На головну

ВСТУП

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Вступ в анатомію.
  6.  А.1 Вступ
  7.  Б. Вимірювання АТ, ЧСС, ЦВТ, ЧД, введення засобів, тонізуючих ССС. А) R- графию грудної клітини, внутрішньовенне введення кристалоїдів, колоїдів, білків.

Комплексний державний іспит за фахом покликаний здійснити комплексну перевірку рівня підготовки випускників. Перелік навчальних дисциплін, винесених на комплексний державний іспит за фахом, визначений з урахуванням вимог державного освітнього стандарту та особливостей реалізованої вузом освітньої програми 080507.65 «Менеджмент організації».

Комплексний державний іспит включає тематику загально і спеціальних дисциплін: Основи менеджменту, інноваційний менеджмент, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, теорія організації, управління персоналом, маркетинг, управлінські рішення, логістика, підприємництво.

Державний міждисциплінарний іспит здійснюється у формі усного опитування по екзаменаційного білету, що включає питання, два з яких перевіряють знання з професійно-орієнтованих міждисциплінарним проблемам, і одне практичне завдання.

На комплексному державному іспиті зі спеціальності студент повинен:

- Показати вміння оперувати основними категоріями наукового менеджменту, розуміти їх зміст і значення в системі управління;

- Продемонструвати системне уявлення про структури і тенденції розвитку російської та світової економіки;

- Проявляти розуміння різноманіття економічних процесів в сучасному суспільстві, їх зв'язок з іншими процесами, що відбуваються в світі;

- Знати теоретичні основи і закономірності функціонування економіки, включаючи перехідні процеси;

- Знати принципи прийняття і реалізації економічних і управлінських рішень;

- Виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій,

- Пропонувати способи їх вирішення і оцінювати очікувані результати;

- Використовувати основні і спеціальні методи економічного аналізу інформації при вирішенні завдань в сфері професійної діяльності.

При проведенні підсумкового міждисциплінарного іспиту за фахом 080507.65 - «Менеджмент організації» встановлюються наступні критерії оцінки знань випускників:

Оцінка «відмінно» - глибокі вичерпні знання всього програмного матеріалу, розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і явищ, тверде знання основних положень суміжних дисциплін: логічно послідовні, змістовні, повні, правильні і конкретні відповіді на всі питання екзаменаційного білета, додаткові запитання членів екзаменаційної комісії ; використання в необхідній мірі у відповідях на питання матеріалів всій рекомендованої літератури.

Оцінка «добре» - тверді і досить повні знання всього програмного матеріалу, правильне розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і явищ; послідовні, конкретні відповіді на поставлені питання при вільному усунення зауважень щодо окремих питань.

Оцінка «задовільно» - тверде знання і розуміння основних питань програми; правильні і конкретні, без грубих помилок відповіді на поставлені питання при усуненні неточностей і несуттєвих помилок у висвітленні окремих положень при навідних питаннях екзаменатора; при відповідях на питання основна рекомендована література використана недостатньо.

Оцінка «незадовільно» - неправильна відповідь хоча б на одне з основних питань, грубі помилки у відповіді, нерозуміння суті викладаються питань; невпевнені і неточні відповіді на додаткові питання.

  ВВЕДЕНІЕ4 |  Методологічні основи менеджменту

 інфраструктура менеджменту |  Природа і склад функцій менеджменту |  Організаційні відносини в системі менеджменту |  Регулювання і контроль в системі менеджменту |  Нововведення як об'єкт інноваційного управління |  Організація інноваційного менеджменту |  Розробка програм і проектів інновацій |  Створення сприятливих умов інновацій |  Стратегічні проблеми розвитку виробництва та структура промисловості |  Стратегія підприємства, стратегічне управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати