На головну

ВСТУП

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Вступ в анатомію.
  6.  А.1 Вступ
  7.  Б. Вимірювання АТ, ЧСС, ЦВТ, ЧД, введення засобів, тонізуючих ССС. А) R- графию грудної клітини, внутрішньовенне введення кристалоїдів, колоїдів, білків.

Т. М. ПЕТІНОВА, В. В. Грідін

СОЦІОЛОГІЯ

Хрестоматія

Частина 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

Самара

Самарський державний технічний університет


освіти та науки Росії

ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«САМАРСЬКИЙ державний технічний університет»

Т. М. ПЕТІНОВА, В. В. Грідін

СОЦІОЛОГІЯ

Хрестоматія

Частина 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

Самара

Самарський державний технічний університет


УДК

ББК

П

ПЕТІНОВА Т. М.

П Соціологія: хрестоматія. Ч.2. - Т. М. Петінова, В. В. Грідіна. - Самара: Самар. держ. техн. ун-т, 2014. - 493 с.

ISBN

У запропонованій хрестоматії представлено зібрання текстів відомих класиків соціології, яке дає можливість вивчення соціології, як в самостійному, так і в аудиторному режимі. Хрестоматія доповнює лекційну частину курсу соціології, надаючи студентам можливість познайомитися з найбільш яскравими роботами соціологів.

Хрестоматія призначена для студентів усіх спеціальностей та профілів підготовки денної та заочної форми навчання.

Р е ц е н з е н т:: д.і.н. Е. Ю. Семенова

УДК

ББК

П

ISBN Т. М. Петінова, В. В. Грідіна, 2014

Самарський державний

технічний університет, 2014

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ................................................. ................ 5

ВСТУП................................................. ...................... 6

ТЕМА 1. соціальних спільнот і ГРУПИ ...................... 7

Кулі Ч. Первинні групи ............................................. ...... 7

Блумер Г. Колективне поведінка ........................................ 12

Бурдьє П. Соціальний простір і генезис класів ............... 35

Московічі С. Століття натовпів ............................................. ......... 65

Лебон Г. Психологія народів і мас .................................... 102

Морено Дж. Социометрия .............................................. ..... 150

ТЕМА 2. Соціалізація особистості ............................. 169

Мід Дж. Г. Аз і Я .......................................... .................. 169

Фрейд З. Незадоволеність культурою .............................. 184

Кулі Ч. Громадська організація. Вивчення поглибленого розуму ............................................... ............................. 264

Омельченко Е. Становлення гендеру: хто і що допомагає нам стати собою, а також жінками і чоловіками ............................... .278

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І девіантної поведінки .......................................... ........................ 303

Мертон Р. Соціальна структура і аномія ............................. 303

Дюркгейм Е. Самогубство .............................................. ..325

Гилинский Я. Заборони лише провокують девіантну поведінку людей ......................................... .................................... 354

Кон І. Чоловік в мінливому світі .................................... 365

ТЕМА 4. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ................ 386

Дев'ятко І. Методи соціологічного дослідження ................ 386

Батигін Г. Лекції з методології соціологічних досліджень .......................................... ........................ 444

Татарова Г. Г. Методологія аналізу даних в соціології (введення) ..................................... .................................. 474

ВИСНОВОК ................................................. ............... 491

ПЕРЕДМОВА

Соціологія вступила в XXI століття в стані безперервного і прискореного розширення свого проблемного простору. Все це різноманіття соціологічних поглядів і доктрин важко відобразити в підручнику, але можна (зрозуміло, в сильно урізаному і скороченому вигляді) подати в Хрестоматії, яка повинна стати доповненням і підкріпленням до підручника з соціології. Курс соціології в технічному вузі виконує важливу світоглядну функцію, узагальнюючи і систематизуючи уявлення студентів про власну поведінку, рівень культури, стан людини всередині соціальних інститутів і організацій, і в суспільстві в цілому.

Даний навчальний посібник дозволяє не тільки актуалізувати знання, одержувані в лекційному курсі, а й інтенсифікувати самостійну роботу студентів, що є на сьогодні необхідним елементом освітнього стандарту за курсом соціології. Сучасна соціологія - і загальна соціологічна теорія, і галузеві та спеціальні соціологічні теорії, і прикладні соціологічні дослідження - орієнтовані в основному на особистість, як головного суб'єкта соціально-історичного процесу. Тому відібрані для даної Хрестоматії тексти висвітлюють і вирішують численні проблеми особистості, її існування, розвитку і самореалізації в суспільстві.

Хрестоматія доповнює лекційну частину курсу соціології, надаючи студентам можливість самим познайомитися з найбільш яскравими роботами соціологічної класики.

ВСТУП

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з курсу «Соціологія», що включає в себе базовий навчальний посібник, виконане відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Хрестоматія забезпечує необхідну для вивчення курсу джерельну базу.

Необхідність в такому посібнику продиктована специфікою самостійної роботи студентів СамГТУ, відображеної в робочих програмах дисципліни. Одним з видів самостійної роботи є критичний аналіз текстів першоджерел, який студенти подають як конспекту-рецензії.

Людина як соціальний актор в сучасну епоху піднімається врівень з інституційними структурами. Він не тільки інтерналізуются цінності, норми та інші компоненти суспільства, а й впливає на ці компоненти, змінює структури суспільства відповідно до своїх новим потребам та інтересам. Специфіка сучасного етапу розвитку суспільства і знайшла своє відображення в даному посібнику, що представляє другу частину Хрестоматії. У Хрестоматію включені тексти як вже визнані класичними, так і недавно опубліковані, які не набули усталеної оцінки, однак висвітлюють численні проблеми особистості в сучасному суспільстві.

Хрестоматія структурована відповідно до базового навчальним посібником з курсу «соціологія» і висловлює загальну логіку курсу.

В кінці кожного тексту даються питання, що дозволяють з одного боку краще зрозуміти логіку автора, а з іншого - дають можливість самоперевірки. в міжнародних конвенціях і угодах |  Кулі Ч. Первинні групи

 Сфера колективної поведінки |  Елементарне колективну поведінку. Кругова реакція і соціальне занепокоєння. Природа кругової реакції. |  Механізми елементарного колективної поведінки |  Елементарні колективні групування |  експресивна натовп |  соціальне простір |  Класи на папері |  Сприйняття соціального світу і політична боротьба |  Символічний порядок і влада номінації |  Політичне поле і ефект гомології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати