На головну

Кредитний договір

  1.  II. Договір оренди транспортного засобу
  2.  II. Зобов'язання, що виникають з договорів
  3.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  4.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  5.  VII. Продаж душі дияволу і договір з ним
  6.  А) Договір про фінансове забезпечення обов'язкового медичного страхування
  7.  авторські договори

Кредитний договір, будучи різновидом договору позики, є угода, відповідно до якого банк або небанківська кредитно-фінансова організація (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувачу) в розмірі та на умовах, передбачених договором, а отримувач кредиту зобов'язується повернути суму і сплатити відсотки на неї.

До кредитного договору застосовуються правила про договір позики з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законодавством (основний нормативний документ - Банківський кодекс Республіки Білорусь).

За своєю правовою природою кредитний договір є консенсуальним, двостороннім, оплатним. Возмездность виражається в тому, що за отримані за кредитним договором кошти отримувач кредиту виплачує відсотки.

Предметом кредитного договору є грошові кошти. Кредит є цільовим, т. Е. Його мети визначаються кредитним договором. Законодавством встановлюються певні обмеження щодо використання кредиту: він не може бути використаний для покриття збитків, сплати внесків до статутних фондів юридичних осіб, погашення раніше отриманих кредитів або погашення кредиту за іншого кредитоотримувача, сплати податків та інших платежів до бюджету і державні позабюджетні фонди, страхових платежів та ін.

Кредитний договір укладається у письмовій формі, недодержання письмової форми кредитного договору має наслідком його недійсність.

істотними умовами кредитного договору є;

- Сума кредиту з зазначенням валюти;

- Відсотки за користування кредитом і порядок їх сплати;

- Цільове використання кредиту;

- Терміни і порядок надання та погашення кредиту;

- Спосіб забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

- Відповідальність кредитоотримувача за невиконання умов договору;

- Інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Сторонами кредитного договору є отримувач кредиту і кредитодавець. Кредитодавець можуть бути банки або небанківські кредитно-фінансові організації, які мають ліцензії Національного банку Республіки Білорусь. Кредитоотримувача можуть бути фізичні та юридичні особи. Договір позики |  Договір фінансування під відступлення права грошової вимоги. Загальна характеристика

 Сторони договору підряду |  Права і обов'язки замовника за договором підряду |  Договір будівельного підряду. Загальна характеристика |  Права і обов'язки сторін за договором будівельного підряду |  Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Загальна характеристика |  Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Загальна характеристика |  Договір надання послуг. Загальна характеристика |  Договір перевезення вантажу. Загальна характеристика |  Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору перевезення вантажів |  Договір транспортної експедиції. Загальна характеристика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати