На головну

Найбільш поширені помилки при написанні курсової роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  6.  III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.
  7.  III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

Пам'ятка для студента !!!

У процесі написання курсової роботи неминучі труднощі, помилки і помилки, які ти долаєш за допомогою викладача. Однак є ряд типових недоліків, яких можна уникнути з самого початку, не даючи викладачеві зайвого приводу для повернення курсової роботи на доопрацювання.

1. Відсутність обґрунтування цілей і завдань курсової роботи.

Починати роботу, слід чітко сформульованої мети, а також визнач ті завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.

Мета курсової роботи полягає в поглибленому вивченні будь-якої проблеми в рамках даної дисципліни. У вступі слід позначити цю проблему, а також виділити ті конкретні питання, які необхідно розглянути, щоб розкрити її суть. Як правило, ці питання і складають основу структури курсової роботи. Слід також визначити послідовність їх вивчення, що допоможе в складанні логічного плану. Типовий недолік полягає в тому, що ти у введенні невиправдано багато уваги приділяєш питань, які детально повинні розглядатися в основній частині (наприклад, даються визначення, статистичні дані, викладаються дискусійні точки зору і т.д.), але при цьому обґрунтуванню цілей і завдань курсової роботи приділяєш недостатня увага.

2. Використання застарілих джерел і неактуальною інформації.

До числа якісних джерел віднеси роботи авторів, які зробили помітний внесок у розвиток наукового знання, достовірні і актуальні статистичні видання, офіційні документи. Однак, якщо в роботі, написаної в 2014 р, немає жодного джерела, датованого пізніше за 2010 р то виникає питання про те, чи дійсно обрана тобою тема зберігає свою актуальність, якщо вона не знаходить відображення в науковій літературі.

Неактуальна інформація і застарілі джерела особливо характерні для несамостійних робіт.

3. Незбалансований план.

Вивчивши великий обсяг матеріалу, ти повинен структурувати його, виділивши основні аспекти та елементи проблеми. Їм присвячуються певні частини роботи (глави і параграфи), які знаходять своє відображення в плані курсової роботи. План відображає не тільки її структуру, а й послідовність викладу. При його складанні необхідно рівномірно і збалансовано розподілити вивчений матеріал по главам і параграфами, уникаючи глав, що складаються з одного параграфа, або, навпаки, з дуже великого (більше 3-4) числа параграфів. Слід стежити і за кількістю сторінок в параграфах і розділах, щоб уникнути "роздутих" в порівнянні з іншими частин роботи.

4. Відсутність проміжних висновків.

Завдання курсової роботи полягає в тому, щоб в результаті вивчення обраної тобою проблеми прийти до певних висновків. Самостійність висновків, отриманих в результаті виконання курсової роботи, є одним з найважливіших критеріїв її оцінки. Заключні висновки викладаються в кінці курсової роботи, проте необхідно формулювати і проміжні висновки, завершуючи черговий підрозділ. Вони необхідні для того, щоб логічно перейти від одного підрозділу до іншого, вони забезпечують послідовність викладу і цілісність курсової роботи. Тому кожна частина її основного змісту (параграф, глава) повинна завершуватися висновком.

5. Відсутність зв'язку між змістом роботи і заключними висновками.

На закінчення ти повинен показати ті знання, які отримав в результаті виконання курсової роботи, тому вони грають особливо важливу роль в її оцінці. Типовим недоліком є ??порушення зв'язку між основним змістом роботи і заключними висновками. Це відбувається з двох причин. По-перше, висновки набувають формальний характер, якщо тобі не вдалося повно і глибоко вивчити проблему. У цьому випадку в ув'язненні переважають другорядні деталі, в той час як важливі висновки залишаються за його межами. По-друге, іноді в ув'язненні несподівано з'являються проблеми, які в основному змісті не зачіпалися. Введення будь-якого нового матеріалу (фактів, суджень) в заключній частині виглядає необгрунтовано.

6. Неадекватний стиль викладу.

При написанні курсової роботи тобою вивчається великий обсяг літератури, написаної в різних жанрах: це підручники, наукові монографії, економічні статті, публікації в періодичних виданнях і т.д. Вони помітно різняться стилем викладу. Наприклад, навчальна і наукова література, як правило, відрізняється строгим стилем викладу, в той час як для полемічної та публіцистичної літератури характерна яскрава емоційне забарвлення. Дуже часто студенти виявляються під помітним впливом жанру і переносять в свої роботи вирази, які несуть надто велике емоційне навантаження і виглядають недоречно в роботі, наприклад, "на превеликий жаль", "на щастя", "величезний", "прекрасний" і т . Д. При написанні курсової роботи необхідно уникати такого впливу, слід зосередити свої зусилля на виробленні навичок наукового стилю викладу своїх думок.

7. Відсутність алгебраїчної і геометричної інтерпретації.

Економіст повинен володіти прийомами кількісного аналізу та економіко-математичними методами. У роботі майбутнього економіста або технолога ця вимога повинна дотримуватися. Мінімальний рівень володіння формально-логічними методами проявляється в здатності студента давати алгебраїчну і геометричну інтерпретацію досліджуваного предмета.

8. Відсутність графічних ілюстрацій.

Економічні проблеми завжди мають кількісні характеристики, виражені в певних показниках. Ти повинен вміти узагальнювати статистичні дані, групувати їх у цілях обгрунтування своїх висновків. Корисним інструментом роботи зі статистикою і засобом її презентації є таблиці, малюнки, гістограми, різного виду графіки та діаграми і т.д. Їх використання завжди веде до більш змістовного і переконливого викладу матеріалу.

9. Відсутність зв'язку між змістом роботи і матеріалами, розміщеними в додатку.

Частина матеріалу, представленого в таблицях, діаграмах, графіках, доцільно розмістити в додатку. Однак в основному змісті роботи необхідно давати відповідні посилання на ці матеріали.

10. Відсутність зв'язку між змістом роботи і бібліографічним списком.

При написанні роботи і при складанні списку літератури ти повинен точно і як можна більш повно відобразити ті джерела, які вивчив. Повнота інформаційного забезпечення курсової роботи характеризується не тільки бібліографічним списком, а й тими посиланнями, якими автор позначає використання того чи іншого джерела. Типовий недолік полягає в тому, що студент не завжди дає посилання на використану літературу в самому тексті. Відсутність зв'язку між бібліографічним списком і текстом призводить до того, що список літератури набуває формальний характер, а сама робота виглядає легковажно і непереконливо.

11. Неправильне оформлення списку літератури.

Список літератури має дуже велике значення, так як він характеризує ті інформаційні ресурси, якими скористався ти для виконання курсової роботи. Вимоги до оформлення списку використаних джерел широко відомі, вони встановлені для того, щоб якомога повніше і охарактеризувати використані ресурси. Однак студенти часто недобросовісно ставляться до цієї обов'язкової частини роботи.

Дуже часто неправильно оформляються джерела Інтернету: вказується лише адреса сайту і не дається ніяких вказівок на те, якій організації він належить, і який конкретно документ вивчався при виконанні курсової роботи. При використанні інформаційних ресурсів Інтернету необхідно давати повну інформацію про джерела.

додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша курсового проекту (роботи)

Міністерство освіти і науки Волгоградської області

ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітні установи

СЕРЕДНЬОГО ОСВІТИ

«ПАЛЛАСОВСКІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ»

відділення __________________________________________

(Очна, заочна)

спеціальність ______________________________________

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "_______________________________________"

(назва дисципліни)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Найменування (тема) проекту / роботи)

Виконав студент (ка) _______________ ________________

(Підпис) (прізвище, ім'я, по батькові, номер групи)

Викладач ____________ ________________________

(Підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Палласовка, 2014

  Критерії оцінки курсової роботи |  ПОХІДНА, ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ СЕНС. ПРАВИЛА І ФОРМУЛИ диференціювання

 Вимоги, що пред'являються до курсових робіт |  Загальні вимоги до змісту та оформлення курсових робіт |  Форми і порядок атестації по курсових робіт |  Основні вимоги до оформлення |  Перелік тем курсових робіт |  бібліографічний список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати