На головну

Критерії оцінки комплексної курсової роботи

  1. I. Перед початком роботи
  2. III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  4. Quot;Самопосилення" як мета соціальної роботи з особами зрілого віку
  5. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  6. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії оцінювання проектної ефективності
  7. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При оцінці курсової роботи враховується наступне:

1) уміння показати практичну значущість роботи;

2) логічність викладу;

3) опрацьованість методики експерименту і його здійснення;

4) володіння методами статистичної обробки даних;

5) уміння представити результати експерименту в наочному вигляді;

6) наявність методичних рекомендацій з проблеми, що вивчається;

7) обґрунтованість висновків;

8) відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам державного стандарту;

9) змістовність публічного захисту:

- уміння доводити основні теоретичні положення і інтерпретувати результати експерименту;

- мовні, мімічні і пантомімічні навички;

- культура мови і зовнішнього вигляду.

Згідно кредитно-модульної системи підготовки у вищій школі оцінка за курсову роботу з теорії і методики виховної роботи визначається за кількістю набраних балів студентом за виконання календарного плану впродовж семестру.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за якісне та своєчасне виконання курсової роботи дорівнює 100, з яких:

50 б.- виховний розділ;

50 б. - психологічний розділ, з них:

35 б. - змістовна частина психологічного розділу;

5 б - оформлення роботи;

10 балів - захист роботи.

Бали за курсову роботу сумуються з балів за її змістовну частину, оформлення та захист

Оцінка «відмінно» - А вимагає наявності 90-100 балів.

Оцінка «добре» - В вимагає наявності 82-89 балів.

Оцінка «добре» - C вимагає наявності 74-89 балів.

Оцінка «задовільно» -D вимагає наявності 64-73 бали.

Оцінка «задовільно» Е вимагає наявності 60-63 бали.

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання» - FX виставляється при наявності 35-59 балів.

Оцінка «незадовільно з обов'язковим повторним курсом» - F - виставляється при наявності 1-34 бали.


 Графік і етапи виконання роботи | Література

Загальні положення | Структура розділу з психології | Вимоги до оформлення курсової роботи | Додаток Б | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СТИЛІВ МИСЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати