На головну

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

  1. A)& деформациясын ескермеуге болатын дене
  2. B) при уменьшении изображения возможна потеря информации
  3. C.2.1 Прочность и деформация
  4. D. Средства массовой информации
  5. E) Дискетаны форматтау
  6. From товари, замовлено
  7. I § 1. Понятие государственной информационной политики
Що таке вартість товару? праця товаровиробника якість товару співвідношення попиту та пропозиції *кількість затраченої праці
Розкрийте суть поняття «гроші». предмет домовленості умовність, яка не має власної вартості *товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента співвідношення попиту та пропозиції
Виберіть з переліку товар. вирощені на власному городі овочі для власного споживання *масове виробництво взуття вишита серветка для себе пошитий одяг для себе
Що є характерними рисами натурального господарства? *відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими структурами товарами стають всі засоби виробництва участь у суспільному поділі праці наявність конкуренції
Яка риса характерна для товарного виробництва та для натурального господарства? обмін діяльністю між людьми виробництво продуктів для обміну *використання засобів виробництва застосування найманої праці
Назвіть необхідну передумову існування товарного виробництва. *суспільний поділ праці наявність розвинутої системи машин розвинута грошова система застосування найманих працівників
Чим товар відрізняється від продукту? він здатний задовольняти потреби людини *він здатний обмінюватися на інші товари він є продуктом людської праці створений працею людини для себе
Що є властивістю товару? *задовольняє людську потребу підвищує прибутковість підприємства створена однією особою і передана іншій в дар стимулює продуктивність робітників
Яка з функцій грошей найуразливіша для інфляції? засіб обігу міра вартості *засіб заощадження засіб платежу
У чому полягає головна економічна доцільність грошей? у високій питомій вартості *у здатності вимірювати вартість товарів і обмінюватись на будь-яке благо у здатності накопичувати багатство у здатності оплачувати послуги
Які ціни встановлюються за умов панування монополій? роздрібні оптові *монопольно високі *монопольно низькі
Які чинники не впливають на валютний курс на сучасному етапі? грошова політика держави величина золотого запасу країни *рівень інфляції *динаміка доходів населення
Розкрийте суть поняття «валютний курс». ціна грошової одиниці, виражена в американських доларах *ціна грошової одиниці, виражена в грошових одиницях інших країн ціна грошової одиниці, виражена у вільно конвертованих валютах ціна грошової одиниці, виражена в євро
Назвіть форму господарювання, за якої продукти праці виробляються відособленими господарюючими суб'єктами, які функціонують для задоволення потреб інших суб'єктів через ринок. володіння домашня промисловість *товарне виробництво натуральне господарство
Що є об'єктами товарного виробництва? *різноманітні предмети споживання *предмети праці, знаряддя праці товаровиробники покупці
Хто є суб'єктами товарних відносин? покупці товаровиробники фізичні чи юридичні особи, що мають гроші і купують товари *всі відповіді вірні
Як називається теорія грошей, за якої гроші є товаром, що стихійно виділяється з маси всіх інших товарів і виконують роль загального еквівалента? кількісна *марксистська меркантилістська класична
Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни? *міри вартості засобу обігу засобу платежу засобу нагромадження
Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу? чинником розвитку конкурентного середовища на товарному ринку *посередником в обміні товарів, засобом їх реалізації індикатором співвідношення попиту і пропозиції всі відповіді вірні
Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії? це річ або послуга, створена працею людини це продукт, створений виробником для задоволення певних виробничих потреб *це продукт праці, створений виробником для продажу це продукт, створений виробником для задоволення певних особистих потреб
Яке з визначень розкриває сутність споживної вартості товару? це сукупність споживчих властивостей виробу це здатність виробу задовольняти певну потребу виробника це здатність виробу задовольняти певну потребу інших людей, покупців *всі відповіді вірні
Що являє собою величина вартості товару? це кількість праці, витраченої на виробництво товару це кількість праці, витраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) виробником *це кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі це кількість індивідуальної праці виробника
Що є найпростішою формою капіталістичного підприємства? мануфактура майстерня *проста кооперація фабрика
Розкрийте суть поняття «інфляція». надмірна кількість товарів на ринку знецінення товарів та послуг *знецінення грошей знецінення іноземної валюти
На які види поділяються ціни за ступенем урахування витрат виробництва і прибутку? вільні ціни прейскурантні ціни ціни каталогу *оптові ціна
В чому полягає суть Закону вартості? у необхідності купівлі-продажу товарів у необхідності купівлі товарів *у необхідності обміну товарів у необхідності продажу товарів
Яку з наведених функцій Закон вартості не виконує? виступає як регулятор товарного виробництва стимулює розвиток продуктивності суспільства призводить до розмежування товаровиробників *впливає на якість продукту товаровиробника
Яких темпів зростання досягають ціни в умовах повзучої інфляції? *10% на рік 20% на рік 30 % на рік 40% на рік
Яких темпів зростання досягають ціни в умовах гіперінфляції? 10% на місяць *50% на місяць 10% на рік 1% на місяць
Назвіть основні форми виробництва. *натуральна проста складна *товарна
Які основні види товарного виробництва? *просте складне *розширене абстрактне
Яка праця втілена в товар становить вартість товару? особиста державна *суспільна колективна
Яка властивість товару дає право його обмінювати в певних пропорціях на інші товари? цінова вартість *мінова вартість споживна вартість суспільна вартість
Що таке суспільно-необхідний робочий час? *час, який витрачають на виготовлення товару час, який витрачається на реалізацію виробленої продукції час, за який споживається товар період роботи
Назвіть провідну грошову одиницю країн Європи. американський долар англійський фунт українська гривня *євро
Яка форма вартості, була характерною для первіснообщинного ладу? грошова повна (розгорнута) *проста (випадкова) загальна
Що таке інфляція? це підвищення цін на продукти харчування *це підвищення загального рівня цін це підвищення граничного рівня цін це підвищення цін на комунальні послуги
Що є зовнішньою формою вияву вартості товару? споживчі властивості товару мінова вартість *визначена виробником ціна продажу товару уречевлена праця
За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю виробництва? коли попит перевищує пропозиція коли пропозиція перевищує попит *коли насиченість ринку цим товаром збігається з величиною суспільного попиту на нього *попит дорівнює пропозиції
Чому закон вартості називають законом товарного виробництва? тому що цей економічний закон діє на всіх етапах еволюції товарного виробництва *тому що закон вартості регулює всю сукупність товарно-грошових відносин і товарну економіку тому що лише за товарного виробництва існує вартість, а отже, може діяти й закон вартості всі відповіді вірні
Який товар із загального їх ряду, представленого на певному регіональному ринку, виокремлювався як товар-еквівалент? той, що мав привабливіший зовнішній вигляд *той, що мав найбільшу споживчу вартість той, що вироблявся у найбільшій кількості той, що вироблявся у найменшій кількості
Чому з часом роль грошей надовго закріпилася за коштовними металами? тому що бракувало заліза, бронзи, міді для задоволення виробничих потреб людей *тому що коштовні метали за своїми властивостями більшою мірою, ніж інші метали, відповідали вимогам грошового товару тому що коштовні метали були поширені в усьому цивілізованому світі тому що коштовні метали не були поширені в усьому цивілізованому світі
Коли гроші перетворюються на скарб? коли їх використовують для збагачення *коли їх використовують для зберігання багатства коли їх використовують для придбання нерухомості й коштовних речей тривалого користування коли обслуговують міжнародні економічні зв'язки
Що виконує функцію світових грошей у наш час? золото національна валюта кожної країни *валюта економічно найрозвинутіших країн світу дорогоцінності
Що таке грошова система? види державних грошових знаків *форма організації грошового обігу сукупність грошей у всіх функціях, які вони виконують сума всіх грошей, що обертаються в національній економіці
На чому ґрунтується сучасна грошова система? на золотому монометалізмі й паперових грошах на паперових грошах *на паперово-кредитних грошах на цінних паперах
Розкрийте суть поняття «кредитні гроші». це особлива форма позики це сукупність певних цінних паперів *це форма грошей, символ вартості, що виникає з розвитком кредитних відносин це сукупність валюти
Які функції грошей виконує вексель? функцію міри вартості *функцію засобу платежу *функцію засобу обігу функцію нагромадження
Дія якого закону безпосередньо зумовлює виникнення монополій? закону зростання продуктивності праці закону концентрації виробництва *закону вартості закону грошового обігу
Знайдіть правильне визначення простої чи випадкової форми вартості: одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає безліч інших товарів, що знаходяться у еквівалентній формі вартості одному товару, що знаходиться у відносній формі вартості, відповідає тільки один інший товар, що перебуває у еквівалентній формі вартості безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар, що знаходиться у еквівалентній формі вартості *безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає безліч товарів, що знаходиться у еквівалентній формі вартості
Знайдіть правильне визначення такої функції грошей як міра вартості: засіб покриття певних зобов'язань *засіб кількісного визначення величини вартості іншого товару *засіб уособлення одиниці вартості засіб зберігання купівельної сили
Знайдіть правильне визначення сутності інфляції: емісія грошей *зменшення купівельної спроможності грошової одиниці зростання швидкості обігу грошей зменшення обсягу виробленої продукції
Знайдіть правильне визначення причини появи інфляції: зростання швидкості обігу грошей емісія грошей *порушення закону грошового обігу, коли кількість наявних неповноцінних грошей у обігу перевищує потребу у них зменшення обсягу виробленої продукції
Які функції виконує Закон вартості? регулює пропорції суспільного виробництва стимулює розвиток продуктивних сил обумовлює диференціацію товаровиробників *всі відповіді вірні


Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку | Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. | Тема 3. Економічні потреби і інтереси | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток | Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин | Тема 10. Підприємство і підприємництво | Форми прибутку, процент і рента. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати