На головну

Тема 10. Підприємство і підприємництво

  1. Аналіз управління підприємством
  2. Більшість квадратиків. Підприємництво й бізнес.
  3. Доходи підприємство. Економічний, бухгалтерський та чистий прибуток.
  4. Особливості управління підприємством в ринкових умовах?
  5. Підприємство та його організаційно-правові форми.
  6. Підприємство як складна економічна система
  7. Тема 1. Аналіз господарської діяльності та його роль в управлінні підприємством
В яких організаційно-правових формах здійснюється підприємництво в Україні? приватне підприємство колективне підприємства державне та комунальне підприємство *всі відповіді вірні
Виберіть основні риси корпорації. свобода дій *відповідальність акціонерів обмежена легко контролювати *максимальна стабільність фірми при зміні її власників
Виберіть основні риси партнерства. *легше зібрати значні суми грошей свобода дій легко контролювати *регулювання з боку держави не таке жорстке
Виберіть рису індивідуальної фірми. легше зібрати значні суми грошей відповідальність акціонерів обмежена *легко контролювати жорстке регулювання з боку держави
До природних ресурсів виробництва не належать земля, ліси водні ресурси мінеральні ресурси *обладнання
До чого призвела спеціалізація в розвитку суспільства? зниження загального розвитку потреб *збільшення взаємозалежності товару почали виробляти більше, ніж у ньому існує потреба зниження якості товарів та послуг
Ким є людина, яка взяла автомобіль на прокат? *користувачем розпорядником володарем власником
Кого з перелічених суб'єктів не можна вважати підприємцями? власника кафе фермера власника простих акцій *власника облігації державної позики
Коли може бути припинена підприємницька діяльність? за власною ініціативою на підставі рішення суду через банкрутство *всі відповіді вірні
Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути. кількість робітників обсяг господарського обороту *продуктивність праці вартість майна підприємства
На якій формі власності ґрунтується приватне підприємство? на колективній власності підприємства на власності адміністративно-територіальної одиниці *на власності окремого громадянина із правом наймати робочу силу на загальнодержавній власності
Назвіть основні види підприємницької діяльності. операційно-виробнича інвестиційна фінансова *всі відповіді вірні
Назвіть форми недосконалої конкуренції. монополістична конкуренція монополія олігополія *всі відповіді вірні
Яка основна функція ринкового механізму? робить непотрібними плани окремих господарських одиниць, служить для узгодження єдиного державного плану *координує плани домогосподарств і підприємств не має системи інформації і санкцій
Розкрийте суть поняття «підприємницькі здібності». розуміння технології виробництва, здатність удосконалювати її *здатність організовувати економічні сили в єдиний процес виробництва здатність залучати необхідний фізичний капітал для виробництва будь-яких товарів всі відповіді вірні
Хто наділений найбільшими правами відносно певного об'єкта? користувач розпорядник *володар орендар
Що характеризує норма прибутку? ефективність функціонування живої праці *доцільність вкладення коштів у виробництво джерело походження прибутку рентабельність підприємства
Що відноситься до цінних паперів? *акції дивіденди готівка *облігації
Що розуміють під економічною категорією «власність»? відношення людини до об'єкта власності відносини між державою та фізичною особою стосовно привласнення державного майна *відносини між суб'єктами стосовно привласнення економічних благ відносини між людьми з приводу використання споживчих благ
Що спричиняє оренда підприємства? зміну його власника зміну користувача зміни в технології виробництва *зміна розпорядника
Що таке контрольний пакет акцій? *кількість акцій, що дає право на управління компанією вся кількість акцій, випущених компанією вся кількість акцій, випущених вперше при створенні акціонерного товариства всі відповіді вірні
Що таке курс акції? номінальна вартість акції ціна реалізації акції при емісії (випуску) *ринкова ціна акції право власності на частку в капіталі
Що таке приватизація? відчуження майна на користь приватних осіб *відчуження державного майна на користь фізичних та недержавних юридичних осіб акціонування державних підприємств вірної відповіді немає
Як називається господарська або інша діяльність підприємств з виробництва матеріальних благ та надання послуг суб'єктам економіки? *економічна діяльність виробництво підприємництво господарювання
Як називається об'єднання громадян для спільного ведення господарської або іншої діяльності? господарські товариства *кооперативи орендні підприємства одноосібне володіння
Як називається підприємство, засноване як адміністративно-територіальна одиниця? державне *комунальне приватне колективне
Як називається підприємство, кошти якого утворюються шляхом об'єднання коштів багатьох учасників через випуск акцій? *акціонерне товариство повне товариство командитне товариство одноосібне володіння
Яка категорія відображає процес привласнення корисного ефекту від споживання блага? *користування володіння управління розпорядження
Яка категорія відображає суму всіх доходів фірми? чистий дохід *валовий дохід граничний дохід середній дохід
Яка фірма має форму юридичної особи, де відповідальність кожного власника обмежена його внеском у це підприємство? *корпорація одноосібне володіння партнерство фермерське господарство
Яке основне джерело надходження доходу від власності? роботи за наймом *прибутку акціонерного товариства сукупного доходу індивідуальних домогосподарств соціальних виплат підприємців
Яке підприємство має прив'язане місцезнаходження? *сільське господарство житлове будівництво страхування виробництво товарів народного споживання
Який напрям роздержавлення власності полягає в передачі її в приватну власність? *приватизація володіння кооперація Розпорядження
Який термін характеризує засоби праці в сукупності з матеріалами, технологією, енергією, інформацією та організацією виробництва? економічні відносини *технологічний спосіб виробництва поділ праці економічна система
Які джерела індивідуальних доходів? чиста заробітна плата доходи від індивідуальної трудової діяльності, проценти, дивіденди та орендну плату соціальні виплати держави громадянам та поточне страхування відшкодування збитків *всі відповіді вірні
Які дії дозволяє підприємству здійснювати кошти амортизаційного фонду? розширене відтворення *відтворення основних фондів розширене відтворення основних та оборотних фондів відтворення основних та оборотних фондів
Які є види товарного виробництва? *просте складне *розширене абстрактне
Які є форми виробництва? *натуральна проста складна *товарна
Які з наведених ресурсів можна назвати ресурсами виробництва? *природні *трудові духовні матеріальні
Які з названих елементів належать до оборотних фондів? грошові кошти підприємств вантажні й легкові автомобілі, що обслуговують підприємство *паливо *предмети праці
Які з перелічених понять належать до знарядь праці? *верстати *машини сировина робоча сила
Які існують види зношування основного капіталу? *фізичний *моральний середній вірна відповідь відсутня
Які ознаки підприємства? організаційна єдність відокремленість майна майнова відповідальність *всі відповіді вірні
Які підприємства не мають зовнішніх джерел фінансування? всі відповіді вірні акціонерні товариства приватні підприємства *бюджетні підприємства
Які товариства належать до господарських? акціонерне товариство товариство з обмеженою відповідальністю командитне товариство товариство з додатковою відповідальністю повне товариство *всі відповіді вірні
Якщо будь-яке майно взяте в оренду, то які повноваження має орендар? є потенційним власником *розпоряджається споживчою вартістю майна є повним власником розпоряджається цінністю даного майна (може продати або подарувати)


Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин | Форми прибутку, процент і рента.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. | Тема 3. Економічні потреби і інтереси | Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку | Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. | Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток | Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати