На головну

Складання кошторисів витрат на розробку

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  3.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ
  4.  Алгоритм витратного підходу в оцінці нерухомості
  5.  Алгоритм застосування витратного підходу.
  6.  Амортизація - це грошове відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на випуск продукції. Основні функції
  7.  Аналіз беззбитковості і визначення оптимального масштабу виробництва на основі залежності доходів і витрат

економічна частина

Складання плану-графіка розробки (календарний план)

Процес науково - дослідної роботи (НДР) складається з багатьох стадій і етапів, які виконуються різними виконавцями, тому він повинен бути чітко скоординований і пов'язаний в часі.

Науково-дослідницька робота складається з багатьох стадій і етапів. Вони повинні бути скориговані і "ув'язані" в часі для більш ефективного використання матеріалів, ресурсів і праці виконавців. Щоб цього домогтися, необхідно для кожної роботи визначити виконавців, по трудомісткості виконання робіт визначити відповідну тривалість етапів (за типовими нормами часу), таким чином, щоб загальна тривалість проведення проектних робіт по термінах збігалася з відпущеними на розробку днями. При цьому для найбільш повного складання плану необхідно максимально деталізувати етапи опрацювання теми, вибрати такий напрямок для впливу на хід підготовки виробництва, щоб весь комплекс робіт був виконаний у стислі терміни і з мінімальними витратами.

При проведенні даної НДР можна виділити 7 етапів:

1. Складання і затвердження технічного завдання.

2. Аналіз ТЗ, підбір літератури та її вивчення, написання огляду.

3. Проведення теоретичних розрахунків, необхідних для проведення досліджень.

4. Вибір методики проведення досліджень.

5. Проведення експериментальних досліджень.

6. Оформлення пояснювальної записки.

7. Оформлення графічного матеріалу.

У розробці проекту беруть участь дві людини: керівник проекту та інженер. Керівник спільно з інженером розробляє технічне завдання, а також надає необхідні вихідні дані і матеріали, надає науково-технічну допомогу, контролює хід дипломного проектування, оформлення пояснювальної записки, креслень і супровідних документів. Інженер самостійно виконує пункти 2-7.

У таблиці 6.1 представлений план проведення НДР за стадіями розробки.

Таблиця 6.1 Етапи проведення робіт.

 Етапи № п / п  Стадії створення проекту  Етапи створення проекту  тривалість
 Трудомісткість в людино-днях  Тривалістю-ність в% від загального часу (інженер)
 Інженер  керівник
 Складання та затвердження технічного завдання  Обгрунтування необхідності проекту  2,22%
 Розробка технічного завдання  2,22%
 Затвердження технічного завдання  2,22%
 Разом:  5,66%
 Аналіз ТЗ, підбір літератури та її вивчення, написання огляду  Підбір літератури  6,66%
 вивчення літератури -  9,99%
 написання огляду -  4,44%
 Разом:  21,09%
 Проведення теоретичних розрахунків, необхідних для досліджень  висновок необходімихформул  20%
 Вибір методики проведення досліджень  Вибір методики проведення досліджень  6,55%
 Проведення експериментальних досліджень  дослідження  18,93%
 Оформлення пояснювальної записки  Оформлення пояснювальної записки -  22,22%
 Оформлення графічного матеріалу  Оформлення графічного матеріалу -  5,55%
 всього:  100%

Таким чином, трудомісткість проекту становить 90 людино-дня, час роботи інженера над проектом становить 80 робочих днів.

Для візуального відображення процесу проектування був використаний стрічковий план-графік, що відображає тривалість кожного етапу робіт, представлений на малюнку 6.1.

Малюнок 6.1. Стрічковий графік проведення робіт

Складання кошторисів витрат на розробку

До кошторису витрат на виконання розробки включаються всі роботи, що виконуються дипломником самостійно, а також працівниками НДІ і контрагентами. Це дає можливість визначити загальні витрати по темі.

Загальна сума витрат на розробку програмної системи складається з наступних видів витрат:

- матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Відрахування на соціальні потреби;

- Амортизація основних фондів;

- Інші витрати.

6.2.1 Матеріальні витрати

До цієї статті відноситься вартість придбаного з боку сировини, матеріалів, що утворюють основу продукції, що випускається або є компонентами при виготовленні продукції.

В даному випадку матеріальні витрати включають витрати на досліджувані матеріали і витрати на оплату електроенергії та канцелярські товари. Перелік витрат по цій статті наведено в таблиці 6.2.

Витрати на оплату електроенергії можуть бути обчислені за формулою

де ТЕЛ - Тариф на електроенергію;

МПОТРЛ - Потужність, споживана лазером;

МПОТРЕВМ - Потужність, споживана ЕОМ;

ТПОТРЛ - Час використання лазерного обладнання;

ТПОТРЕВМ - Час використання ЕОМ.

Тариф на електроенергію становить 1,37 руб. за 1 кВт. Споживана лазером потужність - 4 кВт / год. Споживана потужність ЕОМ - 0,5 КВт / год. Із загальної часу виконання дипломного проекту, рівного 80 дням, ЕОМ використовувалася в середньому 50 днів по 6 годин на день, лазер використовувався в середньому 30 днів по 1 годині. Тоді витрати на оплату електроенергії за цей період становлять:

Таблиця 6.2. Матеріальні витрати.

 матеріали  Ціна за шт. (М), руб.  Кількість, шт. (М)  Сума, руб.
 Папір для принтера  105,00  1 Пачка  105,00
 Ручка кулькова  3,00  3,00
 олівець  2,00  4,00
 ластик  2,00  2,00
 дискета Verbatum  11,00  33,00
 ватман  4,70  47,00
 Картридж для лазерного принтера  700,00  700,00
 Комм.шнур, ВО, FC-FC, 9/125, Simplex, 2м
 Комм.шнур, ВО, SC-FC, 9/125, Simplex, 2м
 ВО прохідний адаптер FC-FC, SM, Simplex
 Витрати на електроенергію  
 Разом:
 Разом без ПДВ:

6.2.2 Витрати на оплату праці

В даному проекті ця стаття складається з витрат на заробітну плату виконавців (інженера (студента) і керівника проекту). Вихідними даними для розрахунку основної заробітної плати є трудомісткість окремих видів робіт по категоріях працюючих.

Таким чином, основна заробітна плата становить:

де SДН. З. - Денна ставка; Т Р. - Час роботи над проектом.

Оклад керівника проекту, що працює за п'ятиденним робочим тижнем, становить 25000 рублів. Час роботи керівника над проектом - 10 днів. Тоді витрати на оплату праці керівника складуть

Оклад інженера (студента), що працює за п'ятиденним робочим тижнем, становить 15000 рублів. Загальний час роботи студента над проектом - 80 днів. Витрати на оплату праці інженера (студента) складуть:

Таким чином, загальна заробітна плата складе:

Кошторис витрат на заробітну плату виконавців зведена в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3 Кошторис витрат на заробітну плату.

 виконавець  Час роботи над проектом  Оклад, руб  Сума заробітної плати, руб
 керівник  113603,6
 Інженер  545405,5
 Разом:  65909,1

6.2.3 Відрахування на соціальні потреби

Відрахування на соціальні потреби включають єдиний соціальний податок (26,2%) і відрахування на страхування від нещасних випадків (0,2%) від фонду оплати праці.

Кошторис витрат на соціальні відрахування зведена в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4 Кошторис витрат на соціальні відрахування.

 Відрахування на соціальні потреби, руб  ЄСП 26%  17136,4
 Страхові відрахування 0,2%  13,18
   Разом:  17268,2

6.2.4 Амортизація основних фондів

Річну суму амортизації ЕОМ розраховуємо за формулою:

де НА - Норма річної амортизації ЕОМ;

СЕОМ - Балансова вартість ЕОМ.

Для ЕОМ, використовуваних при розробці дипломного проекту норма річної амортизації встановлюється в межах 20 - 30%, приймемо НА= 20%. Первісна (балансова) вартість ЕОМ СЕОМ становить 22000 руб.

Сума амортизаційних відрахувань визначається з урахуванням загального часу використання ЕОМ:

де F - Дійсний річний фонд роботи обладнання (2000 год);

NМЧ - Кількість годин робочого часу, коли використовувалася ЕОМ.

ЕОМ використовувалася 50 днів в середньому по 6 годин на день, тобто

NМЧ = 50 · 6 = 300 годин.

тоді

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань представлений в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 Суми амортизаційних відрахувань.

 Найменування  кількість  Балансоваястоімость, руб  Час викорис-тання по темі, ч  Норма аморті-зації,%  Сума аморті-зації, руб / рік  Дійств. рік. фонд роботи ПК, ч  Разом витрат, руб
 Персональний комп'ютер  22 000


 розчинники |  Розрахунок ціни НДР

 Висновки щодо ефективності пропозицій |  Пожежна безпека. |  екологічність проекту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати