На головну

Підзаконні нормативні акти ЯК ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГОПРАВА

  1.  V. ДЖЕРЕЛА СИЛИ І невразливим «Характерник» Вчені, ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМЦЯ.
  2.  А.6.3 Нормативні значення
  3.  А.6.3.2 Нормативні значення для серії випробувань
  4.  А.6.3.3 Нормативні значення, засновані на малій кількості випробувань
  5.  Автори і джерела інформації
  6.  Активними є джерела сили і джерела швидкості для систем поступального руху і джерела крутного моменту і кутової швидкості для систем обертального руху.
  7.  Атлантида і джерела знань про неї.

Одним з основних джерел земельного права, як і інших галузей права, є подзаконниенорматівниеакти.У них входять:

1) укази Президента РФ;

2) постанови Уряду РФ;

3) відомчі акти;

4) нормативні акти організацій;

5) акти суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування.

Так, на розвиток земельних відносин мали значний вплив наступні УказиПрезідентаРФ:

1) «О регулированииземельныхотношенийиразвитииаграрнойреформывРоссии?от 27 жовтня 1993 р

1 767 іот 24 грудня 1993 № 2287;

2) «О налогообложениипродажиземельныхучастковидругихоперацийсземлей?от 7 грудня 1993 р 2118;

3) «О государственномземельномкадастреирегистрациидокументовоправахнанедвижимость?от

11 грудня 1993 р 2130;

4) «О правесобственностигражданиюридическихлицназемельныеучасткиподобъектаминедвижимо-

стівсельскойместності»от 14 лютого 1996 р 198;

5) «О реалізацііконстітуціоннихправгражданназемлю»от 7 березня 1996 р 337;

6) «О государственнойподдержкесадоводов, огородніковівладельцевлічнихподсобниххозяйств»

від 7 червня 1996 р 819;

7) «О гарантияхсобственникамобъектовнедвижимостивприобретениивсобственностьземельныхучастковподэтимиобъектами?or 16 травня 1997 р 485.

ПравітельствоРФ, воісполненіесвоіхполномочій, такжеактівноучаствуетвформірованііземельного законодавства. Їм, зокрема, в останні роки були прийняті наступні постанови:

1) «ОбутвержденііФедеральнойцелевойпрограмми "Созданиеавтоматизированнойсистемыведениягосударственногоземельногокадастра"?от 3 серпня 1996 р 932;

2) ?Омерахпообеспечениюсельскохозяйственныхтоваропроизводителейминеральнымиудобрениямиихимическимисредствамизащитырастенийв 1997 г.» від 14 лютого 1997 р 166;

3)?ОбэкономическихусловияхфункционированияагропромышленногокомплексаРФв 1997 г.» від 26 лютого 1997 р 224;

4) «Опорядкеопределеніянорматівнойцениземлі»от 15 березня 1997 р +1319.

Кведомственнимактампрінятоотносітьпрікази, інструкції, правила, настанови, прінімаемиецен-

тральниміорганаміісполнітельнойвласті, ккоторимотносятсяміністерства, государственниекомітетиіведомства (Федеральнаяслужбалесногохозяйстваідр.).

Прімерамінорматівнихведомственнихактов, затрагівающіхземельниеотношенія, могутслужіть:

1) ПриказГосударственногокомитетаРФпоохранеокружающейсреды?ОбутвержденииПорядкавыда-

чіразрешенійнадобиваніеоб'ектовжівотногоміра, прінадлежащіхквідам, занесеннимвКраснуюкнігуРФ»от 4 квітня 1997 (Бюллетеньнорматівнихактов. 1997. 12);

2) ИнструкцияоввозенатерриториюРФивывозестерриторииРФсемянсортоврастенийиплеменногоматериалапородживотных. УтвержденаМинистерствомсельскогохозяйстваипродовольствияРФиГосударственнымтаможеннымкомитетомРФ 8 травня 1997 року .;

3) риказГосударственногокомитетаРФпоохранеокружающейсреды?ОпорядкерассмотренияматериаловнаввозвРоссийскуюФедерациюядовитыхвеществ?от 16 січня 1997 р Особливості охорони земель водного фонду. |  Праві довічного успадкованого володіння ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати