Головна

освітні технології

  1.  Автоматизовані інформаційні технології організації вагонопотоків (АСОВ).
  2.  АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  3.  Алюмінієві сплави класифікують за технологією ізготовленіяізделій налітейние, порошковиеідеформіруемие.
  4.  Американський національний інститут стандартів і технології
  5.  Аналіз існуючої технології роботи станції
  6.  Б 24 В 1 Інформаційні технології в управлінні
  7.  Біотехнології атлантів.

В рамках курсу «Політична соціологія» використовуються різні форми організації навчального процесу. Найбільш придатними методами і формами проведення занять були обрані і випробувані в ході викладання цієї дисципліни такі: лекції, семінари, практичні заняття, курсові проекти, письмові реферати, тести, випускні кваліфікаційні роботи. Кожна з них спрямована на досягнення певних результатів навчання.

1. Лекціїв рамках курсу читаються різних типів:

- Вступні, що дають загальні уявлення про дисципліну і викликають інтерес до її освоєння;

- Установчі, що орієнтують студентів на подальшу самостійну роботу (обов'язково читаються для студентів заочної форми навчання);

- Проблемні, в яких порушуються питання, над якими студентам рекомендується подумати і відповісти на семінарах;

- Лекції-візуалізації, які б поєднували два види інформації (усну та письмову) і формує у студентів професійне мислення;

- Лекції-дискусії, що пожвавлюють навчальний процес і активізують пізнавальну діяльність аудиторії (особливо ефективні такі лекції в невеликої аудиторії, наприклад, на вечірньому і заочному відділеннях, в окремих групах ФІППа);

- Лекції з розбором конкретних ситуацій, що дозволяє активізувати участь учнів в обговоренні теми.

2.семінариз дисципліни проводяться в наступних формах:

- Розгорнута бесіда на підставі плану семінару, запропонованого в УМК;

- Усне опитування студентів з питань плану семінару;

- Семінар-дискусія.

Перед іспитом також використовуються і такі форми семінарів, як групові консультації, Основним змістом яких є роз'яснення найбільш складних питань досліджуваної програми, які можуть зустрітися на іспиті або заліку.

3.Практичні заняттяспрямовані нааналіз конкретної політичної ситуації в минулому, сьогоденні або майбутньому. Вони дозволяють студентам практично освоїти і закріпити теоретичний матеріал, викладений на лекціях, а також придбати нові фактичні знання і практичні навички.

В ході практичних занять студенти спільно з викладачем отримують досвід розбору конкретної політичної ситуації, а також прогнозування різних політичних ситуацій в майбутньому. Для цього використовуються такі методи, як ситуаційний аналіз, сценарний метод, імітаційні, рольові ігри.

4. тестуваннявикористовується для оцінки ступеня засвоєння матеріалу курсу в ході його викладання, а також для перевірки залишкових знань після його закінчення або навіть на наступний рік після здачі іспитів чи заліків. Це дозволяє звернути увагу студентів на наявні у них лакуни в знаннях по даній дисципліні і краще підготуватися до здачі державного іспиту та написання диплома. Тести проводяться в електронному вигляді з використанням комп'ютерних технологій.

5. Самостійна роботастудентів спрямована на вивчення теоретичного матеріалу, підготовку до семінарів і практичних занять, написання письмових рефератів для придбання нових теоретичних і фактичних знань, когнітивних і практичних умінь.

Самостійна робота може виконуватися студентами в читальному залі бібліотеки, в навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. В рамках курсу передбачені професійні консультації та допомогу з боку викладачів.

Самостійна робота студентів підкріплюється навчально-методичним і інформаційним забезпеченням, що включає підручники, навчально-методичні посібники, навчальний програмне забезпечення.

6. Курсове проектування (курсова робота)направлено на творче освоєння дисципліни і вироблення відповідних професійних компетенцій, на придбання нових фактичних знань і практичних умінь.

7. Навчальна практикапередбачає вивчення реальної ситуації, знайомство з посадовими обов'язками фахівців, виконання певних функцій на реальних робочих місцях для придбання в основному нових фактичних знань і практичних умінь.

Науково-навчальні звіти у практиках є специфічною формою письмових робіт, що дозволяє студенту узагальнити свої знання, вміння та навички, набуті за час проходження практики. Навчальна практікапозволяет закріпити знання матеріалу курсу, прищепити студенту практичні навички роботи зі збору, обробці та інтерпретації отриманих даних.

8. Випускна кваліфікаційна робота (дипломний проект) спрямована на інтеграцію та систематизацію отриманих теоретичнихи фактичних знань, консолідацію когнітивних і практичних умінь, придбання опитаіх використання впрофессіональной діяльності.

Випускна работабакалавра є навчально-кваліфікаційної і повинна містити не тільки теоретичну, а й, як правило, самостійну науково-дослідну частину, виконану студентом за час навчання та проходження практики.

В рамках навчання дисципліни, відповідно до вимог ФГОС ВПО по реалізації компетентнісного підходу, передбачено використання активних та інтерактивних форм проведення занять (Симуляцій, ділових і рольових ігор, ситуаційного аналізу і т.п.) з метою формування і розвитку професійних навичок учнів. При цьому використовуються такі методи:

1. Інформаційні технології, дозволяють розширити доступ до освітніх ресурсів, збільшити контактна взаємодія з викладачем, будувати індивідуальні траєкторії підготовки, об'єктивного контролю і моніторингу знань студентів. Студенти направляють на електронну пошту викладача виконані завдання до семінарських і практичних занять, реферати, курсові роботи та матеріали диплома. У свою чергу викладач відповідає їм по електронній пошті, направляючи їх роботу в потрібному напрямку, вказуючи на допущені помилки і висловлюючи вимоги щодо подальшої роботи.

2. При роботі в командеіспользуетсяодін з найбільш відомих методів стимулювання творчої активності- «Мозковий штурм» або «мозкова атака» (Англ. Brainstorming), що дозволяє знайти рішення складної проблеми.

3. для аналізу реальних проблемних ситуацій, що мали місце в дійсності, використовуєтьсяметод Case-study, який також полегшує пошук кращих варіантів рішень для досліджуваної ситуації. Для цього зібраний матеріал подається у вигляді проблем (кейсів), щодо яких ведеться активна творча робота.

4. У процесі навчання також використовуються різніігрові технології,зокрема:

- Технологія дебатів як особливої ??форми дискусії, що ведеться за певними правилами;

- рольові ігри для розвитку навичок оперативного комбінування накопичених теоретичних і прикладних професійних знань, а також практичного досвіду;

5. Навчанняна основі досвіду,отриманого викладачем, а також за рахунок асоціації досвіду самих студентів з предметом вивчення.

6. Використовується також метод «тести дії» (performance tests),за допомогою якого досягається реальна перевірка знань, умінь і компетенцій студента.

7. За деякими тем, близьким по предмету інших дисциплін, використовується міждисциплінарне навчання,яке передбачає використання знань з різних областей для їх концентрації при вирішенні конкретної проблеми.

  Тема 6. Політична культура як предмет соціологічного аналізу. |  Шкала оцінки освоєння курсу

 анотація програми |  Пояснювальна записка |  Тема 4. Групи інтересів, груп тиску і лобі. |  Критерії оцінки поточного контролю |  Орієнтовна тематика доповідей і рефератів |  У чому специфіка методичного апарату, що застосовується в політичній соціології. |  Що відноситься до поняття політичний лідер в політичній соціології. |  наукова |  наукова |  Пояснювальна записка і методичні вказівки по проведенню семінарських занять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати