На головну

uuml; Економісти, що вплинули на роботи Кейнса

  1.  Bulh?s?n ?lI Ibn M?h?mm?d S?m?ri
  2.  Bulqasim Huseyn Ibn Ruh Nob?xti
  3.  DAS VERGUTEN
  4.  Denkwurdigkeiten eines Nervenkranken. - Leipzig, 1903 (прим. Автора).
  5.  Ecirc; AE EI IEAOEOU?
  6.  Fiqhi sual v? ?qid?vi muskulata cavab verm?k
  7.  Grammatische und lexikalische Ubungen.

o Артур Пігу

o Альфред Маршалл

o Адам Сміт

o Давид Рікардо

o Карл Маркс

o Томас Мальтус

u 1936 г. - остаточне формування

u Трактат Кейнса (практик, успішний гравець на біржі) «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»

квиток №15

1.

u Конкуренція - конкуренція (Лат. concurrentia, Від лат. concurro - Збігати, стикаюся) - це суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів.

o В економіці говорять про діловий конкуренції господарюючих суб'єктів, кожен з яких своїми діями обмежує можливість конкурента однобічно впливати на умови звернення товарів на ринку, тобто про ступінь залежності ринкових умов від поведінки окремих учасників ринку. Відповідно до Закону РФ від 26.07.2006 № 135-ФЗ «Про захист конкуренції», конкуренція - суперництво господарюючих суб'єктів, при якому самостійними діями кожного з них виключається або обмежується можливість кожного з них в односторонньому порядку впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку.

o З економічної точки зору, конкуренція розглядається в 3 основних аспектах:

§ Як ступінь змагальності на ринку;

§ Як саморегулюючий елемент ринкового механізму;

§ Як критерій, за яким визначається тип галузевого ринку.

o Конкуренція - боротьба між власниками факторів виробництва за ринок збут.

u Олігархія - (від грец. oligos - малочисельний і arche - влада) політичне і економічне панування невеликої групи людей, правлячих державою і економікою.

u Менеджмент -

o сукупність принципів, форм, методів, прийомів і засобів управління виробництвом та виробничим персоналом з використанням досягнень науки управління. Основна мета менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії;

o керівництво підприємства, фірми, керівний орган.

u Маркетинг - велика за своїм спектру діяльність в сфері ринку товарів, послуг, цінних паперів, здійснювана з метою стимулювання збуту товарів, розвитку і прискорення обміну, в ім'я кращого задоволення потреб .і отримання прибутку. Маркетинг покликаний пристосувати виробництво до вимог ринку. Маркетинг включає розробку товару (визначення виду і встановлення характеристик товару, що продається), аналіз ринку (поділ ринків, виділення бажаних ринків, сегментація і позиціонування ринку), цінову стратегію і політику. Складовою частиною маркетингу є реклама. Розрізняють такі види маркетингу: диференційований, розрахований на використання декількох сегментів ринку; конверсійний, що створює умови для преодоле-ня негативного попиту; концентрований, сосредоточивающий зусилля на окремих ринках; масовий, який застосовується до товарів масового споживання; протидіє, спрямований на обмеження ірраціонального попиту; розвиває, орієнтований на перетворення потенційного попиту в реальний; стратегічний, заснований на вивченні внутрішніх і зовнішніх можливостей фірми; цільової, який передбачає орієнтацію на певний сегмент ринку; цінової, заснований на встановленні ціни товару.

u Стимулююча роль закону вартості -

o Стимулююча (стимулює тих виробників, у яких витрата на виробництво менше необхідного)

o Закон вартості спрямований на стимулювання зниження витрат, регулює розподіл праці за сферами виробництва

2.

Фізіократизм - (фізіократія)

u Термін Сміта

u Багатство - не гроші, а земля.

u З \ х - джерело багатства.

u Економічна таблиця Кене

o Виробничий клас

o Клас землевласників

o безплідний клас

u Гос-во шкідливий

u Вчення застосовано на практиці

u фізіократи (Фр. physiocrates, Від грец. ????? - природа і ?????? - сила, влада, панування) - французька школа економістів другої половини XVIII ст., заснована близько 1750 р Франсуа Кене і отримала назву «фізіократія» (фр. physiocratie, Тобто «панування природи»), дане їй першим видавцем творів Кене, Дюпон де Немур з огляду на те, що єдиним самостійним чинником виробництва ця школа вважала грунт, природу. Втім, ця назва могло б характеризувати вчення фізіократів і в іншому відношенні, так як вони були прихильниками «природного порядку» (ordre naturel) в господарському житті суспільства - ідеї, спорідненої поняттям природного права або природного закону в раціоналістичному сенсі філософії XVIII ст.

u Термін "фізіократи" увійшов у вжиток лише в XIX ст., за життя Кёне і його учнів вони себе називали "економістами", а своє вчення - "політичною економією"

u Фізіократи вирішували питання про те, як повинні складатися економічні відносини між людьми при вільному дії природного порядку і які будуть принципи цих відносин. Подібно школі А. Сміта і при тому раніше її фізіократи висловлювали переконання, що надання повної свободи дії природних законів одне тільки здатне здійснити загальне благо. У зв'язку з цим знаходяться і вимога знищення старих узаконений і установ, які затримують безперешкодне прояв природного порядку, і вимога невтручання державної влади в економічні відносини - бажання, однаково характеризують і фізіократів, і «класичну» школу. Нарешті, в обох випадках ми маємо справу з реакцією проти меркантилізму, який (в своєму французькому варіанті) односторонньо протегував тільки торгівлі та обробної промисловості; але фізіократи впали в іншу однобічність, якій уникла теорія, створена А. Смітом.

u Фізіократи протиставили торгівлі та обробної промисловості сільське господарство як єдине заняття, що дає надлишок валового доходу над витратами виробництва, а тому і єдино продуктивне. Тому в їх теорії земля (грунт, сили природи) є єдиним фактором виробництва, тоді як А. Сміт поруч з цим фактором поставив два інших, праця і капітал - поняття, які відіграють таку ж важливу роль у всьому подальшому розвитку політичної економії, як чистої науки . В цьому останньому відношенні фізіократів швидше можна вважати попередниками, ніж засновниками політичної економії.

u Термін «фізіократія» вживається в двоякому сенсі, а саме найчастіше в більш вузькому значенні відомої економічної доктрини, рідше - в більш широкому сенсі цілої теорії суспільства, з соціальними та політичними висновками. Перший погляд на фізіократів панує у іноземців, другий властивий французам. Немає сумніву, що головне значення фізіократи мають в історії політичної економії, але через це не слід забувати їх політичні погляди, що роблять їх найбільш видними представниками освіченого абсолютизму у Франції.

3.

u Торстейн Бунд Веблен (1857 - 1929) - американський економіст, соціолог, публіцист, футуролог. Основоположник інституціонального напрямку в політичній економії. Доктор філософії (1884). Викладав в Корнельському (1890-1892), Чиказькому (1892-1906), Стенфордському (1906-1909) університетах, в університеті штату Міссурі (1910-1917).

u Став одним із засновників Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку. Редагував «Журнал політичної економії».

Веблен вважав, що в ринковій економіці споживачі піддаються всіляким видам громадського і психологічного тиску, що змушують їх приймати нерозумні рішення. Саме завдяки Веблену в економічну теорію ввійшло поняття «престижне або показне споживання», яке отримало назву «ефект (парадокс) Веблена» (ефект Веблена - Досить поширене явище показового споживання, яке виникає при споживанні благ, в основному недоступних для більшості звичайних споживачів у зв'язку з їх високою ціною, що підкреслює соціальну значимість їх власників. Названий по імені економіста Торстейна Бунд Веблена. При такому споживанні спостерігається пряма залежність: чим вища ціна на який-небудь продукт, тим вище рівень його споживання)

u Основні праці:

o «Теорія дозвільного класу: економічне дослідження інституцій» (англ. The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions, 1899)

o «Теорія ділового підприємства» (англ. The Theory of Business Enterprise, 1904).

квиток №16

1.

u Просте товарне господарство - один з видів товарного виробництва

o П.т.х селян і ремісників

o Використовується при виготовленні свою працю і прості знаряддя

o Представлено дрібними ремісниками, селянами, торговцями, які існували з часів рабовласництва

o Живучість товарного господарства обумовлена ??низкою факторів

o У підставі простого товарного господарства знаходиться індивідуальна приватна власність на засоби виробництва і вироблені товари

o П.т.х. передбачає використання особистої праці власників засобів виробництва

u Соціалістичне товарне господарство

u Капіталістична товарне господарство (розвинуте

o Крім праці використовуються складні засоби виробництва

u Традиційне товарне господарство

u Товарне господарство перехідного типу

2.

u Неокласицизм -

3.

u Гелбрейт

квиток №17

квиток №18

квиток №19

квиток №20

квиток №21

квиток №22

квиток №23

квиток №24

квиток №25

  Uuml; Комуністична Ідеологія |  Предмет і метод цивільного права, функції.

 O 2) в широкому сенсі - учасник взаємозв'язків, що складаються на ринку товарів, робіт і послуг. |  Зв'язок між виробництвом і споживанням опосередкована ринком |  Uuml; Альфред Маршалл |  Uuml; критика |  Uuml; критика соціалізму |  Uuml; Діловий цикл |  Uuml; Утопічний соціалізм в давнину |  Uuml; Предсоціалізм в середньовіччі |  Uuml; Соціалізм в ХIX столітті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати