На головну

Здійснення і захист цивільних прав. Поняття, способи, принципи, межі здійснення прав і виконання обов'язків. Поняття і види зловживання правом. Самозахист прав.

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  3.  I. Знайти межі функції.
  4.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  5.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  6.  I. Поняття про мови і її функціях
  7.  II. Група C - дискреционная захист.

Суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права і припинення дій, що порушують право. Зміст права на захист, тобто можливості уповноваженої суб'єкта в процесі здійснення права, визначається комплексом матеріальних і процесуальних норм, що встановлюють: а) зміст правоохоронної заходи, що застосовується для захисту права; б) підстави її застосування; в) коло суб'єктів, уповноважених на її застосування; г) процесуальний і процедурний порядок її застосування; д) права суб'єктів, по відношенню до яких застосовується цей захід.
 Здійснення суб'єктивного цивільного права - це реалізація уповноваженою особою можливостей, укладених в змісті даного права.

Формою виконання обов'язків пасивного типу (обов'язків, що випливають із заборон) є їх дотримання шляхом утримання від заборонених дій. Обов'язок активного типу виконується у формі здійснення зобов'язаною суб'єктом дії, вимоги до якого складають зміст обов'язки.

Суб'єктивні цивільні права можуть здійснюватися будь-якими дозволеними законодавством способами. При цьому в науці цивільного права загальноприйнято розмежування фактичних та юридичних способів.

Під фактичними способами здійснення суб'єктивного права розуміється дія або система дій уповноваженої особи, що не володіють ознаками угод, або інші юридично значимі дії. Під юридичними способами здійснення суб'єктивного цивільного права розуміються дію або система дій, що володіють ознаками угод, або інші юридично значимі дії.

Обов'язки пасивного типу виконуються шляхом дотримання особами покладених на них заборон. Дотримання заборон може породити у їх суб'єктів право вимагати будь-якого майнового задоволення лише у випадках, передбачених законом або угодою з особою, на користь якого встановлено заборону.

Під принципами здійснення прав і виконання обов'язків розуміються закріплені в нормах цивільного права керівні положення, що визначають найбільш загальні вимоги до суб'єктів в процесі здійснення ними цивільних прав і виконання обов'язків.

виділяють:

- Принцип законності

- Принцип розумності і сумлінності

- Принцип солідарності інтересів і ділового співробітництва.

Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав - це законодавчо окреслені межі діяльності управомочен-них осіб по реалізації можливостей, які складають зміст даних прав.

Здійснення суб'єктивних прав має часові межі.

Законодавством встановлюються терміни, протягом яких може бути здійснено або захищене те чи інше право.

Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав можуть визначатися правилами про неприпустимість або допустимості тих чи інших способів здійснення.

Зловживання правом є особливе цивільне правопорушення, скоєне уповноваженою особою при здійсненні належного йому суб'єктивного права, що полягає у використанні ним конкретної форми його здійснення, суперечить соціальному призначенню права, і спрямоване на заподіяння шкоди іншій особі.

По суб'єктивний бік випадки зловживання правом поділяються на два види:
 а) зловживання правом, вчинене у формі дії, здійсненого з наміром завдати шкоди іншій юридичній особі (шикана).

б) зловживання правом, вчинене без наміру завдати шкоди, але об'єктивно заподіює шкоду іншій особі.

самозахист права - Ініціативне, самостійне дію особи щодо недопущення порушення цивільного права і по зменшенню наслідків даного порушення. Захист прав самого особи, без звернення до компетентних органів. Способи самозахисту права повинні бути відповідні порушення і не повинні виходити за межі дій, необхідних для його припинення. Види договорів та їх класифікація. |  Покоління прав людини

 Підстави припинення права власності, їх класифікація. |  Випадки примусового вилучення майна у власника. |  Володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній власності. Розділ майна, що перебуває у спільній власності, і виділ з нього частки. |  Види зобов'язань. |  Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Види неустойки. |  Порука. Банківська гарантія. |  Завдаток і утримання як способи забезпечення зобов'язань. |  Виконання зобов'язання, відступне, залік як способи припинення зобов'язань. |  Прострочення боржника. Прострочення кредитора. Поняття і правові наслідки. |  Договір. Свобода договору і свобода укладення договору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати