На головну

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

  1. B зростання обсягу виробництва
  2. B зростання обсягу виробництва
  3. BIOS. Целевое назначение и процесс запуска.
  4. D) процессор
  5. I. Статистические методы построения динамических объектов технологических процессов.
  6. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.
  7. IDEF0-методология моделирования бизнес-процессов
В яких формах існує заробітна плата? *погодинній мінімальній *відрядній номінальній
Де сказано, що людина має право на працю? у законі про охорону праці *у Декларації прав людини ООН у господарському кодексі всі відповіді вірні
До інвестицій у людський капітал не належать. витрати на освіту *витрати на охорону здоров'я витрати на відрядження витрати на підвищення кваліфікації
До складу робочої сили відноситься кондитер, який вийшов на пенсію *домогосподарка, яка працює прибиральницею на пів ставки вчитель фехтування, який не може знайти роботу 25-ти річний рекетир, осуджений за статтю карного кодексу
Коли уперше з'явився термін «капітал»? IX-X ст. X-XІ ст. *XІІ-XІІІ ст. XІІІ-XІV ст.
На основі чого здійснюється диференціація заробітної плати? *тарифної системи перерозподілу національного доходу реальних доходів якості товарів та послуг
Назвіть об'єктивні передумови виникнення капіталу. сукупний поділ праці *наявність певного рівня товаровиробника *розвиток товарно-грошових відносин всі відповіді вірні
Назвіть правильне твердження. *капітал постійно змінює свою речову форму, але суть його не змінюється капітал постійно змінює свою суть, але не змінює своєї форми капітал постійно змінює свою речову форму і свою суть капітал не може змінювати ані своєї речової форми, ані своєї суті
При якому відтворенні зростання досягається за рахунок залучення додаткових ресурсів? *екстенсивний тип розширеного відтворення інтенсивний тип розширеного відтворення просте відтворення всі відповіді неправильні
При якому відтворенні зростання досягається на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу? *інтенсивний тип економічного зростання прогресивний тип економічного зростання регресивний тип економічного зростання екстенсивний тип економічного зростання
Розкрийте суть поняття «заробітна плата». реальна кількість товарів та послуг, які можна придбати за отриману працівником винагороду доход, отримуваний людиною від реалізації своїх здібностей *доход, отримуваний працівником від реалізації своїх здібностей щодо створення благ ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави
Розкрийте суть поняття «інвестиція». позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування вкладення коштів у відтворення основних фондів шляхом нового будівництва та реконструкції *всі відповіді вірні сукупність витрат, що реалізується в формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі та сфери економіки
Розкрийте суть поняття «купецький капітал». *рання форма торгового капіталу, яка самостійно функціонувала у сфері товарного обміну і була зумовлена поглибленням суспільного поділу праці пізня форма торгового капіталу, яка самостійно функціонувала у сфері товарного обміну і була зумовлена поглибленням суспільного поділу праці рання форма торгового капіталу, не функціонувала у сфері товарного обміну і була зумовлена поглибленням суспільного поділу праці вірної відповіді немає
Розкрийте суть поняття «мінімальна заробітна плата». сума грошей, яку робітник отримує за продану робочої сили сума товарів і послуг, які робітник може придбати за свою номінальну заробітну плату після всіх прийнятих відрахувань з неї *законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводиться оплата за виконану робітником місячну, погодинну норму праці вірної відповіді немає
Розкрийте суть поняття «позичковий капітал» це особлива форма додаткової вартості, що створюється найманими працівниками у сфері виробництва і присвоюється торговим підприємцями за участь у реалізації товарів, вироблених промисловим капіталом підвищенням рівня товарного і грошового обігу рання форма торгового капіталу, яка самостійно функціонувала у сфері товарного обміну і була зумовлена поглибленням суспільного поділу праці *грошовий капітал, який передається у позику і приносить власнику дохід у формі позичкового відсотка
У чому суть простого відтворення»? *це відтворення процесу виробництва з року в рік в незмінних розмірах, коли вся додаткова вартість повністю споживається це відновлення процесу виробництва з року в рік в зростаючих розмірах, при чому частина додаткової вартості іде на споживання, інша частина на заощадження, тобто використовується на придбання засобів виробництва і робочої сили всі відповіді вірні вірна відповідь відсутня
У якій сфері відбувається функціонування торгового капіталу? сфера виробництва *сфера обігу заощадження інвестиції
Що відноситься до джерел індивідуальних доходів? чисту заробітну плату (номінальну заробітну плату за вирахуванням податків і соціальних внесків доходи від індивідуальної трудової діяльності, проценти, дивіденди та орендну плату (за землю) соціальні виплати держави громадянам та поточне страхування відшкодування збитків *всі відповіді вірні
Що створює конкретна праця? товар вартість *споживну вартість всі відповіді вірні
Що таке номінальна заробітна плата? ціна трудових послуг, наданих найманими працівниками різних професій при реалізації їхньої ділової активності *сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу номінальна заробітна плата з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів збільшення номінальних доходів залежно від зростання цін
Що таке пороговий дохід? дохід, нижчий за прожитковий мінімум сума доходу родини, який іде на придбання товарів тривалого користування *рівень доходу, за якого сім'ї споживають стільки, скільки одержують, нічого не заощаджуючи рівень доходу, за якого сім'ї мають заощадження
Що таке прожитковий мінімум? рівень доходів, необхідний для придбання мінімальної кількості продуктів харчування рівень доходів, необхідний для задоволення мінімальних потреб в одязі, взутті, для оплати житла, транспортних послуг, предметів санітарії та гігієни *рівень доходів, необхідний для придбання людиною певної кількості продуктів харчування не нижче фізіологічних норм, а також задоволення на низькому рівні потреб в одязі, взутті, для оплати житла, транспортних послуг тощо рівень доходів, необхідний для придбання максимальної кількості продуктів харчування
Розкрийте суть поняття «процес відтворення». відновлення у незмінному стані системи виробничих відносин якісне вдосконалення факторів виробництва *безперервне повторення процесу виробництва кількісне вдосконалення факторів виробництва
Що таке реальна заробітна плата? ціна трудових послуг, наданих найманими працівниками різних професій при реалізації їхньої ділової активності сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу *номінальна заробітна плата з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів збільшення номінальних доходів залежно від зростання цін
Що характеризує життєвий рівень робітника? продуктивність праці *величина заробітної плати мінімальна заробітна плата всі відповіді вірні
Як властивості має робоча сила, як товар? *вартість мінову вартість *споживну вартість всі відповіді вірні
Як можна визначити зміни рівня реальної заробітної плати? *співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у рівні цін на товари і послуги *співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у ставках оподаткування співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у нормі прибутку співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у тривалості робочого часу
Як називають працю втілену в товар і яка створює вартість товару? особиста державна *суспільна колективна
Який час називають суспільно-необхідним? *час, який витрачають на виготовлення товару час, який витрачається на реалізацію виробленої продукції час, за який споживається товар період роботи
Яка категорія характеризує вартість, авансовану в той чи інший вид економічної діяльності з метою одержання додаткової вартості, яка приносить додаткову вартість? золото *капітал монета робоча сила
Яка категорія характеризує кількість продукції, виробленої одним зайнятим за певний період часу? кооперування праці фондовіддача *продуктивність праці Зайнятість
Яка роль торгового капіталу за К Марксом? *що він сприяє розширенню ринку *опосередковує поділ праці між капіталами, дає змогу працювати в більшому масштабі що він не сприяє розширенню ринку вірної відповіді немає
Яке поняття характеризує відношення вартості основного капіталу до середньорічної чисельності працівників? Фондоємність *фондоозброєність фондовіддача Матеріаломісткість
Який працездатний вік згідно з українським законодавством для чоловіків? *16-60 років 15-55 років 18-55 років 20-65 років
Якими способами може відбуватися збільшення реального продукту і доходу? прогресивний *шляхом залучення більшого обсягу ресурсів (екстенсивний) *шляхом продуктивнішого їх використання (інтенсивний) регресивний
Які види зносу основного капіталу існують? *фізичний *моральний середній вірна відповідь відсутня
Які є форми заробітної плати? почасові і погодинна *почасова і відрядна відрядна і поштучна номінальна і реальна
Які з названих елементів належать до оборотних фондів? грошові кошти підприємств вантажні й легкові автомобілі, що обслуговують підприємство *паливо *предмети праці
Які умови виникнення купецького капіталу? розвитком суспільного поділу праці підвищенням рівня товарного виробництва підвищенням рівня товарного і грошового обігу *всі відповіді вірні
Яку роль у відтворенні виконує розподіл? є умовою виробництва виступає результатом виробництва визначає характер і кількісний рівень споживання *всі відповіді вірні


Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток

Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. | Тема 3. Економічні потреби і інтереси | Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку | Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин | Тема 10. Підприємство і підприємництво | Форми прибутку, процент і рента. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати