Головна

Розділові знаки при відокремлених та уточнювальних членах речення

  1. I. Общение и культура речи. Признаки культуры речи.
  2. XVII. Розкрийте дужки в реченнях, вживаючи Present Continuous Tense.
  3. А 23. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ.
  4. А 25. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
  5. А 26. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СПП С ДВУМЯ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ ЧАСТЯМИ.
  6. А темные оккультисты обучаются с самых первых шагов читать признаки человеческих страстей и разбираться в степени раздражительности человека.
  7. А27(А25) Знаки в сложном предложении

Відокремлениминазиваються другорядні члени речення (як одиничні, так і з залежними словами), що інтонаційно й за смислом мають більшу синтаксичну самостійність в реченні.

Відокремлення- це синтаксична категорія, яка реалізується на рівні речення. Вона його ускладнює, у складі речення відокремлення має відносну змістову самостійність, співвідносну фактично з підрядним реченням або присудком головного речення.

Відокремленими можуть бути другорядні члени речення, яким властиве значення додаткової інформативності до основного змісту речення. Саме тому відокремлені члени пов'язані граматично від двох членів речення: від головного слова, до якого належать за смислом, а опосередковано від підмета або від присудка.

Відокремлення поділяються на два типи: напівпредикативні та пояснювальні. Напівпредикативні (найчастіше відокремлені обставини), які не залежать від місця в реченні й мають значення додаткової процесуальності. Наприклад: Там бубоніло радіо, співали пісні, низько слався дим, розбавляючи лугове повітря гірким тліном торішньої огудини (Г. Тютюнник).

Пояснювальне відокремлення фіксовано стоїть після поширюваного слова. Воно його уточнює й конкретизує, подає додаткову інформацію. Наприклад: Біля берега озера, при самій воді, синіли квітки Петрових батогів. (З газ.).

Умовами відокремлення речень слід вважати:

1. Порядок слів. Від цього залежать умови відокремлення означень, прикладок, обставин.

Примітка: не відокремлюються:

а) означення не відокремлюються, якщо знаходяться перед означуваним словом і не мають додаткового обставинного значення. Наприклад: Шумів розгойданий вітрами хлібів великий океан (М. Нигнибіда).

б) прикладка, що знаходиться перед власною назвою, як правило, не відокремлюється. Наприклад: Голова правління акціонерів Петро Завгородній був присутній на засіданні.

в) обставина, виражена дієприслівником, зазвичай відокремлюється. Але у позиції після присудка може й не відокремлюватись. Наприклад: Медом лине повітря у груди, любо пісню співать ідучи... (В. Сосюра).

2. Ступінь обтяженості члена речення. Не відокремлюються:

а) непоширене означення, яке стоїть після означуваного. Наприклад: Біля колодязя овечі сліди засохлі (В. Мисик).

б) загальна назва-непоширена прикладка. Наприклад: Чеська красуня столиця вирувала радісною повінню свята (О. Гончар). в) обставина, виражена одиничним дієприслівником, який знаходиться після присудка. Наприклад: Солоха пішла у двір ревучи (П. Мирний).

3. Уточнюючий характер одного члена речення щодо іншого впливає на відокремлення означень, прикладок, додатків, обставин.

4. Смислове навантаження члена речення зумовлює відокремлення означень, прикладок, обставин.

а) означення перед означуваним з атрибутивним значенням не виділяється. Наприклад: Пустельні майдани, безлюдні вокзали... (М. Первомайський).

б) атрибутивна прикладка у позиції перед означуваним не відокремлюється. Наприклад: Директор школи Василь Макарович Рясний був схвильований вкрай (О. Довженко).

Відокремлені члени речення інтонаційно виділяються паузами, а на письмі - комами. Для підкреслення смислової важливості відокремлені члени речення можуть відокремлюватись також тире. Відокремленими бувають означення, обставини, прикладки та додатки.Розділові знаки при звертаннях | Відокремлені прикладки

Особливості використання прийменникових конструкцій | Поняття про терміни і професіоналізми | Книжні та іншомовні | Особливості співвідношення змісту багатозначних слів з контекстом | Особливості вживання синонімів | Поняття про пароніми | Узгодження присудка з підметом | Дієприкметникові та дієприслівникові звороти, особливості їх вживання в українській мові | Вставні і вставлені слова, словосполучення та речення в українській мові | Особливості пунктуації в українській мові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати