На головну

Вкажіть, коли закон має зворотну юридичну силу

  1.  Dino MC-47 - Усе колись залишиться в минулому
  2.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  3.  H) відноситься до другої половини цього Закону
  4.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  5.  I. Законодавство та інші нормативно-правові акти
  6.  I. Становлення основ радянського законодавства
  7.  II. Цивільне законодавство періоду громадянської війни та інтервенції

1)усуває правопорушення

2)Пом'якшує покарання за правопорушення

3)Покращує стан особи, яка вчинила правопорушення

4)Вводить покарання, як примусовий захід

тест 48

Які категорії громадян підпадають під дії нормативних актів Російської Федерації, що знаходяться на її території?

1)Дипломати, члени їх сімей

2)Особи без громадянства (апатриди)

3)громадяни РФ

4) Іностранні громадяни

5)Особи з подвійним громадянством (біпатриди)

тест 49

Вкажіть, коли закон зворотної юридичної сили не має?

1)Пом'якшує покарання за правопорушення

2)Підсилює покарання за правопорушення

3)Погіршує становище особи, яка відбуває покарання

4)Вводить покарання, як примусовий захід за правопорушення

тест 50

Підберіть належне поняття до наступного визначення: «...- Сукупність засобів, правил і прийомів розробки, оформлення, опублікування і систематизації нормативних правових актів»

1)систематизація законодавства

2) Законодавча техніка

3)кодифікація

тест 51

Підберіть належне поняття до наступного визначення: «...- Положення, яке приймається в юридичній науці і законодавстві без доказів, в силу його переконливості, істинності»

1)Правова аксіома

2) Юридична конструкція

3)Правова фікція

тест 52

Підберіть належне поняття до наступного визначення: «...- Це закріплені законодавством умовні образи, використовувані для вираження певного юридичного змісту»

1)Правова аксіома

2) Юридична конструкція

3)правові символи

тест 53

Підберіть належне поняття до наступного визначення: «...- Припущення про наявність чи відсутність певних фактів, засноване на зв'язку між передбачуваними фактами і фактами готівкою і підтверджене попереднім досвідом»

1)презумпція

2) Правова аксіома

3)Правова фікція

тест 54

Підберіть належне поняття до наступного визначення: «...- Неіснуюче положення, визнане законодавством існуючим, і стало, в силу цього, загальнообов'язковим».

1)презумпція

2) Правова аксіома

3)Правова фікція

тест 55

Презумпція є?

1)Здатністю своїми діями здійснювати права і обов'язки

2) Припущенням про наявність чи відсутність певних фактів, заснованому на зв'язку між передбачуваними фактами і фактами готівкою

3)Неіснуючим явищем або подією, визнаним юридичною процедурою існуючим

тест 56

Фікція є?

1) Юридичної зв'язком між людьми за допомогою суб'єктивних прав і обов'язків

2) Неіснуючим явищем або подією, визнаним юридичною процедурою існуючим і став, в силу цього, загальнообов'язковим

3)Вірогідним припущенням про наявність чи відсутність юридичних фактів

тест 57

Вкажіть на види загально презумпції?

1) Презумпція добропорядності громадян

2) Презумпція знання законів

3) Презумпція істинності нормативно-правового акта

4)Фактичні і законні презумпції

Тема 18. Система права

1. Що є вихідним і ключовим початком системи права?

2. Що входить в структуру системи права?

3. Що таке предмет правового регулювання і в чому його практичне значення?

4. Яку роль відіграє метод правового регулювання і що слід під ним розуміти?

5. З яких елементів складається метод правового регулювання?

6. Які методи правового регулювання виділяє теорія права?

7. У чому суть диспозитивного та імперативного підходу до правового регулювання?

8. Яка галузь права є базовою галуззю?

9. Який основний критерій відмежування публічного від приватного права?

10. Сформулюйте поняття системи законодавства.

11. У чому відмінність системи права і системи законодавства?

виконайте вправи

тест 1

Якого поняттю належить це визначення: «Внутрішня структура права, поділ його на галузі, підгалузі і правові інститути відповідно до предметом і методом правового регулювання»?

1) об'єктивне право

2) суб'єктивне право

3)система права

тест 2

З яких елементів утворюється система права?

1) З юридичних норм, інститутів права і галузей права

2) Зі статей нормативних актів, кодексів, інших джерел і галузей законодавства

3)З усіх перерахованих вище

тест 3

Що є первинним елементом системи права?

1) Галузь права

2) Норма права

3)інститут права

тест 4

Складовою частиною системи права є сукупність юридичних норм, що регулюють якісно однорідні відносини. На вашу думку, це?

1) правовий інститут

2) підгалузь права

3) Галузь права

4) система законодавства

тест 5

Виберіть правильне визначення поняття "система права"?

1) Історично сформована система юридичних засобів, інститутів, установ, існуючих в державі

2) Об'єктивно обумовлене системою суспільних відносин внутрішня будова права, що виражається в об'єднанні і розташуванні нормативного матеріалу в певній послідовності

3)Історично склалася, зовнішня структура права, впорядковує нормативно-правові акти з метою зручності користування ними

тест 6

Який з перерахованих елементів є частиною системи права?

1) закон

2) галузь законодавства

3) субинститут права

тест 7

Виберіть структурні елементи системи права?

1)Галузь права

2)Кодекс РФ

3) Норма права

4) закон РФ

5)судовий прецедент

6)інститут права

тест 8

Складовою частиною системи права є сукупність взаємопов'язаних правових інститутів, що регулюють відносно самостійну сферу суспільних відносин - на вашу думку це?

1)інститут права

2)Галузь права

3)система законодавства

тест 9

Назвіть системоутворюючі чинники, що лежать в основі поділу системи права на галузі?

1) Зміст суспільних відносин

2) Спосіб правового впливу на суспільні відносини

3)Предмет і метод правового регулювання

тест 10

Доповніть: «...- Це якісно однорідний вид суспільних відносин, на які впливають норми певної галузі права»?

1) Метод правового регулювання

2) Предмет правового регулювання

3)Предмет і метод правового регулювання

тест 11

Підберіть належне поняття до наступного визначенню: «Цілісне утворення, яким регламентується специфічний вид відносин в межах сфери правового регулювання відповідної галузі права»?

1)інститут права

2)Галузь права

3)підгалузь права

тест 12

Чи всі суспільні відносини можуть бути предметом правового регулювання?

1) Всі без винятку

2) Тільки ті, які відповідають вимогам нормативності, зовнішнього контролю, мають значення для суспільства і держави

3)Тільки ті, в регулюванні яких зацікавлена ??держава

тест 13

Доповніть: «... - Це способи впливу норм даної галузі права на поведінку людей, на регульовані цією галуззю суспільні відносини»?

1) Предмет правового регулювання

2) Предмет і метод правового регулювання

3)Метод правового регулювання

тест 14

Що є предметом правового регулювання?

1) Суспільні відносини, на які впливають норми певної галузі права

2) Загальні закономірності виникнення, розвитку, призначення і функціонування держави і права в суспільстві

3)Право і держава

тест 15

Вкажіть з яких елементів складається метод правового регулювання?

1)Специфічного способу взаємозв'язку прав і обов'язків між учасниками врегульованих галуззю правовідносин

2)Особливостей юридичних фактів, які є підставою виникнення, зміни або припинення правовідносин

3)Особливих способів формування змісту прав і обов'язків суб'єктів права

4)Санкцій, способів і процедур їх застосування

5)системи законодавства

тест 16

Вкажіть універсальні методи правового регулювання?

1) імперативний метод

2) заохочувальний метод

3) Формально-юридичний метод

4) диспозитивний метод

5) Порівняльно-правовий метод

6) Метод автономії і рівності сторін

7)Метод переконання і примусу.

тест 17

Який метод правового регулювання лежить в основі галузі кримінального права?

1) Рекомендаційний.

2)Імперативний.

3)Диспозитивний.

4)Заохочувальний.

тест 18

Назвіть критерії розподілу системи права на галузі?

1) Розсуд законодавця (правотворчого органу)

2) Предмет і метод правового регулювання

3)Характер джерел права

тест 19

Підберіть поняття цим визначенням: «Відокремилися всередині галузі права сукупність юридичних норм, що регулює подібні суспільні відносини»?

1) інститут права

2) Комплексний інститут права

3)субинститут права

тест 20

Що є предметом правового регулювання цивільного права?

1) громадянство

2) Права і свободи громадянина

3)В основному майнові відносини

тест 21

Назвіть одну з основних галузей права, яка закріплює: структуру і компетенцію вищих органів державної влади; регулює основні права і свободи, громадян?

1) Адміністративне право

2) Конституційне (державне) право

3)Цивільне право

тест 22

Виберіть основний метод регулювання цивільно-правових відносин?

1) Диспозитивний метод

2) Метод заохочення

3)імперативний метод

тест 23

Якого поняттю належить наступне визначення: «Відокремилися всередині системи права (відносно самостійна) система юридичних норм, що регулює якісно однорідні суспільні відносини властивим їй методом правового регулювання»?

1) Комплексна галузь законодавства

2) галузь законодавства

3) Галузь права

тест 24

Які відносини регулює адміністративне право?

1) Між працівником і адміністрацією

2)У сфері державного управління

3)У сфері правопорушень

тест 25

Норми якої галузі права регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини?

1) Земельне право

2) Фінансове право

3)Цивільне право

тест 26

Який з нижчеперелічених інститутів права відноситься до комплексних?

1) Інститут юридичної відповідальності

2) Інститут виборчого права

3)Інститут Федеральних Зборів РФ

тест 27

Що з перерахованого слід віднести до приватного права?

1) Адміністративне право

2) Фінансове право

3) муніципальне право

4) Сімейне право

5) Трудове право

6)Цивільне право

тест 28

Як співвідносяться система права і система законодавства?

1) Як частина і ціле.

2) Як зміст і форма

3)Як причина і наслідок

тест 29

Що лежить в основі виділення галузі права?

1) Предмет правового регулювання

2) Думка вчених-юристів

3) Кодекс

4)Метод правового регулювання

5) Правова культура

6)Правова система

тест 30

Які інститути відносяться до цивільного права?

1) посадової особи

2) Купівлі-продажу

3)неосудності

4) громадянства

5) дарування

6) державній власності

тест 31

Що з перерахованого слід віднести до публічного права?

1) міжнародне приватне право

2) фінансове право

3) муніципальне право

4) сімейне право

5) трудове право

7)кримінально-процесуальне право

8)державне (конституційне) право

9)кримінальне право

тест 37

Доповніть «...це зовнішня форма, це система нормативно-правових актів в яких виражені галузі та інститути права»?

1) система законодавства

2) система права

3) галузь законодавства

тест 38

Назвіть основний критерій поділу системи права на галузі?

1) розсуд законодавця

2)предмет правового регулювання

3)характер джерел права

Тема 19. Правові відносини

1. Сформулюйте поняття та перерахуйте ознаки правових відносин.

2. Назвіть підстави, за якими можна класифікувати види правовідносин.

3. Які елементи утворюють склад правових відносин?

4. Хто може бути суб'єктами права, і якими властивостями вони повинні володіти, щоб бути учасником правовідносин?

5. Від яких факторів залежить зміст і обсяг дієздатності?

6. Назвіть види дієздатності. До якого віку закон вважає індивіда недієздатним?

7. Що означає деликтоспособность? Чи може індивід мати повну дієздатність в 17 років?

8. Що представляють суб'єктивні права і юридичні обов'язки, що становлять головний зміст правових відносин?

9. Що таке об'єкт правових відносин і в чому його відмінність від об'єкта права?

10. Назвіть об'єкти правових відносин.

11. Сформулюйте поняття юридичного факту і назвіть факти характером наступаючих наслідків.

12. Назвіть юридичні факти по зв'язку з волею учасників правових відносин?

13. Сформулюйте поняття фактичного (юридичного) складу і в чому його практичне значення?

виконайте вправи

тест 1

Якого поняттю належить це визначення: «Сукупність усіх діючих в даній державі юридичних норм»?

1) суб'єктивне право

2) система права

3) об'єктивне право

тест 2

Яке поняття визначається наступним чином: «Що виникає відповідно до норм права і юридичними фактами вольове суспільне відношення, учасники якого наділені суб'єктивними правами і несуть юридичні обов'язки»?

1) правопорушення

2) правовідносини

3)правосуб'єктність

тест 3

Вкажіть на ознаки, характерні для правових відносин?

1) складаються лише на основі норм права

2)учасники наділяються суб'єктивними правами і юридичними обов'язками.

3) мають свідомо вольовий характер

4)займають вищу, ієрархічну щабель серед усіх існуючих в суспільстві відносин

5)гарантуються державою і охороняються у необхідних випадках його примусової силою

тест 4

Які юридичні передумови виникнення правовідносин?

1) норми права, правосуб'єктність і юридичний факт

2) суб'єкти права, об'єкти права і юридичні факти

3)суб'єктивні права і юридичні обов'язки

тест 5

До якого різновиду правовідносин відносяться ті, в яких поіменно визначені всі учасники (носії суб'єктивного права і носії юридичного обов'язку)?

1) абсолютні

2) відносні

3)конкретні

тест 6

За яким основи правовідносини поділяються на регулятивні та охоронні?

1) по галузях права

2) за функціями права

3)за способом індивідуалізації

тест 7

Вкажіть які відносини виникають а) безпосередньо із закону, який породжує правовідносини між особистістю і державою; б) на основі юридичних фактів (вчинків, актів конкретного поведінки)?

1)загальні відносини

2)невизначені відносини

3)конкретні відносини

4)абсолютні відносини

тест 8

За яким основи правовідносини поділяються на цивільні, кримінальні, адміністративні, конституційні, цивільні та ін.?

1) за функціями права

2) по галузях права

3)за ступенем визначеності суб'єктів

тест 9

Які елементи утворюють склад правових відносин?

1) норми права

2)об'єкти правовідносин

3)взаємні права та обов'язки (зміст правовідносин)

4)склад правопорушення

5)суб'єкти правовідносин

тест 10

До суб'єктів правових відносин не належать?

1)юридичні особи

2)тварини

3)фізичні особи

4)норми права

тест 11

Визначте якими якостями повинен володіти суб'єкт правовідносин?

1) правоздатність

2) дієздатністю

3)суб'єктивним правом

4)правовим статусом

5)юридичною відповідальністю

тест 12

До юридичних осіб не належать?

1) господарські товариства і товариства

2) муніципальні освіти

3) релігійні організації

4) особи без громадянства (апатриди

5)особи з подвійним громадянством (біпатриди)

тест 13

Правосуб'єктність як зміст правовідносини включає в себе?

1) правоздатність

2) суб'єктивне право

3) дієздатність

4) юридичну обов'язок

5)деликтоспособность

тест 14

доповніть: «-це закріплена в законодавстві здатність суб'єкта мати юридичні права і нести юридичну обов'язок»?

1)правосуб'єктність

2)правоздатність

3)дієздатність

тест 15

Видами дієздатності є?

1) позитивна

2)повна

3)імперативна

4)часткова

5)обмежена

тест 16

доповніть: «-це здатність суб'єкта своїми діями набувати права і накладати на себе юридичні обов'язки»?

1)дієздатність

2)правоздатність

3)правосуб'єктність

тест 17

Як називається право, що належить конкретній особі?

1) позитивне право

2) природне право

3)суб'єктивне право

тест 18

Що таке деликтоспособность?

1) здатність особисто, своїми діями здійснювати цивільно-правові угоди

2) передбачена нормами права можливість мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки

3)передбачена правовими нормами здатність нести юридичну відповідальність за вчинення правопорушення

тест 19

У яких суб'єктів права одночасно виникає правоздатність та дієздатність?

1)у юридичних осіб

2)у фізичних осіб

3)у тих і у інших

тест 20

Від яких факторів залежить обсяг і зміст дієздатності?

1)від віку

2)стану здоров'я

3)сімейного стану

4)спорідненості суб'єктів

5)законослухняності

6)релігійних переконань

тест 21

Доповніть: «...сукупність всіх належних громадянину прав, свобод і обов'язків».

-правоотношенія

-об'єкт правовідносини

+ Правовий статус

-суб'ектівние права

тест 22

Вкажіть, для характеристики яких властивостей вживається термін «правої статус», «правоздатність та дієздатність»?

1)для характеристики правового становища особи в цілому

2)вживається стосовно участі тих чи інших осіб у правовідносинах

3)деликтоспособное

4)правосуб'єктність

тест 23

З якого віку настає у людини правоздатність?

1) з народження

2) з 6 років

3) з 14 років

4) з 18 років

5)з 21 року

тест 24

Якого поняттю належить це визначення: «Міра дозволеного державою (можливого) поведінки суб'єкта права»?

1) суб'єктивне право

2) система права

3)об'єктивне право

тест 25

Який елемент правовідносини включає наступні три правомочності: (А)можливість певної поведінки уповноваженої особи з метою задоволення своїх інтересів, (Б)можливість вимагати належної поведінки від зобов'язаної особи з метою задоволення своїх законних інтересів, (В)можливість звернутися до держави для примусового здійснення належної поведінки (якщо зобов'язана особа веде себе не належним чином)?

1) об'єктивне право

2) суб'єктивне право

3)юридичний факт

тест 26

З якого віку настає у людини дієздатність в області приватноправових відносин?

1) з народження

2) 6 років

3) з 14 років

4) з 18 років

5)з 25 років

тест 27

Підберіть належне поняття до даного визначення: «Запропонована особі і забезпечена можливістю державного примусу міра належної поведінки, якої особі необхідно слідувати в інтересах уповноваженої»?

1) правомірна поведінка

2) правова відповідальність

3)юридичний обов'язок.

тест 28

Яке поняття мається на увазі в даному визначенні: «Передбачена нормами права здатність особисто, своїми діями набувати права і обов'язки, а також здійснювати права і обов'язки»?

1) правоздатність

2) дієздатність

3)правосуб'єктність

тест 29

Який елемент правовідносини включає наступні два правомочності: (А)необхідність здійснювати активні позитивні дії на користь інших учасників правовідносин, (Б)утриматися від дій заборонених нормами права?

1) об'єктивне право

2) суб'єктивне право

3)юридичний обов'язок

тест 30

Яке поняття визначається наступним чином: «Учасники правових відносин, що мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки»?

1) суб'єкт права

2) суб'єкт правовідносин

3)суб'єкт правопорушення

тест 31

До якого виду суб'єктів права належать церква і її регіональні громади, конфесії?

1) до фізичних осіб

2) до юридичних осіб

3) церква не є суб'єктом права

тест 32

Як називається сукупність прав, свобод і обов'язків, що визначають положення особистості в державно-організованому суспільстві?

1) правосуб'єктність

2) правовий статус особистості

3) правоздатність

тест 33

доповніть: « ... - Це те, на що спрямовані суб'єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів права»

-об'єкт права

+ Об'єкт правовідносини

-правоотношенія

-правовий статус

тест 34

До об'єктів правовідносин належать?

1) поведінка учасників правовідносин

2) фізичні особи, які досягли 18-річного віку

3) нематеріальні особисті блага

4) матеріальні блага

5)фізичні особи, які не досягли 18-річного віку

6) продукти духовної творчості

7)результати поведінки учасників правовідносин

тест 35

Правовий статус як юридично закріплене положення особистості в суспільстві включає в себе?

1) правосуб'єктність

2) суб'єктивне право

3) правоздатність

4) юридичну обов'язок

5)дієздатність

тест 36

На які дві групи поділяються юридичні факти по «вольовому» критерієм (ознакою)?

1) події і дії

2) правомірні і неправомірні

3)юридичні акти і юридичні вчинки

тест 37

Конкретна життєва обставина, з яким норма права пов'язує виникнення, зміни та припинення правовідносин, називають?

1) суб'єктивним правом

2) юридичним фактом

3) правоздатність

4) дією

5) подією

тест 38

Факти, походження яких не пов'язано з волею учасників правовідносин, називаються?

1) події

2) відносні події

3) абсолютні події

тест 39

Назвіть юридичний факт, що виник незалежно від волі і свідомості суб'єкта права?

1) стан в шлюбі

2) підпал, яка спричинила загибель чужого майна

3)повінь, що спричинило загибель застрахованого майна

тест 40

Дія, вчинена без наміру породити юридичні наслідки, відносять до?

1) фактичному складу

2) юридичним вчинкам

3) юридичним актам

4)правопорушень

5)протиправної поведінки

6) юридичній проступку

тест 41

До якого різновиду юридичних фактів відноситься смерть людини за правовими наслідками?

1) до правопрекращающим

2) до правозмінюючі

3)відноситься одночасно до правопрекращающим, правообразующим і правозмінюючі

тест 42

Дія, яка здійснюється з наміром породити юридичні наслідки, відносять до?

1) юридичним провин

2) юридичним вчинкам

3) юридичним актам

4) правопорушень

5) протиправної поведінки

тест 43

Що таке об'єкт правовідносини?

1) реальне (матеріальне або духовне) благо, на використання і охорону якого направлено суб'єктивне право і юридичний обов'язок

2) особа, до якого внаслідок вчинення правопорушення застосовуються заходи державного примусу

3)життєва обставина, з яким норма права пов'язує виникнення, зміни та припинення правовідносин

тест 44

До якого виду юридичних фактів відноситься руйнування будинку громадянина при урагані?

1) діяння

2) стан

3)подія

тест 45

За яким критерієм виділяються правообразующие, правоизменяющие і правопрекращающие юридичні факти?

1) тривалість існування фактичних обставин

2) правові наслідки

3)вольовий ознака

тест 46

Що є об'єктом відносин власності?

1) дії уповноваженої особи

2) дії зобов'язаної особи

3) матеріальні блага (річ)

4)права і обов'язки власника

тест 47

Яка відмінність правовідносини від відносини, що виникає на основі норм моралі?

1) класова спрямованість

2) гарантованість примусової сили держави

3) індивідуальний характер

4)вольовий характер

тест 48

Чи може бути обмежена дієздатність громадянина?

1) не може ніколи

2) може бути обмежена в судовому порядку

3) може бути обмежена при наявності згоди громадянина

4) може бути обмежена за угодою між громадянами

тест 49

До якого виду юридичних фактів відноситься незаконну відмову в порушенні кримінальної справи?

1) дія

2) стан

3)подія

тест 50

Сукупність юридичних фактів, необхідних для настання правових наслідків, передбачених нормою, називається?

1) фактичним (юридичним) складом

2)правообразующим складом

3)правопрекращающим складом

тест 51

До якого виду юридичних фактів відноситься переклад на легку роботу в зв'язку з хворобою працівника?

1) дія

2) стан

3)подія

тест 52

Підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин, що виникають поза волею суб'єкта, є?

1) правомірна поведінка

2) протиправну поведінку

3) відносні події

4) абсолютні події

6)дії

тест 53

Що означає «об'єкт правовідносини»?

1) це матеріальне чи духовне благо, на яке направлено суб'єктивне право і юридичний обов'язок?

2) це особа, до якого застосовуються заходи державного примусу

3) це життєва обставина, з яким закон пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин

тест 54

Яке поняття визначається наступною дефініцією: «Що виникає відповідно до норм права і юридичними фактами вольове суспільне відношення, учасники якого наділені суб'єктивними правами і несуть юридичні обов'язки»?

1) правопорушення.

2) правовідносини

3)механізм правового регулювання

тест 55

Яке поняття відповідає визначенню: «Передбачена нормами права здатність особи своїми діями набувати права і покладати на себе юридичні обов'язки»?

1) деликтоспособность

2) правоздатність

3)дієздатність

Тема 20. Реалізація права

1.Сформулюйте поняття реалізації норм права?

2.Назвіть і коротко розкрийте форми реалізації права.

3.Які форми реалізації права вважаються безпосередніми?

4.Що означає застосування норм права? Дайте тлумачення оперативно-виконавчої та правоохоронної діяльності.

5.Назвіть риси правозастосовчої діяльності.

6.Назвіть стадії процесу застосування норм права.

7.Які загальні вимоги пред'являються до стадій правозастосовчого процесу?

8.Сформулюйте поняття акта застосування права, і в яких формах вони видаються?

9.Перерахуйте ознаки акта застосування норм права.

10.Назвіть підстави, за якими класифікуються акти застосування права.

11.Що являють собою прогалини в праві? Яким шляхом можна заповнити прогалину в законодавстві?

12.У чому полягає аналогія закону і аналогія права?

13.Чим викликаються юридичні колізії правових норм?

14.Поясніть значення правових аксіом.

15.Що слід розуміти під правовими символами?

16.Сформулюйте поняття презумпції і перерахуйте їх види.

17. Що означає поняття правова фікція і в чому її практичне значення?

виконайте вправи

тест 1

Для чого існують норми права, щоб?

1)Активно впливати на волю і свідомість людей

2)Регулювати суспільні відносини

3) Спонукати людей вести себе так, як наказують норми права

4) Вимоги норм виконувалися усіма і повсюдно

тест 2

Підберіть поняття даного визначення: «Втілення правових норм в діяльності суб'єктів права в результаті дотримання правових заборон, виконання юридичних обов'язків і виконання суб'єктивних прав»?

1) правова поведінка

2) Реалізація права

3) застосування права

тест 3

Які види форм реалізації норм права виділяють за характером правореалізующей дій?

1) Санкціонування, делегування

2) Дотримання, виконання, використання

3) Індивідуальна, колективна форми

тест 4

Дотримання, як форма реалізації права, виражається в утриманні від вчинення дій, заборонених юридичними нормами. На вашу думку, це?

1) Активна форма реалізації права

2) Пасивна форма реалізації права

3)Нейтральна форма реалізації права

тест 5

В якій формі реалізуються зобов'язуючі норми?

1) використання

2) виконання

3) дотримання

4) санкціонування

тест 6

В якій формі громадянин може реалізувати своє право на здобуття вищої освіти?

1) виконання

2) використання

3)дотримання

тест 7

Яке поняття визначаться таким чином: «Владна діяльність компетентних державних органів по реалізації правових норм щодо конкретних життєвих випадків і індивідуально-визначених осіб»?

1) правозастосування

2) правотворчість

3)Правотолкованіе

тест 8

Доповніть: «...виражається в реалізації можливостей, які представляються нормами права учасникам громадських відносин »

1)тлумачення права

2)Використання прав

3)правотворчість

тест 9

В якій формі громадянин здійснює реалізацію норм Особливої ??частини КК РФ?

1) виконання

2) використання

3) дотримання

тест 10

Дотримання, виконання та використання, як форми реалізації права вважаються?

1) опосередкованими

2)безпосередніми

3)виконавчими

тест 11

В яких формах реалізації норм права батьки здійснюють виховання дітей?

1) виконання

2) використання

3)дотримання

тест 12

З раніше вивчених тем вам відомо, що право виступає як регулятор позитивних (позитивних) і охоронних норм. В силу цього застосування право підрозділяється на які форми?

1)Оперативно-виконавську

2)правозастосовчу

3)правоохоронну

4)правореалізующей

тест 13

В яких формах посадова особа здійснює реалізацію норм адміністративного права?

1) виконання

2) використання

3)дотримання

тест 14

В якій формі реалізації норм права працівник здійснює свої трудові обов'язки?

1) виконання

2) використання

3)дотримання

тест 15

Виділіть основні ознаки застосування права?

1) Здійснюється усіма дієздатними суб'єктами

2) Здійснюється в спеціально передбачених процесуальних формах

3) Здійснюють тільки компетентні державні органи (посадові особи)

4) Направлено на встановлення конкретних правових наслідків (суб'єктивних прав і обов'язків, юридичної відповідальності)

5) Завершується винесенням на основі норм права індивідуальних правових приписів, які адресуються конкретним людям

6)Має державно-владний характер

тест 16

В якій формі громадянин реалізує право обирати і бути обраним до Державної Думи Федеральних Зборів РФ?

1) виконання

2) використання

3)дотримання

тест 17

Які дії правоприменителя відносяться до встановлення фактичних обставин справ?

1) Збирання, перевірка та оцінка доказів по даній справі

2) Винесення рішення по справі і його документальне оформлення

3)доведення

тест 18

 Які дії правоприменителя відносяться до юридичної кваліфікації справи?

1)Винесення рішення по справі і його документальне оформлення

2) Збирання і перевірка доказів по даній справі

3)Правова оцінка протиправного діяння, що полягає у встановленні відповідності його ознак ознаками правопорушення, передбачених відповідною статтею галузі права, в якій і визначається міра покарання за дане правопорушення

тест 19

Перевірка юридичної сили норми права складається з з'ясування дії норми?

1) В часі

2)договором

3)В просторі

4)наказом

5)По колу осіб

тест 20

Доповніть: «...це офіційний правовий документ, що містить індивідуальне державно-владне розпорядження компетентного органу, яке їм у результаті розв'язання конкретного юридичного справи »

1)Акт застосування права

2)Акт тлумачення права

3)Правове рішення окремої особи

тест 21

Хто зі студентів дав повне визначення поняття доказів у юридичному процесі?

1) Студент, який стверджує, що доказами є фактичні обставини справи

2) Студент, який вважає, що докази - це умовиводи, побудовані на основі правил логіки і відповідні фактичним обставинам справи

3)Студент, який визначив докази, як фактичні дані, що відповідають вимогам об'єктивності, належності, допустимості та повноти

тест 22

Вкажіть відмінні ознаки правозастосовних актів?

1)Мають владний характер і охороняються примусовою силою держави

2)діють неодноразово

3)Індивідуальний правовий акт, видається компетентними органами і посадовими особами

4) Забезпечується державним примусом

5) Застосовуються до певних життєвих ситуацій і приватним особам

6)Містять загальні суб'єктивні права, обов'язки та юридичну відповідальність суб'єктів правовідносин

7)Видаються у встановленій законом формі і мають точне найменування

тест 23

Як називається юридична оцінка сукупності фактичних обставин справи, що здійснюється в процесі правозастосування шляхом віднесення даного випадку до певної юридичної норми?

1) Правова кваліфікація

2) Встановлення фактичних обставин справи

3)Тлумачення змісту юридичної норми щодо конкретного випадку

тест 24

Які з перерахованих ознак не є ознаками правозастосовчого акту ?.

1) общеобязательность

2) гарантованість державою

3) однократность дії

4) кодифицированность

5)неодноразовість дії

тест 25

До якого виду правових актів відноситься Указ Президента РФ від 26 липня 2005 р № тисяча п'ятсот п'ятьдесят-чотири про нагородження орденом «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня Іванова Є. В. »?

1) Нормативно-правовий акт

2) Акт застосування права

3)Акт тлумачення права

тест 26

Які з стадій, правозастосовчого процесу названі, в даному завданні?

1) Опублікування нормативного правового акта

2) Встановлення юридичної основи справи - вибір норми права

3) Винесення рішення компетентним органом і оформлення акту застосування права

4)Встановлення фактичних обставин справи

5)Перевірка дійсності тексту норми права, а також її юридичної сили

6)Тлумачення норми права, з'ясування її змісту

7)Доведення змісту рішення до відома зацікавлених осіб

тест 27

Вкажіть на зовнішні атрибути акта застосування права?

1) Точне найменування документа

2)Вступна частина

3)описова частина

4)мотивувальна частина

5)резолютивна частина

6)преамбула

тест 28

Якого поняттю належить наступне визначення: «Повна або часткова відсутність норм права, необхідність яких обумовлена ??розвитком суспільних відносин і потребами практичного вирішення справ»?

1) Помилка в праві

2) недолік права

3)Прогалину в праві

тест 29

На які різновиди поділяються прогалини в праві в залежності від часу появи?

1) Об'єктивні та суб'єктивні

2) Навмисні і необережні

3)Первинні і вторинні

тест 30

Що може застосувати суд для регулювання спірного відносини в разі, якщо відсутня норма права, яка регламентує це відношення?

1) правовий звичай

2) прецедент

3) норми моралі

4) Аналогію закону і права

5)суддівське переконання

тест 31

Назвіть способи подолання прогалин у праві в процесі правозастосовчої діяльності?

1) порівняльне правознавство

2) аналогія закону

3)аналогія права

тест 32

Доповніть: «...- Це рішення конкретної юридичної справи на основі правової норми, розрахованої не так на даний випадок, а на подібні випадки »

-аналог права

+ Аналогія закону

-зворотний сила закону

тест 33

У чому полягає відмінність аналогії закону від аналогії права?

1) Рішення у справі приймається на основі принципів права, духу законодавства, а не на основі норми з іншої галузі права

2) Рішення у справі приймається на основі норми з іншої галузі права, а не на основі принципів права

3)Рішення по юридичній справі приймається на основі конкретної правової норми, розрахованої на подібні з розглянутими відносинами, а не на основі принципів і сенсу права

тест 34

Доповніть: «...прийняття рішення по конкретній юридичній справі на основі загальних принципів і сенсу права»

+ Аналогія права

-аналог закону

-пробел в праві

тест 35

Підберіть визначення до поняття «субсидіарне застосування норм права»?

1) Спосіб подолання прогалин, при якому правоприменительное рішення приймається на основі норми конкретного закону, що регулює подібні з розглянутими нормами закону відносини

2) Спосіб подолання пробілу, при якому правоприменительное рішення приймається на основі норми з іншої галузі права

3)Спосіб подолання пробілу, при якому правоприменительное рішення приймається на основі загальних принципів і сенсу права

тест 36

Якого поняттю належить наступне визначення: «Розбіжності або протиріччя між окремими нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті ж або суміжні суспільні відносини, а також протиріччя виникають в процесі правозастосування і здійснення компетентними органами і посадовими особами своїх повноважень»?

1) Юридичні колізії

2) Прогалину в праві

3)Пропуск в законі

тест 37

Колізії між законами і підзаконними актами вирішуються на користь?

1) законів

2) підзаконних актів

3)В залежності від ситуації

тест 38

Колізії між Конституцією РФ і всіма іншими актами, в тому числі законами, вирішуються на користь?

1) законів

2) Конституції РФ

3)Законів і підзаконних актів

тест 39

Колізії між загальнофедеральних законами і законами суб'єктів Федерації, в тому числі між конституціями, вирішуються на користь?

1) загальнофедеральних законів

2) Конституцій суб'єктів Федерації

3)Законів і підзаконних актів

тест 40

Виділіть основні правила, якими зазвичай керуються при виявленні колізій?.

1) Якщо суперечать один одному акти одного й того ж органу, але видані в різний час, то застосовується останній за принципом «пізніше виданий закон скасовує попередній у всьому тому, в чому він з ними розходиться»

2) Якщо колізійні акти видані одночасно, але різними органами, то застосовується акт, що володіє вищою юридичною силою

3)Якщо розходяться загальний і спеціальні акти (конкуруючі акти, номи) одного рівня (колізії по горизонталі), то застосовується останній акт

4) Якщо розходяться загальний і спеціальні акти одного рівня (колізії по вертикалі), то застосовується загальний акт

5)Якщо нормативний акт виходить від різних органів, то застосовується акт, що виходить від нижчестоящого органу.

тест 41

У разі невідповідності Конституції РФ, Федерального договору, а також інших договорів між Російською Федерацією і її суб'єктами, колізії вирішуються на користь?

1) Конституції РФ

2)федерального договору

3) Правильної відповіді немає

тест 42

Виділіть способи вирішення колізій, що виникають між нормативно-правовими актами?

1)Тлумачення норм правового акта

2) Ухвалення нового акту

3) Скасування старого акта

4)Внесення змін чи уточнень до чинних правових актів

5)Судове, адміністративне, арбітражний розгляд

6)систематизація законодавства

7)Переговорний процес, створення погоджувальних комісій

8)Конституційне правосуддя.

тест 43

Назвіть стадію правотворчого процесу?

1) Законодавча ініціатива

2)Вибір правової норми

3) Встановлення фактичних обставин справи

Тема 21. Тлумачення права

1. Сформулюйте поняття тлумачення права, і з яких етапів вона складається?

2. Перерахуйте прийоми тлумачення, щоб усвідомити сенс норми права.

3. Розкрийте розуміння тлумачення права за обсягом (тлумачення-з'ясування).

4. Перерахуйте суб'єкти, які мають право займатися тлумаченням права.

5. Дайте визначення актів тлумачення права і назвіть види тлумачення в залежності від суб'єктів.

6. Розкрийте зміст офіційного (легального) тлумачення.

7. Назвіть види офіційного тлумачення і розкрийте його зміст.

8. Назвіть види неофіційного тлумачення.

виконайте вправи

тест 1

Якого поняттю належить наступне визначення: «Діяльність державних органів, громадських організацій, посадових осіб, громадян по з'ясуванню і роз'ясненню змісту правових вимог, що містяться в нормах праваи метою їх найбільш правильної, швидкої і економною реалізації»?

1) правотворчість

2) тлумачення

3)правозастосування

тест 2

З'ясування сенсу і змісту норми передбачає?

1)вдаватися до різних прийомів з'ясування

2)конкретні результати, до яких прийшов тлумач (інтерпретатор)

3)переконати себе, що зміст норми зрозумілий і є готовність пояснити, чому ця норма права буде застосована так, а не інакше

тест 3

Що виступає предметом тлумачення в праві?


 Тема 17. Правотворчість |  Тема 23. Юридична відповідальність.


 тест 17 |  Тема 4. Сутність і типи держави |  Тема 6. Форми держави |  Тема 7. Механізм держави |  Тема 11. Сутність, принципи і функції права |  Тема 12. Типи права і правові системи (сім'ї) |  Тема 14. Правосвідомість і правова культура |  Тема 15. Норми права |  Який елемент правової норми передбачає умову застосування юридичної норми |  Тема 16. Форми (джерела) права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати