Головна

II. Основний файл вихідних даних

  1.  BDECiientDataSet - клієнтський набір даних.
  2.  Colorspace: - відео рівні даних рівнів
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  I. Основний перелік документів
  5.  II. Основний файл вихідних даних
  6.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?

У цей файл користувач вводить:

1. Нд - Середня висота (відмітка) дна руслової частини підмостового перетину (рис. 32.7) до розмиву, м, яка визначається за формулою:

 де (32.17)

РУВВр% - Розрахунковий рівень високої води, м;

Вр - Ширина русла під мостом до розмиву, м;

Врб - Побутова ширина русла (середня на ділянці), м;

wр - Побутова площа живого перетину в руслі, м2.

Мал. 32.7. Схема до визначення середньої геодезичної висоти (відмітки) дна до розмиву

2. d - Середній діаметр донних відкладень першого розмиває шару, мм.

3. Нг - Середня висота (відмітка) геологічного обмеження розмиву або шару грунту інший крупності, м.

4. d1 - Середня крупність грунту другого геологічного шару, мм.

5. Нп - Середня висота (відмітка) заплави, м, визначається за формулою:

 де (32.18)

 - Сума площ живих перетинів на заплаві при РУВВр%, м2;

В0 - Ширина розливу річки в паводки, м;

Вр - Ширина русла, м.

6. УМВ - умовний рівень меженних вод, м, що дорівнює рівню межени типового водомірного графіка паводку, але не нижче УМВ ? [hp(aр - 1) + Нд], Де

hp - Середня глибина в руслі при рівні УВВQ;

aр - Коефіцієнт форми русла (див. Далі п. 33).

7. В0 - Ширина розливу річки в паводки, м.

8. Врб - Побутова ширина русла, яка визначається як середнє арифметичне кількох вимірювань ширини русла на досліджуваній ділянці долини річки, м.

9. Iб - Побутової ухил вільної поверхні, рівний ухилу долини в місці переходу.

10. УВВQ - Рівень високої води, при якому відомо розподіл загальної витрати між елементами живого перетину долини - руслом і заплавами, м.

11. Q - Загальна витрата при УВВQ, м3/ С.

12. Qрб - Руслової побутової витрата при УВВQ, м3/ с

13. УВВT - Рівень високої води типового водомірного графіка паводку при виконанні розрахунків по серії типових паводків, м.

14. tпд - Час підйому типового паводку, сут.

15. tпв - Тривалість типового паводку, сут.

16. «0» графіка - висота «0» графіка по осі переходу, м.

17. LM - Отвір верхового моста в світлі, м.

18. Lвх - Ширина вхідного перетину в зону, що охоплюються струменеспрямовуючу дамбу, м.

19. X - Відстань від кордону розливало середини моста з боку малої заплави, м (рис. 32.8).

Мал. 32.8. Схема до визначення зон впливу заплав різної ширини

20. lд - Довжина зони, яка охоплюється струменеспрямовуючою дамбою верхового моста, м.

21. lр - Довжина зони розтікання за верховим мостом, м. Визначається одним із таких способів:

за наближеною формулою:

 де (32.19)

lмп, lбп - Ширина малої і великої заплав, відповідно, м;

за результатами теоретичного побудови планів течії на, мостовому переході;

на основі результатів моделювання в гідравлічних лотках, або за даними натурних спостережень на найближчих існуючих мостових переходах.

22. Lмн - Отвір низового моста в світлі, м.

23. LВХН - Ширина вхідного перетину в зону, що охоплюються струменеспрямовуючу дамбу низового моста, м.

24. Xн - Відстань від середини моста до кордону розливу з боку тієї ж, що і для верхового моста заплави, м (див. Рис. 32.8).

25. lдн - Довжина зони, яка охоплюється струменеспрямовуючу дамбу низового моста, м.

26. lрн - Довжина зони розтікання потоку за низовим мостом, м.

Визначається одним зі способів, викладених в п. 21.

27. lб - Довжина досліджуваної ділянки річки нижче зони розтікання, м.

Призначається користувачем в залежності від цілей розрахунку, але не менше lб ? lр.

28. l - Відстань від вхідного перетину в зону, що охоплюються струменеспрямовуючу дамбу низового моста, до низових струмененапрямних дамб верхового моста, або до створу греблі, м (див. Рис. 32.3, а).

29. п - Показник ступеня, що характеризує закон розтікання стисненого потоку за мостом (рис. 32.9).

Мал. 32.9. Можливі схеми розтікання потоку за мостом

значення п в межах від 0,6 до 2,0 приймають тим більшим, чим менше ширина розливу, менше шорсткість заплав і чим більше глибина їх затоплення. значення п в кожному випадку можуть бути уточнені теоретичним побудовою планів течій в нижніх б'єфах мостових переходів, даними моделювання в гідравлічних лотках, а також за результатами натурних спостережень. Зазвичай приймають для рівнинних річок n = 0,75.

30. Dl - Розрахунковий інтервал довжини, м.

Приймають рівним не більше Dl ? (0,1-0,125)lсж , де lсж - Довжина зони стиснення потоку перед мостом, що дорiвнює lсж = 0,5lр. Довжина зони розтікання потоку за мостом lр визначається за формулою (32.19).

31. Dt - Розрахунковий інтервал часу, на добу. Приймають рівним не більше Dt ? 0,33 на добу.

значення Dt приймають обов'язково кратними 1 діб (0,333 ..., 0,25, 0,1666 ... і т. д.). Кращим є інтервал часу в межах Dt = 0,1 - 0,25 сут. Якщо в зоні розтікання потоку з'являються сплески відміток дна (рис. 32.10), або якщо відбувається зациклення рахунку, інтервал часу Dt t слід зменшувати до тих пір, поки сплески не зникнуть.

Мал. 32.10. Сплески відміток дна в зоні розтікання при перебільшених розрахункових інтервалах часу

Розрахунковий інтервал часу слід приймати тим меншим, чим менше тривалість паводку, чим більше обмежений потік і чим дрібніше переносяться річкою наноси.

32. an - Коефіцієнт заплави (відношення середньої з найбільших глибин на заплаві в понижених місцях до середньої глибині на всій заплаві), рахуючи від УВВQ (Рис. 32.11).

33. ap - Коефіцієнт форми русла (відношення максимальної глибини русла до середньої), рахуючи від УВВQ (Див. Рис. 32.11).

Мал. 32.11. Поздовжній профіль по осі мостового переходу

34. Kn - Кількість розраховуються паводків.

Залежно від видів вироблених розрахунків, деякі з перерахованих вище значень визначаються програмою автоматично. Аналітична апроксимація і універсальний метод визначення розрахункових гідрометеорологічних характеристик |  IV. Файл змінених проекцій довжин розрахункових інтервалів

 Особливості автоматизованого проектування оптимальних нежорстких дорожніх одягів |  Оптимізаційний метод проектування дорожніх одягів нежорсткого типу |  Технологія автоматизованого проектування оптимальних дорожніх одягів |  Математичне моделювання стоку зливових вод з малих водозборів |  Математичне моделювання стоку талих вод з малих водозборів |  Розрахунок отворів і моделювання роботи малих мостів і труб |  Проектування оптимальних водопропускних труб |  Результати проектування оптимального споруди |  Проектування оптимальної системи поверхневого водовідведення |  Принципи автоматизованого проектування мостових переходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати