Головна

Облік розрахунків з засновниками

  1.  Аудит розрахунків з засновниками
  2.  Аудит статутного капіталу і розрахунків із засновниками
  3.  Інвентаризація грошових коштів і розрахунків з дебіторами і кредиторами
  4.  Перевірка формування статутного капіталу та розрахунків із засновниками
  5.  Розрахунки з засновниками-працівниками організації
  6.  Система інженерних та математичних розрахунків MathCad.
  7.  Вправа 18. Закріплення навичок виконання статистичних розрахунків в електронній таблиці Excel: порівняння вибіркових середніх величин за критерієм Стьюдента.

Згідно з інструкцією до Плану рахунків, рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками (учасниками) організації (акціонерами акціонерного товариства, учасниками повного товариства, членами кооперативу тощо):

- За внесками до статутного (складеного) капіталу організації;

- По виплаті доходів (дивідендів) і ін.

Державні і муніципальні унітарні підприємства застосовують цей рахунок для обліку всіх видів розрахунків з уповноваженими на їх створення державними органами та органами місцевого самоврядування.

До рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» відкриваються субрахунки: 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу» враховуються розрахунки з засновниками (учасниками) організації за вкладами в його статутний капітал.

При створенні організації за дебетом рахунка 75-1 в кореспонденції з рахунком 80 «Статутний капітал» приймається на облік сума заборгованостей засновників. Ця запис робиться на дату державної реєстрації організації і на величину статутного (складеного) капіталу, оголошену в установчих документах.

Внеском в майно організації можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права та ін.

Унітарні підприємства використовують субрахунок 75-1 для обліку розрахунків з державним органом або органом місцевого самоврядування по майну, переданому на баланс на праві господарського управління (при створенні підприємства, поповнення його оборотних коштів, вилучення майна). Даний субрахунок тут називають «Розрахунки по виділеному майну».

При фактичне надходження сум грошових коштів, вкладів у вигляді матеріальних та інших цінностей відображаються записи по дебету рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок», 10 «Матеріали», 08 «Вкладення у необоротні активи» та ін . і кредиту рахунку 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу».

У тому випадку, коли акції організації, створені у формі акціонерного товариства, реалізуються за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, виручена сума різниці між продажною і номінальною вартістю відноситься в кредит рахунку 83 «Додатковий капітал».

На рахунку 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів» враховуються розрахунки з засновниками (учасниками) організації з виплати їм доходів.

Нарахування доходів від участі в організації відображається за дебетом рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» і кредиту 75-2. При цьому нарахування та виплата доходів працівникам організації, що входять в число його засновників (учасників), враховується на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Виплата нарахованих сум доходів відбивається по дебету субрахунка 75-2 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. При виплаті доходів від участі в організації продукцією (роботами, послугами) цієї організації, цінними паперами і т.п. робляться записи по дебету субрахунка 75-2 в кореспонденції з рахунками обліку продажу відповідних цінностей.

Суми податку на доходи від участі в організації, що підлягають утриманню у джерела виплати враховуються за дебетом 75-2 і кредиту рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах».

Субрахунок 75-2 «Розрахунки по виплаті доходів» застосовується також для відображення розрахунків по розподілу прибутку, збитку і інших результатів за договором простого товариства.

Аналітичний облік по рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» ведеться по кожному засновнику (учаснику) крім обліку розрахунків з акціонерами-власниками акцій на пред'явника в акціонерних товариствах.

Основні господарські операції по 75 рахунку «Розрахунки з засновниками» представлені в таблиці 2.12.1.

Таблиця 2.12.1 - Типові проводки за рахунком 75 «Розрахунки з засновниками»

 зміст операції  Кореспондуючі рахунки
 Дт  Кт
 Нараховано заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу  75-1
 Відображено погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу різними видами майна:    
 основними засобами  75-1
 нематеріальними активами  75-1
 матеріалами  75-175-1
 товарами  75-1
 цінними паперами  75-1
 Відображено погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу грошовими коштами  50, 51, 52  75-1
 Заборгованість по внесках до статутного капіталу погашена перерахуванням коштів на спеціальні рахунки в банках  75-1
 Нараховано дивіденди юридичним особам та фізичним особам, які не є працівниками організації  75-2
 Нараховано дивіденди працівникам організації
 Нараховано податки з сум дивідендів  75-2; 70
 Виплачено дивіденди з каси організації (юридичним особам або працівникам, які не перебувають у штаті організації)  75-2
 Виплачено дивіденди працівникам, які перебувають у штаті організації
 Виплачено дивіденди перерахуванням з розрахункового рахунку організації  75-2
 Виплачено дивіденди перерахуванням з валютного рахунку організації (як правило, іноземним учасникам або акціонерам)  75-2
 Виплачено дивіденди перерахуванням зі спеціальних рахунків в банках  75-2
 Реалізовані акції акціонерного товариства (при його створенні або додаткової емісії акцій) - на номінальну вартість акцій, якщо акції реалізовані за цінами, не нижче номіналу; або на суму фактично надійшли коштів, якщо реалізація здійснюється за цінами, нижчими від номіналу  51, 50, 52  75-1
 Відображено суму позитивної різниці між сумами, які надійшли в оплату акцій та їх номінальною вартістю
 Відображено суму від'ємної різниці, між цінами реалізації та номінальною вартістю акцій  75-1
 В рахунок погашення заборгованості по реалізованої продукції, робіт або послуг зараховані дивіденди, належні покупцеві (в тому випадку, коли покупець має право на дивіденди)  75-2
 Нараховані дивіденди спрямовані на збільшення статутного капіталу  75-2
 Нараховані дивіденди спрямовані на збільшення додаткового капіталу  75-2
 Нараховані дивіденди спрямовані на збільшення прибутку, що залишається в розпорядженні організації (покриття збитку)  75-2
 Нараховано заборгованість організації за вкладами перед вибувають засновниками (за рахунок зменшення статутного капіталу)  75-1
 Проведені розрахунки з вибули учасниками  75-2  51, 50, 52, 41, 40, 10, 58
 Частина додаткового капіталу спрямована на розрахунки з учасниками  75-2

Синтетичний облік операцій по кредиту 75 рахунку «Розрахунки з засновниками» при журнально-ордерній формі рахівництва здійснюється в 8 журналі-ордері.

Облік розрахунків з засновниками (учасниками) в рамках групи взаємозалежних організацій про діяльність якої складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 75 «Розрахунки з засновниками» відокремлено.

 



 Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню |  Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

 тестові завдання |  Облік готівки в касі |  Облік переказів в дорозі |  Облік підзвітних сум |  Облік грошових коштів на розрахункових та інших рахунках в банку |  Грошові еквіваленти і їх облік |  Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками |  Облік розрахунків з покупцями і замовниками |  Облік розрахунків за претензіями |  Облік розрахунків по податках і зборах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати