Головна

Відповідність компетенцій, що формуються при вивченні дисципліни, і видів занять

  1.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  2.  III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції
  3.  Аналіз ВКР на відповідність вимог методичних вказівок
  4.  Аналіз собівартості окремих видів продукції
  5.  Аналіз собівартості окремих видів продукції
  6.  Аналіз собівартості окремих видів продукції
  7.  Аналіз собівартості окремих видів продукції
 перелік компетенцій  види занять  форми контролю
Л С
 ОК-1, ОК-2, ОК-8-10, ПК-1, ПК-9-11 +    Перевірка конспекту
 ОК-1, ОК-2, ОК-8-10, ПК-1, ПК-9-11   +  Перевірка рефератаУстний відповідь на семінареТестірованіе

6. Навчально-методичне забезпечення
 самостійної роботи студентів магістратури.

6.1. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
 магістратури з вивчення дисципліни.

Під час самостійної підготовки слід починати з визначення абстрактних категорій, а закінчувати прикладами з історії та сучасного політичного життя, які ілюструють і підтверджують абстрактний тезу. Наприклад, поставлено питання: що таке "політологічна влада"? Відповідь треба почати з визначення самого поняття, а потім в якості прикладу можна коротко окреслити структуру та функції вищих органів державної влади Росії, США або іншої країни.

Розгорнута відповідь на більш об'ємне питання на занятті або на письмовому / усному заліку (іспиті) доцільно давати за наступною схемою. Починати відповідь рекомендується з вказівки на актуальність проблеми. Потім необхідно по можливості найбільш повно і точно розкрити основне поняття теми, а вже після цього аналізувати її з усіма необхідними подробицями. Наприклад, при розкритті питання про специфіку тоталітаризму в СРСР, треба дати визначення самого поняття "тоталітаризм", потім перерахувати його особливості в нашій країні, спираючись на логіку і внутрішню структуру проблеми. Тому рекомендується в першу чергу торкнутися економічних основ тоталітаризму, після чого показати специфіку його соціальної та політичної сфери, а завершити цю частину відповіді можна загальним оглядом радянської тоталітарної ідеології, культури і моралі. Далі можна торкнутися також питання про типологічну подібність вітчизняного тоталітаризму з аналогічними політичними режимами в інших країнах. Закінчити виступ слід узагальненням або висновком.

Приблизно така ж логіка розкриття основних питань при написанні реферату. До нього ставляться такі вимоги:

1. Обсяг - не менше 10-12 машинописних сторінок (в рукописному виконанні дещо більше).

2. Робота повинна бути акуратно передрукована або переписана і мати наступне оформлення:

- титульна сторінка;

- Зміст (план);

- Введення, основний текст відповідно до плану і висновок з висновками;

- Бібліографія або список використаної літератури.

3. Всі листи реферату повинні бути пронумеровані, крім титульного аркуша. Наступне за ним зміст нумерується цифрою «2».

4. Список літератури повинен містити не менше 5 джерел (монографії та наукові статті). Навчальна література не враховується. Обов'язково повинні бути включені всі твори, з яких наведені цитати. Всі літературні джерела розташовуються в алфавітному порядку. У разі використання робіт одного автора слід поміщати їх у хронологічній послідовності видання.

5. Основні критерії оцінки:

- Використання сучасної наукової літератури;

- Володіння мовою дисципліни;

- Самостійна інтерпретація описуваних в рефераті фактів і проблем;

- Мова і стиль роботи;

- Акуратність оформлення і коректність цитування. Короткий перелік політологічних проблем, що можуть послужити основою для написання реферативних робіт, наведено після розділу основних тем курсу.

  Тема 6. Місце і роль соціальних і політичних рухів в суспільному розвитку |  Теми рефератів і контрольних робіт

 СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ І ПОЛІТИЧНІ РУХУ |  Форми організації поточного контролю і проміжної атестації. |  тестові завдання |  Анотація навчальної дисципліни |  Тема 1. Соціальні і політичні руху як феномен |  в) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати