На головну

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку

  1. A) Совпадающая решеточная система б) Взаимно противоположная решеточная
  2. I. Система грамматических времен в страдательном залоге
  3. III. Система линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка с постоянными коэффициентами.
  4. IV. Артикуляционная система
  5. IV. Система общества как игра
  6. IV. Царство человека - система духовных сил
  7. Sup1;Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог. Текст и культура// Серия: Труды по знаковым системам. Тарту, 1989. Вып. 16. С. 16.
Назвіть риси перехідної економіки. *альтернативний характер *наявність перехідних економічних форм бюрократизація управління монополія державної власності
Як називається економічна система, що ґрунтується на звичаях, обрядах тощо, які завжди передавались із покоління до покоління? *традиційна змішана командна правильна відповідь відсутня
Як називається група осіб, які пов'язані родинними стосунками і ведуть спільне господарство для сімейного споживання? сім'я *домогосподарство підприємство керівництво
У чому сутність загального поділу праці? *це поділ суспільного виробництва на окремі сфери, роди (промисловість, сільське господарство тощо) це поділ праці всередині окремого підприємства це поділ народного господарства на галузі це поділ галузі на підприємства
Назвіть основні види змішаної економіки. демократичний *консервативний комуністичний *ліберальний
Що таке спеціалізація? процес поглиблення міжгалузевих та міжгосподарських зв'язків якісно новий ступінь розвитку зв'язків сільського господарства із суміжними галузями *збільшення кількості самостійних виробничих одиниць, розгалуження їхніх функцій процес поглиблення внутрігалузевих зв'язків
Які елементи включає економічна система? основні групи суб'єктів суспільного виробництва і відносини між ними економічну форму результатів виробництва принципи організації, виробництва, розподілу, обміну і споживання *всі відповіді вірні
Назвіть основні складові продуктивних сил. потреби предмети і засоби праці *робоча сила та засоби виробництва економічні системи
Як називаються засоби праці в сукупності з матеріалами, технологією, енергією, інформацією та організацією виробництва? економічні відносини *технологічний спосіб виробництва поділ праці економічна система
Що характеризує об'єктивну єдність закономірно пов'язаних між собою явищ і процесів економічного життя? *економічна система економічний устрій організаційно-економічні відносини економічна політика
Що є основним показником розвитку продуктивних сил? *суспільний продукт кількість відпрацьованих людино-годин продуктивність праці економія робочого часу
Хто є суб'єктами економічних відносин? *фізичні і юридичні особи юридичні особи фізичні особи громадяни України
Як називається економiчна одиниця, що складається з одного або бiльше чоловiк, якi ведуть спiльне господарство забезпечує економiку факторами виробництва, використовує заробленi кошти для поточного споживання товарiв i послуг і заощадження з метою задовольняти свої потреби? пiдприємство народне господарство *домогосподарство вiрна вiдповiдь вiдсутня
Які функцii виконує домогосподарство? *постачальника фактора виробництва споживача ресурсiв *iнвестора доходiв всi вiдповiдi вiрнi
Як називають особу, котра організовує виробництво товарів і послуг і забезпечує діяльність підприємства? Робітник *підприємець різноробочий депутат
Які ознаки має підприємство? організаційна єдність відокремленість майна майнова відповідальність *всі відповіді вірні
Назвіть причини виникнення змішаної економіки. необхідність збереження і захисту навколишнього середовища *всі відповіді вірні необхідність задоволення зростаючих суспільних потреб в умовах підвищення суспільного характеру продуктивних сил і економічно обумовленого одержавлення виробництва, розподілу, обміну і споживання зростання ролі особистого факторів в суспільному виробництві в умовах НТР
Розкрийте суть «економічної системи державного соціалізму». *економічний, лад, який характеризується державною власність практично на всі речові ресурси і ухвалою економічних рішень через центральне економічне планування модель соціально-економічного розвитку, що передбачає поєднання приватної і державної форм власності ідея справедливого суспільства загальнонародна власність на речові фактори виробництва, що поєднує в одній особі працівника і власника засобів виробництва
Назвіть основні принципи шведської змішаної економіки. всі відповіді вірні *створення багатства *розподіл багатства глобальне систематичне регулювання економіки за масштабами і глибиною
У чому полягає основна ідея соціалізму? модель соціально-економічного розвитку, що передбачає поєднання приватної і державної форм власності *ідея справедливого суспільства загальнонародна власність на речові фактори виробництва, що поєднує в одній особі працівника і власника засобів виробництва економічний лад, який характеризується державною власність практично на всі речові ресурси і ухвалою економічних рішень через центральне економічне планування
Хто є основними суб'єктами економіки у демократичному суспільстві? особа колектив народ *всі відповіді вірні
Які два типи ринку залучені до моделі кругообігу? ринок виробників та ринок споживачів ринок реальний та «тіньовий» ринок *ринок товарів і послуг та ринок ресурсів грошовий ринок та ринок товарів і послуг
Які особливості кругообігу у ринковій економіці? здійснюється між домогосподарствами та підприємствами відбувається за посередництва ринку ресурсів і ринку товарів і послуг узгодженість дій забезпечується відповідністю ресурсів і доходів, доходів і товарів (послуг) *всі відповіді вірні
Які ознаки має система державного соціалізму? монополія державної власності бюрократизм саморегуляція економіки і її несприятливість до світового досвіду *всі відповіді вірні
Який економічний лад характеризується державною власністю практично на всі речові ресурси і ухвалою економічних рішень через центральне економічне планування? ринкова економічна система змішана економіка *економічна система державного соціалізму капіталістична економічна система
Як називають політичну організацію особливого роду, яка для досягнення стабільності в суспільстві використовує політичні канали, роль яких раніше виконували традиції, звичаї, авторитети? *держава ринок монополія підприємство
Назвіть ринок, на якому підприємці закуповують сировину, матеріали, прилади. *ринок засобів виробництва ринок цінних паперів споживчий ринок ринок послуг
Визначіть основну продуктивну силу виробництва. *людина тобто робоча сила природні ресурси, перш за все, земля підприємець високопрогресивна техніка
Чим є продуктивні сили в економічній системі? Серцевиною матеріальною основою *усі відповіді вірні одним з елементів
Що є основою формування економічної системи? *суспільне виробництво поділ праці економічні інтереси приватна власність
Хто виокремив поняття господарської організації або господарського порядку відповідної економічної системи? Я. Корнаї *В. Оукен Р. Солоу Е. Денісон
На основі чого класифікуються економічні системи за соціально-економічними критеріями? структурних компонентів, що становлять предмет політекономії *ступеня індустріального та економічного розвитку ступеня складності систем та їх мінливості всі відповіді вірні


Тема 3. Економічні потреби і інтереси | Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. | Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток | Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин | Тема 10. Підприємство і підприємництво | Форми прибутку, процент і рента. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати