Головна

ШЛЯХИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ощества

  1.  ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ НА УМОВИ ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ощества
  2.  Глава 3. Початкова фаза демократизації Єгипту
  3.  НАЦІЇ І Етнічні СООЩЕСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
  4.  Парадокси демократизації культури в ранній творчості М. Зощенко.
  5.  ПОЛОЖЕННЯ МОЛОДІ В СТРУКТУРІ ВЛАДИ ТА ФОРМИ ЇЇ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ощества
  6.  Призначення концепцій демократизації
  7.  проблема демократизації

Подолання бюрократизму - постійна проблема і необхідний компонент функціонування і розвитку системи соціального управління, громадських відносин в цілому.

Один із шляхів подолання бюрократизму - дебюрократизація як реальна система заходів щодо її подолання, вона передбачає використання способів як універсальних, (Необхідних в будь-якому суспільстві), так специфічних, (Властивих конкретним типам суспільства) і ситуативних, (Актуальних для конкретної суспільної обстановки).

Серед першочергових заходів відносяться підвищення загальної і особливо управлінської культури, впровадження грамотного діловодства, використання засобів автоматизації в управлінських процесах. Найважливішим методом боротьби з бюрократизмом є спрощення процедур управління, надання їм наочності і доступності для широких верств населення.

До числа специфічних способів подолання бюрократизму можна віднести відкритість і прозорість процесів прийняття спільних рішень, скорочення державного апарату, свободу доступу до інформації, що має соціальну значимість, підвищення ролі громадських організацій в управлінському процесі, реалізацію принципу багатопартійності та ін.

Заходи ситуативного характеру включають в себе як вже вищезгадані (їх застосування і реалізація залежать від конкретної суспільно-політичної ситуації), так і зняття ряду обмежень на трудову та громадську самодіяльність, розвиток самоврядних почав, реалізацію принципу змагальності програм керівників, делегатів, депутатів, розсекречення статистики та інші заходи по здійсненню корінних соціально-економічних і політичних перетворень.

Успіх боротьби з бюрократією і бюрократизмом багато в чому залежить від того, яким шляхом піде наше суспільство, наскільки будуть реалізовані ідеї його поновлення, принципи самоврядування. Заходи з подолання бюрократизму можуть стати дієвими лише за умови підвищення суспільно-політичної активності громадян, нових взаємовідносин центру (нині республіканського) та периферії, «верхів» і «низів».

Найважливіша умова ліквідації бюрократизму як системи влади - це фундаментальні, корінні перетворення суспільного життя, органічне поєднання загальних, групових і особистих інтересів людей, повна ліквідація форм відчуження трудящих в процесі перебудови суспільства і створення такого суспільного ладу, в якому суспільне життя ставала б все більш самоорганізується , автоматичної, а управління суспільством - реально демократичною.

Найглибший зміст здійснюваних в Росії змін і складається (повинен складатися) у створенні передумов справжньої демократизації суспільства, ліквідації відчуження людини від влади і тим самим - в ліквідації самих основ бюрократії, бюрократизму. Зрозуміло, що процес перетворення не визначає автоматично позитивних результатів. Це залежить, як свідчить практика, від результату боротьби між силами, що виражають прагнення бюрократії, і демократичними силами, що виражають інтереси більшості трудящих.

Подолання бюрократизму неможливо без глибокої і послідовної демократизації всієї системи суспільних відносин.

Економічні реформи, роздержавлення власності (розумне, оптимальне) покликані були по суті ліквідувати саму основу, економічну базу командно-адміністративної системи з властивою їй бюрократизацією. Успіх реформ залежить від створення такого економічного механізму господарювання, який забезпечує раціональне поєднання ринкових відносин і плановості розвитку економіки, розумний централізм і автономію, самостійність республік, регіонів, підприємств, всіляко стимулює економічну і соціально-політичну активність людей з урахуванням їх матеріальних і духовних інтересів. Економічні перетворення покликані створювати об'єктивну можливість посилення соціальної спрямованості розвитку економіки, подолання її вузьких місць як головної умови існування бюрократичної системи в економічній області. Однак реалізація економічних перетворень, як свідчить практика, на жаль, не узгоджується з проголошеними цілями.

Найважливіша умова подолання всевладдя бюрократії - докорінне оновлення політичної системи, механізму політичної влади. Цей процес включає в себе ломку сформованих бюрократичних структур і створення нових структур, чіткий поділ законодавчої, виконавчої та судової влади, поліпшення апарату управління, його спрощення і скорочення на всіх рівнях управління. Наслідком цього має стати зміна соціального призначення державних службовців: вони покликані активно сприяти захисту інтересів всіх соціальних верств і груп, сприяти задоволенню особистих, групових і суспільних потреб, а не підпорядковувати людини інтересам держави, ставити чиновника над іншими громадянами. Чиновництво має стояти на службі всього народу, а не окремих його верств, домагатися єдності державних цілей і цілей особистості. Однак ці вимоги слабо або зовсім не виконуються в реальному житті. Так, скорочення апарату управління здійснюється, як і раніше, без урахування функцій, обсягу і характеру роботи, тобто адміністративним шляхом. Нерідко скорочуються наказами зверху працівники скасовуємо міністерств виявляються в стінах інших. «Лікувати» цю хворобу можна тільки економічними методами, поставивши в залежність матеріальне благополуччя кожної посадової особи від реальних економічних результатів роботи підприємств, міністерств, відомств.

Наявність величезного бюрократичного апарату неминуче збільшує виробництво ділових паперів, що призводить до переважання канцелярско-бюрократичного стилю роботи, відриву керівних органів від реального життя.

У подоланні бюрократизму найважливіше значення має змінюваність кадрів. Весь світовий досвід (і наш в тому числі) показує, що переважна більшість людей не здатне протистояти спокушає і деморалізуючий вплив влади. Тривале перебування при владі псує навіть хороших в минулому людей. І «ліками» тут може бути тільки законодавча ротація. Змінюваність повинна стати нормою життя для всіх ланок управлінського апарату - від найвищих і до нижчих.

Говорячи про змінюваність як методі боротьби з бюрократизмом, слід підкреслити: почергова зміна позицій з підлеглого у пануючого (керівника), і навпаки, багато в чому визначало б нормальність, людяність відносин керованих і керуючих. Цю думку підкреслював ще Аристотель: «Хто хоче прекрасно керувати, повинен спочатку навчитися коритися. А будь-яка влада ... може здійснюватися, з одного боку, в інтересах пануючого, з іншого - в інтересах підлеглого ». Ця проблема (вивчення стану, свідомості, поведінки колишніх і теперішніх управлінців) є одним з важливих напрямків соціологічних досліджень, в тому числі на місцевому (муніципальному) рівні.

Корінними ознаками бюрократії є існування і зростання шару бюрократів - привілейованої і відірваної від народу чиновницько-адміністративної касти, наявність і зростання управлінського апарату. Але, говорячи про бюрократизації апарату, підкреслимо, що боротьба з бюрократизмом означає боротьбу з апаратом як таким. Без професійного апарату немає і не може бути управління як невід'ємного атрибуту кожного суспільства. У той же час боротьба з бюрократизмом вимагає постійної і неформальній роботи по поліпшенню, вдосконалення апарату. Жоден керівний орган, як показує світова практика, не може обійтися без спеціального, професійно підготовленого апарату.

Особливе значення в подоланні бюрократизму має повсюдний і повсякденний облік і контроль у всій системі управління, у всіх соціальних інститутах і організаціях і, безумовно, в житті політичних партій. Принципово істотну роль грає тут така сторона демократії, яка пов'язана з можливістю брати участь в ухваленні рішень, їх обговоренні, критиці, інакше кажучи, зі ступенем відкритості інформації. На початку 90-х років зроблені перші спроби впровадження в політику, в систему управління почав гуманізму, моральних принципів, усунення з неї нечесності, обману, лицемірства, секретності, таємниці. Були ліквідовані «зони поза критикою», розсекречені багато документів, стали доступними багато раніше заборонені літературні та інші твори. Однак ці спроби швидко вичерпалися, і бюрократичний апарат перетворився в абсолютно непідконтрольну суспільству категорію.

Суттєве значення в подоланні бюрократизму мають, безумовно, рівень освіти і культури населення, особливо політичної культури, рівень і характер політичних знань, оцінок і дій людей, зміст соціальних механізмів, традицій і норм, які регулюють політичні відносини.

Один з важливих шляхів подолання бюрократизму - раціоналізація управління і управлінської праці, проведення «канцелярських реформ». Цей процес передбачає встановлення відповідальності кожного за виконання певних, чітко окреслених завдань і практичних справ; контроль за ходом виконання рішень; раціональні форми обліку та звітності; скорочення листування, вдосконалення діловодства і документообміну; спрощення процедур узгодження; регламентацію нарад і засідань; належну організацію прийому відвідувачів керівниками, управлінцями і т.д. Коротше кажучи, мова йде про професіоналізацію управлінської праці.

У вирішенні цих питань, як видається, чималу роль грають аналіз документів управлінської праці, організація експериментів по апробації нових його форм, ділові ігри. Перевагою соціологічних методів є те, що з їх допомогою можна виміряти кожне бюрократичне перешкоду, розробивши систему показників та індикаторів. Наприклад, яка кількість документів оформляється для вирішення справи (і чи потрібні вони?); скільки підписів потрібно; скільки часу витрачається для запису на прийом до керівника, в установу, яка тривалість очікування прийому (обгрунтованість такого очікування); скільки посадовців доводиться включати для вирішення того чи іншого питання; скільки днів (тижнів, місяців, років) проходить з моменту першого бюрократичного обіцянки вирішити питання і т.д. Виявлення, вимірювання таких показників дозволить показати справжнє обличчя «слуг народу», їх «турботу» про людей.

Показуючи за допомогою фактів, у що обходиться суспільству бюрократизм як явище, які економічні, соціальні та моральні втрати від нього, узагальнюючи і рекомендуючи кращі зразки управлінської праці, соціологія тим самим виконує функцію не тільки пізнавальну, а й управлінську.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому ви бачите сутність і зміст бюрократії як суспільного

явища?

2. Які причини виникнення і посилення бюрократії в суспільстві?

3. Розкрийте причини збереження бюрократизму в російському суспільстві.

4. Конкретизуйте прояви бюрократизму на різних рівнях: суспільства

в цілому, в різних сферах на регіональному та місцевому рівнях.

5. Що таке кар'єра і кар'єризм?

6. Які основні напрямки боротьби з бюрократизмом на різних етапах

розвитку російського суспільства? Які результати цієї боротьби?

7. У чому ви бачите роль соціології в процесі подолання та пом'якшення

бюрократизму в суспільстві? Покажіть це на конкретних прикладах.

  ПРИЧИНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ бюрократизм В КРАЇНІ |  СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ

 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА |  ІДЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОЇ соціалізації |  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ |  ВИБОРЧА КАМПАНІЯ ЯК ОБ'ЕКТСОЦІОЛОГІЧЕСКОГО АНАЛІЗУ. Історія питання |  ОСНОВНІ ПІДХОДИ І ПАРАДИГМИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛІЗУ |  СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |  Крім голосування, чи брали ви в них ще якесь |  ВИБОРИ В РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ |  БЮРОКРАТІЯ ЯК ГРОМАДСЬКЕ ЯВИЩЕ |  ЗАГАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ РИСИ БЮРОКРАТІЇ. КАР'ЄРА ЯК ЯДРО бюрократичної системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати