Головна

Агентський договір

  1.  II. Договір оренди транспортного засобу
  2.  II. Зобов'язання, що виникають з договорів
  3.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  4.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  5.  VII. Продаж душі дияволу і договір з ним
  6.  А) Договір про фінансове забезпечення обов'язкового медичного страхування
  7.  авторські договори

Відповідно до п.1 ст.1005 ГКРФ агентським договором є домовленість сторін, в силу якого одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням і за рахунок іншої сторони (принципала) юридичні та інші (фактичні) дії від свого імені, але за рахунок принципала.

- консенсусний

- БЕЗОПЛАТНО

Сторонами агентського договору явл-ся агент і принципал.

Обов'язки агента:

Головний обов'язок агента - зробити в інтересах принципала угоди, інші юридичні, а також фактичні дії. Якщо за умовою договору передбачається вчинення агентом юридичних дій від імені принципала, він д / б наділений відповідними повноваженнями шляхом видачі йому довіреності або підписання договору із зазначенням повноважень хоча б у загальній формі.

В ході виконання агентського договору, агент зобов'язаний надавати принципалу звіти в порядку і строки, які передбачені договором. При відсутності в договорі відповідних умов, звіти надаються агентом по мірі виконання ним договору, або після закінчення дії договору, якщо агентським договором не передбачено інше. До звіту агента д / б додані необхідні документи витрат, вироблені агентом за рахунок принципала. Принципал, який має повернення за звітом агента повинен повідомити про них агентові протягом 30-ти днів з дня отримання звіту, якщо угодою сторін не встановлений інший термін. В іншому випадку звіт вважається прийнятим принципалом.

Права агента:

Агент має право з метою виконання договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед принципалом. У агентський договір м / б передбачена обов'язок агента укласти субагентский договір із зазначенням або без зазначення конкретних умов такого договору. Субагент не має права укладати з третіми особами угоди від імені особи, явл-ся принципалом за агентським договором, за винятком випадків, коли відповідно до ст.187 ГКРФ субагент може діяти на основі передоручення. Порядок і наслідки такого передоручення визначається за правилами, передбаченими ст.976 ГКРФ, відповідно до якої довіритель вправі відвести субагента, обраний повіреним.

Обов'язки принципала:

Принципал зобов'язаний видати агенту відповідні повноваження і забезпечити його необхідними засобами для виконання даного йому доручення, т. К. Юридичні і фактичні дії агент завжди робить за рахунок принципала. Принципал також зобов'язаний сплатити агенту винагороду за вчинені в його інтересах дії. Розмір угоди визначається угодою сторін, а при його відсутності встановлюється стосовно сум, які за таких же обставин зазвичай стягуються за аналогічні послуги. Порядок і терміни сплати винагороди також визначаються договором, а за відсутності в ньому спеціальних вказівок винагороду д / б виплачено агенту в тижневий термін з моменту надання принципалу звіту про виконання доручення за відповідний період. Якщо інший порядок оплати не виникає із суті договору або звичаїв ділового обороту.

Обов'язок видати відповідне доручення на укладення угод, що здійснюються агентом від імені принципала, лежить на принципалом. Якщо довіреність, необхідність видачі якої встановлена ??договором, не буде видана принципалом, агент може вимагати від принципала відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з невиконанням принципалом своїх обов'язків за договором. Крім того, п.2 ст.1005 ГКРФ встановлює, що у випадках, коли в агентський договір передбачені загальні повноваження агента на вчинення правочинів від імені принципала, останній у відносинах з третіми особами не має права посилатися на відсутність у агента належних повноважень, якщо не доведе , що третя особа знала або повинна була знати про обмеження повноважень агента.

Права принципала:

Права принципала зводяться до прав по дачі вказівок агенту, вимогах з надання виконання, а також висловлювання заперечень по наданих звітів. У той же час агентським договором м / б передбачені обов'язки принципала не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, що діють на певній договором території, або утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності аналогічної діяльності, що становить предмет агентського договору.

Агентським договором м / б передбачено зобов'язання агента не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, повністю або частково збігається з територією, зазначеної в договорі.

Умови агентського договору, в силу яких агент має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги виключно певній категорії покупців - замовників, або виключно покупцям (замовникам), які мають місце знаходження або місце проживання на визначеній у договорі території явл-ся нікчемними.

Відповідальність сторін:

Агент, який зі своєї вини заподіяв шкоду принципалу повинен відшкодувати цю шкоду. У певних випадках контроль принципала за діями агента неможливий або скрутний (н: коли агент має право самостійно укладати угоди, або знаходиться на значній відстані). В ході виконання договору агент зобов'язаний представляти принципалу звіти з додатком доказів, вироблених за рахунок принципала витрат. Порядок і строки подання звітів встановлюються договором, а за відсутності в ньому відповідних умов у міру виконання договору або після закінчення його дії. Заперечення щодо звіту принципал за загальним правилом зобов'язаний заявити агенту в межах 30 днів з моменту отримання. При недотриманні цього терміну звіт вважається прийнятим принципалом без заперечень, а агент вважається таким, що виконав доручення або його відповідну частину.

Агентський договір передбачає можливість також самостійного укладання агентом субагентской договору, т. Е. Покладання обов'язків агента на третю особу.

Агентський договір, укладений на певний термін, припиняється після закінчення цього терміну. А безстроковий договір м / б припинено шляхом односторонньої відмови будь-якого з контрагентів від його подальшого виконання. Підставою його припинення може також стати визнання агентів - ФО недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. У цьому випадку агент не може самостійно виступати в майновому обороті. Агентський договір припиняється зі смертю громадянина, колишнього агентом, оскільки його можливі спадкоємці, як правило, не зможуть виступати в цій якості.

  Договір комісії |  Вроджена і купується в індивідуальному розвитку поведінки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати