На головну

Обов'язкові елементи облікової політики

  1.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  2.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  3.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  4.  I. Елементи теорії ймовірностей
  5.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
  6.  jЕлементи математичної статистики - Спроба 1
  7.  P Попередньо напружені стрижні і складові елементи системи груп В і С

Відповідно до п. 4 ст. 9 Закону N 57-З облікова політика організації включає:

- План рахунків бухгалтерського обліку організації;

- Розроблені організацією для застосування форми первинних облікових документів;

- Застосовується організацією форму бухгалтерського обліку;

- Порядок проведення інвентаризацій активів та зобов'язань організації;

- Застосовувані організацією види облікової оцінки;

- Інші способи організації та ведення бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку організації являє собою систематизований перелік синтетичних і аналітичних рахунків, необхідних для ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності. Його називають також робочим планом рахунків. У нього включаються абсолютно всі рахунки бухгалтерського обліку, а також субрахунки і аналітичні рахунки, позабалансові рахунки, які використовуються в конкретній організації. Робочий план рахунків розробляється організацією самостійно з урахуванням галузевих та інших особливостей її фінансово-господарської діяльності на основі типового плану рахунків бухгалтерського обліку. При цьому організація має право уточнювати зміст окремих субрахунків, наведених в типовому плані рахунків бухгалтерського обліку, виключаючи або об'єднуючи їх, а також вводити додаткові субрахунка. Введення ж додаткових рахунків (з використанням вільних номерів рахунків) має бути попередньо узгоджено з Міністерством фінансів Республіки Білорусь (п. 3 Інструкції про порядок застосування типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 29.06.2011 N 50 (далі - Інструкція N 50)).

Облікової політики може бути передбачено ведення аналітичного обліку по рахунках в порядку, відмінному від встановленого Інструкцією N 50. Головна умова: аналітичний облік повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити отримання інформації про наявність та рух активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат в організації, необхідної для складання бухгалтерської звітності. Наприклад, крім найменування ознаки, відповідно до якого здійснюється аналітичний облік (за видами витрат, за місцями виникнення, за місцями зберігання, за договорами і т.д.), організація може передбачити і конкретний перелік статей, відповідно до якого буде здійснюватися аналітичний облік. Так, виробничі організації з урахуванням специфіки своєї діяльності можуть передбачити переліки статей витрат, за якими будуть враховуватися витрати на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на реалізацію" (в частині витрат по реалізації продукції). Торгові організації можуть передбачити для рахунку 44 "Витрати на реалізацію" переліки статей витрат, пов'язаних з управлінням організацією, і витрат, пов'язаних з реалізацією товарів (п. 23 - 24, 26 - 30, 35 Інструкції N 50, п. 10 - 12 Інструкції з бухгалтерського обліку доходів і витрат, затвердженого постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30.09.2011 N 102 (далі - Інструкція N 102)).

Розроблені для застосування форми первинних облікових документів. Під первинним обліковим документом розуміється документ, на підставі якого господарська операція відображається на рахунках бухгалтерського обліку, складений в момент її здійснення, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після її здійснення (абз. 13 ст. 1, п. 5 ст. 10 Закону N 57-З). Первинним обліковим документом оформляється кожна господарська операція (п. 1 ст. 10 Закону N 57-З).

Перелік первинних облікових документів, обов'язкових до застосування і затверджуються уповноваженими державними органами, встановлено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.03.2011 N 360. Це товарно-транспортна накладна, товарна накладна, прибутковий і видатковий касові ордери, акти про прийом-передачу основних засобів, нематеріальних активів, здачі-приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт, про передачу незавершеного будівництвом об'єкта, про передачу витрат, вироблених при створенні об'єкта інженерної та (або) транспортної інфраструктури. Оскільки дані форми документів є обов'язковими до застосування, то відображати їх в обліковій політиці немає необхідності.

Форми інших первинних облікових документів можуть затверджуватися республіканськими органами державного управління за погодженням з Міністерством фінансів Республіки Білорусь або керівником організації.

Якщо форми первинних облікових документів, затверджені республіканськими органами державного управління, використовуються організацією в незмінному вигляді, їх форми в обліковій політиці можна не вказувати. Досить вказати на сам факт їх використання.

Якщо ж організація додає в встановлені республіканськими органами державного управління форми документів додаткові реквізити або застосовує документи, форма яких законодавчо не визначена (наприклад, акт на списання матеріалів, бухгалтерська довідка-розрахунок, акт про виконані роботи (надані послуги)), то вона повинна закріпити в обліковій політиці такі застосовуються документи з додатком розроблених форм.

Самостійно розроблені первинні облікові документи повинні містити всі обов'язкові відомості, передбачені п. 2 ст. 10 Закону N 57-З. Залежно від характеру господарських операцій та особливостей діяльності організації в первинні облікові документи можуть включатися інші відомості, наявність яких не є обов'язковим.

Примітка. При розробці форм первинних облікових документів можна

скористатися формами документів, розміщеними в системах сімейства

"КонсультантПлюс" / Довідкова інформація / Форми бухгалтерської облікової

документації / Список форм бухгалтерської облікової документації.

Своєчасне і правильне оформлення первинних облікових документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення в бухгалтерському обліку, а також достовірність які у них відомостей забезпечують особи, які склали та підписали ці документи (п. 9 ст. 10 Закону N 57-З).

Застосовувана форма бухгалтерського обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміються порядок здійснення та узагальнення результатів на рахунках бухгалтерського обліку та сукупність регістрів, в яких такі записи виробляються. При цьому самі регістри представляють собою документи, в яких виробляються реєстрація, накопичення і систематизація облікової інформації, що міститься в первинних облікових документах, в натуральних і вартісних показниках чи вартісних показниках (абз. 18, 23 ст. 1 Закону N 57-З). По суті, це таблиці певних форми і види, які використовуються організацією для відображення записів за відповідними рахунками бухгалтерського обліку. Основні вимоги, що пред'являються до регістрів бухгалтерського обліку, містяться в ст. 11 Закону N 57-З.

Сукупність усіх застосовуваних організацією регістрів визначає використовувану нею форму бухгалтерського обліку.

Найбільш часто вживаними є журнально-ордерна, меморіально-ордерна, а також автоматизована форми обліку. Залежно від специфіки діяльності (розміру і структури організації, обсягу облікової роботи, ступеня автоматизації) організація самостійно визначає форму бухгалтерського обліку, яка буде нею використовуватися, і закріплює своє рішення в обліковій політиці.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань. Активи і зобов'язання організації підлягають інвентаризації, при проведенні якої зіставляється їх фактичну наявність з даними бухгалтерського обліку (п. 1 ст. 13 Закону N 57-З).

Єдиний порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організацій, провідних відповідно до законодавства бухгалтерський облік, оформлення результатів інвентаризації та відображення їх в бухгалтерському обліку встановлено Інструкцією по інвентаризації активів і зобов'язань, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30.11.2007 N 180 (далі - Інструкція N 180).

Випадки, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, перераховані в п. 2 ст. 13 Закону N 57-З. Такі випадки в обліковій політиці можна не перераховувати. Важливо закріпити порядок проведення інвентаризації для ситуацій, коли вона проводиться за рішенням керівництва організації.

В обліковій політиці доцільно привести графік проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації із зазначенням термінів і умов проведення, переліку перевірених активів і зобов'язань і т.д. (Ч. 2, 3 п. 8 Інструкції N 180). Графік проведення інвентаризації може бути оформлений як додаток до Положення про облікову політику.

Застосовувані види облікової оцінки. Під облікової оцінкою розуміється вартісна оцінка активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів, витрат організації в бухгалтерському обліку і (або) звітності. Вона проводиться в білоруських рублях.

Порядок перерахунку вартості активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, в білоруські рублі, а також порядок обліку різниць, що утворюються при такому перерахунку, встановлюються законодавством Республіки Білорусь.

Для облікової оцінки застосовуються первісна, наведена (дисконтована), переоцінена вартості, а також інші види облікової оцінки. Порядок їх застосування встановлюється законодавством Республіки Білорусь (абз. 21 ст. 1, ст. 12 Закону N 57-З).

Примітка. Щодо відкриття рахунків в в обліковій політиці видів облікової оцінки

додатково див. Online-конференцію "Новий закон про бухгалтерський облік і

звітності ".

Інші способи організації та ведення бухгалтерського обліку.

До іншим способам організації та ведення бухгалтерського обліку можна віднести способи:

- Угруповання фактів господарської діяльності;

- Застосування рахунків бухгалтерського обліку;

- Організації документообігу. Рух первинних облікових документів регламентується графіком (схемою документообігу), який складається виходячи з оптимальності числа підрозділів і виконавців, які повинні проходити первинні облікові документи, і визначальним мінімальний термін перебування первинних облікових документів у підрозділах;

- Обробки інформації;

- Інші (ч. 2 п. 2, гл. 5 Інструкції N 62).

При визначенні видів облікової оцінки, а також розробці методів обліку (в тому числі способів застосування рахунків бухгалтерського обліку) організації слід виходити з декількох основних правил:

1) з питань, щодо яких законодавство допускає застосування кілька способів обліку, організація вибирає і закріплює в обліковій політиці той спосіб, який вона буде використовувати (п. 12 Інструкції N 62);

2) з питань, щодо яких способи ведення бухгалтерського обліку законодавчо не визначені, організація самостійно розробляє відповідні способи (п. 5 ст. 9 Закону N 57-З);

3) щодо однозначно визначених нормативними актами способів ведення обліку слід керуватися чинним законодавством Республіки Білорусь. В такому випадку в обліковій політиці норми законодавчих актів можна не дублювати.

Закріплений в обліковій політиці порядок відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку і звітності є професійним судженням особи, яка здійснює керівництво бухгалтерським обліком в організації (абз. 16 ст. 1 Закону N 57-З).

Примітка. Про професійної думки додатково див.

Online-конференцію "Новий закон про бухгалтерський облік і звітності".

Примітка. Додатково про формування облікової політики на 2014 рік

див. статтю: Левкевіч, Е. Ф. Попрацюємо над облікової політики // Головна

кніга.by. - 2013. - N 24.

Нижче наведемо приблизну форму наказу по обліковій політиці на 2014 рік.

Наказ "Про затвердження змін та доповнень

до Положення про облікову політику "

__________________________

(найменування організації)

Наказ

"__" ____________ 2013 р N ___

Про затвердження змін та доповнень

до Положення про облікову політику

На виконання ст. 9 Закону Республіки Білорусь від 12.07.2013 N 57-З "Про

бухгалтерському обліку та звітності ", Інструкції з бухгалтерського обліку

"Облікова політика організації", затвердженої постановою Міністерства

фінансів Республіки Білорусь від 17.04.2002 N 62, та на підставі нормативних

правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку, звітності та

оподаткування,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до Положення про облікову

політиці.

2. Викласти Положення про облікову політику в новій редакції.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2014.

Керівник організації Підпис Розшифровка підпису

  Внесення змін і доповнень |  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  Порядок формування та затвердження облікової політики |  діяльність організації |  Дата визнання виручки і доходів від реалізації |  Дата прийняття майна на облік |  Інструменту, оснащення і пристосувань до основних засобів |  Визначення вартості, яка амортизується |  Спосіб нарахування амортизації |  Корисного використання об'єктів основних засобів |  Після прийняття до бухгалтерського обліку основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати