Головна

Глава 2 11 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Тоді ж Конгрес прийняв закон, згідно з яким президент міг Виробляти не тільки призначення (це предусматр і Конститу цією), але і зміщення з державних посад тільки за згодою законодавців Закон був покликаний захистити Вищих державних осіб, в першу чергу військового міністра Е. Стентона, котрі схвалювали чи ню Конгресу.

Спроба Джонсона змістити Стентона привела до порушення Кон Грессом процедури імпіччента президента В лютому i868 р палата представника 126 голосами проти 47 висловилася на користь імпічмен_ та. У сенаті для відсторонення Джонсона з посади не вистачило одного голосу (35 голосів - за, 19- проти). Проти при цьому проголосують не стільки сенаторів від Республіканс партії, побоявшіхс $ i що Импи чмент може завдати непоправною збиток інституту президентства Проте процедура імпічменту завдала нищівного удару по джон сону він був деморалізований і Конгресу більш не міг. На президентських виборах 1868 р республіканців висунули своїм кандидатом героя Громадянської війни генерала У. с. Гранта, який і сiв главою держави.

Режим надзвичайного управління введений Республіканської пар тией і Конгресом в південних штатах, тривав протягом кількох років. У 1868 р в федеральний Союз були допущені сім колишніх рабовласницьких штатів, які виконали всі вимоги, продіктова Кон Грессом. Повернення решти трьох штатів затягнулося до НПО-х рр. Але фактичне управління всіма південними штатами Ресоубліканс партією і федеральними органами влади продолжалосьдольше і супроводжувалося нововведеннями.

Легалізація політичної / партії в південних Штатах виявилася можливою в значітельио мірою завдяки заради-

158 Глава З

калiномУ зміни коiiТіНiенга мзбмрателей. перерегістра і біра- телей на Півдні в 1867 р призвела до того, що до 40% білого елекзората були позбавлені права голосу, зате тіко бьтло наділене больвIннство чорного чоловічого населення 13 Результати кількість чорних ізi суще ственно перевищило число білих -735 тис, проти 635 тис. Чорні виборчі Рателя незмінно голосували за республікан забезпечуючи їм при будь якому розкладі голосів серед білих перемогу над демократичною партією в результаті республікаi-іьи домінували в органах влади південних ата тов протягом усього періоду реконструкції.

Частина місць у владних структурах дісталася чорним амеріiкаiiпам, а в Південній Кароліні вони взагалі состазiiлі більшість законодавчо го зборів. Але в цілому більшість місць в органах влади, особливо у верхніх ешелонах належало білим республіканпам так, за весь пе ріод Реконструкпіі на Півдні не було обрано жодного чорношкірого гу бернатор. Що стосується федеральних органів влади, то в них від усіх південних iптатов були обрані лише два чорношкірих сенатора ц 15 членів палати представників Слабке тiредставітезіьство чорношкірих у владних структурах багато в чому пояснює, чому радикальні ре форми на Півдні не були реалізовані н повною мірою.

Білі провідники політики реконструкції на Півдні, як зто 'i дивно, закрепйлвсь в американському історичній свідомості і літера турі під іменами, які їм дали політичні противники. Першу категорію склали саквояж] 4ікі - це вi, iходци з Півночі, які кинулися на Південь, щоб перетворити його за образом і подобіюо сво Бодня штатів, пе забуваючи при цьому про власну економічної найвигід де м політичній кар'єрі. До другої категорії увійшли <прохiюстью '- ті жителі півдня, які схвалили політику реконструк побачивши в вей шанс для відродження Півдня, так само як і для угверждею власного благо получия, входження в нову еліту, яка покликана була зайняти місце колишнього рабовласницького класу.

Серед всіх реформ реконструкції найбільш вагомими виявилися ііо.i і В першу чергу мова йде про двох поправках до федеральним ної конституції. опинилися одними з найдемократичніших за всю американську історію Четирнадпатая поправка, що вступила в силу в 1868 р, не тільки проголошувала рівність юридичних та полі тичних прав усіх амеріканпев незалежно від кольору шкіри, але і позво ляла федеральному уряду <карати штати за її порушення. На підставі цієї поправки федеральне уряд могло ввести в будь-який штат війська для заіiгіти прав чорношкірих лятнадцатая по правка, ратіфіціронанная в 1870 р, розвивала предидунiую і запрсi ла Федера н штатам позбавляти громадян тієї чи іншої расьі виборець ного права.

Капіталізм, демократія, рабство 159

На підставі цих поправок. як і інших демократичних законів, чорні американці істотно розширили свої права і можливості не тільки в політичній, а й у соціальній та економічній сфе рах. В результаті зросли, хоча і залишилися істотно нижче, ніж у бе лих, заробітки і доходи чорношкірих робітників, орендарів, фермерів. Чорношкірі стали долучатися і до класу власників, хоча тут їх успіхи були набагато скромніші, ніж убілю. Їх білі захисники домагаючись лись скасування ечерних кодексів придушення організацій ку-клукс-кла на прояви расіiзма. -т «

, Ц розвивалася по висхідній лінії аж до початку 870-, ггг., Потім вона різко загальмувала і остаточно перервався в се редине десятиліть, не доведи до кінця більшість своїх починань (кілька десятиліть потому результати Реконструкції взагалі під Вьоргль фронтальної ревізії). Чому ж друга ліберально-демокра тична революція в США при всіх її очевидних досягненнях залишилася незавершеною?

Історики виявили і назвали багато того причин, але серед них мож і необхідно позначити одну головну. До початку 1870-х рр. небезпека реставрації рабовлалельческого ладу на Півдні була ліквідована, а ут вержденіе буржуазно-ліберального світопорядку гарантовано. Про спливла зміна політичних, а в значній мірі також економічних і соціальних еліт. Місце колишнього рабовласницького класу зайняли ка піталістіческіе нувориші і новий політичний клас, по преимуще ству з лав «саквояжніков I пройдисвітів багато ю яких були активістами Республіканської партії і її радикального крила.

Ця складна до швидка трансформація означала, крім усього про чого, радикальну метаморфозу світобачення білих друзів чорної Рась Утвердившись в рядах економічної і політичної еліти, вони все по над діяли і мислили відповідно до інтересами своєї економі чеський і політичної вигоди і все менше керувалися идеаль ними міркуваннями, які були притаманні багатьом з них в предше ствующий період. Зобов'язання перед чорною расою, яка пох їм стати новою елітою, їх все більше обтяжували. Заглибленість у власність ні інтереси стала всепогловзаюшей. Імена колишніх ідеалістів все ча ще й частіше спливали у зв'язку з гучними скандадамі, пов'язаними з кор рупція хабарництвом, брудними економічними махінаціями. на

зміну Революції прийшов Термідор - завершальна фаза більшості Революційних епох. Американський термідор, як і будь-який інший, не був рівнозначний контрреволюції, він не скасував основоположних зі iдіально .. економічних і політичних зрушень революційної епохи, а подч їх переважно інтересам еліт, які піднялись благо даруй революції.

  Глава 2 10 сторінка |  Піднесення капіталістичної еліти

 глава 2 |  Глава 2 1 сторінка |  Глава 2 + 2 сторінка |  Глава 2 3 сторінка |  Глава 2 4 сторінка |  Глава 2 5 сторінка |  Глава 2 6 сторінка |  Глава 2 7 сторінка |  Глава 2 8 сторінка |  Глава 2 9 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати