Головна

Оцінка платоспроможності підприємства. методи визначення

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні
  3.  I. Оцінка клітин-продуцентів.
  4.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  5.  I.1 Оцінка ситуації
  6.  I.2 Оцінка розвитку кризи
  7.  II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Платоспроможність характеризує можливість своєчасно і в повному обсязі погашати платіжні зобов'язання.

Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (наприклад, банків).

Оцінка платоспроможності зовнішніми інвесторами здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, Яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.

ліквідність балансу - Можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання. Вона визначається ступенем покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення зобов'язань.

ліквідність підприємства - Це більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел. Але підприємство може залучити позикові кошти, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.

Як видно на схемі, ліквідність балансу є основою (фундаментом) платоспроможності та ліквідності підприємства.

Аналіз ліквідності балансуполягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення.

За ступенем ліквідності активи поділяються на 4 групи:

перша групавключається в себе абсолютно ліквідні активи, Такі як готівка і короткострокові фінансові вкладення. (А1)

до другої групи відносяться швидко реалізовані активи: готову продукцію, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. (А2)

К третьої групи відносяться повільно реалізовані активи: Виробничі запаси і незавершене виробництво. (А3)

четверта група - це важкореалізовані активи, Куди входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво. (А4)

Відповідно на 4 групи розбиваються і зобов'язання підприємства.

u Найбільш термінові зобов'язання: кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни яких настали. (П1)

u середньострокові зобов'язання: Короткострокові кредити банку. (П2)

u Довгострокові кредити банку і позики (П3)

u Власний (акціонерний) капітал, Що знаходиться в постійному розпорядженні підприємства. (П4)

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А1 більше П1; А2 більше П2; А3 більше П3; А4 менше П4.

Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволяє встановити тенденції в структурі балансу і його ліквідності.

Для оцінки платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховують наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт проміжної ліквідності і коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт покриття боргів) - Відношення всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань (III розділ пасиву). Він показує ступінь, в якій поточні активи покривають поточні пасиви. Зміна рівня коефіцієнта поточної ліквідності може статися за рахунок збільшення або зменшення суми по кожній статті поточних активів: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення; і поточних пасивів: короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість, інші залучені кошти.

Коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності - Відношення ліквідних коштів перших двох груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Норма грошових резервів) визначається відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів. При оцінці рівня цього коефіцієнта необхідно враховувати швидкість обороту коштів в поточних активах і швидкість обороту короткострокових зобов'язань. Якщо платіжні засоби обертаються швидше, ніж період можливої ??відстрочки платіжних зобов'язань, то платоспроможність підприємства буде нормальною.

Розглядаючи показники ліквідності, слід мати на увазі, що величина їх є досить умовною, оскільки ліквідність активів і терміновість зобов'язань по бухгалтерському балансу можна визначити приблизно. Тому підвищення точності оцінки ліквідності досягається в ході внутрішнього аналізу на основі даних аналітичного бухгалтерського обліку.

Низький рівень платоспроможності може бути випадковим (тимчасовим) і хронічним (тривалим). Тому аналізуючи стан платоспроможності підприємства треба розглядати причини фінансових труднощів, частоту їх утворення та тривалість прострочених боргів. Для з'ясування причин зміни показників платоспроможності важливе значення має також аналіз виконання фінансового плану по дохідної та видаткової частини. Питання 15. Оцінка ділової активності підприємства. |  Питання 16. Оцінка платоспроможності. Методи визначення.

 Питання 10.аналіз собівартості одиниці продукції. |  Дані для аналізу впливу обсягу, структури продукції на собівартість одиниці продукції |  Сукупний вплив чинників на собівартість |  Дані для аналізу рівня витрат на 1 руб. товарної продукції |  Розрахунок впливу факторів на рівень витрат на 1 руб. товарної продукції |  Дані для розрахунку впливу факторів на матеріальні витрати |  Питання 11 Методика визначення резервів зниження собівартості продукції |  Питання 12 Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції. |  Питання 13. Методика визначення резервів зростання прибутку. |  Питання 14 Аналіз ефективності інвестиційних проектів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати