На головну

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин

  1. Аграрні відносини: зміст і особливості. Земельна рента та ціна землі.
  2. Аграрні відносини: зміст та особливості. Земельна рента і ціна землі.
  3. Аудит у системі господарського контролю
  4. В. В. Биба, І. В. Міняйленко, Н. Б. Теницька. Економічний аналіз: навчальний посібник для студентів усіх економічних спеціальностей. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 218 с.
  5. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII с.
  6. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII с.
  7. Власність та ї місце в економічні системі
Що лежить в основі диференціації заробітної плати? *тарифна система перерозподіл національного доходу реальні доходи якість товарів та послуг
Визначте, що з нижче перерахованого є заощадженнями? нагромаджене майно домогосподарств доходи всіх ринкових суб'єктів *частина доходу домогосподарств, не витрачена в певний період часу коштовності, які знаходяться у власності домогосподарств
Вкажіть назву кривої, що знаходиться на графiку байдужостi. *крива iндеферентностi *крива байдужостi крива виробничих можливостей гранична норма замiщення
До інвестицій у людський капітал не належать. витрати на освіту *витрати на охорону здоров'я витрати на відрядження витрати на підвищення кваліфікації
Дотиком яких лiнiй утворюється точка рiвноваги споживача? *лiнiї бюджетних обмежень та кривої байдужостi лiнiї бюджетних обмежень та граничною нормою заміщення граничною нормою замiщення та кривої байдужостi вiрна вiдповідь вiдсутня
З якими змінами співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати можна визначити зміни рівня реальної заробітної плати? *рівні цін на товари і послуги *ставках оподаткування нормі прибутку тривалості робочого часу
Згідно українського законодавства який працездатний вік для чоловіків? *16-60 років 15-55 років 18-55 років 20-65 років
Кому належить визначення: чим вища якiсть життя сiм'ї,то меншу частину доходу вона витрачає на придбання продовольчих товарiв нижчої якостi? *Е. Енгелю К. Марксу А. Смiту Д. Юму
На що витрачають домогосподарства свої доходи? купівлю ресурсів виробничі послуги амортизацію *споживчі товари та послуги
На що розподіляють видатки споживачі? товари тривалого використання предмети щоденного вжитку на послуги *всі відповіді вірні
Назвіть основні види доходу? дивідендний дохід капітальний дохід звичайний дохід *всі відповіді вірні
Перерахуйте які є форми заробітної плати? почасові і погодинна *почасова і відрядна відрядна і поштучна номінальна і реальна
Що таке мінімальна заробітна плата? сума грошей, яку робітник отримує за продану робочої сили сума товарів і послуг, які робітник може придбати за свою номінальну заробітну плату після всіх прийнятих відрахувань з неї *законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводиться оплата за виконану робітником місячну, погодинну норму праці вірної відповіді немає
Розкрийте суть поняття «номінальна заробітна плата». ціна трудових послуг, наданих найманими працівниками різних професій при реалізації їхньої ділової активності *сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу номінальна заробітна плата з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів збільшення номінальних доходів залежно від зростання цін
Розкрийте суть поняття «пороговий дохід». дохід, нижчий за прожитковий мінімум сума доходу родини, який іде на придбання товарів тривалого користування *рівень доходу, за якого сім'ї споживають стільки, скільки одержують, нічого не заощаджуючи рівень доходу, за якого сім'ї мають заощадження
Розкрийте суть поняття «прожитковий мінімум». рівень доходів, необхідний для придбання мінімальної кількості продуктів харчування рівень доходів, необхідний для задоволення мінімальних потреб в одязі, взутті, для оплати житла, транспортних послуг, предметів санітарії та гігієни *рівень доходів, необхідний для придбання людиною певної кількості продуктів харчування не нижче фізіологічних норм, а також задоволення на низькому рівні потреб в одязі, взутті, для оплати житла, транспортних послуг тощо рівень доходів, необхідний для придбання максимальної кількості продуктів харчування
Розкрийте суть поняття «реальна заробітна плата». ціна трудових послуг, наданих найманими працівниками різних професій при реалізації їхньої ділової активності сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу *номінальна заробітна плата з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів збільшення номінальних доходів залежно від зростання цін
Розкрийте суть поняття «сім'я». сукупність осіб, які ведуть спільне господарство виробник економічних благ *сукупність осіб, які проживають разом, об'єднані родинними зв'язками і спільним бюджетом економiчна одиниця, що складається з одного або більше чоловік, які ведуть спільне господарство забезпечує економіку факторами виробництва, використовує зароблені кошти для поточного споживання товарів i послуг і заощадження з метою задовольняти свої потреби
У якому правовому документів зазначено, що людина має право на працю? у законі про охорону праці *у Декларації прав людини ООН у господарському кодексі всі відповіді вірні
Чим визначається альтернативна вартість події, якщо родина вирішила зробити ремонт? вартість матеріалів, необхідних для ремонту витратами трудових, природних і капітальних ресурсів, необхідних для проведення ремонту сумою грошей, яку твоя родина сплатить будівельній фірмі *іншими матеріальними благами та послугами ,від яких слід буде відмовитися на користь ремонту квартири
Що відображає крива байдужостi для конкретного споживача? всi тi комбінацiї товарiв, що забезпечують рiзний рiвень задоволення всi тi комбінацiї товарів, що забезпечують взаємозамiнний рiвень задоволення *всi тi комбінацiї товарiв, що забезпечують одноковий рiвень задоволення вiрна вiдповідь вiдсутня
Що є фiнансовою основою домогосподарства? кредит *бюджет доходи вiрна вiдповiдь вiдсутня
Що показує лiнiя бюджетних обмежень? всi тi нaбори товарiв X та Y, якi споживач не може придбати виходячи з свого бюджету *всi тi набори товарiв X та Y, якi споживач може придбати враховуючи розмiр бюджету рiвновагу споживача у виборi товарiв *кількість витрачених коштів
Що слід віднести до джерел індивідуальних доходів? чисту заробітну плату (номінальну заробітну плату за вирахуванням податків і соціальних внесків доходи від індивідуальної трудової діяльності, проценти, дивіденди та орендну плату (за землю) соціальні виплати держави громадянам та поточне страхування відшкодування збитків *всі відповіді вірні
Що таке заробітна плата? реальна кількість товарів та послуг, які можна придбати за отриману працівником винагороду доход, отримуваний людиною від реалізації своїх здібностей *доход, отримуваний працівником від реалізації своїх здібностей щодо створення благ ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави
Що таке корисність? задоволення яке домогосподарство як споживач отримує вiд споживання товарiв чи послуг або вiд будь-якої діяльності поняття виключно iндивiдуальне те що для одного домогосподарства як споживача може мати високу кориснiсть, iнший може сприйняти як антиблаго здатність задовольняти певну людську потребу або групу потреб *всі вiдповiді вiрні
Що таке продуктивність праці? відношення затрат до продукту відношення продукту до фонду оплати праці *відношення продукту до затрат живої праці відношення вартості основних фондів до випущеної продукції
Що таке споживання домогосподарства? витрати на купівлю ресурсів витрати на виробничі послуги витрати на амортизацію *витрати на споживчі товари та послуги
Що являє собою бюджет споживача? *кiлькiсть грошей, яка доступна споживачевi для витрат у певний перiод часу еквiвалент вартостi кiлькiсть грошей, яка не доступна споживачевi для витрат у певний перiод часу вiрна вiдповiдь вiдсутня
Як розміщуються два набори благ, які мають однакову корисність? *належать одній кривій байдужості знаходяться на одній кривій Енгеля знаходяться на одній лінії бюджетного обмеження знаходяться на одній кривій попиту
Яка категорія характеризує групу осіб, які пов'язані родинними стосунками і ведуть спільне господарство для сімейного споживання? сім'я *домогосподарство підприємство Керівництво
Яка категорія характеризує економiчну одиницю, що складається з одного або бiльше чоловiк, якi ведуть спiльне господарство забезпечує економiку факторами виробництва, використовує заробленi кошти для поточного споживання товарiв i послуг і заощадження з метою задовольняти свої потреби? підприємство народне господарство *домогосподарство вiрна вiдповiдь вiдсутня
Яка категорія характеризує частину доходу, яка не витрачена на сплату податків або придбання споживчих благ, і не надійшла на банківські рахунки чи використовується для придбання страхових полісів, облігацій, акцій та інших фінансових активів? витрати прибуток *заощадження дивіденди
Який чинник диференціює домогосподарства? кількість осіб тип населеного пункту характер населеного пункту *всі відповіді вірні
Які властивості має робоча сила? *вартість мінову вартість *споживну вартість всі відповіді вірні
Які дії ринкового механізму? робить непотрібними плани окремих господарських одиниць, служить для узгодження єдиного державного плану *координує плани домогосподарств і підприємств не має системи інформації і санкцій
Які основні функції домогосподарства? *постачальника фактора виробництва споживача ресурсiв *iнвестора доходiв всi вiдповiдi вiрнi
Які ринки залучені до моделі кругообігу? ринок виробників та ринок споживачів ринок реальний та «тіньовий» ринок *ринок товарів і послуг та ринок ресурсів грошовий ринок та ринок товарів і послуг
Від яких чинників залежить реальна заробітна плата? величина номінальної заробітної плати рівень цін на товари та послуги рівень податків *всі відповіді вірні


Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 10. Підприємство і підприємництво

Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. | Тема 3. Економічні потреби і інтереси | Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку | Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. | Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток | Форми прибутку, процент і рента. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати