На головну

Практичне заняття №9

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття
  3. До заняття № 10
  4. До заняття № 12
  5. До заняття № 13
  6. до заняття № 17
  7. Е заняття

Тема: «Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики»

1. Актуальність теми.

Хіміотерапія - один з найважливіших засобів у боротьбі з інфекційними захворюваннями та злоякісними пухлинами. Застосування антибіотиків та протимікробних препаратів зробило можливим ефективне лікування багатьох смертельних хвороб, збільшило тривалість життя людини та покращило його якість.

В той же час безконтрольне застосування антибіотиків та протимікробних препаратів може призвести до розвитку численних ускладнень.

Отже, лікар, що застосовує хіміотерапію, повинен чітко уявляти собі механізми дії антибіотиків та протимікробних препаратів, можливу користь та шкоду і призначати препарати виходячи з балансу першого і другого.

Для цього він повинен володіти основними методиками визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

Все це зумовлює актуальність теми заняття та спрямоване на формування позитивної мотивації її вивчення.

2. Конкретні цілі:

· Аналізувати явище мікробного антагонізму.

· Пояснювати механізм дії антибіотиків на мікробну клітину.

· Оцінювати методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

· Робити висновок про чутливість мікроорганізмів до антибіотиків.

· Трактувати механізми стійкості мікроорганізмів до антибіотиків.

· Пояснювати механізми ускладнень антибіотикотерапії.

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Дивись практичне заняття №1.

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін Визначення
Протимікробний препарат Хімічна речовина, що здатна вибірково пригнічувати ріст і розмноження мікроорганізмів в живому організмі.
Хіміотерапія Використання протимікробних препаратів для лікування інфекційних захворювань та хіміопрепаратів - для лікування злоякісних пухлин.
Хіміотерапевтич-ний індекс Співвідношення максимальної переносимої дози до мінімальної терапевтичної.
Максимальна переносима доза Максимальна доза протимікробного препарату, яка не викликає у пацієнта побічних дій.
Мінімальна те-рапевтична доза Мінімальна доза протимікробного препарату, здатна пригнічувати ріст і розмноження мікроорганізмів.
Антиметаболіт Протимікробний препарат, який за хімічною структурою подібний до корисних для бактерії речовин, але блокує процеси їхнього обміну.
Антагонізм Тип взаємовідносин між організмами, при якому один вид пригнічує розвиток іншого
Антибіотик Хіміотерапевтичні препарати біологічного походження, або їхні напівсинтетичні похідні і синтетичні аналоги, які здатні в низьких концентраціях вибірково пошкоджувати або вбивати мікроби або клітини злоякісних пухлин, пригнічувати в організмі хворого збудників захворювань або затримувати ріст злоякісних новоутворень.
Антибіотик вузь-кого спектру дії. Здатен впливати на окремі типи мікроорганізмів (наприклад, тільки на грампозитивні чи тільки на грамнегативні)
Антибіотик широ кого спектру дії. Здатен впливати на різні типи мікроорганізмів (і на грампозитивні, і на грамнегативні)
Бактерицидний антибіотик. Знищує мікроорганізми.
Бактеріостатичний антибіотик. Припиняє ріст мікроорганізмів.
Оксфордська одиниця Мінімальна кількість пеніциліну, що припиняє ріст золотавого стафілококу в 50 мл МПБ.
Одиниця дії. Мінімальна концентрація антибіотику, що припиняє ріст чутливого мікроорганізму в певному об'ємі поживного середовища.
Міжнародна одиниця Як правило, 1 мікрограм антибіотика
Мінімальна пригнічуюча концентрація. Мінімальна кількість антибіотика яка зупиняє ріст мікроорганізмів.
Лікарська стійкість Здатність мікроорганізму рости в присутності мінімальної пригнічуючої концентрації антибіотика.

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Історія розвитку антимікробної терапії. Періоди розвитку хіміотерапії.

Праці Д. Л. Романовського, П. Ерліха, Г. Домагка. Відкриття сульфаніламідів.

Основні принципи раціональної хіміотерапії.

Поняття про протимікробний препарат, хіміотерапевтичний індекс.

Мікробний антагонізм, його механізми. Мікроби-антагоністи - продуценти антибіотиків. Вчення І. І. Мечникова про фізіологічну роль молочнокислих бактерій кишечнику.

Історія відкриття перших антибіотиків: О. Флемінг, З. Ваксман. Антибіотики, визначення, біологічна роль в природі. Принципи одержання антибіотиків.

Класифікація антибіотиків за походженням, хімічним складом, за механізмом та спектром антимікробної дії. Природні, напівсинтетичні та синтетичні антибіотики.

Механізм дії антибіотиків на мікробну клітину. Антибіотики - інгібітори синтезу пептидоглікану клітинної стінки, синтезу білка, нуклеїнових кислот, а також такі, що порушують функцію цитоплазматичної мембрани.

Бактерицидна та бактеріостатична дія антибіотиків.

Одиниці виміру антимікробної активності антибіотиків. Методи визначення чутливості бактерій до антибіотиків. Поняття про мінімальну пригнічувальну концентрацію. Антибіотикограма.

Ускладнення антибіотикотерапії. Дисбактеріоз. Антибіотикорезистентні, антибіотико залежні та толерантні до антибіотиків штами бактерій.

Природна та набута стійкість до антибіотиків. Генетичні та біохімічні механізми антибіотикорезистентності. Роль плазмід та транспозонів у формуванні лікарської стійкості бактерій. Шляхи запобігання формуванню резистентності бактерій до антибіотиків. Принципи раціональної антибіотикотерапії.

Міжклітинна комунікація у бактерій ("відчуття кворуму") та перспективи створення на її основі антимікробних препаратів нового покоління.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

· Ознайомитись з методами визначення мікробного антагонізму.

· Вивчити демонстрацію визначення мінімальної концентрації антибіотиків, що пригнічує ріст бактерій, методом серійних розведень.

· Оволодіти методикою визначення чутливості мікроорганізму до антибіотиків методом дисків.

5. Зміст теми.

На практичному занятті студенти вивчають явище антагонізму у бактерій, методи визначення антагонізму та способи його практичного використання, основні класифікації антибіотиків та приклади препаратів, що ілюструють ці класифікації, знайомляться з методикою визначення мінімальної пригнічуючої концентрації антибіотиків методом серійних розведень та проводять визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом дисків. Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

Рекомендації для оформлення протоколу

Хіміотерапевтичний індекс

Це співвідношення максимальної пеерносимої дози до мінімальної терапевтичної.

o Максимальна переносима доза - найбільша кількість препарату, яка не викликає побічних ефектів у хворого.

o Мінімальна терапевтична доза - найменша доза, яка здатна пригнічувати ріст і розмноження мікроорганізмів.

Максимальна переносима доза повинна втричі або більше перевищувати мінімальну терапевтичну.

Антагонізм у бактерій.

Форма взаємовідносин, коли один мікроорганізм пригнічує розвиток інших

Механізми антагонізму:

o Конкуренція за поживний субстрат (різна швидкість росту)

o Виділення мікробами-антагоністами кислот, спиртів та лугів

o Виділення мікробами-антагоністами антибіотиків та бактеріоцинів

o Хижацтво

Антибіотики

Хіміотерапевтичні препарати біологічного походження, або їхні напівсинтетичні похідні і синтетичні аналоги, які здатні в низьких концентраціях вибірково пошкоджувати або вбивати мікроби або клітини злоякісних пухлин, пригнічувати в організмі хворого збудників захворювань або затримувати ріст злоякісних новоутворень.

Вимоги до антибіотиків

o Висока активність проти мікробів

o Мінімальна токсичність

o Збереження активності в рідинах організму

o Розчинність, хороший розподіл в організмі, легке виведення

o Відсутність алергенності

o Якомога повільніший розвиток лікарської стійкості у мікробів

Класифікація антибіотиків за походженням

Продуценти Приклади антибіотиків
Бактерії Поліміксин, граміцидин
Гриби Пеніциліни, цефалоспоріни
Актиноміцети Стрептоміцин, тетрациклін
Вищі рослини Іманін, сальвін, хлорофіліпт
Тварини Лізоцим
Мохи та лишайники Уснінова кислота

Класифікація антибіотиків за механізмами дії на мікроорганізми

n Інгібітори синтезу клітинної стінки

n Інгібітори функцій клітинної мембрани

n Інгібітори синтезу білка

n Інгібітори синтезу нуклеїнових кислот

Вимірювання активності антибіотиків

o ОД - одиниця дії - мінімальна кількість антибіотику, здатна пригнічувати ріст чутливого мікроорганізму в певному об'ємі поживного середовища.

o В теперішній час активність більшості антибіотиків вимірюється в мікрограмах. Звичайно 1 мкг хімічно чистого антибіотику відповідає 1 ОД

Ускладення при антибіотикотерапії

o Токсична дія

o Дисбактеріоз

o Аллергічна реакція

o Ендотоксичний шок

o Побічна дія на мікроорганізми (розвиток лікарської стійкості)

Лікарська стійкість

o Здатність мікроорганізмів рости в присутності антибіотику.

o Розрізняється

o Видова (природна) лікарська стійкість

o Набута лікарська стійкість

Механізми формування лікарської стійкості

o Продукція ферментів, що руйнують антибіотик (β-лактамази)

o Мутації

o Інфікування R-плазмідами і транспозонами

o Зникнення або модифікація мішені для дії антибіотику (L-форми)

Принципи раціональної антибіотикотерапії

o Застосування антибіотиків залежно від чутливості до них збудників

o Суворе дотримання схем антибіотикотерапії

o Застосування комбінованої антибіотикотерапії

o Періодична заміна антибіотиків в процесі лікування

Завдання 1. Вивчити на демонстраційному препараті явище антагонізму у бактерій.

Контроль Дослід

Мікроб-антагоніст   Shigella disenteriae   Staphilococcus aureus   Escherichia coli   Salmonella typhi   Candida albicans

Висновок: Мікроб-антагоніст пригнічує ріст Shigella disenteriae, Escherichia coli та Salmonella typhi, та не впливає на Staphilococcus aureus і Candida albicans.

Завдання 2.Визначити мінімальну пригнічуючу концентрацію (МПК) антибіотиків методом серійних розведень.

Розведення стрептоміцину 64,0 ОД 32,0 ОД 16,0 ОД 8,0 ОД 4,0 ОД 2,0 ОД 1,0 ОД 0,5 ОД 0,25 ОД Контроль E.coli Контроль стрептоміцину
Ріст E.coli - - - - - - + + + + -
Розведення пеніциліну 38,4 ОД 19,2 ОД 9,6 ОД 4,8 ОД 2,4 ОД 1,2 ОД 0,6 ОД 0,3 ОД 0,15 ОД Контроль S.aureus Контроль пеніциліну
Ріст S.aureus - - - - - - - + + + -

+ -ріст мікроорганізмів у середовищі

- -відсутність росту мікроорганізмів

Висновок. МПК стрептоміцину для E.coli складає 2,0 ОД, МПК пеніциліну для S.aureus - 0,6 ОД.

Завдання 3.Визначення чутливості бактерій до антибіотиків методом паперових дисків.

- ____________________ (назва антибіотику) - ____________________ (назва антибіотику) - ____________________ (назва антибіотику) - ____________________ (назва антибіотику)

Питання для самоконтролю.

· В чому відмінності фармакотерапії та хіміотерапії?

· В чому полягає історичний внесок Ерліха, Домагка, Флемінга та Ваксмана у вчення про хіміотерапію?

· Що таке антибіотик?

· Як визначається хіміотерапевтичний індекс?

· З яких джерел добувають антибіотики?

· Які вимоги до антибіотику?

· Які механізми дії антибіотиків на мікроорганізми?

· Як вимірюється активність антибіотиків?

· Як визначається чутливість мікроорганізму до антибіотиків?

· Навіщо визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків?

· Які існують ускладнення антибіотико терапії?

· Як повинен діяти лікар, щоб запобігти цим ускладненням?

7. Рекомендована література.

Основна:

1. П'яткін К. Д., Кривошеїн Ю. С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією. Київ. «Вища школа». 1992, 431 с.

2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология; М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005, 734 с.

3. Климнюк С. І, Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. - Практична мікробіологія.-Тернопіль, "Укрмедкнига", 2004, 438 с.

4. Воробьев А. А., Кривошеин Ю. С., Широбоков В. П. Медицинская и санитарная микробиология: учебное пособие.- М., 2008.-462 с.

5. Широбоков В. П., Яновський Д. С., Димент Г. С, Мікробна екологія людини з кольоровим атласом. Навчальний посібник. - К.:ТОВ «Червона рута - Турс», 2009.-312 с.

6. Палій Г. К., Палій В. Г., Мруг В. М. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби. Словник / За ред. Г. К. Палія, В. Г. Палій.-Київ: Здоров'я, 2004. 196 с.

Додаткова:

1. Красильников А. П. Микробиологический словарь-справочник.- Минск, 1986.

2. Medical microbiology / edited by Samuel Baron, MD. - 4th ed. The University of Texas Medical Branch and Galveston, 1996, 1273 p.

3. W.Levinson, E.Jawetz. Medical microbiology and immunology: examination and board review, 6th ed. The McGraw-Hill Companies, 2000, 582 p.

4. Биргер М. О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования; М., 1983.

 Практичне заняття №8 | Дель Л. А.

Практичне заняття №1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №3 | Практичне заняття №4 | Практичне заняття №5 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати