На головну

Тема № 17

Договір дарування житла

П л а н:

Вступ

1. Особливості житла як предмета договорів

2. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору дарування житла. Особливості пожертви житла.

3. Форма, сторони, права та обов'язки сторін у договорі дарування житла.

Висновки

Список використаних джерел

Розкриваючи перше питання темі, слід висвітлити поняття житла, показати його роль як матеріального та нематеріального блага, що забезпечує соціальне буття людини, проаналізувати ст. 47 Конституції України, спеціальну навчальну літературу, що присвячена розкриттю житлового питання.

Відповідь на друге питання повинна вміщувати поняття договору дарування у ЦК України, відображувати специфіку дарування житла. Слід також приділити увагу правовій цілі договору дарування житла, виявити його місце та особливості у порівнянні з іншими договірними засобами отримання житла у власність. Слід надати увагу юридичній характеристики договору дарування житла зважаючи на особливості даного договору, розкрити кожен з її елементів. Також необхідно вказати, що різновидом дарування житла є його пожертва, вказати особливості правової мети пожертви, її юридичної характеристики, додаткові підстави припинення.

Третє питання передбачає необхідність розкриття форми договору дарування житла, визначення сторін цього договору, вимог, що до них висуваються, вказати права та обов'язки сторін у договорі дарування житла.

При написанні курсової роботи повинні бути використані приклади з практики. Слід зробити порівняльний аналіз норм діючого цивільного законодавства з нормами господарського законодавства по даному питанню.

У висновках мають бути зроблені узагальнення з проведеної роботи, власне відношення студента до стану нормативного регулювання вказаних відносин.

Нормативні акти та література:

1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради. -1996.-№30.-Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 21-22. - Ст. 144.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К.: Видавництво А. С. К., 2003. - 560 с.

5. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затверджена наказом Мін'юсту України від 03.03.2004 року).

6. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под общей редакцией Шишки Р. Б., Чапичадзе Я. А. - Х.: Эспада, 2007.

7. Цивільне право України. Том 1. Книга друга. Курс лекцій (за редакцією Р. Б. Шишки, В. А. Кройтора). Харків: "Єспада".- 2004.- 392 с.

8. Цивільне право України. Том V. Книга перша. Курс лекцій (за редакцією Р. Б. Шишки). Харків: "Єспада".- 2005.- 224 с.

9. Цивільне право України. Курс лекцій. Том V. Книга друга. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори про передачу майна у власність. (за редакцією Р. Б. Шишки). Харків: "Єспада".- 2006.- 336 с.

10. Зобов'язальне право: Теорія и практика / За ред. О. В. Дзери. - К., - 1998.

11. Сібільов М. М. Ознаки та поняття договору у сфері приватного права // Вісник АПН України. - 2002. - № 4.

12. Брагинский М. И., Ветрянский В. В. Договорное право. - М., 2000.

13. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів. Х.: Юрсвіт, 2006.

14. Мичурин Е. А. Гражданское право Украины в схемах. Х.: Юрсвит, 2006.

15. Мічурін Є. О. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Х.: Юрсвіт, 2007.

16. Мічурін Є. О. Правочини з житлом. Х.: Юрсвіт, 2007.

17. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві. К.: Школа, 2004.

18. Сліпченко С. О., Мічурін Є. О., Соболєв О. В. Житлове право України. Х.:Еспада, 2003.Тема № 16 | Тема № 18

Укладення договору | Тема № 7 | Тема № 8 | Тема № 9 | Тема № 10 | Тема № 11 | Тема № 12 | Тема № 13 | Тема № 14 | Тема № 15 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати