На головну

Практичне заняття №4

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття
  3. До заняття № 10
  4. До заняття № 12
  5. До заняття № 13
  6. до заняття № 17
  7. Е заняття

Тема: «Морфологія та структура спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших»

1. Актуальність теми:

Світ мікроорганізмів надзвичайно різноманітний. Спільною ознакою їх є мікроскопічні розміри, а в основному вони дуже відрізняються між собою за різними властивостями. На підставі глибоких відмінностей в будові клітин і їх функцій мікроорганізми поділяються на царства Procaryotae і Eucaryotae. З них більш просто організовані прокаріотичні клітини бактерій, спірохет, актиноміцетів тощо і більш складна структура у еукаріотів - грибів, найпростіших. Але навіть в межах царства окремі групи мікроорганізмів значно відрізняються за будовою і фізіологічними особливостями. Щоб визначити належність їх до царства, родини, роду, виду в першу чергу треба вивчити їх морфологічні властивості. Все це зумовлює актуальність теми заняття та спрямоване на формування позитивної мотивації її вивчення.

2. Конкретні цілі:

· Вивчити морфологічні та структурні особливості спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших.

· Визначити за морфологічними і тинкторіальними властивостями невідому культуру мікроорганізмів.

· Вивчити за морфологічними і тинкторіальними ознаками мікрофлору зубного нальоту.

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція). Дивись практичне заняття №1.

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Еукаріоти Еукаріоти - вищі мікроорганізми (гриби, найпростіші), що мають диференційоване ядро, типові клітинні структури (мітохондрії, ендоплазматичну сітку, аппарат Гольджі тощо).
Спірохети Прокаріоти. Одноклітинні рухливі мікроорганізми, являють собою тонкі спірально звивисті клітини.
Фібрили Фібрили - довгі ниткоподібні молекули білка флагеліна, які складають центральну вісь клітин спірохет і зхабезпечують їх рухливість.
Цисти Цисти - форма існування спірохет в несприятливих умовах
Актиноміцети Прокаріоти. Ниткоподібні гіллясті клітини, що нагадують гіфи грибів
Гіфа Основний структурний елемент актиноміцетів і грибів - короткі паличкоподібні або ниткоподібні утворення
Міцелій Накопичення гіфів, що переплітаються
Спори, спороутворення Спосіб зберігання у несприятливих умовах, спосіб розмноження актиноміцетів і грибів
Друзи Колбоподібні потовщення гіф актиноміцетів, що утворюються в патологічному матеріалі
Гриби плісняви Еукаріоти. Міцелярні гриби, які побудовані з гіллястих поділених або не поділених перетинками (септами) ниток гіфів, що, переплітаючись, утворюють міцелій
Дріжджі, дріжджоподібні гриби Еукаріоти з овальною, паличкоподібною формою клітин, аспорогенні
Брунькування Спосіб розмноження дріжджів і дріжджоподібних грибів
Псевдоміцелій Ланцюжок подовжених клітин дріжджоподібних грибів, який утворюється внаслідок розмноження їх шляхом брунькування, але утворені дочірні клітини не розходяться

5.1. Теоретичні питання до заняття:

· Місце грибів, актиноміцетів, спірохет в системі живих істот

· Морфологічні властивості і структура спірохет, схожість з бактеріями і найпростішими.

· Морфологія і тинкторіальні властивості актиноміцетів. Схожість з бактеріями і грибами.

· Основні морфологічні ознаки пліснявих грибів, критерії для їх класифікації. Морфологія найпростіших.

· Дріжджі та дріжджоподібні гриби Кандида, їх морфологічні ознаки і відзнаки.

5.2. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

· Вивчити на демонстраційних препаратах-мазках морфологічні властивості дріжджів, дріжджоподібних та пліснявих грибів, актиноміцетів, спірохет, найпростіших.

· Дослідити морфологію пліснявих грибів (пеніцилу, мукору, аспергілу) на твердих живильних середовищах.

· Зробити препарати-мазки з чистих культур невідомих мікроорганізмів, пофарбувати за Грамом і визначити їх морфологічні і тинкторіальні властивості.

· Зробити препарат-мазок з власного зубного нальоту, пофарбувати за Грамом і охарактеризувати знайдену мікрофлору за морфологічними і тинкторіальними ознаками, користуючись демонстраційними малюнками.

6. Зміст теми:

На практичному занятті студенти вивчають демонстраційні препарати морфологічні і структурні властивості спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших. Готують препарати-мазки з чистих культур невідомих мікроорганізмів. Готують препарат-мазок з власного зубного нальоту і визначають знайдену мікрофлору за морфологічними і тинкторіальними властивостями згідно з наведеним малюнком.. Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

Рекомендації для оформлення протоколу.

В протоколи необхідно записати інформацію про мікроскопічні гриби, зробити малюнки демонстраційних препаратів спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших.

Скорочена інформація про мікроскопічні гриби.

Гриби - це еукаріоти, що належать до царства Mycota (Fungi).

Вони відрізняються від прокаріотичних мікроорганізмів більш складною будовою і більш досконалим способом розмноження.

Класифікацію грибів здійснюють за типом міцелію та способом розмноження:

Нижчі Вищі Досконалі Недосконалі
Chitridiomycetes Hyphochitridiomycetes Oomycetes Zygomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes

Більшість патогенних грибів належить до дейтероміцетів, деякі - до аскоміцетів або зигоміцетів.

За морфологією відрізняють гриби ниткоподібні (плісняві) і дріжджі, дріжджоподібні гриби роду Candida.

Клітини пліснявих грибів називають гіфами, вони переплітаються, галузяться, утворюючи тіло гриба - міцелій. Він буває одноклітинний (несептований) - нижчих грибів, і багатоклітинний (септований) - у вищих. Септи - це перегородки в гіфах. Розрізняють субстрат ний (вегетативний) міцелій і повітряний (репродуктивний), який може бути пігментованим.

Дріджді і дріжджоподібні гриби роду Candida - це одноклітинні мікроорганізми овальної форми. Вони не утворюють міцелій, але Candida внаслідок брунькування можуть створювати ланцюжки з подовжених клітин, що називають псевдоміцелієм.

Клітини грибів вкриті оболонкою, мають цитоплазматичну мембрану, чітко диференційоване одне або кілька ядер з ядерцями, комплекс Гольджі, мітохондрії, лізосоми, різноманітні включення.

Культивують гриби на поживних середовищах Сабуро, Чапека, сусло- агарі. Більшість з них аероби.

Гриби розмножуються безстатевим і статевим шляхами. Ті, що розмножуються безстатевим шляхом - вегетативно (брунькуванням, поділом грибниці, спорами), називають недосконалими.

Гриби, що розмножуються шляхом статевого процесу - злиття чоловічих та жіночіх гамет, внаслідок чого утворюються гаплоїдні клітини - спори, називаються досконалими.

 
 


ЦВІЛЬОВІ ГРИБИ

МУКОР

1. Гіфа

2. Спорангієносець (спорофора)

3. Спорангій з ендоспорами

4. Спори

       
   
 
 


АСПЕРГІЛ ПЕНІЦИЛ

1. Гіфа

2. Конідієносець (спорофора)

3. Стеригми

4. Конідії (екзоспори)

· Студенти готують препарати із чистих культур мікроорганізмів, фарбують за Грамом, досліджують у мікроскопі. Результати записують в таблицю.

Форма клітин Розташування клітин Особливості будови Фарбування за Грамом Малюнок Висновок
Кулясті Паличкоподібні Звивисті Поодинці Парами Ланцюжками Пакетами Гронами Під кутом Спори Капсули Включення волютину
                             

· Студенти готують препарат із власного зубного нальоту, фарбують за Грамом і роблять малюнок у протоколі, на якому позначають різні бактерії.

Мікрофлора зубного нальоту

Грампозитивні мікроорганізми Грамнегативні мікроорганізми
1. Гриби Кандида 2. Мікрококи 3. Стрептококи 4. Стафілококи 5. Лактобактерії 6. Вейлонели 7. Фузобактерії 8. Вібріони 9. Спіріли 10. Спірохети 11. Бактероїди 12. Лептотріхії 13. Епітеліальна клітина

Питання для самоконтролю

· До якого царства живих істот належать спірохети, актиноміцети, гриби, найпростіших?

· Морфологічні особливості спірохет. Чим вони схожі з бактеріями і найпростішими?

· Морфологічні властивості актиноміцетів. Навести ознаки, які наближають їх до грибів, бактерій.

· Морфологічні властивості пліснявих грибів. За якими ознаками їх поділяють на нижчі і вищі, досконалі і недосконалі?

· Чим схожі і відрізняються за морфологічними властивостями дріжджі і дріжджопожібні гриби?

· Марфологія та будова найпростіших.Практичне заняття №3 | Практичне заняття №5

Практичне заняття №1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Практичне заняття №9 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати