На головну

Прогин при наплавленні Валікова ШВА НА поздовжній крайці СТАЛЬНОЙ УМОВАХ

  1.  Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги.
  2.  Запишемо в загальному вигляді умова для смуги пропускання і смуги затухання фільтра.
  3.  Заплічних мішок з їжею і різної корисної в дорозі дрібницею. В руках я ніс посох, таивший в собі прочнейший лезо, - подарунок Іва.
  4.  Лісосмуги
  5.  Мовчки, заглибившись кожен в свої думки, ми виконали решту шляху.
  6.  Пояснити, як впливають на величину розширення діаметр валків, обтиснення і ширина смуги, число проходів.
  7.  Огинає ЦІНОВІ УМОВАХ

Мета роботи:Вивчення залишкових деформацій, що виникають пріелектріческой дугового зварювання плавленням. Експериментальне визначення прогину смуги після наплавлення валика зварного шва, визначення фіктивної поздовжньої усадочною сили.

Під впливом зварювальної дуги, внаслідок нерівномірного нагрівання металу і фазових перетворень в зоні термічного впливу відбуваються пружні і пластичні деформації.

У будь-якому зварному з'єднанні є так звана зона поздовжніх пластичних деформацій площею Fпл , В якій під час нагрівання при свар-

ке виникають пластичні деформації металу в напрямку руху ис-точника тепла. Після закінчення зварювання і повного остигання металу в соеди-неніі з'являються остаточние пластичні деформації пл. ост. , распреде-

ня яких по ширині зони пластичних деформацій нерівномірно.

У розглянутій зоні метал прагне вкоротити в напрямку осі ОХ на величину пл. ост. (Рис. 1), але цьому заважають сусідні прилеглих-щие зони. З цієї причини в зоні пластичних деформацій виникають осту-точні напруги розтягнення, а в прилеглих зонах врівноважують


їх напруги стиснення. Ширина зони розтягуючих напружень 2bр неяк-до менше ширини зони пластичних деформацій 2bп. Остаточние пластичний-ські деформації пл. ост. , Викликають поздовжнє усадку зварного вироби.

У практичних розрахунках для наочності дії поздовжніх остаточ-них пластичних деформацій їх замінюють дією фіктивної усадочною сили Pвус . Цю силу отримують інтегруванням епюри напружень в зоні пла

стических залишкових деформацій (Рис. 1, б). У нашому випадку формула вуса-дочной сили отримує вигляд:

  bп    
Pвус пл. ост. E dy.  (1)
  bп    

де  - Товщина зварювальних пластин, м; y - координати розглянутої точки, м;

усадочна сила Pвус викликає поздовжнє вкорочення зварених деталей,

а якщо зварений шов накладено не по центру ваги перерізу, то ще й згинають-щий момент, величина якого дорівнює:

  M вус Pвус e.  (2)  
 За величиною згинального моменту можна визначити прогин деталі, ви-  
 званий зварюванням:              
f   M вус z2  (3)  
  8 E I   .  
     
 Використовуючи закон Гука, за величиною усадочною сили можна обчислити  
 поздовжнє вкорочення деталі по її нейтральної осі:    
    Pвус z  (4)  
пр   .      
E F    
       

У наведених формулах прийняті наступні позначення: Pвус - усадочная сила, Н;

E - модуль поздовжньої пружності, для стали - 2 · 1011 Н / м2;

e - відстань від лінії дії сили Pвус до осі згинального елемента

(Ексцентриситет прикладання сили Pвус ), М;

Z1 - Ділянку смуги, на якому вимірюється усадка - 0,1 м; z 2 - довжина згинального елемента, 0,41 м;

F - площа поперечного перерізу деталі, м2;

I b h3  
 - Момент інерції площі перерізу деталі щодо осі  
   

у-у, м4.

Використовувати формули (1) і (2) для визначення усадочною сили Pвус в

технологічних і міцнісних розрахунках не завжди вдається. Усадкову силу простіше обчислювати через величину ефективної потужності зварювального источни-

ка тепла q кал / сек і швидкості зварювання vc , См / сек.


При однопрохідної зварюванні маловуглецевих і низьколегованих ста-лей для обчислення Pвус використовують формулу:

Pвус  (4 7) q , Н.  (5)
    vc  

x x x

  x
  x
  x
  2bp
  2bp
  2bp
 а)  
   вус
   вус
   Pус
  2b
  2b
  2b
ZZ 2bn
Z 2bn
  2bn
  Y
  Y
  Y
   вус
   Pус
   Pус

пл. ос т. пл. ос т.

пл. ос т.

               
            n  
  n        + bn  
-bn       + bn  
- bny        
    y        dy  
             
            dy  
           

 б)

Мал. 1.З'єднання сталевих смуг звареним швом

а) Епюра залишкових напружень в поперечному перерізі зразка; б) Епюра остаточних пластичних деформацій в тому ж перерізі.


    A A -A  
       
 Pус z = 100  Pус b  
     
e        
    60 h  
    30    
    45    
250 50      
  L = 500      
    A    
  z      
 Pус z1  Pус    
     
  f      

Мал. 2.Лабораторний зразок для визначення зварювальних деформацій

Величина коефіцієнта у формулі залежить від величини питомої по-

 точної енергії q .            
           
      vc          
 при q  = 1000  кал / см2 він близький до 7, при q  = 7000 кал / см2 він ра-  
       
vc vc  
               
 вен 4, при значеннях   q  = 1000-7000 кал / см2 коефіцієнт визначають ли  
     
vc  
                 

лінійної інтерполяції.

якщо q визначити важко, можна наближено це значення vc

оцінити за формулою:

q Qv Fнаплавочн ,  (6)  
   
vc  
       

де Fнаплавочн - Площа поперечного перерізу наплавленого металу шва за один прохід, см2;

Qv - коефіцієнт, залежить від способу зварювання, кал / см3, приймають рав-ним:

- При ручного дугового зварювання рівним 10000-12000;

- При автоматичного і напівавтоматичного зварювання в середовищі газу 9000;

- При автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом 15000

16000.


____Z2 = 410 ____

Мал. 3.Схема установки для вимірювання зварювальних деформацій влабораторних умовах

  контроль обладнання |  Порядок виконання роботи

 Шківи пасових передач |  Корпуси редукторів і кронштейни |  рами приводів |  Креслення зварних деталей |  Приклад розробки звареної конструкції |  Порядок виконання роботи |  Склад зварювального поста |  Види джерел живлення і вимога до них |  Характеристика електродів і їх вибір |  внутрішні дефекти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати