим, сімейним правом.

Принципи г.п. - Основні, вихідні початку, відповідно до кіт побудовано цивільного законодавства. Основні принципи г.п .:

- Принцип рівності учасників р правовідносин. Ніхто не повинен бути обмежений в своїх правах і обов'язках, всі суб'єкти наділяються рівною правоздатністю.

- Принцип недоторканності власності. Кожен власник майна має право на свій розсуд користуватися і розпоряджатися ним. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як за рішенням суду. Примусове відчуження майна для державної потреб можна виготовити лише у встановлених законом випадках та за умови попереднього і рівноцінного відшкодування.

- Принцип свободи договору. Особа самостійно вибирає партнера, сторони є вільними при укладанні договору та визначенні умов.

- Принцип неприпустимості довільного втручання в приватні справи. Неприпустимо втручання органів державної влсти, місцевого самоврядування та інших осіб в приватні справи учасників цивільного обороту. Обмеження цього права можлива тільки на підставі судового рішення.

- Принцип безперешкодно здійснення цивільних прав, їх відновлення та захисту. Кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької або іншої не забороненої законом деят-ти; на відновлення становища, яке існувало до порушення права; на відстоювання в суді своїх порушених прав.

Функції г.п .:

- регулятивна, Спрямована на створення нормальних умов для функціонування і розвитку економіки.

- охоронна, Спрямована на захист цивільних прав від порушень. Охоронна ф-ція носить переважно компенсаційний (відбудовний) хар-р.

Система г.п. - Сукупність правових норм г.п., кот-е діляться на підгалузі (розділи), інститути та субінстітути. Г.п. складається з Загальної та Особливої ??частин. У Загальній частині поняття і норми явл загальними для регулювання суспільних відносин (так званий інструментарій), в Особливої ??частини - регулювання конкретних відносин.

Загальна частина включає в себе наступні розділи:

1) розділ, в кіт закріплюються суб'єкти, об'єкти права, поняття юридич осіб, товариств і товариств, поняття угод, термінів, позовна давність і інші.

2) розділ, в кіт закріплюються право власності та інші речові права.

3) розділ, в кіт закріплюється зобов'язальне право (загальні поняття)

Особлива частина включає наступні розділи:

1) розділ, в котрі містяться окремі види договорів і зобов'язань

2) спадкове право.

3) міжнародне приватне право

4) право Інтел влас-ти.

  Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права. |  Поняття, види, класифікація джерел г.п.

 Поняття і елементи цивільних правовідносин. |  Види цивільних правовідносин. |  Правоздатність громадянина. |  Дієздатність неповнолітніх. |  Опіка та піклування. Правове становище опікунів і піклувальників. |  Оголошення громадянина померлим. |  Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. |  Поняття юридичної особи. Органи юридичної особи. |  Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Ліцензування деят-ти ю.л. |  Порядок і способи освіти ю.л. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати