На головну

Економічні основи соціальної роботи.

  1.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  3.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  4.  II.2.10 Макроекономічні чинники
  5.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.
  6.  А. Основи християнського життя
  7.  Аналіз соціальної структури кадрів.

Економіка соціальної роботи - це економічна діяльність всієї структури соціального захисту населення з виробництва нематеріальних послуг. Економічна діяльність проявляється в економічній функції соціальної роботи. У свою чергу, під економічною функцією розуміється діяльність суб'єктів системи соціального захисту населення, спрямована на створення ресурсної бази, комплексу умов, що забезпечують засоби існування і розвитку особистості, сім'ї, суспільства в цілому.

Суб'єктами реалізації економічної функції є держава, суспільство, людина. Діяльність суб'єктів складається з формування і раціонального розподілу економічних ресурсів, контролю їх ефективного використання.

Принципи економіки соціальної роботи - це науково обґрунтовані перевірені на практиці положення в формах і методах економічної діяльності підприємств і установ соціального захисту населення.

До основних принципів, які реально перебувають в основі економіки соціальної роботи, відносяться: принцип гуманізму передбачає визнання людини найвищою соціальною цінністю, захист його прав, створення умов для соціально-економічного благополуччя людини; принцип суспільної доцільності - грунтуючись на цьому принципі, держава повинна надавати підтримку громадянам, які в силу об'єктивних причин не можуть себе забезпечити; принцип пріоритету державних почав у соціальному захисті населення полягає в тому, що держава гарантує громадянам економічне забезпечення на мінімальному рівні; на основі принципу економічної ефективності - співвідношення обсягу соціальних витрат і розміру відрахувань на їх фінансування, відрахування на соціальну сферу повинні співвідноситися з макроекономічними показниками (валовим внутрішнім продуктом, фондом оплати праці, доходами населення та ін.) - оптимальне співвідношення між соціальними виплатами і заробітною платою ; розмежування економічних повноважень суб'єктів різних рівнів здійснюється на основі принципу економічної самостійності.

Методи економіки соціальної роботи це способи досягнення соціальних цілей на основі економічних принципів. Правильність застосування методів визначається їх ефективністю. Ефективність, в свою чергу, означає досягнутий ефект для окремої людини і суспільства в цілому при оптимальних витратах. Методи виконують свої завдання через правову і соціальну політики держави. Методи наступні: система мінімальних соціально-економічних гарантій (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум); компенсація доходів; система пільг; система державних допомог; нормативний аналіз (вивчення і визначення науково обґрунтованих таких соціально-економічних стандартів і нормативів, як розмір пенсій, допомог); позитивний аналіз вивчає взаємозв'язок економічних явищ (наприклад, зростання цін і зниження рівня життя).

СР здійснюється в певному екон. просторі. Воно являє собою постійно розвивається впорядковану систему, в якій економічно взаємодіють гос-во і всі члени суспільства. Економічний простір соціальної роботи включає економіку системи соціального захисту населення, економіку охорони здоров'я, освіти, сфери трудових відносин. Соціальна сфера, з одного боку залежить від держави, а, з іншого - впливає на розвиток всього суспільства. Соціальна робота здійснюється в установах соціального захисту різних типів і видів. Економічна діяльність соціальних служб багато в чому залежить від інших суб'єктів економіки. Вивчення матеріального добробуту населення дозволить говорити про різні види диференціації доходів населення. Визначення наявних ресурсів окремих громадян дозволить більш адресно надавати державну соціальну допомогу.

У сферу вивчення економіки СР входить:

1) поняття і види пенсій (пенсія - ежемес. Ден. Виплив., Надана така. Гражд. При досяг. Ними визна-го віку, настанням інвалідності, втраті годувальника, а також у зв'язку з тривалою професійною діяльністю) - трудова пенсія (необхідний мінімальний трудовий стаж) і соціальна пенсія // 3 види пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. За старості та по інвалідності складаються з базової, страхової та накопичувальної частини, по втраті годувальника - з базової і страхової. СЧ = ПК / Т (ПК-сума розрахункового пенсійного капіталу застрах. Особи, врахованого станом на день, з якого зазначеній особі призначено. Страх. Частина пенсії по старості; Т-к-ть місяців очікуваного періоду виплати працю. Пенсії по старості - 19 років або 228 місяців)

2) Плата за соціальне обслуговування (безкоштовне СО в гос-й системі соц. Служб. В обсягах, які визначені стандартами СО надається 1) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які не мають родичів, які можуть забезпечити їм допомогу і догляд, - якщо середньодушовий дохід цих громадян нижче прожиткового мінімуму, встановленого для суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживають; 2) громадянам, які перебувають у важкій життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійними лихами, катастрофами, які постраждали в результаті збройних та міжетнічних конфліктів; 3) неповнолітнім дітям, які перебувають у важкій життєвій ситуації.) Порядок безкоштовного надання соц. послуг визна-ся органами держ. вл. Суб'єктів РФ. Платні соціальні послуги в державній системі соціальних служб виявляються в порядку, встановленому органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

3) загальнопрофільні і спеціалізовані соц. служби (Все соц. служби можна розділити на 2 групи: загальнопрофільні і спеціалізовані. До ообщепроф. учр. відносять. учр., які створюються для обслуговування населення певної адміністративно-територіальної одиниці - місто, селище, район. Вони надають первинну соціальну підтримку тим, хто звертається за допомогою. В даний час переважної моделлю загальнопрофільних соц-х установ є КЦСОН. Крім того, до общепроф. учр. відносять. терит. центри соц. допомоги сім'ї та дітям, будинки милосердя.). До спеціалізованих установ належать: дитячі притулки, будинки дитини, будинки престарілих, психоневрологічні диспансери, геронтологические центри, хоспіси, реабілітаційні центри, телефон служби довіри.

4) державні гарантії і компенсації (ФЗ «Про державну. Грунтах і компесаціях на осіб, робіт. І проживши. У районах Кр. Півночі і прирівняні. До них місцевостях» від 19.02.1993): район-й коеф-т до з / пл, пенсій та допомог, стипендій та компенсацій-1,4, т. е. 40%; % Надбавка до з / пл (устан. За стаж роботи в даному районі - 80%); додаткова відпустка (24 календарних дні); допомога по тимчасовій непрацездатності ти (устан. в розмірі повного заробітку з урахуванням район-го коеф-та і% надбавки, але не вище розміру, устан. ФЗ); компенсація витрат на оплату вартості проїзду і оплату провезення багажу до місця використання відпустки і назад

5) стипендіальне забезпечення (стипендія - грошова виплата, яка призначається студентам, аспірантам, докторантам, які навчаються на очній формі навчання і підрозділяється на слід. Види: госуд. Стіп. Для аспірантів і докторантів; госуд. Академічна стипендія; госуд. Соц. Стипендія; іменні стипендії; стипендії Президента РФ і спеціальні гос-е стипендії Править. РФ)

  Соціальна опіка. |  Соціальна експертиза.

 Соціальна робота як феномен сучасного світу |  Особливості реалізації технології соціальної діагностики. |  Історичні проблеми становлення і розвитку соціальної роботи в Росії. |  Особливості реалізації технології соціальної профілактики. |  Історичні проблеми становлення і розвитку соціальної роботи за кордоном |  Проблема НОТ в соціальній роботі. |  Основні форми технологій соціальної роботи в системі охорони здоров'я |  Системно-екологічна модель соціальної роботи. |  Основні форми технологій соціальної роботи в освітній системі. |  Соціальна політика, соціальна безпека і соціальна робота. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати