Головна

На що спрямоване антимонопольне законодавство

  1. Андрій Слюсарчук не порушував трудове законодавство і навіть не забрав нараховану йому зарплату на суму понад 9 тисяч гривень.
  2. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка: у 3-х т.
  3. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка: у 3-х т.
  4. Тема 5: Страхові пенсії за законодавством України
  5. Тема 7: Страхові допомоги за законодавством України

a на ліквідацію природних монополій

b поділ великих фірм

c обмеження ринкової влади монополій

d усі відповіді вірні

9 Яка комплексна функція держави безпосередньо спрямована на зменшення циклічних коливань

a формування правової бази

b антимонопольне регулювання

c перерозподілу доходів

d стабілізація розвитку

10 Ким виступає держава у схемі кругообігу ресурсів, продукту і доходів

a виробником ресурсів і продуктів

b споживачем ресурсів і продуктів

c отримувачем податків

d платником трансферів населенню та бізнесу

e всі відповіді вірні

11 В образному класичному розумінні головна політика держави - це:

a економіка;

b право;

c ідеологія;

d мораль.

12 Державне втручання в економіку спричинене насамперед:

a обмеженням виробництва і природних ресурсів;

b недосконалістю суспільної організації права;

c неспроможністю ринкового механізму стихійно вирішувати нагальні соціально-економічні проблеми;

d необхідністю забезпечення економічного суверенітету країни.

13 Пріоритетними інтегративними завданнями держави у суспільному господарстві постають:

a боротьба з економічною злочинністю;

b підтримка ділової активності на ринку;

c утвердження мотивації чесної праці;

d розвиток економічної системи, її господарського механізму.

14 Господарський механізм як економічна категорія виражає:

a продуктивні сили суспільства;

b об'єктивні закони розвитку виробництва;

c сукупність виробничих відносин с приводу використання різних формі методів управління народним господарством та саморегулювання, насамперед економічної власності;

d структуру суспільного виробництва.

15 Сутнісно господарський механізм розкривається у його внутрішніх функціях:

a пізнання і використання економічних законів;

b розв'язання соціально-економічних суперечностей;

c всебічний розвиток людини шляхом реалізації власності;

d усі відповіді правильні.

16 Базові складові господарського механізму:

a ринкове саморегулювання;

b державне регулювання;

c наднаціональне регулювання;

d дійсні усі відповіді.

17 Основний зміст державного регулювання економіки полягає у:

a сприянні розвитку суспільного виробництва;

b забезпеченні добробуту всього населення країни;

c виконанні державою своїх функцій щодо ефективного впливу на процес розширеного відтворення економіки;

d недопущенні криз, інфляції, безробіття та інших негативних явищ у житті суспільства.

18 Класична теорія віддає перевагу у системі регулювання господарства:

a державі;

b ринку;

c праву;

d менеджменту.

19 Серед «дерева цілей» державного регулювання економіки можна виділити провідну:

a рентабельне функціонування підприємств;

b досягнення макроекономічної сталості та ефективності;

c розвиток зовнішньоекономічних зв'язків;

d випуск якісних товарів і надання послуг населенню.

20 Існують такі основні форми державного регулювання економіки:

a планування, програмування і прогнозування;

b грошовий обіг і кредитування;

c науково-технічна політика;

d збалансування й оптимізація структури господарства.

21 Найпоширеніші види державного регулювання економіки:

a держконтракт, держзамовлення, ліцензування;

b бюджетно-податкове, грошово-кредитне і цінове;

c нормування і регламентування господарської діяльності;

d встановлення державних стандартів, сертифікація і контроль за якістю продукції.

22 Сукупність прийомів, способів і засобів впливу на соціально-економічний розвиток країни означає поняття:

a методи;

b форми;

c види;

d типи.

23 Застосовуються такі методи державного регулювання економіки:

a прямі і непрямі;

b правові;

c економічні та адміністративні;

d усі відповіді правильні.

24 За допомогою державного сектора економіки вирішуються проблеми:

a забезпечення національної безпеки і цілісності економіки;

b збалансування господарства, підвищення його конкурентоздатності;

c соціалізація виробництва, задоволення потреб у суспільних благах (екологія, загальнолюдські цінності, регіоналістика тощо);

d правильні усі відповіді.

25 Для країн економічного лібералізму властива:

a мінімальна участь держави в економіці;

b наявність значного державного сектора і його ролі в господарстві;

c система використання переважно прямих, а також адміністративних методів регулювання;

d досить осяжна доля державних витрат на добробут людей.

26 У країнах економічного дирижизму:

a незначний державний сектор господарства;

b обмежені соціально-економічні функції держави;

c максимально допустима участь держави в економіці;

d переважають економічні й опосередковані методи регулювання.

27 У соціальному відношенні найбільш привабливо виглядить шведська модель державного регулювання економіки, для якої характерно

a використання правових та ін. сприятливих умов для бізнесу, акцент переноситься на ринкові регулятори економічних процесів;

b активне втручання держави в соціально-економічний розвиток країни, домінування ідей гуманізму і солідарності;

c поєднання системи управління національною економікою з потужним використанням ринку і створення на державному рівні ефективної системи соціальної підтримки громадян країни;

d централізоване регулювання економіки на основі переважно економічних, опосередкованих та неформальних методів, домінує психологія колективізму, підпорядкування особистих інтересів колективним і державним.

28 Макроекономічне планування представляє собою:

a складання бізнес-планів підприємств;

b форму управління народним господарством;

c господарський (комерційний) розрахунок;

d захист інтересів власного товаровиробника.

29 У свою чергу трьома основними формами державного планування
є:

a науковість, об'єктивність, цілеспрямованість;

b обґрунтованість, оптимальність та ефективність;

c директивне, індикативне та стратегічне;

d місцеве, регіональне, загальне.

30 Кейнсіанська концепція вважає, що:

a держава має повністю, свідомо та цілеспрямовано контролювати економічну діяльність, розподіл ресурсів, доходів тощо;

b ринкова економіка здатна до автоматичного саморегулювання, роль держави має обмежуватись жорсткою грошово-кредитною політикою;

c система ринкових відносин не є досконалою, а тому максимально
можливу зайнятість та економічне зростання може забезпечити активне втручання держави в економіку;;

d держава не повинна займатися відносинами власності, її роль має стосуватися лише регулювання сфери обігу, перерозподілу доходів та ін. непрямих заходів для забезпечення стійкості економічного розвитку.

Змістовний модуль 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

1 Що не є ознакою капіталізму вільної конкуренції:

a приватна власність на засоби виробництва

b свобода підприємництва і вибору

c обмежена роль держави

d головна роль в економіці належить монополіям

2 Яке з визначень не відповідає дійсності:

a капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси

b капіталізм вільної конкуренції характеризується використанням системи ринків і цін для узгодження економічної діяльності

c капіталізм вільної конкуренції це економічний лад з системою великих і надвеликих підприємств

3 Монополіст - це підприємство, яке:

a виробляє продукцію кращої якості, ніж решта

b є єдиним продавцем певного товару

c випускає більше за інших продукції

d є найбільшим підприємством в галузі

4 На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

a може призначити будь-яку ціну на свій продукт

b може виробити будь-яку кількість продукції за вигідну ціну

c мусить рахуватися з обмеженістю доходів споживачів

d не мусить турбуватися за підвищення якості продукції

5 Більшість ринків в Україні складають собою:

a досконалу конкуренцію

b нерегульовані монополії

c сукупність конкурентних і монополістичних елементів

d природні монополії

e регульовані монополії

6 Яке з тверджень не відповідає дійсності:

a змішана економіка є економічною основою суспільного ладу, що поєднує ефективне виробництво зі справедливим розподілом

b політика соціально-економічної модернізації передбачає посилення державного індикативного планування суспільної економіки і директивного планування економіки націоналізованого сектора

c у змішаних економічних системах розміри заробітної плати та інших видів доходів суворо регламентуються

d у змішаних економічних системах держава здійснює контроль за ціноутворенням та використанням ресурсів

7 Яке з визначень є невірним:

a у централізовано керованій економіці процеси організовує адміністративний апарат на основі директивного планування

b у ринковій економіці найефективніше здійснюється розподіл ресурсів, продуктів, доходів між членами суспільства

c змішані економічні системи поділяються на ринково-державні та державно-ринкові

d у позаринковому секторі змішаної економіки не здійснюється державна підприємницька діяльність

8 Яка з проблем не вирішується в межах моделі «змішаної економіки»

a визначення форм економічної демократії і вирішення пов'язаних з ними питань самоуправління та участі трудящих в управлінні

b визначення меж втручання держави в економіку та форми участі держави у виробництві

c визначення меж суспільного контролю за виробництвом і розподілом

d організація виключно планового регулювання суспільного виробництва

9 Фінансово-монополістичний капітал -це:

a банківський монополістичний каптіал, що зрісся з монополістичним капіталом не фінансових галузей економіки

b стадія розвитку капіталістичної економічної формації

c капіталістична еліта

d основа фінансової групи

10 Існують такі варіанти змішаної економіки:

a консервативний

b ліберальний

c соціал-реформістський

d всі вищеперелічені

11 Яке визначення сучасної економічної системи у розвинутих країнах є найточнішим:

a державно-монополістичний капіталізм;

b буржуазний соціалізм;

c корпоративний капіталізм;

d питання дискусійне

12 Поняття «соціально-орієнтована ринкова економіка» і «змішана економіка» є:

a тотожними

b протилежними

c мають спільні риси

d мають суттєві відмінності

13 В змішаній економіці пануючою є

a акціонерна капіталістична власність на засоби виробництва

b індивідуальна капіталістична власність

c державна власність

d суспільна власність

14 Теоретичне обґрунтування конкретного механізму функціонування змішаної економіки дано в праці:

a М. туган-Барановського

b К. маркса

c Ж. б. сея

d Д. кейнса

15 До причин виникнення змішаної економіки не відноситься:

a недосконалість ринкового механізму

b зростання ролі особистого фактора в суспільному виробництві

c порушення економічної і соціальної стабільності

d виникнення глобальних проблем

16 Яке з визначень не відповідає Марксовій концепції соціалізму

a соціалізм - це устрій вільних і рівних асоційованих виробників

b соціалізм - це соціальний устрій, що виникає в результаті ліквідації капіталістичного способу виробництва

c в центрі економічної моделі соціалізму знаходиться держава

d раціонально організувати виробництво можна тільки на засадах планомірності

17 До основних ознак «державного соціалізму» не відноситься:

a монополія державної власності

b відносини адміністративної залежності

c жорстка залежність економіки від ідеології і політики

d відкритість економіки

18 Які з положень Марксової моделі соціалізму не підтвердилися:

a наука стала продуктивною силою

b людина стала контролером і організатором виробництва

c відбулася світова революція

d на практиці широко використовується планомірність

19 Науковий соціалізм - це:

a рання форма вчення про соціалізм

b система поглядів К. маркса і Ф. енгельса про комуністичне суспільство на першій фазі його розвитку

c економічний лад, який характеризується державною власністю на всі речові ресурси

d це вчення про соціальну справедливість

20 Головний зміст перехідного періоду - це:

a зміни в економіці

b зміни у владі

c зміни в політиці

d зміни в технології

21 До чинників перехідної економіки не відносяться:

a природно-кліматичні фактори

b виробничо-економічні фактори

c соціокультурні фактори

d правильної відповіді немає

22 Особливістю перехідної економіки країн, що розвиваються є:

a відсутність іноземного капіталу

b ринкові перетворення здійснюються за умов співіснування патріархального укладу

c сприятлива кон'юнктура світового ринку

d відсутність державного сектору

23 Якого типу перехідної економіки не існує:

a природно-еволюційного

b реформаторсько-еволюційного

c національного

d глобального

24 У найбільш загальному вигляді під перехідністю розуміється

a процес якісних змін в основах суспільства, спрямований на перехід до нового соціально-економічного ладу

b зміна домінуючого фактора виробництва

c зміна характеру відносин між людьми

d нестійкість існуючої системи

25 Історичність перехідної економіки пов'язана

a з суперечностями розвитку

b з певним історичним терміном

c можливістю повернення до економіки, яка передувала перехідній

d з поєднанням в собі елементів як старого, так і нового

26 Перехідна економіка постсоціалістичних країн належить до

a природно-еволюційного типу

b глобальної

c локальної

d реформаторсько-еволюційного типу

27 Прогресивні тенденції розвитку української перехідної економіки пов'язані з:

a формуванням соціально-орієнтованої змішаної економіки

b державним регулюванням

c використанням переважно екстенсивних факторів економічного зростання

d існуванням капіталу приватного підприємництва

28 Лібералізація економіки перехідного періоду не передбачає:

a переходу до вільного ціноутворення

b організації торгівлі на принципі свободи торгівлі

c посилення обмежень на зовнішню торгівлю

d підпорядкування діяльності виробників вимогам ринку

29 Особливості формування ринкової інфраструктури у перехідній економіці:

a більшість інститутів ринкової інфраструктури створюютьсявперше

b непропорційність виникнення та розвитку окремих елементів ринкової інфраструктури

c новостворені інститути не завжди усвідомлюють свої функції

d всі відповіді вірні

30 Яке з тверджень є хибним:

a трансформаційні перетворення економіки України мають глобальний характер

b в період трансформації економіки України зростає роль неекономічних факторів розвитку

c в Україні високий рівень тіньової економіки иа засилля олігархічно-кланових структур

d в Україні має місце трансформаційний економічний підйом.

Змістовний модуль 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

1 Транснаціональна корпорація - це:

a монополія, що домінує в певній галузі національної економіки

b монополія, яке активно здійснює зовнішньо економічну діяльність

c група монополій однієї країни, яка має сферу впливу у двох або більше країнах

d всі відповіді невірні

2 Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах - це:

a міжнародна кооперація

b міжнародна інтеграція

c міжнародна спеціалізація

d всі відповіді невірні

3 Найбільш складною формою економічної інтеграції є:

a митний союз

b економічний союз

c валютний союз

d торговий союз

4 Основними суб'єктами світового господарства є:

a національні господарства

b міжнародні організації

c транснаціональні корпорації

d всі відповіді вірні

5 Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується:

a глобалізацією господарського життя

b піднесенням ролі регіональних інтеграційних угруповань

c посиленням суперечностей між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються

d всі відповіді вірні

6 Світове господарство характеризується:

a ізольованістю національних господарств країн з різним рівнем розвитку

b єдністю національних господарств на базі міжнародного поділу праці

c відсутністю відмінностей у розвитку національних господарств

d всі відповіді вірні

7 Портфельні" інвестиції:

a це купівля контрольних пакетів акцій компаній в інших країнах.

b це купівля акцій компаній в інших країнах.

c це створення "дочірніх" підприємств в інших країнах.

d це надання іншим країнам позик на розвиток промисловості.

8 Стійке співробітництво між країнами в галузі торгівлі, валютних, науково - технічних відносин приводить до:

a інтеграції.

b протекціонізму.

c приватизації.

d міжнародному розподілу праці.

9 Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

a Альфред Маршал

b Пол Самуельсон

c Давід Рікардо

d Адам Сміт

10 Прихильники протекціонізму стверджують що мито, квоти та інші торговельні бір'єри необхідні для:

a збільшення внутрішньої зайнятості

b захисту молодих галузей від іноземної конкуренції

c запобігання демпінгу

d всі відповіді правильні

11 Яка з наведених форм торговельних бар'єрів не є суттєвою перешкодою для віільної торгівлі

a імпортна квота

b ліцензії на експорт та імпорт

c добровільні експортні обмеження

d немає правильної відповіді

12 Найважливішою економічною рисою на рубежі хіх-хх століть стало:

a виникнення цілісного світового господарства;

b політичний і територіальний поділ світу;

c розвиток міжнародного співробітництва;

d утворення колоніальної системи.

13 Сучасне світове господарство - це:

a поступальний розвиток економіки усіх країн на ринкових засадах
шляхом раціонального використання ресурсів;

b сукупність національних господарств, які беруть участь у міжнародному поділі праці і пов'язані між собою системою міжнародних економічних відносин

c система економічних законів, яка управляє розвитком всесвітнього господарства;

d міжнаціональний механізм регулювання світового економічного співробітництва.

14 Об'єктивні засади функціонування світового господарства:

a різне географічне положення країн та особливості їх розвитку;

b національні традиції і культура, звичаї, історична спадщина;

c політичний устрій, державна політика, спосіб суспільного життя;

d міжнародний поділ праці, світовий ринок, інтернаціоналізація суспільного виробництва.

15 Інтернаціональна форма суспільного поділу праці, що базується на
спеціалізації і кооперації країн у виробництві та обміні благ, називається:

a міжнародною;

b загальною;

c частковою;

d одиничною.

16 Світовий ринок як передумова виникнення сучасного всесвітнього
господарства представляє собою:

a місце, де відбувається купівля-продаж товарів різних країн;

b механізм дії закону вартості у глобальному просторі;

c розвинуту сферу товарного обміну, що ґрунтується на міжнародному поділі праці;

d самостійне функціонування національних ринків окремих країн, які співробітничають між собою.

17 Інтернаціоналізація економіки відбувається у першу чергу завдяки:

a розвитку продуктивних сил, зокрема, підвищенню якості трудових ресурсів;

b взаємопереплетінню і об'єднанню різних форм капіталу між країнами;

c ліквідації світової системи колоніалізму;

d розвитку світогосподарських зв'язків між країнами на основі відкритості національних економік.

18 Структуру світового господарства утворюють такі основні групи
країн:

a розвинуті держави із соціальною ринковою економікою;

b країни, що розвиваються в напрямі ринкового господарства;

c країни з перехідною економікою;

d усі відповіді правильні.

19 Існують дві протилежні доктрини у галузі міжнародного обміну:

a імпорт і експорт товарів та послуг;

b фрітредерство і протекціонізм;

c торговельний і платіжний баланси країн;

d усі відповіді правильні.

20 Забезпечення певних гарантій щодо належної економічної безпеки
країни дає політика:

a реекспорту та реімпорту;

b позбавлення можливості споживати ті блага, які не виробляє своє господарство;

c захисту інтересів національного виробника (протекціонізм);

d свобода торгівлі (фрітредерство).

21 До характерних нині тенденцій розвитку світового господарства
можна віднести:

a розширення сфери дії принципів ринкової економіки;

b включення у світогосподарський процес абсолютної більшості країн планети;

c посилення координації господарської діяльності та співробітництва між державами;

d усі відповіді правильні.

22 Система міжнародних економічних відносин виражає:

a сукупність господарських зв'язків і залежностей, які склалися у зовнішньому просторі внаслідок співробітництва між різними суб'єктами всесвітнього господарства;

b об'єднання економік окремих держав під керівництвом наднаціональних органів управління;

c спеціалізацію країн на виробництві та експорті тих товарів, у виготовленні яких вони мають абсолютні переваги;

d правильної відповіді немає.

23 Найпершою формою міжнародного співробітництва, а значить і
економічних відносин між країнами, стала:

a міграція робочої сили;

b світова торгівля;

c конвертованість валюти;

d освоєння джерел енергії та сировини.

24 Найзагальнішою метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є:

a встановлення високих митних тарифів на товари, що ввозяться з-закордону;

b створення сприятливих умов для розширеного відтворення всередині країни за рахунок вигідного міжнародного співробітництва;

c валютні обмеження, підвищення вимог до технічних, санітарних та інших стандартів щодо якості продукції;

d забезпечення необхідними робочими місцями висококваліфікованих працівників у межах країни.

a Задля добробуту людей.

25 Під залежністю національної економіки розуміють головним чином:

a такі причинні зв'язки, при яких внутрішній процес виробництва у
країні контролюється в основному силами зовні;

b наявність зовнішнього державного боргу;

c використання іноземної валюти у грошовому обігу країни;

d вплив світового ринку на розвиток національного господарства.

26 Економічна залежність має місце тоді, коли:

a держава змушена пристосовуватися до вимог іноземних партнерів, які диктують їй свою волю щодо спрямування розвитку національного господарства;

b всупереч власним інтересам здійснюються економічні зв'язки з іншими країнами;

c практикується невигідне зовнішнє співробітництво;

d обмін на світовому ринку нееквівалентний.

27 Об'єднання європейських держав в економічний союз має на меті:

a ліквідацію митних бар'єрів;

b забезпечення вільного переміщення робочої сили;

c забезпечення вільного переміщення капіталів

d забезпечення рішення всіх вище перелічених проблем

28 Міжнародна інтеграція в більшій мірі зумовлена:

a міжнародним розподілом праці;

b обмеженістю природних ресурсів;

c загостренням міжнародних протиріч;

d розвитком міжнародної торгівлі

29 Під міжнародним рухом капіталу слід розуміти:

a розміщення «надлишку» капіталу в інших країнах з метою забезпечення найбільшого прибутку;

b надання державної позики іншим країнам з метою досягнення політичних переваг;

c будівництво за кордоном екологічно шкідливих підприємств;

d правильної відповіді немає

30 Під міграцією робочої сили розуміють:

a переміщення робочої сили між підприємствами, фірмами, галузями;

b переміщення робочої сили всередині підприємств, фірм, галузей;

c переміщення працездатного населення із однієї країни в іншу в пошуках роботи та кращих умов життя;

d переміщення громадян однієї країни на постійне місце проживання в інші країни.

Змістовний модуль 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України

1 Глобальні проблеми - це проблеми, що торкаються інтересів:

a окремого господарюючого суб'єкта

b окремої держави

c об'єднань держав

d світової спільноти

2 Наслідки аварії на Чорнобильскій АЕС - це проблеми:

a України

b Білорусії

c Європи

d світова

3 . за своїми наслідками на перший план виступає проблема:

a війни та миру

b забруднення навколишнього середовища

c зубожіння і голоду

d раціонального використання природних ресурсів

4 Екологічні проблеми повинні вирішуватися:

a в першу чергу високорозвиненими країнами

b в першу чергу слаборозвиненими країнами

c всім людством

d кожною країною наодинці в межах своїх територіальних кордонів

5 Глобальні проблеми повинні вирішуватися на позиціях:

a врахування інтересів всіх народів

b врахування інтересів високорозвинених країн

c врахування інтересів слаборозвинених країн

d врахування інтересів регіональних об'єднань країн

a усі відповіді правильні.

6 Процес глобалізації, що активно розвивається на рубежі ХХ-ХХІ
століть, означає:

a виший ступінь інтернаціоналізації суспільного життя;

b зростаючу взаємозалежність й поступове просування до однорідності господарства різних країн;

c втягування усього світу у відкриту систему економічних, політичних та культурних зв'язків на основі інноваційних, комунікативних та інформаційних технологій;

d усі відповіді правильні.

7 Вищим проявом глобалізації є міжнародна економічна інтеграція,
тобто:

a процес поступового зближення і взаємодії (взаємопроникнення) національних господарств, спрямованих на створення єдиної світової (наднаціональної) економічної системи;

b Європейський союз та інші міжнародні організації (у межах світового господарства зараз налічується близько ста інтеграційних угруповань);

c транснаціональні корпорації - міжнародні за характером своєї діяльності, але національні щодо контролю над ними;

d виникнення транснаціонального монополістичного капіталу, просування за кордон підприємницької діяльності.

8 Що не віщує небезпеку для країн із слабкішою економікою від глобалізації:

a діяльність монополістичного транснаціонального фінансового капіталу;

b загострення конкуренції на міжнародних ринках;

c використання переваг і нових можливостей на основі поглиблення світового поділу праці;

d посилення зовнішнього впливу на національну культуру, поступове розмивання духовних цінностей окремих народів.

9 Цивілізаційна глобалізація повинна зводитися до:

a фритредерської комерціалізації усіх сфер людської діяльності;

b взаємозбагачення соціально-економічного і духовно-культурного життя всіх народів;

c підкорення соціокультурних цінностей одних країн іншим на підґрунті інтеграції;

d правильної відповіді немає.

10 Найгострішою загальною проблемою міжнародного співробітництва в сучасний період стає:

a дотримання прав і свобод працівника, утвердження соціальної справедливості;

b забезпечення рівного доступу усіх країн на світовий ринок, усунення дискримінації;

c спільне вирішення глобальних проблем людства;

d усунення циклічності суспільного відтворення.

11 Глобальними вважаються проблеми, які:

a сприяють виживанню і розвитку людей за екстремальних умов;

b є всезагальними (планетарними), загрожують людству в цілому і потребують об'єднання зусиль усіх країн для їх вирішення;

c породжені науково-технічними революціями, принциповими оновленнями технологій виробництва;

d означають міжнародне співробітництво в усіх сферах економіки задля добробуту людей.

12 Розрізняють глобальні проблеми:

a національні;

b регіональні;

c континентальні;

d правильної відповіді немає.

13 Економічна безпека країни переважно залежить від:

a стану розв'язку глобальних проблем;

b обмеженості усіх видів ресурсів та джерел енергії;

c рівня відкритості національної економіки, загострення її чутливості до екзогенних (зовнішніх) факторів розвитку;

d компетентності зовнішньоекономічної політики держави.

14 Під залежністю національної економіки розуміють головним чином:

a такі причинні зв'язки, при яких внутрішній процес виробництва у країні контролюється в основному силами зовні;

b наявність зовнішнього державного боргу;

c використання іноземної валюти у грошовому обігу країни;

d вплив світового ринку на розвиток національного господарства.

15 Економічна залежність має місце тоді, коли:

a держава змушена пристосовуватися до вимог іноземних партнерів, які диктують їй свою волю щодо спрямування розвитку національного господарства;

b всупереч власним інтересам здійснюються економічні зв'язки з іншими країнами;

c практикується невигідне зовнішнє співробітництво;

d обмін на світовому ринку нееквівалентний.

16 Глобалізація світогосподарських зв'язків впливає на економіку слаборозвинутих країн поки що в основному:

a незначно;

b позитивно;

c негативно;

d відчутно.

17 Глобальні проблеми світу класифікують по сферах:

a суспільних взаємовідносин (загроза термоядерної війни, відсталість частини країн і окремих регіонів, світові кризи тощо);

b взаємодії суспільства з природою (ресурси, екологія, утилізація відходів, раціональне використання землі та ін.);

c розвитку людини та забезпечення її майбутнього (подолання епідемій і тяжких хвороб, боротьба із міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом і т. п.);

d усі відповіді правильні.

18 Першочерговою для людства є надпроблема:

a продовольча;

b забезпечення миру, відвернення нової світової війни;

c демографічна;

d енергетична.

19 Вчені називають основний шлях вирішення глобальних проблем світу:

a забезпечення екологічного розвитку господарства;

b запровадження енергозберігаючих технологій;

c демілітаризація економіки, конверсія;

d усунення злочинності, голоду, неграмотності людей.

20 Інші шляхи розв'язання глобальних проблем:

a оптимізація управління процесом зростання народонаселення;

b пріоритетність загальнолюдських цінностей у відтворенні суспільства;

c припинення процесів маргіналізації та подальшої поляризації багатства і бідності;

d усі відповіді правильні.

21 При наявності суперечності між світовим економічним розвитком і соціальним прогресом людства виникають:

a об'єктивні умови щодо перетворення глобалізації на її негативну реальність, що веде до появи нових глобальних проблем;

b певні можливості для покращення життя людей;

c унеможливлюється реакційна політика окремих держав;

d симптоми оздоровлення процесу суспільного відтворення, як окремих країн, так і людства в цілому.

22 Наслідки аварії на Чорнобильскій АЕС - це проблема:

a України

b Білорусії

c Европи

d свівтова

23 Спільні риси глобальних проблем:

a важливість для майбутнього людства

b у них проявляється поглиблення і ускладнення світо господарських зв'язків

c їх розв'язання можливе лише за умови об'єднання зусиль усіх держав і народів

d всі відповіді вірні

24 Сировинні та енергетичні проблеми загострюються тому, що

a світові ціни на сировину є сталими

b економічний розвиток не може базуватися на зростаючих обсягах використання сировини і енергії

c зовнішньоекономічні зв'язки не змінюються

d з'являються нові джерела енергії

25 Нове політичне мислення -це

a усвідомлення всіма народами планети важливості і негайного вирішення глобальних проблем

b зміна пропорцій розподілу ресурсів між цивільною і воєнною сферами

c виробництво продукції для задоволення особистих потреб людей

d роззброєння і ліквідація оборонних галузей виробництва

26 Концепція сталого розвитку була прийнята

a в 1945 році

b в 1975 році

c в 1992 році

d в 2000 році

27 До викликів глобалізації відноситься:

a неспроможність держав регулювати економіку у відриві від світових господарських процесів

b удосконалення механізму розподілу ресурсів

c стійке функціонування інформаційної мережі

d загальне поширення демократії

28 Екологічна криза знаходить свій вияв:

a у кількісному та якісному виснажені природних ресурсів

b у глобальній змії клімату

c у незворотніх втратах у генофонді планети

d всі відповіді правильні

29 Глобальна інформаційна криза пов'язана:

a з глобальними міжнародними інформаційними потоками

b з недостатньою «комп'ютерізацією» в країнах, що розвиваються

c з «забрудненням» інформаційного простору та зростанням обсягів надлишкової інформації

d з забезпеченням всезагального доступу до інформації

30 Найважливішими соціально-економічними передумовами глобалізації стали

a формування загальнопланетарного науково-інформаційного простору

b подальша інтернаціоналізація економіки, крах командно-адміністративної системи, лібералізація торгівлі

c становлення глобальних ринків робочої сили, товарів, інформаційних технологій

d різке збільшення обсягів і швидкості переміщення капіталів


 Фактори, що не впливають на норму прибутку | Тема 1. Моделирование роста и развития городов. Городская экономика и экономика в городе.

A безпосереднього опису | B зростання обсягу виробництва | B зростання обсягу виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати