На головну

Аналіз ефективності застосування основних фондів

  1. Quot;Гра століття" - наочне підтвердження цих наукових здобутків, застосування на практиці революційних технологій, завдяки яким став можливим матч із "Rybka-4".
  2. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
  3. Аналіз використання трудових ресурсів
  4. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991 - 2013 рр.) з позицій освітньої політики.
  5. Аналіз експлуатаційних витрат у локомотивному депо.
  6. Аналіз експлуатаційної діяльності локомотивного депо
  7. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Узагальнені показники, що характеризують ефективність використання основних засобів:

1. Фондовіддача (ФВ) визначається як відношення обсягу випущеної продукції до середньорічної вартості основних фондів.

2. Фондомісткість (ФМ) розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випущеної продукції.

3. Рентабельність основних фондів (Роф.) визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до середньорічної вартості основних фондів.

4. Питомі капітальні вкладення на 1 грн. приросту продукції обчислюються як відношення капітальних вкладень до обсягу випущеної продукції.

У процесі аналізу вивчається динаміка перерахованих показників, виконання плану за їх рівнем, здійснюється міжгосподарське порівняння.

При розрахунку показників ФВ вихідні дані приводяться в зіставлений вигляд, обсяг продукції потрібно коригувати на зміну оптових цін і структурних зрушень, а вартість основних засобів - на їх переоцінку.

На рисунку 4.1 наведена схема факторної системи фондовіддачі.


Рис.4.1. Схема факторної системи фондовіддачі

Фактори 1-ого рівня, які впливають на фондовіддачу ФВ:

1) зміна частки активної частини фондів у загальній сумі (ПВа);

2) зміна фондовіддачі активної частини (ФВа).

Модель: ФВ = ПВа * ФВа.

Розрахунок впливу факторів проводиться способом абсолютних різниць (табл.4.2)

DФВпв = DПВа * ФВапл = (0,6-0,604)*12,5 = -0,05 грн.;

DФВфва = DФВа * ПВфа = (12-12,5)*0,6 = -0,3 грн.

Усього: -0,35 грн.

Фактори 2-ого рівня, що впливають на фондовіддачу (ФВ):

Д * Кзм. * Т * ППгод. Ц
Факторний аналіз фондовіддачі активної частини здійснюється за такою моделлю:

ФВа = -----------------------,

де Д - середня кількість днів роботи обладнання;

Кзм - коефіцієнт змінності роботи обладнання;

Т - тривалість зміни роботи обладнання;

ППгод - середньогодинний виробіток обладнання;

Ц - ціна одиниці обладнання.

Для розрахунку використовується прийом ланцюгових підстановок

Дпл*Кзм.пл. *Ппл*ППгод.пл. Цф


ФВаум1 = --------------------- =250*2*7,5*400/127,27=11,786 грн.

Вплив зміни ціни обладнання

DФВца =11,7857-12,5= -0,7143 грн.;

Дф*Кзм.пл.*Ппл.*ППгод.пл. Цф


ФВIIаум2 = -------------------- =245*2*7,5*400/127,27=11,55 грн.

Вплив цілоденних простоїв обладнання

DФВда = 11,55-11,7857 = -0,2357 (у середньому по 5 днів на од.);

Дф*Кзм.ф.*Ппл*ППгод.пл. Цф


ФВаум3 = ---------------------- = 245*1,92*7,5*400/127,27 = 11,088 грн.

Вплив зміни коефіцієнта змінності роботи обладнання

DФВкзма = 11,088 - 11,55 = -0,462 грн.;

Дф*Кзм.ф.*Пф*ППгод.пл. Цф


ФВаум4 = --------------------- = 245*1,92*7,3*400/127,27 = 10,7923 грн.

Вплив тривалості зміни

DФВпа = 10,7923-11,08 = -0,2957 грн.

Вплив середньогодинного виробітку обладнання

DФВапп.год = 12 -10,7923 = +1,2077 грн.

Розрахунок впливу цих факторів на рівень фондовіддачі:

DФВі = DФВаХі *ПВаф.

Таблиця 4.2

Вихідні дані для аналізу фондовіддачі

Показники План Фактично +,-
1. Обсяг валової продукції, тис. грн. (ВП) +4800
2. Середньорічна вартість, тис. грн. 2.1. ОВФ       +1285
2.2. Активна частина (ОВФа) +720
2.3. Одиниця обладнання (Ц) п2.2/п5 127,27 +7,27
3. Питома вага активної частини фондів (ФВа)      
4. Фондовіддача, грн./грн. (п1/п2.1) 4.1. ОВФ (ФВовф)   7,55   7,2   -0,35
4.2. Активна частина (ФВа) (п1/п2.2) 12,5 -0,5
5. Середньорічна кількість технологічного обладнання (К) +2
6. Відпрацьовано за рік усім обладнанням (Т), тис.год. 226,57 -13,49
7. У тому числі одиниця обладнання: 7.1. годин (Тод.) (п6/п5)       -318
7.2. змін (ЗМ) (п7.1/п9) 470,4 -29,6
7.3. днів (Д) (п7.2/п8) -5

Продовження таблиці 4.2

8. Коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм) 1,92 -0,08
9. Середня тривалість зміни (П), год. 7,5 7,3 -0,2
10. Середньогодинний виробіток продукції за 1-у машино-годину, грн. (п1/п6) +45

Зміна фондовіддачі ОВФ за рахунок:

- ціни обладнання - 0,7143 * 0,6 = - 0,42858;

- цілоденних простоїв - 0,2357 * 0,6 = - 0,14142;

- коефіцієнта змінності - 0,4620 * 0,6 = - 0,27720;

- внутрішньозмінних простоїв - 0,2957 * 0,6 = - 0,17742;

- середньогодинного виробітку + 1,2077 * 0,6 = + 0,72462.

Усього -0,5 -0,3

Розрахунок впливу факторів 3-ого порядку:

1. Заміна обладнання або модернізація

DФВан = (åТі*ППгод.н. - åТі*ППгод.с)/ОВФаф = (19800*0,7 - 19800*0,4)/8400 = 0,707 грн.,

де Ті - час роботи і-ого обладнання з моменту введення й до кінця звітного періоду;

ППгод.н., ППгод.с. - відповідно виробіток продукції за 1 машино-годину після заміни і до заміни і-ого обладнання.

2. Упровадження заходів НТП щодо вдосконалення технології та організації виробництва

DФВантп = (åТі*ППгод.н. - åТі*ППгод.с.)/ОВФаф = (14500*0,66 - 14500*0,42)/8400 = 0,414 грн.

3. Вплив соціальних факторів (підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці й відпочинку, оздоровчі заходи та ін.) визначається сальдовим методом

DФВасоц. = DФВаППгод. - DФВан. - DФВантп = 1,2077 - 0,707 - 0,414 = 0,0867грн.

Вплив факторів 3-ого порядку на рівень ФВ розраховується за формулою

DФваі * Пваф.

Результати наведені у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Результати факторного аналізу фондовіддачі

Фактори Зміна фондовіддачі, грн. Зміна виробництва
Активна частина ОВФ ОВФ продукції, тис. грн.
Першого рівня 1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів     + 1285 * 7,55 = + 9700
       

Продовження таблиці 4.3

2. Частка активної частини фондів - 0,05 * 14000 = - 700
3. Віддача активної частини фондів - 0,3 * 14000 = - 4200
Усього - 0,35 + 4800
Другого рівня 3.2.1. Структура обладнання - 0,7143 * 0,6 = - 0,42858 * 14000 = - 6000
3.2.2. Цілоденні простої - 0,2357 * 0,6 = - 0,14142 * 14000 = - 1980
3.2.3. Коефіцієнт змінності - 0,4620 * 0,6 = - 0,27720 * 14000 = - 3881
3.2.4. Внутрішньозмінні простої - 0,2957 * 0,6 = - 0,17742 * 14000 = - 2484
3.2.5. Середньогодинний виробіток + 1,2077 * 0,6= + 0,72462 *14000 = + 10145
Усього - 0,5 - 0,3 * 14000 = - 4200
Третього рівня 3.5.1. Заміна обладнання + 0,707 * 0,6 = + 0,4242 * 14000 = + 5939
3.5.2. Упровадження заходів НТП + 0,414 * 0,6 = + 0,2484 * 14000 = + 3478
3.5.3. Соціальні фактори +0,0867 * 0,6= + 0,05202 * 14000 = + 728
Усього + 1,2077 + 072462 + 10145

 Аналіз технічного рівня розвитку підприємства | Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства

Аналіз обсягу й асортименту продукції | Аналіз структури продукції | Оцінка технічного рівня і якості продукції | Аналіз ритмічності виробництва | Аналіз резервів зростання обсягу і реалізації продукції | Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами | Аналіз використання трудових ресурсів | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз фонду заробітної плати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати