Головна

Форми і порядок атестації по курсових робіт

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Choose the correct answerНачалоформи
  3.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  4.  III. Порядок складання іспиту
  5.  III. Порядок формування даних Звіту
  6.  Ing-форми
  7.  Ing-форми і ed-форми

3.1. Формами атестації по курсових робіт є диференційований залік ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

3.2. Атестація за всіма курсових робіт повинна бути проведена до початку екзаменаційної сесії. Захист курсових робіт проводиться за графіком, затвердженим керівником відділення.

3.3. Якщо студент не виконав видане керівником завдання по роботі, він не допускається до її захисту і усуває недоліки в терміни, встановлені керівником.

При подальшому отриманні позитивного відгуку керівника студент допускається до захисту курсової роботи з дозволу керівника відділення.

У процесі її виконання студент повинен проявити теоретичні знання з даної теми, вміння самостійно працювати з літературою, аналізувати, узагальнювати конкретні фактичні матеріали в області аналізу і прогнозування господарської діяльності підприємств, обґрунтовувати відповідні рекомендації щодо вдосконалення економічної роботи та підвищення ефективності діяльності організації.

Курсова робота повинна бути виконана на практичних матеріалах підприємств громадського харчування і містити елементи самостійного дослідження. У роботі не тільки викладається аналіз становища справ з даного питання, а й розкриваються недоліки, узагальнюється позитивний досвід, вносяться конкретні пропозиції щодо усунення недоліків та інших питань.

Обов'язковою вимогою є застосування в роботі новітній спеціальної літератури по темі, використання в процесі аналізу і планування економіко-математичних методів і ЕОМ.

Слід також мати на увазі, що якість курсової роботи визначається не тільки змістом, а й оформленням.

Виклад матеріалу в роботі повинно відрізнятися логічною послідовністю і відповідати плану роботи. Мова наукової мови має певні традиції, які слід дотримуватися. Наприклад, коли мова йде про автора і його точці зору з якого-небудь питання, міркування ведеться у множині числі-«ми вважаємо», або «на наш погляд». Разом з тим найчастіше вживаються невизначено-особисті пропозиції. У курсової роботі неприпустимо вживання професійного жаргону замість загальноприйнятих економічних термінів, повинні використовуватися тільки загальноприйняті текстові скорочення і скорочення одиниць виміру.

У тексті курсової роботи не слід допускати орфографічних помилок і стилістичних похибок, не приводити необґрунтованих рекомендацій. Неприпустимо дослівне списування тексту з підручників та спеціальної літератури.

Курсова робота повинна бути виконана строго у встановлені навчальним планом терміни.

Досвід рецензування курсових робіт показує, що найбільш типовими і часто зустрічаються недоліками є наступні:

§ відсутність у введенні формулювання мети і завдань роботи;

§ відсутність глибокого аналізу і узагальнення фактичного цифрового матеріалу, аналіз зведений лише до констатації фактів;

§ робота не представляє практичної цінності, висновки викладені в формі загальновідомих істин;

§ відсутність пропозицій випливають з результатів самостійного дослідження;

§ відсутність, яких би то не було висновків по роботі;

§ текст роботи написаний не своїм, а книжною мовою;

§ неправильне оформлення таблиць, схем, графіків і ін. Ілюстрацій;

§ недотримання вимог при оформленні списку використаної літератури та ін.

Виконання курсової роботи з економіки організації включає наступні етапи:

1. Вибір теми курсової роботи;

2. Підбір, вивчення літератури та складання розгорнутого плану роботи;

3. Збір, обробка статистичних даних і фактичних матеріалів конкретних підприємств і фірм;

4. Аналіз отриманих даних;

5. Написання та оформлення роботи.

Виконання курсової роботи починається з вибору теми.

Основним критерієм вибору теми курсової роботи є її актуальність. Актуальність визначається теоретичної і практичної новизною проблеми, передбачуваним ефектом, перспективністю або недостатньоюрозробленість даної проблеми.

При виборі теми студент керується тематикою курсових робіт, розробленої викладачем. Студент може також запропонувати свою тему з урахуванням його наукових інтересів або інтересів конкретного замовника.

У групі можуть бути обрані не більше 2-3 однакових тем. При цьому виконання курсової роботи на одну і ту ж тему повинно здійснюватися на матеріалах різних підприємств. Загальні вимоги до змісту та оформлення курсових робіт |  Основні вимоги до оформлення

 Вимоги, що пред'являються до курсових робіт |  Перелік тем курсових робіт |  бібліографічний список |  Критерії оцінки курсової роботи |  Найбільш поширені помилки при написанні курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати