Головна

Глава II. Укладення договору ПРО ІПОТЕЦІ

  1.  АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ОРЕНДИ
  2.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  3.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК І ЙОГО СТРУКТУРА
  4.  НА ЗАКІНЧЕННЯ
  5.  НА ЗАКІНЧЕННЯ
  6.  В) Правомірність об'єкта і мети договору
  7.  Взаємовідносини сторін ДПП зафіксовані договорами, контрактами і т.д.

Стаття 8. Загальні правила укладання договору про іпотеку

Договір про іпотеку укладається з дотриманням загальних правил Цивільного кодексу Російської Федерації про укладення договорів, а також положень цього Закону.

Стаття 9. Зміст договору про іпотеку

1. У договорі про іпотеку повинні бути вказані предмет іпотеки, його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою.

1.1. Сторони можуть передбачити в договорі про іпотеку умова про можливість звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку та (або) способи, порядок реалізації заставленого майна при зверненні стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду.

Якщо іпотека виникає в силу закону, сторони мають право передбачити в окремій угоді умова про способи і порядок реалізації заставленого майна при зверненні стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду. До зазначеної угоди застосовуються правила про форму та державної реєстрації, встановлені федеральним законом для договору про іпотеку.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

2. Предмет іпотеки визначається в договорі зазначенням його найменування, місця знаходження і достатнім для ідентифікації цього предмета описом.

У договорі про іпотеку повинні бути вказані право, в силу якого майно, що є предметом іпотеки, належить заставодавцю, і найменування органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним (далі - орган, який здійснює державну реєстрацію прав), що зареєстрував це право заставодавця.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Якщо предметом іпотеки є належне заставодавцю право оренди, орендоване майно має бути визначено в договорі про іпотеку так само, як якщо б вона сама була предметом іпотеки, і повинен бути вказаний термін оренди.

3. Оцінка предмета іпотеки визначається відповідно до законодавства Російської Федерації за згодою заставодавця з заставоутримувачем з дотриманням при іпотеці земельної ділянки вимог статті 67 цього Закону і вказується в договорі про іпотеку в грошовому вираженні.

При іпотеці державного і муніципального майна його оцінка здійснюється відповідно до вимог, встановлених федеральним законом, або у визначеному ним порядку.

Абзац виключений. - Федеральний закон від 09.11.2001 N 143-ФЗ.

У разі застави не завершеного будівництвом нерухомого майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, здійснюється оцінка ринкової вартості цього майна.

(Абзац введений Федеральним законом від 09.11.2001 N 143-ФЗ)

4. Зобов'язання, що забезпечується іпотекою, має бути назване в договорі про іпотеку з зазначенням його суми, підстави виникнення і строку виконання. У тих випадках, коли це зобов'язання грунтується на якомусь договорі, повинні бути зазначені сторони цього договору, дата і місце його укладення. Якщо сума забезпечуваного іпотекою зобов'язання підлягає визначенню в майбутньому, в договорі про іпотеку повинні бути вказані порядок та інші необхідні умови її визначення.

5. Якщо забезпечує іпотекою зобов'язання підлягає виконанню частинами, в договорі про іпотеку повинні бути вказані терміни (періодичність) відповідних платежів та їх розміри або умови, що дозволяють визначити ці розміри.

6. Якщо права заставоутримувача відповідно до статті 13 цього Закону засвідчуються заставної, на це вказується в договорі про іпотеку, за винятком випадків видачі заставної при іпотеці в силу закону.

(В ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

Стаття 10. Державна реєстрація договору про іпотеку

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

1. Договір про іпотеку укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, і підлягає державній реєстрації.

(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Договір, в якому відсутні будь-які дані, зазначені в статті 9 цього Закону, або порушені правила пункту 4 статті 13 цього Закону, не підлягає державній реєстрації в якості договору про іпотеку.

Недотримання правил про державну реєстрацію договору про іпотеку тягне його недійсність. Такий договір вважається нікчемним.

2. Договір про іпотеку вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

3. При включенні угоди про іпотеку в кредитний або інший договір, що містить забезпечене іпотекою зобов'язання, щодо форми і державної реєстрації цього договору повинні бути дотримані вимоги, встановлені для договору про іпотеку.

4. Якщо в договорі про іпотеку зазначено, що права заставодержателя відповідно до статті 13 цього Закону засвідчуються заставної, разом з таким договором в орган, який здійснює державну реєстрацію прав, видається заставна. Якщо укладення відповідного договору спричиняє виникнення іпотеки в силу закону, в разі складання заставної пред'являються відповідний договір і заставна. Орган, який здійснює державну реєстрацію прав, робить на заставній відмітку про дату і місце державної реєстрації такого договору, нумерує і скріплює печаткою листи заставної відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 14 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Якщо в договорі, на підставі якого складена і видана заставна, зазначено, що з дати видачі заставодержателю заставної органом, що здійснює державну реєстрацію прав, договір про іпотеку і договір, зобов'язання з якого забезпечене іпотекою, припиняють свою дію, все відносини між заставодавцем, боржником і заставодержателем регулюються цієї заставної.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

5. Державна реєстрація договору про іпотеку, укладеного в забезпечення повернення кредиту або позики, наданих на погашення раніше наданих кредиту або позики на придбання або будівництво житлового будинку або квартири, і видача заставної, якщо її видача передбачена даним договором про іпотеку, можуть здійснюватися одночасно з погашенням іпотеки та анулюванням заставної, яка була видана в забезпечення раніше наданих кредиту або позики, за умови подання такої заставної в орган, який здійснює державну реєстрацію прав.

(П. 5 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

6. У разі, якщо сторони нотаріально засвідчили договір про іпотеку або договір, що тягне за собою виникнення іпотеки в силу закону, для цілей внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним заявником подається до органу, який здійснює державну реєстрацію прав , нотаріально засвідчена копія такого договору.

Якщо при настанні зазначених у цьому пункті обставин сторонами, однією стороною договору про іпотеку або договору, що тягне за собою виникнення іпотеки в силу закону, нотаріально засвідчені копії таких договорів не представлені в орган, який здійснює державну реєстрацію прав, що міститься в таких договорах умова про можливість звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку не застосовується.

(П. 6 введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Стаття 11. Виникнення іпотеки як обтяження

(В ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

1. Державна реєстрація договору про іпотеку є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про іпотеку.

Державна реєстрація договору, що тягне виникнення іпотеки в силу закону, є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про виникнення іпотеки в силу закону.

Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 02.11.2004 N 127-ФЗ.

2. Іпотека як обтяження майна, закладеного за договором про іпотеку, або при іпотеки, яка виникає в силу закону, виникає з моменту державної реєстрації іпотеки.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

3. Передбачені цим Законом та договором про іпотеку права заставодержателя (право застави) на майно вважаються виникли з моменту внесення запису про іпотеку до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, якщо інше не встановлено федеральним законом. Якщо зобов'язання, що забезпечується іпотекою, виникло після внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним записи про іпотеку, права заставодержателя виникають з моменту виникнення цього зобов'язання.

Права заставодержателя (право застави) на заставлене майно не підлягають державній реєстрації.

Стаття 12. Попередження заставодержателя про права третіх осіб на предмет іпотеки

При укладанні договору про іпотеку заставодавець зобов'язаний в письмовій формі попередити заставодержателя про всі відомі йому до моменту державної реєстрації договору права третіх осіб на предмет іпотеки (правах застави, довічного користування, оренди, сервітути та інші права). Невиконання цього обов'язку дає заставодержателю право вимагати дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання або зміни умов договору про іпотеку.

  Глава I. Основні положення |  Глава III. заставні

 Глава IV. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ |  ЗАКЛАДЕНОГО ПО ДОГОВОРУ ПРО ІПОТЕЦІ |  ЦЬОГО МАЙНА ПРАВАМИ ІНШИХ ОСІБ |  Глава VII. НАСТУПНА ИПОТЕКА |  ПЕРЕДАЧА І Застава заставної |  Закладеного за договором про ІПОТЕЦІ |  На яке звернено стягнення |  Глава XI. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК |  Споруди та нежитлового приміщення |  Глава XIII. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І КВАРТИР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати