На головну

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

  1. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
  2. Аналіз використання трудових ресурсів
  3. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991 - 2013 рр.) з позицій освітньої політики.
  4. Аналіз експлуатаційних витрат у локомотивному депо.
  5. Аналіз експлуатаційної діяльності локомотивного депо
  6. Аналіз ефективності застосування основних фондів

Ефективність матеріальних ресурсів характеризують такі показники:

1 Матеріаломісткість продукції є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат (без амортизації) на кожну гривню товарної продукції та розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної продукції.

2 Матеріаловіддача продукції (зворотний показник до показника матеріаломісткості) характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів і розраховується як відношення вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат.

3 Питома матеріаломісткість продукції, що відображає рівень використання матеріальних ресурсів на окремий і-вид продукції та розраховується як відношення кількості або вартості витрачених матеріальних ресурсів на окремий і-вид продукції до кількості чи вартості виробленої продукції цього виду.

4 Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, яка характеризує рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску продукції та розраховується як відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості продукції.

5 Коефіцієнт споживання матеріалів відображає рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів та показує економію або перевитрату матеріалів проти встановлених норм. Розрахунок цього коефіцієнта потребує перерахунку планової суми матеріальних витрат на фактичний обсяг виробництва. Цей коефіцієнт обчислюється як відношення фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг випуску та асортимент продукції. Оптимальне значення цього коефіцієнта має бути не більшим за 1.

6 Часткові показники матеріаломісткості, що характеризують рівень використання окремих видів матеріальних ресурсів (металомісткість, паливомісткість, сировиномісткість, енергомісткість тощо).

7 Швидкість обороту матеріальних запасів, яка обчислюється діленням середнього (за період) залишку матеріальних запасів у грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому періоді.

8 Оборотність матеріальних запасів, котра розраховується діленням вартості товарної продукції на середній залишок запасів.

9 Термін зберігання запасів, який дорівнює відношенню календарної кількості днів у періоді, що розглядається, до оборотності матеріальних цінностей.

Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів за даними показниками проводиться службою фінансового менеджменту або бухгалтерією (аналітичним відділом) і полягає в установленні тенденцій зміни швидкості обороту запасів за визначений період, зміни оборотності й зміни термінів зберігання з метою виявлення факторів, що спричинили негативний вплив, та розроблення заходів щодо використання виявлених резервів.

Усі названі показники зводяться в таблицю.

Розрахувавши відповідні відхилення, вивчають їх причини, котрі, як правило, найбільше цікавлять керівників підприємства. У рамках управлінського обліку та аналізу важливими є тільки відхилення від нормативних (планових) витрат.

Наступним етапом аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів є моделювання причинно-наслідкових зв'язків між показниками матеріальних витрат і вартістю виготовленої продукції з метою виявлення відхилень фактичних витрат від нормативних та факторів, що впливають на величину цих відхилень, а також на зміну обсягу виробництва.

Загальна матеріаломісткість (ММ) залежить від структури виробництва продукції (ПВ) і норми витрат матеріалів на одиницю продукції (НВі), цін на матеріальні ресурси (ЦМі) та відпускних цін на продукцію (ЦПі).

Вплив факторів визначається способом ланцюгової підстановки:

1) вплив зміни кількості виробленої продукції (VВПі) ,

де КТП - коефіцієнт зміни обсягу виробництва в натуральних одиницях вимірювання

ВПФ, ВПпл. - фактичний та плановий обсяги виробленої продукції в натуральних одиницях вимірювання;

ΔВПстр - вплив зміни структури виробництва на обсяг випущеної продукції;

2) вплив зміни структури виробництва

;

3) вплив зміни норм витрат матеріалів на одиницю продукції

;

4) вплив зміни цін на сировину і матеріали

;

5) вплив зміни цін на продукцію

.

Наприкінці аналізу необхідно визначити резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів та обсягу виробництва.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Сформулюйте основні завдання аналізу матеріальних ресурсів.

2. Назвіть основні прийоми та способи дослідження, що використовуються для аналізу матеріальних ресурсів.

3. Які три функціональні служби підприємства повинні проводити аналіз матеріальних ресурсів?

4. Назвіть основні принципи управління матеріальними запасами.

5. Чому нормативні витрати є ключовим елементом у системі управління й аналізу матеріальних ресурсів?

6. Для чого аналізується забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами?

7. Який фактор спричиняє найбільший вплив на забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами і чому?

8. У чому полягає різниця між матеріальними ресурсами та матеріальними витратами?

9. Схарактеризуйте систему показників. Які з них застосовуються для оцінювання ефективності використання матеріальних ресурсів?

10. З якою метою проводиться моделювання взаємозв'язків між показниками матеріальних витрат і вартістю виготовленої продукції?

11. Які факторні моделі необхідно побудувати, щоб визначити вплив факторів на зміну рівня матеріаломісткості?

12. Назвіть можливі варіанти мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

13. Які моделі управління матеріальними запасами Вам відомі?

 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами | Зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції.

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами | Аналіз використання трудових ресурсів | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз фонду заробітної плати | Аналіз технічного рівня розвитку підприємства | Аналіз ефективності застосування основних фондів | Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства | Визначення резервів підвищення обсягу випуску продукції та фондовіддачі | Значення, завдання та джерела аналізу матеріальних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати