Головна

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

  1. I. Общая характеристика и классификация углеводов
  2. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  3. I. Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет лишь человечность чувств
  4. II. Аномалии характера.
  5. II. Похожие характеры, взаимодополняющие потребности
  6. II. Характер истинного воспитания
  7. II.2.7 Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Що належить до складу продуктивних сил? робоча сила і виробничі відносини засоби виробництва *робоча сила і засоби виробництва виробничі відносини
Що з наведених положень є споживною вартістю? *корисність речі рідкісність речі конкретна праця співвідношення попиту та пропозиції
До природних ресурсів виробництва не належать: земля, ліси водні ресурси мінеральні ресурси *обладнання
Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів? обмеженість різноманітність *безмежність корисність
Що є предметом праці? те чим людини впливає на предмети праці *те на що людина впливає в процесі праці результат економічної діяльності господарська діяльність
Яким чином попит пов'язаний з потребами? у попиті відображаються найнагальніші потреби у попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта *у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі
Які елементи містить визначення поняття «робоча сила»? жива праця уречевлена праця *сукупність життєвих здібностей людини до праці засоби виробництва
Що таке сукупний суспільний продукт? сукупність усіх споживних вартостей створених у суспільстві за певний проміжок часу це засоби виробництва і предмети споживання це фонд заміщення і національний доход *всі відповіді вірні
Яка головна особливість потреб? підвищення рівня населення корисність *безмежність Граничність
У чому сутність категорії «потреби»? потреби - це реалізація усвідомленої мети людини потреби - це мотив людини, що спонукає її до діяльності *потреби - це необхідність у певних речах, бажаннях володіти ними всі відповіді вірні
Що означає поняття «обмеженість ресурсів»? в суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів та послуг *за їх допомогою неможливо одночасне і повне задоволення всіх існуючих потреб ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання ресурсів вистачає тільки на виробництво засобів праці
Коли речовина природи є економічним благом? *може бути спожито без процесу виробництва процесу його споживання передує процес переробки, тобто впливу людини не може бути спожито без процесу виробництва вірної відповіді немає
Які з наведених ресурсів можна назвати ресурсами виробництва? *природні *трудові духовні матеріальні
Які з перелічених понять належать до знарядь праці? *верстати *машини сировина робоча сила
Назвіть основні елементи продуктивних сил. потреби предмети і засоби праці *робоча сила та засоби виробництва економічні системи
У чому міститься основна економічна проблема суспільства? які товари та послуги виробляти і в якій кількості досягнення повної зайнятості ресурсів *суперечність між необмеженими людськими потребами та обмеженими ресурсами мінімізація рівня інфляції
Розкрийте суть поняття «корисність». задоволення яке домогосподарство як споживач отримує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої діяльності поняття виключно індивідуальне те що для одного домогосподарства як споживача може мати високу корисність, інший може сприйняти як антиблаго здатність задовольняти певну людську потребу або групу потреб *всі вiдповiді вiрні
Як називається необхідність у життєвих благах, бажання володіти ними і використовувати за призначенням? *економічні потреби економічні по інтереси економічні ресурси економічні фактори
Що є засобом виробництва? послуги транспорту надання кредитів банком *електроенергія соціальне забезпечення
Що таке економічні потреби? усі речі, що нас оточують природне середовище існування людини *усвідомлена необхідність людини в певних благах потреба кожної людини дихати повітрям
Коли діє Закон зростання потреб? тільки в разі економічного зростання будь-якої держави лише в державах із ринковою економікою *у будь-якому суспільстві, на будь-якому етапі розвитку у будь-якому суспільстві в період економічної кризи
У якому переліку наведено лише неекономічні блага? кока-кола, сукня, лижі пиво, магнітофон, посуд *хмиз, мінерали, сонце папір, гума, автомобіль
У якому переліку наведено всі без виключення економічні блага? послуги лікаря, дрова, повітря комп'ютер, горіхи, макарони цигарки, сонячне тепло, книжки *масло, верстат, кока-кола
Як називають молоко, якщо ним вигодовують телят на фермі? *сировиною (проміжний товар) природній ресурс капітальний ресурс трудовий ресурс
Що показує крива виробничих можливостей? альтернативну вартість проблему вибору закон зростання альтернативної вартості *усе назване вище
Що таке підприємницькі здібності? розуміння технології виробництва, здатність удосконалювати її *здатність організовувати економічні сили в єдиний процес виробництва здатність залучати необхідний фізичний капітал для виробництва будь-яких товарів всі відповіді вірні
Без яких елементів неможливий жоден виробничий процес? капіталу праці природних ресурсів *всі відповіді вірні
Як поділяється за своєю функціональною роллю сукупний суспільний продукт? фонд заміщення фонд споживання фонд нагромадження *всі відповіді вірні
Яке з визначень характеризує працю товаровиробника як конкретну? праця конкретної особи, що створює життєві блага *специфічна праця фахівця, що створює конкретні життєві блага праця людини у фізіологічному значенні, безвідносно до фахових особливостей продуктивна праця, що створює матеріальні життєві блага
Що не вливає на величину вартості виробництва товару? продуктивність праці інтенсивність праці *однорідність праці складність праці
Що таке засоби виробництва? комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмети праці матеріали, що підлягають обробці *створені у процесі виробництва всі види засобів праці і предметів праці речовина, вперше відокремлена людиною від природи для перетворення на продукт
Що характеризує межа виробничих можливостей суспільства? *усі відповіді вірні максимальну кількість продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних чинників виробництва повну зайнятість виробничих ресурсів і повний обсяг продукції що національна економіка, повністю використовуючи наявний потенціал, у короткостроковому періоді не може збільшити виробництво будь-якого блага, не зменшивши виробництво іншого блага
Що є основною продуктивною силою виробництва? *людина тобто робоча сила природні ресурси, перш за все, земля підприємець високопрогресивна техніка
Розкрийте суть поняття «альтернативні витрати» витрати на оплату ресурсів у грошовій формі *витрати ресурсів при найдоцільнішому варіанті їх застосування виплати для того, щоб відволікти потрібні ресурси від використання в інших виробництвах всі платежі, які потрібні для залучення ресурсів до конкретного виду діяльності


Тема 1. Предмет і метод політичної економії | Тема 3. Економічні потреби і інтереси

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку | Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. | Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. | Тема 7. Витрати виробництва і прибуток | Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. | Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин | Тема 10. Підприємство і підприємництво | Форми прибутку, процент і рента. | Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми | Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати