Головна

Принципи, цілі та завдання національної політики.

  1.  I 3. Шляхи формування національної
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6.  II. Постановка завдання побудови динамічної моделі.
  7.  II. Вправи і завдання

Складовою частиною політичної діяльності держави, покликаної регулювати міжнаціональні відносини в різних сферах життя суспільства - є національна політика. Принципи державної національної політики, які проголошені в ній, зводяться до наступних:

Таблиця 1

 Гуманістичні принципи політики в галузі національних відносин  Основні принципи національної політики  Умови гармонізації національних відносин
 1. Відмова від насильства і прінужденія.2. Пошук згоди на основі консенсусу всіх участніков.3. Визнання прав і свобод человека.4. Готовність до мирного врегулювання спірних проблем.5. Реалізація ідей гуманізму, демократії, добросусідства.  1. Гармонійне поєднання національних та интернац-ональних інтересів, знаходження оптимальних форм співвідношення національного і інтернаціонального.2. Визнання права кожного народу на самовизначення, на утворення самостійної государства.3. Пріоритетність прав людини над будь-якими інтересами національної суверенності та автономіі.4. Неприйняття будь-яких форм шовінізму.  1. Наявність правового государства.2. Відмова національної меншини від сепаратизму, визнання За верховною владою всіх повноважень в обороні, ведення іноземних дел.3. Надання компактно розселеним меншин широкої автономії і самовря-лення, права вирішення власних місцевих справ, включаючи місцеві налогі.4. Визнання культурної автономії меншин, формування з центрального бюджету, викладання, мовлення на мові етнічного меньшінства.5. Максимальне переміщення центру ваги прийняття владних рішень на локальний місцевий рівень.

Цілі державної національної політики:

· Зміцнення громадянського єдності багатонаціонального народу Російської Федерації (російської нації);

· Гармонізація міжнаціональних відносин;

· Збереження етнокультурного різноманіття народів Росії;

· Забезпечення адаптації та інтеграції іммігрантів в російському суспільстві.

З огляду на, що міжнаціональні відносини знаходяться в фундаментальної взаємозв'язку з усіма іншими суспільними відносинами, досягнення цих цілей забезпечує створення необхідних умов для єднання народів Росії, благополуччя громадян Російської Федерації, розвитку російської державності.

Основним завданням національної політики багатонаціональної держави є оптимізація міжнаціональних відносин, тобто пошук і реалізація найсприятливіших варіантів взаємодії суб'єктів цих відносин:

1) в політичній і державно-правовій сфері: формування Федерації, яка відповідала б сучасним соціально-економічним і політичним реаліям і історичного досвіду Росії, шляхом розвитку і поглиблення федеративних відносин;

створення правової бази для регулювання федеративних і національних відносин;

об'єднання зусиль усіх ланок державної системи і громадянського суспільства, політичних і релігійних діячів для досягнення міжнаціональної злагоди, утвердження принципу рівноправності громадян різних національностей і віросповідань, зміцнення взаєморозуміння між ними; забезпечення правових, організаційних і матеріальних умов, що сприяють обліку і удовлетвореніюнаціонально-культурних інтересів народів; вироблення державних заходів раннього попередження міжнаціональних конфліктів і пов'язаних з ними кримінальних проявів і масових заворушень; дозвіл можливих суперечок і конфліктів між суб'єктами Російської Федерації шляхом погоджувальних процедур на основі Конституції Російської Федерації, конституцій (статутів) суб'єктів Російської Федерації, а також відповідних договорів і угод між суб'єктами Російської Федерації; забезпечення правового захисту національної честі та гідності громадян, посилення відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі; рішуча боротьба з будь-якими проявами агресивного націоналізму;

2) в соціально-економічній сфері: реалізація економічних інтересів народів відповідно до державної регіональної політики, на основі врахування їх традиційних форм господарювання і досвіду трудової діяльності; вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації; раціональне використання різноманіття господарських можливостей суб'єктів Російської Федерації, іхпріродних ресурсів, накопиченого науково-технічного і кадрового потенціалу, переваг територіального поділу праці та виробничої кооперації при загальній спрямованості на комплексне соціально - економічний розвиток країни і окремих її регіонів; здійснення спеціальних програм зайнятості в трудоізбиточних регіонах, заходів з підйому "депресивних" районів, в першу чергу в Центральній Росії і на Північному Кавказі; розвиток державних систем комунікації та інформації з метою вдосконалення єдиного економічного, інформаційного і культурно-освітнього простору Російської Федерації; сприяння розвитку регіональних асоціацій економічної взаємодії суб'єктів Російської Федерації як фактора гармонізації міжнаціональних інтересів, забезпечення комплексного вирішення соціально-економічних і національно-культурних проблем;

3) в духовній сфері: формування і поширення ідей духовної єдності, дружби народів, міжнаціональної злагоди, культивування почуття російського патріотизму; поширення знань про історію та культуру народів, що населяють Російську Федерацію; збереження історичної спадщини та подальший розвиток національної самобутності і традицій взаємодії слов'янських, тюркських, кавказьких, фінно-угорських, монгольських та інших народів Росії в рамках євразійського національно-культурного простору, створення в суспільстві атмосфери поваги до їх культурних цінностей; забезпечення оптимальних умов для збереження і розвитку мов усіх народів Росії, використання російської мови як загальнодержавного; зміцнення і вдосконалення національної загальноосвітньої школи як інструменту збереження та розвитку культури і мови кожного народу поряд з вихованням поваги до культури, історії, мови інших народів Росії, світових культурних цінностей; облік взаємозв'язку національних звичаїв, традицій і обрядів з релігією, підтримка зусиль релігійних організацій у миротворчій діяльності;

4) у сфері зовнішньої політики: сприяння процесу реінтеграції на новій основі держав - колишніх республік СРСР в політичній, економічній і духовній сферах; спільна з цими державами вироблення на основі Конвенції про забезпечення прав осіб, що належать кнаціональним меншин, підписаної державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав в 1994 році, загальних підходів до проблеми забезпечення прав і інтересів національних спільнот, які проживають на їх територіях; реалізація міжнародних угод про захист національних меншин; укладення договорів і угод з державами - колишніми республіками СРСР та іншими країнами про співпрацю у вирішенні проблем компактно проживають в прикордонних районах між різними національними групами, включаючи особливу регулювання прикордонного режиму; вироблення і здійснення на міждержавному рівні механізмів вирішення проблем біженців і вимушених переселенців; співробітництво держав - колишніх республік СРСР в запобіганні і мирне вирішення конфліктів.

А так же поставлені завдання державної національної політики в політико-правовій сфері та сфері державного будівництва:

· Забезпечити рівність громадян перед законом і судом, незалежно від їх національної приналежності;

· Забезпечити відкритість і публічність розгляду ситуацій, пов'язаних з конфліктами в сфері міжнаціональних відносин, їх неупереджене і відповідальне висвітлення в засобах масової інформації;

· Сформувати систему моніторингу стану міжнаціональної напруженості і раннього попередження конфліктних ситуацій у сфері міжнаціональних відносин, що дозволяє оперативно реагувати на конфліктні та передконфліктні ситуації в суб'єктах Російської Федерації;

· Забезпечити залучення інститутів громадянського суспільства, в тому числі громадських об'єднань громадян, національно-культурних автономій, громадських організацій в систему взаємних зобов'язань про спільну протидію зростанню міжнаціональної напруженості, міжетнічного насильства, екстремізму, розпалювання етнічної і релігійної ненависті;

· Забезпечити облік завдань державної національної політики в документах стратегічного планування (стратегії соціально-економічного розвитку федеральних округів і суб'єктів Російської Федерації), включаючи питання формування загальноросійської громадянської ідентичності, гармонізації міжнаціональних відносин, інтеграції та адаптації зовнішніх і внутрішніх мігрантів;

· Забезпечити облік завдань державної національної політики Російської Федерації при формуванні федерального і регіональних бюджетів;

· Внести до чинного законодавства зміни, що передбачають правові гарантії політики согражданства і інтеграційної політики;

· Наділити національно-культурні автономії і національні громадські організації правом здійснення діяльності по міжетнічного співробітництва, гармонізації міжнаціональних відносин, інтеграції та адаптації мігрантів;

· Визнати діяльність некомерційних організацій в області етнологічного моніторингу і запобігання конфліктам, міжетнічного співробітництва, збереження і захисту самобутності, культури, мови і традицій народів Російської Федерації напрямком соціально орієнтованої діяльності;

· Наділити органи державної влади різних рівнів повноваженнями з питань реалізації державної національної політики, включаючи участь у створенні умов для формування загальноросійської громадянської ідентичності;

· Прийняти федеральний закон про неприпустимість дій з реабілітації нацизму, героїзації нацистських злочинців і їх пособників;

· Прийняти державну і федеральну цільову програми, спрямовані на зміцнення єдності російської нації, громадянського миру, міжнаціональної злагоди і етнокультурний розвиток російської та інших народів Росії;

· Прийняти регіональні концептуальні документи, нормативні правові акти, програми, спрямовані на етнокультурний розвиток російської та інших народів, зміцнення єдності російської нації, гармонізацію міжнаціональних відносин, інтеграцію та адаптацію зовнішніх і внутрішніх мігрантів;

· Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних і муніципальних службовців, які працюють в сфері міжнаціональних відносин, профілактики екстремізму в навчальних закладах, уповноважених Президентом Російської Федерації і Урядом Російської Федерації;

· Забезпечити заміщення посад державної і муніципальної служби на основі дотримання принципу рівного доступу громадян до заміщення посад, недопущення дискримінації за національною ознакою і формування регіонального кадрового резерву;

· Забезпечити укладення та реалізацію угод між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства в сфері міжнаціональних відносин.

  Глава 1. Теоретичні основи національної політики. |  Конституційні основи національної політики в Російській Федерації.

 Вступ. |  Економічна характеристика Татарській республіки. |  Аналіз національної політики в республіці Татарстан. |  Основні напрямки регулювання національної політики в Татарській Республіці. |  Механізми реалізації державної національної пролітікі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати