Головна

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

  1. В дипломних проектах та роботах.
  2. ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  3. ГЛАВА 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ВУЛИЦІ
  4. Електробезпека при ремонтних роботах
  5. Залікова контрольна робота
  6. Заняття 16. Модульна контрольна робота №2
  7. Заняття 5. Модульна контрольна робота №1

Р.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та ремонт ДВЗ" для студентів спеціальності 7.090210 "Двигуни внутрішнього згоряння" денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В. Х., доц., к.т.н.; Дударенко О. В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-92с.

 
 

Укладачі: Козирев В. Х., доц., к.т.н.;

Дударенко О. В., доц., к.т.н.;

Гнатюк А.Є., ст. викл.

Рецензент: Борисенко Г. В., ст. викл. каф. "Автомобілі"

Відповідальний за випуск: Артюх О. М., ст. викл., к.т.н.

Затверджено

на засіданні кафедри "Автомобілі"

Протокол № 3 від 28.12.2005р.

Затверджено

на засіданні вченої Ради

транспортного факультету

Протокол № 5 від 03.03.2006р.


ЗМІСТ

Стор.

Техніка безпеки при проведенні лабораторних робіт...
Порядок проведення лабораторних робіт...
Вказівки для оформлення звіту до лабораторних робіт...
1 Лабораторна робота № 1. Діагностика автомобільного карбюраторного двигуна...
1.1 Мета роботи...
1.2 Загальні відомості...
1.3 Обладнання і прилади...
1.4 Порядок виконання роботи...
2 Лабораторна робота № 2. Діагностика системи живлення карбюраторного двигуна...
2.1 Мета роботи...
2.2 Загальні відомості...
2.3 Обладнання і прилади...
2.4 Порядок виконання роботи...
3 Лабораторна робота № 3. Діагностика системи живлення дизельного двигуна...
3.1 Мета роботи...
3.2 Загальні відомості...
3.3 Обладнання і прилади...
3.4 Порядок виконання роботи...
4 Лабораторна робота № 4. Діагностика системи запалювання карбюраторного двигуна...
4.1 Мета роботи...
4.2 Загальні відомості...
4.3 Обладнання і прилади...
4.4 Порядок виконання роботи...
5 Лабораторна робота № 5. Оцінка зносу колінчастого вала та блоку циліндрів автомобільного карбюраторного двигуна...
5.1 Мета роботи...
5.2 Загальні відомості...
5.3 Обладнання і прилади...
5.4 Порядок виконання роботи...
6 Лабораторна робота № 6. Вимірювання концентрації оксиду вуглецю (СО) у відпрацьованих газах автомобільного бензинового двигуна...
6.1 Мета роботи...
6.2 Загальні відомості...
6.3 Обладнання і прилади...
6.4 Порядок виконання роботи...
7 Лабораторна робота № 7. Вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизельними двигунами...
7.1 Мета роботи...
7.2 Загальні відомості...
7.3 Обладнання і прилади...
7.4 Порядок виконання роботи...
Рекомендована література...
Додаток А. Технічні дані газоаналізатора 121 ФА-01...
Додаток Б. Технічні характеристики вимірника димності ІДП-2...

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

На першому занятті студенти повинні ознайомитися з правилами техніки безпеки і суворо дотримуватися їх. Після інструктажу по техніці безпеки студент ставить свій підпис в журналі. Розпочинати виконання лабораторних робіт без інструктажу по техніці безпеки категорично забороняється.

Лабораторні роботи проводяться з використанням агрегатів та механізмів автомобіля, з застосуванням електричних приборів та апаратури.

Вимоги техніки безпеки полягають у наступному:

- безпечною рахується напруга у 36В для сухих приміщень і 12В для вологих приміщень в лабораторії на стендах з електроприводом. У вимірювальній апаратурі напруга складає 12-24В і 220-380В;

- при проходженні через тіло людини струму у 10 мА порушується керування м'язами, струм у 20 мА приводить до негайного паралічу рук та ускладнює дихання, струм у 50 мА приводить до негайного паралічу дихання та втраті свідомості, струм у 0,1 ампер є смертельним;

- приступаючи до виконання лабораторних робіт на електрифікованому обладнанні треба перевірити справність його ізоляції та надійність заземлення;

- доторкатися до оголених струмоведучих проводів та незахищених частин електрообладнання забороняється;

- у випадку знаходження порушення ізоляції проводів, відкритих струмоведучих частин електрообладнання та порушення заземлення треба негайно повідомити викладача;

- проводити ремонт електрообладнання забороняється;

- вмикати апаратуру, стенди можна тільки після дозволу викладача;

- при перерві подачі електроенергії необхідно вимкнути стенд, апаратуру;

- при наявності обертових частин стенда бути уважним і дотримуватись обережності;

- після закінчення досліду схема повинна бути знеструмлена;

- у випадку ураження електричним струмом треба негайно визволити потерпілого від лінії електричного струму шляхом вимкнення джерела живлення, надати йому першу медичну допомогу та викликати лікаря;

- в агрегатній лабораторії не можна знаходитися під вантажем, піднятим тельфером;

- перед проведенням досліджень переконайтесь у відсутності підтікання паливно-мастильних матеріалів, як на дослідному автомобілі, двигуні, так і біля агрегатів стенду.

ПОРЯДОК ПР0ВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

У відповідності з робочим планом дисципліни для проведення лабораторних робіт дано 32 години навчального навантаження в сітці розкладу та 12 годин самостійної підготовки.

Студент при підготовці до виконання лабораторної роботи повинен самостійно опрацювати необхідний теоретичний матеріал і знати основні положення теорії, методику проведення роботи, а також записати необхідні відомості по роботі.

Після підготовки робочого місця проводиться виконання лабораторної роботи і обробка даних. У результаті студент повинен отримати практичні навички роботи з вимірювальною апаратурою, обладнанням, складанню програми і методики випробувань. Після виконання роботи потрібно оформити протокол, провести аналіз і зробити висновки.

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Звіт по лабораторній роботі повинен мати:

- назва лабораторної роботи;

- мета роботи;

- початкові теоретичні положення (стисло наводяться головні теоретичні положення, залежності, розрахункові формули, які використовуються для виконання лабораторної роботи);

- обладнання, прилади, інструмент;

- досліджень та їх обробка (надається короткий опис методики експериментів, результати експериментальних досліджень та теоретичних розрахунків з пред'явленням необхідних таблиць, графічних залежностей);

- у висновках треба зробити аналіз і узагальнення отриманих результатів.

Звіт пишеться кожним студентом акуратно, грамотно, чітким почерком. У звіті допускається тільки загально прийняті скорочення та позначення. Графіки виконуються відповідно вимогам конструкторської документації.

Звіт по виконаній лабораторній роботі студент повинен захищати в години, відведені для виконання лабораторної роботи.

При наявності всіх виконаних по плану і захищених лабораторних робіт в кінці семестру студент допускається до здачі заліку (іспиту).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Діагностика автомобільного

карбюраторного двигуна

 ПРОЕКТОВ | Мета роботи

Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи | Порядок виконання роботи | Мета роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати