Головна

Глава 28. Укладення договору

  1.  АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ОРЕНДИ
  2.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  3.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК І ЙОГО СТРУКТУРА
  4.  НА ЗАКІНЧЕННЯ
  5.  НА ЗАКІНЧЕННЯ
  6.  В) Правомірність об'єкта і мети договору
  7.  Взаємовідносини сторін ДПП зафіксовані договорами, контрактами і т.д.

Стаття 432. Основні положення про укладення договору

Позиції вищих судів по ст. 432 ГК РФ >>>

1. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними є умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

2. Договір укладається шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною.

Стаття 433. Момент укладення договору

Позиції вищих судів по ст. 433 ГК РФ >>>

1. Договір визнається укладеним у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту.

2. Якщо відповідно до закону для укладення договору необхідна також передача майна, договір вважається укладеним з моменту передачі відповідного майна (стаття 224).

3. Договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 434. Форма договору

Позиції вищих судів по ст. 434 ГК РФ >>>

1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена ??певна форма.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому обумовленої форми, хоча б законом для договорів даного виду така форма не була потрібна.

2. Договір в письмовій формі може бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором.

3. Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо письмова пропозиція укласти договір прийнято в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 438 цього Кодексу.

Стаття 435. Оферта

1. Офертой визнається адресований одній або кільком конкретним особам пропозиція, яке досить виразно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію.

Оферта повинна містити істотні умови договору.

2. Оферта пов'язує направила її обличчя з моменту її отримання адресатом.

Якщо повідомлення про відкликання оферти надійшло раніше або одночасно з самою офертою, оферта вважається не отриманої.

Стаття 436. безвідкличну оферту

Отримана адресатом оферта не може бути відкликана протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не обумовлено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено.

Стаття 437. Запрошення робити оферти. Публічна оферта

1. Реклама та інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, розглядаються як запрошення робити оферти, якщо інше прямо не вказано в пропозиції.

2. Містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться, визнається офертою (публічна оферта).

Стаття 438. Акцепт

1. Акцептом визнається відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийнятті.

Акцепт повинен бути повним і беззастережним.

2. Мовчання не є акцептом, якщо інше не випливає із закону, звичаю ділового обороту або з колишніх ділових відносин сторін.

3. Вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо) вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті.

Стаття 439. Відкликання акцепту

Якщо повідомлення про відкликання акцепту надійшло особі, яка подала оферту, раніше акцепту або одночасно з ним, акцепт вважається не отриманим.

Стаття 440. Укладення договору на підставі оферти, яка визначає термін для акцепту

Коли в оферті визначений термін для акцепту, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, в межах вказаного в ній терміну.

Стаття 441. Укладення договору на підставі оферти, не визначальною термін для акцепту

1. Коли в письмовій оферті не визначений термін для акцепту, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, до закінчення терміну, встановленого законом або іншими правовими актами, а якщо такий строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу .

2. Коли оферта зроблена усно без зазначення строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.

Стаття 442. Акцепт, отриманий із запізненням

У випадках, коли своєчасно спрямоване повідомлення про акцепт отримано із запізненням, акцепт не рахується опоздавшим, якщо сторона, що направила оферту, негайно не повідомить іншу сторону про отримання акцепту із запізненням.

Якщо сторона, що направила оферту, негайно повідомить боці ухвалення її акцепту, отриманого із запізненням, договір вважається укладеним.

Стаття 443. Акцепт на інших умовах

Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом.

Така відповідь визнається відмовою від акцепту і в той же час новою офертою.

Стаття 444. Місце укладення договору

Якщо в договорі не зазначено місце його укладення, договір визнається укладеної місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної особи, який направив оферту.

Стаття 445. Укладення договору в обов'язковому порядку

1. У випадках, коли відповідно до цього Кодексу або інших законів для сторони, якій направлена ??оферта (проект договору), укладення договору обов'язково, ця сторона повинна направити іншій стороні повідомлення про акцепт, або про відмову від акцепту, або про акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору) протягом тридцяти днів з дня отримання оферти.

Сторона, що направила оферту і одержала від сторони, на яку підписання договору обов'язково, повідомлення про її акцепт на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору), вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом тридцяти днів з дня отримання такого сповіщення або закінчення терміну для акцепту.

2. У випадках, коли відповідно до цього Кодексу або інших законів укладення договору обов'язково для сторони, яка направила оферту (проект договору), і їй протягом тридцяти днів буде направлений протокол розбіжностей до проекту договору, ця сторона зобов'язана протягом тридцяти днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити іншу сторону про прийняття договору в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей.

При відхиленні протоколу розбіжностей або неотримання повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін сторона, яка надіслала протокол розбіжностей, вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду.

3. Правила про терміни, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті, застосовуються, якщо інші терміни не встановлені законом, іншими правовими актами або не погоджені сторонами.

4. Якщо сторона, для якої відповідно до цього Кодексу або інших законів укладення договору обов'язково, ухиляється від його укладення, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір.

Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати другій стороні завдані цим збитки.

Стаття 446. Переддоговірні спори

У випадках передачі розбіжностей, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду на підставі статті 445 цього Кодексу або за угодою сторін умови договору, за якими у сторін були розбіжності, визначаються відповідно до рішення суду.

Стаття 447. Укладення договору на торгах

1. Договір, якщо інше не випливає з його істоти, може бути укладений шляхом проведення торгів. Договір укладається з особою, що виграв торги.

2. В якості організатора торгів може виступати власник речі або власник іншого майнового права на неї. Організатором торгів також можуть бути спеціалізована організація або інша особа, які діють на підставі договору з власником речі або власником іншого майнового права на неї і виступають від їх імені або від свого імені, якщо інше не передбачено законом.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 306-ФЗ)

3. У випадках, зазначених у цьому Кодексі або іншому законі, договори про продаж речі або майнового права можуть бути укладені лише шляхом проведення торгів.

4. Торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.

Виграв торги на аукціоні визнається особа, що запропонувала найвищу ціну, а за конкурсом - особа, яка за висновком конкурсної комісії, заздалегідь призначеної організатором торгів, запропонувало кращі умови.

Форма торгів визначається власником продаваної речі чи володарем реалізованого майнового права, якщо інше не передбачено законом.

5. Аукціон і конкурс, в яких брав участь лише один учасник, визнаються що не відбулися.

6. Правила, передбачені статтями 448 і 449 цього Кодексу, застосовуються до публічних торгів, що проводяться в порядку виконання рішення суду, якщо інше не передбачено процесуальним законодавством.

Стаття 448. Організація і порядок проведення торгів

1. Аукціони і конкурси можуть бути відкритими і закритими.

У відкритому аукціоні та відкритому конкурсі може брати участь будь-яка особа. У закритому аукціоні та закритому конкурсі беруть участь тільки особи, спеціально запрошені для цієї мети.

2. Якщо інше не передбачено законом, повідомлення про проведення торгів має бути зроблено організатором не менше ніж за тридцять днів до їх проведення. Повідомлення повинно містити принаймні відомості про час, місце і форму торгів, їх предмет і порядку проведення, в тому числі про оформлення участі в торгах, визначенні особи, виграв торги, а також відомості про початкову ціну.

У разі, якщо предметом торгів є тільки право на укладення договору, в повідомленні про майбутні торги повинен бути вказаний надається для цього термін.

3. Якщо інше не передбачено в законі або в повідомленні про проведення торгів, організатор відкритих торгів, який зробив повідомлення, вправі відмовитися від проведення аукціону в будь-який час, але не пізніше ніж за три дні до настання дати його проведення, а конкурсу - не пізніше ніж за тридцять днів до проведення конкурсу.

У випадках, коли організатор відкритих торгів відмовився від їх проведення з порушенням зазначених термінів, він зобов'язаний відшкодувати учасникам понесений ними реальний збиток.

Організатор закритого аукціону чи закритого конкурсу зобов'язаний відшкодувати запрошеним їм учасникам реальних збитків незалежно від того, в який саме термін після направлення повідомлення надійшла відмова від торгів.

4. Учасники торгів вносять завдаток у розмірі, строки та порядку, які вказані в повідомленні про проведення торгів. Якщо торги не відбулися, завдаток підлягає поверненню. Завдаток повертається також особам, які брали участь в торгах, але не виграли їх.

При укладанні договору з особою, що виграв торги, сума внесеного ним завдатку зараховується в рахунок виконання зобов'язань за укладеним договором.

5. Особа, що виграла торги, і організатор торгів підписують у день проведення аукціону або конкурсу протокол про результати торгів, який має силу договору. Особа, що виграла торги, при ухиленні від підписання протоколу втрачає внесений ним завдаток. Організатор торгів, який ухилявся від підписання протоколу, зобов'язаний повернути завдаток у подвійному розмірі, а також відшкодувати особі, котра виграла торги, збитки, завдані участю в торгах, в частині, що перевищує суму завдатку.

Якщо предметом торгів було тільки право на укладення договору, такий договір повинен бути підписаний сторонами не пізніше двадцяти днів або іншого вказаного у повідомленні строку після завершення торгів і оформлення протоколу. У разі ухилення однієї із них від укладення договору інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір, а також про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від його укладення.

Стаття 449. Наслідки порушення правил проведення торгів

1. Торги, проведені з порушенням правил, встановлених законом, можуть бути визнані судом недійсними за позовом заінтересованої особи.

2. Визнання торгів недійсними тягне недійсність договору, укладеного з особою, що виграв торги.

  Глава 27. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ |  Глава 29. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 речових прав |  Глава 21. ПОНЯТТЯ І СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |  Глава 22. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |  Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1 сторінка |  Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 2 сторінка |  Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 3 сторінка |  Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 4 сторінка |  Глава 24. ЗМІНА ОСІБ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ |  Глава 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |  Глава 26. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати