Головна

Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти.

  1. Вибір форми бухгалтерського обліку за обліковою політикою підприємства
  2. Визначення процедур за обліковою політикою підприємства стосовно необоротних активів
  3. Забезпечення складання й подання звітності підприємства у відповідності з обліковою політикою
  4. Закон України "Про охорону праці" - сфера дії Закону; принципи державної політики в галузі охорони праці; державне управління охороною праці.
  5. Зміст морської політики України у військово-морській галузі.
  6. Зміст морської політики України у сфері морської науки і освіти.

Не існує загального консенсусу щодо визначення політики, управління таадміністрування. В широкому значенні адміністрування може включати політику іуправління. Деякі визначення управління також включають функцію творення політики.

Вченими пропонується використовувати ці визначення для дій різних рівнів. Наприклад,адміністрування може бути також визначено як взаємодія з іншими людьми абоструктурами під час виконання власних формальних обов'язків у спосіб, визначенийправовими актами (законами і документами). Іншими словами, ми можемовикористовувати термін адміністрування, коли ми розмовляємо про діяльність директорівшкіл: виконання повсякденних функцій відповідно до існуючого законодавства. Управління- це ряд цільових дій, які заплановані, організовані, очолені та проконтрольовані длядосягнення загальних цілей освітнього закладу. Таким чином, ми можемо визначитиуправління як низку тактичних кроків, а саме планування, організація, керівництво іконтроль процесів, що відбуваються в школі. Політика означає низку цілеспрямованих дійна досягнення стратегічних цілей системи або організації. В цьому сенсі це стратегічнадіяльність, яка містить розроблення організаційних стратегій, формулювання бачення,визначення пріоритетів, цінностей і філософії організації. Такий розподіл дещо довільний;він, однак, дає змогу уникнути плутанини пов'язаних термінів (Див. Таблицю 1).

Таблиця 1. "Різниця між політикою, управлінням та адмініструванням".

Діяльність Рівень Зміст
Політика Стратегічний Визначення філософії, бачення, стратегій, пріоритетів тощо
Управління Тактичний Планування, організація, керівництво, контроль тощо
Адміністрування Операційний Діяльність визначена правовими актами, нормативними документами, правилами тощо

Наприклад, діяльність у сфері кадрів можна розподілити на три рівня (Див. Таблицю 2):

Таблиця 2. "Розподіл діяльності у сфері кадрів на рівні"

Діяльність Рівень Зміст
Політика Стратегічний Які стратегії слід застосовувати і яку політику переслідувати для заохочення здібної і мотивованої молоді до вчительської професії? Яку політику проводити щодо приваблення і збереження кращих кадрів, і як нам впроваджувати політику щодо навчання впродовж всього життя і організаційного розвитку в освітніх закладах?
Управління Тактичний Як нам ефективно управляти процесом набору і відбору нових кадрів? Як забезпечити успішний період адоптації і створити функціональну систему наставників?
Адміністрування Операційний Як найкраще організувати курси підвищення кваліфікації в школах і контролювати процес регулярного самооцінювання вчителів? Як ефективно застосувати існуюче законодавство, правила щодо набору кадрів, безпеки праці, шкільного самоврядування, фінансування і аудиту тощо?

 Особливості державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві. | Функції освітньої політики, їх характеристика.

Освітня політика як соціально-політичний феномен. Взаємозв'язок освітньої політики з іншими науками. | Освітня політика як навчальна дисципліна: мета, завдання, предмет вивчення. | Основні характеристики освітньої політики: вітчизняні та міжнародні дослідження. | Складові освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, їх характеристика. | Рівні інтерпретації освітньої політики | Освіта і політика: характер взаємодії | Якість, ефективність та рівність доступу до освіти як пріоритети освітньої політики. | Рівні освітньої політики, їх характеристика. | Предмет освітньої політики. Об'єкти і суб'єкти освітньої політики, їх характеристика | Роль держави у здійсненні освітньої політики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати