На головну

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

  1.  IV. "Економічна теорія".
  2.  А) Експертиза тимчасової непрацездатності
  3.  Активна і пасивна макроекономічна політика. Критика Р. Лукаса.
  4.  Антропологічна експертиза і її критерії.
  5.  АС адміністративно-організаційного управління. Рівні управління. Економічна інформація і її види. Вітчизняні та міжнародні стандарти фінансової звітності
  6.  Б 38 В 2 Державна економічна політика
  7.  В) Військово-лікарська експертиза

Економічна експертиза - це дослідження (аналіз) ринку нерухомості в області конкретного сектора, рівня конкуренції, ступеня ризику, дисконтування, динаміки зміни цін, розташування інвестованого об'єкта нерухомості і правового статусу суб'єкта, розпоряджень щодо його використання - за коефіцієнтом забудови, найбільш ефективному використанню об'єкта нерухомості .

Основними цілями і завданнями проведення економічної експертизи є:

1) визначення реальної вартості об'єктів нерухомості;

2) оцінка вартості підприємств і організацій та їх бізнесу;

3) аналіз різних видів діяльності, що приносять дохід від нерухомості;

4) дослідження особливостей операцій з нерухомістю на фондових ринках з метою залучення інвестицій, аналіз ризиків;

5) аналіз макроекономічних чинників і їх впливу на розвиток нерухомості та економіки країни в цілому.

Експрес-оцінка інвестиційних можливостей, виявлення реальності здійснення та рентабельності проекту. На стадії попереднього аналізу вивчають визначальні чинники по іншим інвесторам: 1) фінансовий аналіз діяльності замовника забудовника і підприємства; 2) дослідження ринку (попит, продажу, конкуренція); 3) повна вартість проекту - матеріальні витрати, пов'язані з реалізацією проекту в обсягах задуму; 4) місце розташування інвестованого проекту;

5) накладні витрати; 6) кадри; 7) терміни здійснення проекту; 8) фінансовий аспект, комерційний прибуток.

Фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз - це розрахунок фінансового стану бізнесу можливих співінвесторів підприємства, його інтерпретація і оцінка комплексу фінансових показників (коефіцієнтів), що характеризують різні сторони функціонування фірми і її організації.

Основою проведення фінансового аналізу служить аналіз балансу організацій, який проводять на основі розрахунку наступних груп показників (коефіцієнтів): платоспроможності, ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, оцінки рентабельності.

Оцінка ступеня ризику за проектом експертним шляхом. Обов'язковою аспектом економічної експертизи є оцінка можливих ризиків (простих, складних, комбінованих), при цьому найбільш часто використовують метод експертних оцінок.

Підрахунок значень ризику по кожній групі простих ризиків виробляють за формулою:

де  - Вага простого фактора;  - Середня оцінка ризику.

Виділяють п'ять основних областей ризику: 1) безризикова область (0); 2) області мінімального ризику (0 ... 25%); 3) область підвищеного ризику (25 ... 50%); 4) область критичного ризику (50 ... 75%); 5) область неприпустимого ризику (75 ... 100%).

Якщо коефіцієнт ризику потрапляє в області 3-5, необхідно розробити заходи щодо зниження ризику.

Методи зниження ризиків. Найбільш використовуваними в бізнесі методами управління ризиками є: прийняття ризику на себе; виключення ризику; передача ризику; зниження ризику.

Розрахунок ставки дисконтування. Основним методом (показником ефективності інвестиційного проекту) є розрахунок коефіцієнта дисконту, т. Е. За реальну вартість грошей у часовому періоді.

ставку дисконтування  використовують при розрахунку показників ефективності проекту. Ставку дисконтування за кумулятивним методом визначають наступним чином:

де  - Безризикова ставка доходу;  - Премія за ризик.

За безризикову ставку можна взяти ставку по валютному депозиту ЦБ або прибутковість по ГКО, які коливаються в середньому від 4,5 до 7%.

Методи оцінки ефективності інвестицій в сфері нерухомості, засновані на дисконтуванні грошових потоків. Оцінка інвестицій в бізнес в сфері нерухомості виходить з двох передумов: будь-яка фірма прагне до максимізації своєї вартості; різночасові витрати мають неоднакову вартість.

метод визначення чистої поточної вартості:

де - чиста поточна вартість; - сальдо потоку грошових коштів від усіх видів діяльності;  - Первинне вкладення коштів;  - ставка дисконтування;  - період часу.

метод розрахунку рентабельності інвестицій - показника, що дозволяє визначити, якою мірою зросте вартість фірми в розрахунку на 1 руб. інвестицій:

якщо NPV > 0 і PI > 1, то такий проект прийнятний (ефективний). метод розрахунку внутрішньої норми прибутку (IRR) - рівня окупності засобів, спрямованих на цілі інвестування. Формула розрахунку має вигляд:

т. е. IRR = k при .

Фінансовий план. При складанні фінансового плану повинні бути відображені питання фінансового забезпечення інвестиційного проекту на основі оцінки поточної фінансової інформації та прогнозу обсягів реалізації товарів на ринках у наступні періоди.

Рух грошових коштів розглядають за трьома видами діяльності: операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.
 Забруднювачі, види і форми забруднення навколишнього середовища. |  УПРАВЛІНСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

 ЕКСПЕРТИЗА проектно-кошторисної документації |  ПОРЯДОК ЕКСПЕРТИЗИ і затвердження проектно кошторисної документації на ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ Об'єкт |  ЕКСПЕРТИЗА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ |  ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ |  Технологія і результати правової експертизи земельних ділянок. |  Технологія експертизи розташування об'єктів нерухомості. |  ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ |  ЕКСПЕРТИЗА проектно-кошторисної документації |  ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА |  ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати